KORT NYT

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Kom­mu­nalvalg 21: De skal besty­re et kom­mu­nalt super­mar­ked med et utal af varer

Det er langt vig­ti­ge­re og ulig mere inter­es­sant, når vi skal stem­me til fol­ke­tings­val­get, end når vi skal stem­me til kommunalvalget.

Det har væl­ger­ne for­talt for­sker­ne i snart 50 år. Og det på trods af, at vores hver­dag påvir­kes mere af de beslut­nin­ger, der bli­ver truf­fet i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen end af beslut­nin­ger truf­fet på Chri­sti­ans­borg. ( I den nuvæ­ren­de situ­a­tion Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne dog undtaget).

HVER REFORMNYE OPGAVER

Hver kom­mu­nal­re­form og hver soci­al­re­form har siden 1970 givet kom­mu­ner­ne nye og fle­re opga­ver. Det ske­te, da antal­let af amter blev redu­ce­ret – det ske­te da Reva­li­de­rin­gen, Mødre­hjæl­pen, Bør­ne- og Ung­doms­forsor­gen og Ånds­svage­forsor­gen blev ned­lagt. Og sene­re igen da amter­ne blev defi­ni­tivt ned­lagt – og de fem regio­ner oprettet.

Der­for kan kom­mu­ner­ne nu sam­men­lig­nes med et stort super­mar­ked, der har et utal af varer på hylderne:

Dag­in­sti­tu­tio­ner, sko­ler, til­bud til han­di­cap­pe­de, vej­net, rens­nings­an­læg, fred­nin­ger, natur­ple­je, ple­je­hjem, hjem­me­hjælp, bibli­o­te­ker, musiks­ko­ler, idræts­fa­sci­li­te­ter, kli­ma, fri­tids­un­der­vis­ning, specialundervisning….

Det er dét super­mar­ked, som kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re, der bli­ver valgt 16. novem­ber til kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Odder, skal tage ansva­ret for.

TO VIL VÆRE BUTIKSCHEF

En af dem skal tage ansva­ret som butiks­chef for hele mole­vit­ten – dog til en noget høje­re løn end i Bil­ka eller Bauhau­se. Iføl­ge kom­mu­nens hjem­mesi­de var veder­la­get til borg­meste­ren sid­ste år 852.113 kr. Det vil være enten Uffe Jen­sen, som nu sid­der i sto­len, eller Lone Jaco­bi, som ger­ne vil spar­ke den væk under ham. Andre kan sæt­te sig som en slags afde­lings­le­de­re for de udvalg, der har ansvar for de for­skel­li­ge afde­lin­ger. Hvem det bli­ver, er ikke bestemt på for­hånd. De poster for­de­les ved kon­sti­tu­e­rin­gen efter ”bytte-bytte-købmand”-princippet: Den ene tje­ne­ste er den anden værd. Hvis I støt­ter os, så får I posten som… De poster er også løn­ne­de. I Odder kom­mu­ne giver de fem stør­ste udvalg 153.380 kr. Alle løn­nin­ger frem­går her:

BØRN OG GAMLE ER DE VIGTIGSTE

Hvis man spør­ger væl­ger­ne, så er de vig­tig­ste afde­lin­ger i butik­ken omsor­gen for ældre, bør­ne­pas­ning og sko­ler­ne. Her skal ikke spa­res. Skal der ende­lig spa­res, må pen­ge­ne hen­tes hjem ved at skæ­re ned på admi­ni­stra­tio­nen. Siger væl­ger­ne. De fær­re­ste tæn­ker på, at løn­nen til f.eks. tre HK-stil­lin­ger på Råd­hu­set kun dæk­ker en mini-brøk­del af bun­den i pen­ge­tan­ken til æld­re­sek­to­ren. Men det er i hvert fald udtryk for deres pri­o­ri­te­rin­gen: Børn og gam­le men­ne­sker er det vigtigste.

Kom­mu­ner­ne kan ikke selv bestem­me, hvor man­ge pen­ge de vil bru­ge på de for­skel­li­ge til­bud – og der­med hvil­ke skat­ter, de vil opkræ­ve. Hvert år bli­ver der lavet en afta­le mel­lem Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og rege­rin­gen om kom­mu­ner­nes øko­no­mi. Og des­u­den eksi­ste­rer et sin­drigt system for blok­tilskud, skat­te­pro­cent osv.

METTE-EFFEKTGIVER IKKELONE-EFFEKT

Når væl­ger­ne skal sæt­te kryd­set til kom­mu­nalvalg, stem­mer de i høje­re grad per­son­ligt end ved fol­ke­tings­val­get. En under­sø­gel­se fra 2013 viser, at fire ud af fem væl­ge­re i  Odder stem­te per­son­ligt. Vel er den nog­le år gam­mel, men ten­den­sen holder.

