KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kom­mu­nalvalg 21: De skal besty­re et kom­mu­nalt super­mar­ked med et utal af varer

Det er langt vig­ti­ge­re og ulig mere inter­es­sant, når vi skal stem­me til fol­ke­tings­val­get, end når vi skal stem­me til kommunalvalget.

Det har væl­ger­ne for­talt for­sker­ne i snart 50 år. Og det på trods af, at vores hver­dag påvir­kes mere af de beslut­nin­ger, der bli­ver truf­fet i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen end af beslut­nin­ger truf­fet på Chri­sti­ans­borg. ( I den nuvæ­ren­de situ­a­tion Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne dog undtaget).

HVER REFORMNYE OPGAVER

Hver kom­mu­nal­re­form og hver soci­al­re­form har siden 1970 givet kom­mu­ner­ne nye og fle­re opga­ver. Det ske­te, da antal­let af amter blev redu­ce­ret – det ske­te da Reva­li­de­rin­gen, Mødre­hjæl­pen, Bør­ne- og Ung­doms­forsor­gen og Ånds­svage­forsor­gen blev ned­lagt. Og sene­re igen da amter­ne blev defi­ni­tivt ned­lagt – og de fem regio­ner oprettet.

Der­for kan kom­mu­ner­ne nu sam­men­lig­nes med et stort super­mar­ked, der har et utal af varer på hylderne:

Dag­in­sti­tu­tio­ner, sko­ler, til­bud til han­di­cap­pe­de, vej­net, rens­nings­an­læg, fred­nin­ger, natur­ple­je, ple­je­hjem, hjem­me­hjælp, bibli­o­te­ker, musiks­ko­ler, idræts­fa­sci­li­te­ter, kli­ma, fri­tids­un­der­vis­ning, specialundervisning….

Det er dét super­mar­ked, som kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re, der bli­ver valgt 16. novem­ber til kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Odder, skal tage ansva­ret for.

TO VIL VÆRE BUTIKSCHEF

En af dem skal tage ansva­ret som butiks­chef for hele mole­vit­ten – dog til en noget høje­re løn end i Bil­ka eller Bauhau­se. Iføl­ge kom­mu­nens hjem­mesi­de var veder­la­get til borg­meste­ren sid­ste år 852.113 kr. Det vil være enten Uffe Jen­sen, som nu sid­der i sto­len, eller Lone Jaco­bi, som ger­ne vil spar­ke den væk under ham. Andre kan sæt­te sig som en slags afde­lings­le­de­re for de udvalg, der har ansvar for de for­skel­li­ge afde­lin­ger. Hvem det bli­ver, er ikke bestemt på for­hånd. De poster for­de­les ved kon­sti­tu­e­rin­gen efter ”bytte-bytte-købmand”-princippet: Den ene tje­ne­ste er den anden værd. Hvis I støt­ter os, så får I posten som… De poster er også løn­ne­de. I Odder kom­mu­ne giver de fem stør­ste udvalg 153.380 kr. Alle løn­nin­ger frem­går her:

BØRN OG GAMLE ER DE VIGTIGSTE

Hvis man spør­ger væl­ger­ne, så er de vig­tig­ste afde­lin­ger i butik­ken omsor­gen for ældre, bør­ne­pas­ning og sko­ler­ne. Her skal ikke spa­res. Skal der ende­lig spa­res, må pen­ge­ne hen­tes hjem ved at skæ­re ned på admi­ni­stra­tio­nen. Siger væl­ger­ne. De fær­re­ste tæn­ker på, at løn­nen til f.eks. tre HK-stil­lin­ger på Råd­hu­set kun dæk­ker en mini-brøk­del af bun­den i pen­ge­tan­ken til æld­re­sek­to­ren. Men det er i hvert fald udtryk for deres pri­o­ri­te­rin­gen: Børn og gam­le men­ne­sker er det vigtigste.

Kom­mu­ner­ne kan ikke selv bestem­me, hvor man­ge pen­ge de vil bru­ge på de for­skel­li­ge til­bud – og der­med hvil­ke skat­ter, de vil opkræ­ve. Hvert år bli­ver der lavet en afta­le mel­lem Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og rege­rin­gen om kom­mu­ner­nes øko­no­mi. Og des­u­den eksi­ste­rer et sin­drigt system for blok­tilskud, skat­te­pro­cent osv.

METTE-EFFEKTGIVER IKKELONE-EFFEKT

Når væl­ger­ne skal sæt­te kryd­set til kom­mu­nalvalg, stem­mer de i høje­re grad per­son­ligt end ved fol­ke­tings­val­get. En under­sø­gel­se fra 2013 viser, at fire ud af fem væl­ge­re i  Odder stem­te per­son­ligt. Vel er den nog­le år gam­mel, men ten­den­sen holder.

