KORT NYT

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Kom­mu­nalvalg 21: De skal besty­re et kom­mu­nalt super­mar­ked med et utal af varer

Det er langt vig­ti­ge­re og ulig mere inter­es­sant, når vi skal stem­me til fol­ke­tings­val­get, end når vi skal stem­me til kommunalvalget.

Det har væl­ger­ne for­talt for­sker­ne i snart 50 år. Og det på trods af, at vores hver­dag påvir­kes mere af de beslut­nin­ger, der bli­ver truf­fet i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen end af beslut­nin­ger truf­fet på Chri­sti­ans­borg. ( I den nuvæ­ren­de situ­a­tion Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne dog undtaget).

HVER REFORMNYE OPGAVER

Hver kom­mu­nal­re­form og hver soci­al­re­form har siden 1970 givet kom­mu­ner­ne nye og fle­re opga­ver. Det ske­te, da antal­let af amter blev redu­ce­ret – det ske­te da Reva­li­de­rin­gen, Mødre­hjæl­pen, Bør­ne- og Ung­doms­forsor­gen og Ånds­svage­forsor­gen blev ned­lagt. Og sene­re igen da amter­ne blev defi­ni­tivt ned­lagt – og de fem regio­ner oprettet.

Der­for kan kom­mu­ner­ne nu sam­men­lig­nes med et stort super­mar­ked, der har et utal af varer på hylderne:

Dag­in­sti­tu­tio­ner, sko­ler, til­bud til han­di­cap­pe­de, vej­net, rens­nings­an­læg, fred­nin­ger, natur­ple­je, ple­je­hjem, hjem­me­hjælp, bibli­o­te­ker, musiks­ko­ler, idræts­fa­sci­li­te­ter, kli­ma, fri­tids­un­der­vis­ning, specialundervisning….

Det er dét super­mar­ked, som kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re, der bli­ver valgt 16. novem­ber til kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Odder, skal tage ansva­ret for.

TO VIL VÆRE BUTIKSCHEF

En af dem skal tage ansva­ret som butiks­chef for hele mole­vit­ten – dog til en noget høje­re løn end i Bil­ka eller Bauhau­se. Iføl­ge kom­mu­nens hjem­mesi­de var veder­la­get til borg­meste­ren sid­ste år 852.113 kr. Det vil være enten Uffe Jen­sen, som nu sid­der i sto­len, eller Lone Jaco­bi, som ger­ne vil spar­ke den væk under ham. Andre kan sæt­te sig som en slags afde­lings­le­de­re for de udvalg, der har ansvar for de for­skel­li­ge afde­lin­ger. Hvem det bli­ver, er ikke bestemt på for­hånd. De poster for­de­les ved kon­sti­tu­e­rin­gen efter ”bytte-bytte-købmand”-princippet: Den ene tje­ne­ste er den anden værd. Hvis I støt­ter os, så får I posten som… De poster er også løn­ne­de. I Odder kom­mu­ne giver de fem stør­ste udvalg 153.380 kr. Alle løn­nin­ger frem­går her:

BØRN OG GAMLE ER DE VIGTIGSTE

Hvis man spør­ger væl­ger­ne, så er de vig­tig­ste afde­lin­ger i butik­ken omsor­gen for ældre, bør­ne­pas­ning og sko­ler­ne. Her skal ikke spa­res. Skal der ende­lig spa­res, må pen­ge­ne hen­tes hjem ved at skæ­re ned på admi­ni­stra­tio­nen. Siger væl­ger­ne. De fær­re­ste tæn­ker på, at løn­nen til f.eks. tre HK-stil­lin­ger på Råd­hu­set kun dæk­ker en mini-brøk­del af bun­den i pen­ge­tan­ken til æld­re­sek­to­ren. Men det er i hvert fald udtryk for deres pri­o­ri­te­rin­gen: Børn og gam­le men­ne­sker er det vigtigste.

Kom­mu­ner­ne kan ikke selv bestem­me, hvor man­ge pen­ge de vil bru­ge på de for­skel­li­ge til­bud – og der­med hvil­ke skat­ter, de vil opkræ­ve. Hvert år bli­ver der lavet en afta­le mel­lem Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og rege­rin­gen om kom­mu­ner­nes øko­no­mi. Og des­u­den eksi­ste­rer et sin­drigt system for blok­tilskud, skat­te­pro­cent osv.

METTE-EFFEKTGIVER IKKELONE-EFFEKT

Når væl­ger­ne skal sæt­te kryd­set til kom­mu­nalvalg, stem­mer de i høje­re grad per­son­ligt end ved fol­ke­tings­val­get. En under­sø­gel­se fra 2013 viser, at fire ud af fem væl­ge­re i  Odder stem­te per­son­ligt. Vel er den nog­le år gam­mel, men ten­den­sen holder.

At et par­ti har frem­gang eller for den sags skyld til­ba­ge­gang på land­s­plan, er ikke en sik­ker­hed for det sam­me lokalt.

