KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kom­men­tar: Sæbe­bob­ler i “lidt læk­ker” indpakning

Kom­mu­nalval­get var lige om hjør­net, og kan­di­da­ter­ne var der­for i gave­hu­mør. Både dem, der alle­re­de sad i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen – som den­gang hed et byråd – og dem, der ger­ne vil­le ind og sid­de. ”Kom­mu­nen vil ansæt­te en per­son, der kan hjæl­pe for­e­nin­ger og fri­vil­li­ge med at søge fon­de og pul­jer – og som kan hjæl­pe med at gen­nem­skue love og reg­ler”. Det er fem og et halvt år siden……

FLOTTE SÆBEBOBLER

Nu har kom­mu­nen så fået en fri­tids­stra­te­gi. Ind­hol­det er på plads – ”nu skal den bare se lidt læk­ker ud, som de andre stra­te­gi­er”, som det blev udtrykt på mødet i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, hvor den blev dis­ku­te­ret en sid­ste gang. Det bety­der, at den skal lay­ou­tes og tryk­kes i farver.

”Der er det med stra­te­gi­er, de er som sæbe­bob­ler. Enormt flot­te at se på, men når man så prø­ver at fan­ge en, er der ingen­ting”, sag­de Leif Gjørtz fra Enheds­li­sten. Og han fort­sat­te: ”Det afgø­ren­de er, når de skal omsæt­tes til hand­ling”.
Og hans bemærk­ning indram­mer ind­hol­det af ”Odder kom­mu­nes fri­tids­stra­te­gi 2023 – 2027”. God vil­je. Men ikke meget andet.

IKKE EN STRATEGI

Den gode vil­je afspej­ler sig i alt det ”vi vil”. Men helt præ­cist hvad det er, ”vi vil”, må man lede læn­ge efter – uden at fin­de det. For de kon­kre­te mål mang­ler, og der­for rum­mer ”kul­tur­stra­te­gi­en” hel­ler ingen plan for at nå sam­me mål. Det er ellers, hvad en stra­te­gi er – en plan for, hvor man skal bevæ­ge sig hen og hvor­dan. Den kræ­ver et klart mål, og den kræ­ver kla­re del­mål: Når vi kom­mer til dead­li­ne, har vi nået… Og at opfyl­de et del­mål før en dead­li­ne, kræ­ver en hand­le­plan: Vi vil gøre det i den­ne ræk­ke­føl­ge for at nå delmålet. 

Fine visio­ner er ikke så meget værd – og bli­ver ikke omsat til vir­ke­lig­he­den – uden afsæt i det konkrete.

UDVIKLE OS SELV OG SAMFUNDET?”

”Fri­ti­den i Odder kom­mu­ne byder på sun­de fæl­les­ska­ber for alle og sik­rer bevæ­gel­se af både krop og sjæl”, står der i fri­tids­stra­te­gi­en. Og ”med fri­tids­stra­te­gi­en sæt­ter vi spot på den frie og vig­ti­ge tid, hvor vi alle kan være en del af et fæl­les­skab, hvor vi kan bevæ­ge os både fysisk og men­talt, hvor vi udvik­ler os selv og det sam­fund, vi er en del af, og hvor vi kan rekre­e­re og fin­de ro”.

Det lyder godt! Pro­ble­met er blot, at det er for­mu­le­ret så abstrakt, at det er svært at få hold om menin­gen. Sun­de fæl­les­ska­ber bli­ver ikke defi­ne­ret.  Hand­ler det om idrætsak­ti­vi­te­ter og holdsport?  Hvad så med de man­ge børn og unge, der ikke kan ind­gå i en stør­re grup­pe uden hjælp og støt­te? Og hvad med dem, der ikke bry­der sig om sport – hvis det alt­så er det, der er afsæt for et fæl­les­skab? Nå jo, men vi har da også spej­de­re og Musiks­ko­le… jo, men…

Ej hel­ler bli­ver der gjort rede for, hvor­dan et fæl­les­skab kan udvik­le – end­da også udvik­le sam­fun­det.  Det er bare en af de man­ge højtra­ven­de for­mu­le­rin­ger så luf­ti­ge som en heli­um-oppum­pet bal­lon. En sådan fal­der som bekendt sam­men og bli­ver til en lil­le klump latex, når luf­ten luk­kes ud.

INTET HINDRE

”Alle bor­ge­re i Odder kom­mu­ne skal have mulig­hed for at del­ta­ge i akti­vi­te­ter i deres fri­tid. Akti­vi­te­ter­ne skal være til­gæn­ge­li­ge både hvad angår trans­port, øko­no­mi og infor­ma­tion”.

Det vil bestemt glæ­de folk i oplan­dets lands­by­er, som er uden bus­for­bin­del­ser – eller som har ople­vet, at antal­let af for­bin­del­ser er skå­ret så mar­kant, at det ikke er muligt f.eks. at se en film i Bif­fen om afte­nen. For­æl­dre­ne skal star­te bilen, hver gang unge fra lands­by­er­ne skal del­ta­ge i akti­vi­te­ter i Odder by.