At et par­ti har frem­gang eller for den sags skyld til­ba­ge­gang på land­s­plan, er ikke en sik­ker­hed for det sam­me lokalt.

Med en ”Met­te-effekt” føl­ger ikke auto­ma­tisk en ”Lone-effekt” – og Lars Løk­ke og Inger Støj­bergs far­vel til Ven­stre hal­ve­rer ikke også nød­ven­dig­vis par­ti­et på kom­mu­nalt plan. Ej hel­ler skal De Kon­ser­va­ti­ve hej­se Dan­ne­brog for tidligt.

Par­ti­er­ne spil­ler en langt min­dre rol­le til kom­mu­nalvalg end tid­li­ge­re. Det bety­der meget mere, at en per­son har en lokal troværdighed.

“Met­te-effekt” på land­s­plan bli­ver ikke auto­ma­tisk veks­let til “Lone-effekt” kommunalt

KOMMUNALVALGET ER EN KAMP

Kun ca tre pro­cent af dan­sker­ne er med­lem­mer af et poli­tisk par­ti. I 1960 var det 25 pro­cent. Og at være med­lem af et poli­tisk par­ti bety­der ikke også, at man er aktiv. Højt sat vil kun halv­de­len af med­lem­mer­ne være med til at beslut­te, hvil­ke kan­di­da­ter resten af væl­ger­ne kan stem­me på. Og end­nu fær­re vil del­ta­ge aktivt i valg­kam­pen – til at hæn­ge i lyg­tepæ­le­ne for at skju­le deres metal bag sto­re pla­der med foto­gra­fi­er af kan­di­da­ter­ne for­sy­net med par­ti­bog­stav. De har så ingen effekt, viser under­sø­gel­ser­ne. Men op skal de.

Valg­for­sker og lek­tor på Jour­na­list­højsko­len, Roger Buch, under­stre­ger i bogen ”Den vig­tig­ste poli­tik” at kom­mu­nalval­get net­op er en ”kamp”, for­di de fle­ste par­ti­er bru­ger side­ord­net opstil­ling. D.v.s de per­son­li­ge stem­me­tal bestem­mer, hvem der bli­ver valgt – mod­sat par­ti­li­ster, hvor par­tiets pri­o­ri­te­ring spil­ler en stor rol­le. Der skal en del per­son­li­ge stem­mer til, før par­ti­li­sten er sprængt. Fle­re og fle­re væl­ge­re vil hen­te deres oplys­nin­ger på de soci­a­le medi­er. Pri­mært Face­book. Fær­re og fær­re duk­ker alle­re­de i dag op til de tra­di­tio­nel­le væl­ger­mø­der – og fle­re og fle­re pje­cer med kan­di­dat-løf­ter vil hav­ne i den nær­me­ste papir­kurv, hvis de da ikke bare bli­ver smidt på gaden.

Valg­mø­der i tra­di­tio­nel for­stand ryk­ker ikke stemmer

STORE ORD OG PAROLER SÆLGER IKKE

Væl­ger­ne er ikke til salg for paro­ler og ordri­ge løf­ter. Skal de ikke bare stem­me, som de ple­jer, vil de have at vide, hvad de for­skel­li­ge kan­di­da­ter står for helt kon­kret – og hvor­dan de vil føre det ud i livet.

Lokal­po­sten spør­ger i den kom­men­de tid de loka­le kan­di­da­ter, hvor­for de stil­ler op – og hvis de bli­ver valgt, hvad vi som væl­ge­re skal huske dem for efter valg­pe­ri­o­den. Den før­ste kan­di­dat er Jan Kjær­s­gaard, som stil­ler op på liste A. Ham kan du læse om i den kom­men­de weekend.

Læser­ne har på mail givet mig man­ge gode input til val­g­ar­tik­ler. Og de vil kom­me i en lind strøm frem til novem­ber – delt op i blok­ke. F.eks vil blok­ken ”natur” dæk­ker fra bio­di­ver­si­tet og ple­je af fre­de­de områ­der til turisme.

Den før­ste blok vil være land og by, hvor væg­ten – Lokal­po­stens mål­grup­pe taget i betragt­ning – vil bli­ve lagt på kom­mu­nal­po­li­ti­ker­nes inter­es­se for og støt­te til land­di­strik­ter­ne siden val­get i 2017. Var det ”walk the talk” eller var det bare ”talk and talk”?

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.