Med en ”Met­te-effekt” føl­ger ikke auto­ma­tisk en ”Lone-effekt” – og Lars Løk­ke og Inger Støj­bergs far­vel til Ven­stre hal­ve­rer ikke også nød­ven­dig­vis par­ti­et på kom­mu­nalt plan. Ej hel­ler skal De Kon­ser­va­ti­ve hej­se Dan­ne­brog for tidligt.

Par­ti­er­ne spil­ler en langt min­dre rol­le til kom­mu­nalvalg end tid­li­ge­re. Det bety­der meget mere, at en per­son har en lokal troværdighed.

“Met­te-effekt” på land­s­plan bli­ver ikke auto­ma­tisk veks­let til “Lone-effekt” kommunalt

KOMMUNALVALGET ER EN KAMP

Kun ca tre pro­cent af dan­sker­ne er med­lem­mer af et poli­tisk par­ti. I 1960 var det 25 pro­cent. Og at være med­lem af et poli­tisk par­ti bety­der ikke også, at man er aktiv. Højt sat vil kun halv­de­len af med­lem­mer­ne være med til at beslut­te, hvil­ke kan­di­da­ter resten af væl­ger­ne kan stem­me på. Og end­nu fær­re vil del­ta­ge aktivt i valg­kam­pen – til at hæn­ge i lyg­tepæ­le­ne for at skju­le deres metal bag sto­re pla­der med foto­gra­fi­er af kan­di­da­ter­ne for­sy­net med par­ti­bog­stav. De har så ingen effekt, viser under­sø­gel­ser­ne. Men op skal de.

Valg­for­sker og lek­tor på Jour­na­list­højsko­len, Roger Buch, under­stre­ger i bogen ”Den vig­tig­ste poli­tik” at kom­mu­nalval­get net­op er en ”kamp”, for­di de fle­ste par­ti­er bru­ger side­ord­net opstil­ling. D.v.s de per­son­li­ge stem­me­tal bestem­mer, hvem der bli­ver valgt – mod­sat par­ti­li­ster, hvor par­tiets pri­o­ri­te­ring spil­ler en stor rol­le. Der skal en del per­son­li­ge stem­mer til, før par­ti­li­sten er sprængt. Fle­re og fle­re væl­ge­re vil hen­te deres oplys­nin­ger på de soci­a­le medi­er. Pri­mært Face­book. Fær­re og fær­re duk­ker alle­re­de i dag op til de tra­di­tio­nel­le væl­ger­mø­der – og fle­re og fle­re pje­cer med kan­di­dat-løf­ter vil hav­ne i den nær­me­ste papir­kurv, hvis de da ikke bare bli­ver smidt på gaden.

Valg­mø­der i tra­di­tio­nel for­stand ryk­ker ikke stemmer

STORE ORD OG PAROLER SÆLGER IKKE

Væl­ger­ne er ikke til salg for paro­ler og ordri­ge løf­ter. Skal de ikke bare stem­me, som de ple­jer, vil de have at vide, hvad de for­skel­li­ge kan­di­da­ter står for helt kon­kret – og hvor­dan de vil føre det ud i livet.

Lokal­po­sten spør­ger i den kom­men­de tid de loka­le kan­di­da­ter, hvor­for de stil­ler op – og hvis de bli­ver valgt, hvad vi som væl­ge­re skal huske dem for efter valg­pe­ri­o­den. Den før­ste kan­di­dat er Jan Kjær­s­gaard, som stil­ler op på liste A. Ham kan du læse om i den kom­men­de weekend.

Læser­ne har på mail givet mig man­ge gode input til val­g­ar­tik­ler. Og de vil kom­me i en lind strøm frem til novem­ber – delt op i blok­ke. F.eks vil blok­ken ”natur” dæk­ker fra bio­di­ver­si­tet og ple­je af fre­de­de områ­der til turisme.

Den før­ste blok vil være land og by, hvor væg­ten – Lokal­po­stens mål­grup­pe taget i betragt­ning – vil bli­ve lagt på kom­mu­nal­po­li­ti­ker­nes inter­es­se for og støt­te til land­di­strik­ter­ne siden val­get i 2017. Var det ”walk the talk” eller var det bare ”talk and talk”?

KALENDER

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er nu lagt ind under lokal­råd & foreninger

GÅTURENE FORTSÆTTER
I hele juni måned fort­sæt­ter Tors­dags­klub­ben med at mødes hver man­dag kl. 13.30 til gåtu­re og fæl­les kaf­fe i FDF’s hyt­te på Tof­ten i Ørting

GENERALFORSAMLING
1. juli kl. 19 kan alle bor­ge­re over 15 år i Ørting Fal­ling sog­ne del­ta­ge i Hal­lens gene­ral­for­sam­ling. Og de har også stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af for­e­nin­ger, der bru­ger Hallen.

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.

ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye.