KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Kom­mu­nalvalg: Tra­fik­sik­ker­he­den skal forbedres

Det sam­me skal hjæl­pen til de ældre, og vi skal have stør­re pul­jer til loka­le projekter

”Hvad skal vi med end­nu en byport til 300.000 kr? Man kan få man­ge bump for de pen­ge. Lad os få dem gen­nem byen – og lad os så få en 40 km zone som i Gylling”.
En af man­ge kom­men­ta­rer til tra­fik­sik­ker­he­den i Ørting, som er at fin­de i de 49 mail, læser­ne har sendt til Lokal­po­sten for at for­tæl­le, hvad der er vig­tigt for dem i for­bin­del­se med kom­mu­nalval­get 21. november.

Tra­fik­sik­ker­he­den er højt pri­o­ri­te­ret. De syv områ­der, der har størst opmærk­som­hed, er:

  • Tra­fik­sik­ker­hed
  • Bosæt­ning i området
  • Hjælp til gam­le og handicappede
  • Sko­ler
  • Natur og naturpleje
  • Den kol­lek­ti­ve trafik
  • Nær­de­mo­kra­ti

Cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling er sik­ret i bud­get­tet for 2018. Men der mang­ler en cykel­sti gen­nem Ørting og en mel­lem Mar­gret­he­lyst Frisko­le og Fal­ling. I Fal­ling mang­ler for­tov gen­nem byen. Og der er brug for at få dæm­pet far­ten gen­nem alle fire landsbyer.

FLERE BYGGEGRUNDEOG LEJEBOLIGER
Læser­ne har ønsker om at få fle­re men­ne­sker til at flyt­te til lands­by­er­ne. Men der mang­ler nu byg­ge­grun­de i Ørting.
”Hvis I vil have fle­re men­ne­sker til at flyt­te til kom­mu­nen, bør I tæn­ke oplan­det ind”, lyder en kommentar.
Fle­re peger også på beho­vet for leje­bo­li­ger. ”Der er enkel­te pri­va­te udle­je­re. Men unge men­ne­sker kan ikke flyt­te til byen, før de har råd til at købe et hus”, lyder en kom­men­tar. Andre peger på behov for leje­bo­li­ger til ældre, der ger­ne vil bli­ve i lands­by­er­ne, men som nu har et hus, som er for stort og hvor de ikke kan få pas­set haven. ”Det er fint med fle­re leje­bo­li­ger i Odder, men glem ikke oplan­det”, hed­der det i en mail.

INGEN LYSKOMMUNAL UDSTYKNING
Ende­lig kri­ti­se­res kom­mu­nen for ikke at fær­dig­gø­re den kom­mu­na­le udstyk­ning, vi

Kom­mu­nen glem­te lys på sti­er­ne i den kom­mu­na­le udstykning

alle­re­de har i Ørting. Helt kon­kret peges på, at der ikke er opsat lyg­tepæ­le ved sti­sy­ste­met  i Smedegade-udstykningen:
“Stien benyt­tes rig­tigt meget af hele byens bebo­e­re og andre der går tur med hunde osv. – men er også en vig­tig cykel­sti til børn på vej til/​fra sko­le (både til Mar­gret­he­lyst Frisko­le og til kom­mu­nens andre sko­ler vha. offent­lig trans­port. Der er helt vildt mørkt hele efteråret/​vinteren og meget utrygt at fær­des der! Der vil­le aldrig bli­ve etab­le­ret sti­sy­ste­mer i Odder by uden belys­ning – Hvor­for gør man så det i en kom­mu­nalt udstyk­ning i Ørting”

ER DET VÆRDIGT?
Der er gene­rel kri­tik fra læser­ne af kom­mu­nens hjælp til ældre og handicappede:
”Hvad lig­ner det, at de gam­le kan få gjort rent en time hver 3. Uge? Kal­der I det for et højt ser­vi­ce­ni­veau? Er det værdigt?”
En anden kom­men­tar lyder: ”De pårø­ren­de skal hjæl­pe de gam­le mere, mener poli­ti­ker­ne. Men har I tænkt på, at man­ge gam­le ikke har deres børn lige om hjør­net? Har I tænkt på, at de pårø­ren­de har et arbej­de og en fami­lie at passe?”
En tred­je læser skriver:
”Det vær­ste er dog, at kom­mu­nen sen­der folk ud til de gam­le for at lære dem selv at gøre rent. Min gam­le mor på over 80 år har gjort rent hele livet – og hen­des hjem var sik­kert før i tiden rene­re, end der er på rådhuset”.
Så spørgs­må­let til byrå­dskan­di­da­ter­ne lyder alt­så, om de vil høj­ne ser­vi­ce­ni­veau­et for gam­le og handicappede?