At et par­ti har frem­gang eller for den sags skyld til­ba­ge­gang på land­s­plan, er ikke en sik­ker­hed for det sam­me lokalt.

Med en ”Met­te-effekt” føl­ger ikke auto­ma­tisk en ”Lone-effekt” – og Lars Løk­ke og Inger Støj­bergs far­vel til Ven­stre hal­ve­rer ikke også nød­ven­dig­vis par­ti­et på kom­mu­nalt plan. Ej hel­ler skal De Kon­ser­va­ti­ve hej­se Dan­ne­brog for tidligt.

Par­ti­er­ne spil­ler en langt min­dre rol­le til kom­mu­nalvalg end tid­li­ge­re. Det bety­der meget mere, at en per­son har en lokal troværdighed.

“Met­te-effekt” på land­s­plan bli­ver ikke auto­ma­tisk veks­let til “Lone-effekt” kommunalt

KOMMUNALVALGET ER EN KAMP

Kun ca tre pro­cent af dan­sker­ne er med­lem­mer af et poli­tisk par­ti. I 1960 var det 25 pro­cent. Og at være med­lem af et poli­tisk par­ti bety­der ikke også, at man er aktiv. Højt sat vil kun halv­de­len af med­lem­mer­ne være med til at beslut­te, hvil­ke kan­di­da­ter resten af væl­ger­ne kan stem­me på. Og end­nu fær­re vil del­ta­ge aktivt i valg­kam­pen – til at hæn­ge i lyg­tepæ­le­ne for at skju­le deres metal bag sto­re pla­der med foto­gra­fi­er af kan­di­da­ter­ne for­sy­net med par­ti­bog­stav. De har så ingen effekt, viser under­sø­gel­ser­ne. Men op skal de.

Valg­for­sker og lek­tor på Jour­na­list­højsko­len, Roger Buch, under­stre­ger i bogen ”Den vig­tig­ste poli­tik” at kom­mu­nalval­get net­op er en ”kamp”, for­di de fle­ste par­ti­er bru­ger side­ord­net opstil­ling. D.v.s de per­son­li­ge stem­me­tal bestem­mer, hvem der bli­ver valgt – mod­sat par­ti­li­ster, hvor par­tiets pri­o­ri­te­ring spil­ler en stor rol­le. Der skal en del per­son­li­ge stem­mer til, før par­ti­li­sten er sprængt. Fle­re og fle­re væl­ge­re vil hen­te deres oplys­nin­ger på de soci­a­le medi­er. Pri­mært Face­book. Fær­re og fær­re duk­ker alle­re­de i dag op til de tra­di­tio­nel­le væl­ger­mø­der – og fle­re og fle­re pje­cer med kan­di­dat-løf­ter vil hav­ne i den nær­me­ste papir­kurv, hvis de da ikke bare bli­ver smidt på gaden.

Valg­mø­der i tra­di­tio­nel for­stand ryk­ker ikke stemmer

STORE ORD OG PAROLER SÆLGER IKKE

Væl­ger­ne er ikke til salg for paro­ler og ordri­ge løf­ter. Skal de ikke bare stem­me, som de ple­jer, vil de have at vide, hvad de for­skel­li­ge kan­di­da­ter står for helt kon­kret – og hvor­dan de vil føre det ud i livet.

Lokal­po­sten spør­ger i den kom­men­de tid de loka­le kan­di­da­ter, hvor­for de stil­ler op – og hvis de bli­ver valgt, hvad vi som væl­ge­re skal huske dem for efter valg­pe­ri­o­den. Den før­ste kan­di­dat er Jan Kjær­s­gaard, som stil­ler op på liste A. Ham kan du læse om i den kom­men­de weekend.

Læser­ne har på mail givet mig man­ge gode input til val­g­ar­tik­ler. Og de vil kom­me i en lind strøm frem til novem­ber – delt op i blok­ke. F.eks vil blok­ken ”natur” dæk­ker fra bio­di­ver­si­tet og ple­je af fre­de­de områ­der til turisme.

Den før­ste blok vil være land og by, hvor væg­ten – Lokal­po­stens mål­grup­pe taget i betragt­ning – vil bli­ve lagt på kom­mu­nal­po­li­ti­ker­nes inter­es­se for og støt­te til land­di­strik­ter­ne siden val­get i 2017. Var det ”walk the talk” eller var det bare ”talk and talk”?

KALENDERMAD OG KONCERT
25. juni invi­te­rer Brand­by­ge­gård til mad og kon­cert på gårds­plad­sen. Bil­let kan købes her

SOMMERBUTIK
26. juni kl. 14 – 17 åbner SOMMERBUTIK igen i Fryse­hu­set i Ålstrup

ELLER KØR EN TUR
27. juni kl. 13.30 invi­te­rer Dan­ske Seni­o­rer til en gå- eller køre­tur. Møde­sted: Sognehuset.