HOLDE DE FRIVILLIGE

Også for­e­nin­ger, som er base­ret på fri­vil­li­ges arbej­de, får sto­re løf­ter: ”Vi skal hjæl­pe med at gøre det nemt og attrak­tivt at være fri­vil­lig i alle aldre, så vi fort­sat kan vær­ne om den stær­ke fri­vil­lig­heds­kul­tur, der er i kommunen”.

Og vide­re: vi vil under­støt­te for­e­nings­ud­vik­ling, så for­e­nin­ger­ne fort­sat kan til­træk­ke og fast­hol­de fri­vil­li­ge Vi vil aner­ken­de de fri­vil­li­ge Vi vil under­støt­te de fri­vil­li­ge og deres behov”.

Igen: Det er smukt. Men hvor­dan? Bud på det og kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver kun­ne være kærkom­ment. For for­e­nin­ger over hele lan­det slås med, at de gam­le ind­gan­ge til fri­vil­ligt arbej­de er uden den sto­re virk­ning – og adskil­li­ge rap­por­ter og under­sø­gel­ser har prø­vet at fin­de sva­ret på, hvor­dan de fri­vil­li­ge kan rek­rut­te­res og fast­hol­des. Uden at det er lyk­ke­des for godt.
Odder kom­mu­ne hol­der en fri­vil­lig­fest (som del­ta­ger­ne selv beta­ler). Og her hædres enkelt­per­so­ner for det, nogen mener er sær­li­ge præ­sta­tio­ner og ind­sat­ser. Så skal de fri­vil­li­ge kon­kur­re­re? Er det på dén måde, man skal ”til­træk­ke”, ”fast­hol­de” og ”aner­ken­de” de fri­vil­li­ge ved at syn­lig­gø­re enkelt­per­so­ner – eller bør alle fri­vil­li­ge ikke hædres? Det kun­ne have været rart med kon­kre­te bud på indsatsen.

(Odder Kom­mu­nes fri­tids­stra­te­gi 2023 – 2027 kan læses her – den er kom­met til ”at se lidt læk­kert ud”).

EN STRATEGISK DIALOG?

17. august dis­ku­te­re­de udval­get for kul­tur og fri­tid ”fase 1 i rea­li­se­rings­plan for fri­tids­stra­te­gi­en”. Refe­ra­tet for­tæl­ler, at ”udval­get (skal) have en stra­te­gisk dia­log om, hvad visio­nen i fri­tids­stra­te­gi­en bety­der, og hvad der er vig­tigst at gå i gang med først i rela­tion til de andre pri­o­ri­te­re­de områ­der i Odder Kom­mu­ne ud fra spørgs­må­le­ne: Hvad skal vi væk fra og hvad skal vi hen imod? Hvor­for er det nød­ven­digt at gøre noget anderledes?”

Og ”udval­get skal drøf­te, hvad de ønsker at fri­tids­stra­te­gi­en har bidra­get til ved udgan­gen af 2027 og hvad skal der arbej­des hen imod og væk fra for, at det skal lyk­kes”. (refe­ra­tet kan læses her)

EN PRIVAT VIRKSOMHED HAVDE SAGT: DET ER EN OMMER

Hav­de det været en pri­vat virk­som­hed, vil­le pla­nen og den stra­te­gi­ske grup­pes med­lem­mer være sendt til­ba­ge til start med besked om, at man ikke laver en stra­te­gi uden på for­hånd at have ind­sam­let viden om det områ­de, stra­te­gi­en skal dæk­ke. Uden at opstil­le et for­mål: Hvor­for skal vi lave det­te pro­jekt? Og et mål: Hvad skal vi have opnå­et? Og uden en pri­o­ri­te­ring: Hvor vil vi – ud fra den viden, vi har – begyn­de? Og hvor vil vi fort­sæt­te?

Hvor­dan kan man ellers i 2027 eva­lu­e­re pla­nen? Hvor­dan kan man ellers vur­de­re, om måle­ne blev nået – om det var den rig­ti­ge pri­o­ri­te­ring – om der blev lovet alt for meget. Men i Odder kom­mu­ne kan man alt­så gøre det bagvendt.

Udval­get kan så resten af det­te år have en ”stra­te­gisk dia­log”. Man kom­mer til at tæn­ke på Tøsed­ren­ge­nes gam­le sang – ”så gik der tid med det”.

ET POLITISK PROBLEM

Den stra­te­gi, der nu lig­ger og ser ”lidt læk­ker ud”, rum­mer man­ge abstrak­te løf­ter. Poli­tisk er det et pro­blem, for så kan de tol­kes alt efter behov. Og hvis til­ta­ge­ne ikke mat­cher beho­ve­ne, ska­ber det fru­stra­tio­ner og skuffelser.

Kla­re pri­o­ri­te­rin­ger med afsæt i viden og ind­sigt kan man for­hol­de sig til. Være enig eller uenig. Det er ikke – med Leif Gjørtz’s for­mu­le­ring – sæbe­bob­ler, der for­svin­der, når man prø­ver at fan­ge dem.

Men i den­ne omgang fik vi alt­så sæbe­bob­ler­ne.  ”Ind­hol­det er på plads”, hed det sig, da kom­mu­nal­be­sty­rel­sen ende­ligt kon­fir­me­re­de stra­te­gi­en. Det kan nu diskuteres.

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.