SLUT MED SKOLENEDLÆGGELSER – ELLER?
Man­ge mener sta­dig, det var en for­kert beslut­ning at ned­læg­ge Cen­tralsko­len. “Vi har en

Det var en for­kert beslut­ning at ned­læg­ge Centralskolen

god frisko­le, men den koster for­æl­dre­ne pen­ge. Så hvor læn­ge kan vi have den?”
Og fle­re læse­re er ban­ge for, at det ikke er slut med sko­le­ned­læg­gel­ser. ”Ryger Gyl­ling sko­le næste gang?”, lyder et spørgs­mål.  ”I byg­ger og moder­ni­se­rer for mil­li­o­ner i Odder. Hvis I nu har for­byg­get jer dér, vil I så for én gangs skyld erken­de, at der er lige så langt fra Odder til Gyl­ling, som der er den anden vej? Sik­kert ikke. For der vil­le lyde et rama­skrig, hvis børn fra Odder blev sendt til Gylling”.
Lokal­po­stens læse­re ønsker alt­så klart svar på, om byrå­dskan­di­da­ter­ne vil sige klart nej til fle­re sko­le­ned­læg­gel­ser i oplandet.

BLIV VÆK FRA OPLANDET
For­rin­gel­ser af bus­ru­ter­ne tru­er sta­dig Sak­sild og Hou.Gylling, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup har ingen bus­ser. Kun en skolebus. 
”I skal huske at skri­ve i alle jeres rek­la­mer for at få fle­re til­flyt­te­re, at de skal hol­de sig væk fra oplan­det, hvis de ikke har råd til – eller ikke vil have – en bil”, skri­ver en læser.
En anden skriver:

I vil sik­re alle adgang til let­ba­nen. Også os i oplan­det. Men hvor­dan det, når vi ikke har busser?

”I har væl­dig travlt med Let­ba­nen – alle skal sik­res god adgang til den. Også oplan­det, får vi at vide. Jeg vil ger­ne vide, hvor­dan I vil sik­re det for os i oplan­det?” For I vil jo også have fle­re til at bru­ge kol­lek­tiv trafik”.
En tred­je skriver:
“Der er brug for bed­re bus­for­bin­del­ser i hele kom­mu­nen – ikke blot i Odder by. Der er ingen grund til at sen­de en stor blå led­bus. Men små bus­ser – til små byer. I hvert fald et par gan­ge om dagen”.
En enkelt fore­slår en lands­by-rute som man har bybus i Odder, der kører for­skel­li­ge ruter.

VI MANGLER STIEROG AT PLANER OVERHOLDES
Natur og natur­ple­je står også på listen. Fle­re gen­ta­ger kri­tik­ken af den mang­len­de ved­li­ge­hol­del­se af Son­d­rup- og Åkærfredningen.
”Vi har en ene­stå­en­de natur omkring lands­by­er­ne. Den skal bru­ges. Men det kræ­ver ved­li­ge­hol­del­se, og det kræ­ver et sti­sy­stem. Vi mang­ler sti­er i hele området”.
Fle­re kri­ti­se­rer, at Odder kom­mu­ne ikke føl­ger de grøn­ne ple­je­pla­ner, som den selv har ved­ta­get. En bor­ger har den­ne kommentar:
”I har en ple­je­plan for vej­kan­ter­ne i kom­mu­nen  som har et vig­tigt for­mål om at frem­me bio­di­ver­si­te­ten – men den føl­ges desvær­re ikke”.
Der­for beder han byrå­dskan­di­da­ter­ne for­hol­de sig til, hvor­dan de vil sik­re, at de ple­je­pla­ner vi alle­re­de har, bli­ver over­holdt 100 pro­cent. Så kan de sene­re love nye natur- og miljøinitiativer.

FLERE PULJER TIL LOKALE PROJEKTER
Ende­lig peger fle­re af jeres mail på, at der er plads til for­bed­rin­ger, når det gæl­der nær- og bor­ger­de­mo­kra­ti­et. Fle­re ønsker om, at bor­ger­ne i Odder kom­mu­ne kan få en sag på byrå­dets dags­or­den, hvis de stil­ler med et antal under­skrif­ter. Og der er ønsker om, at vores Lokal­råd og alle andre Lokal­råd i kom­mu­nen bli­ver ind­dra­get i de poli­ti­ske beslut­nin­ger i god tid før de træf­fes. Ende­lig er der ønsker om fle­re loka­le pul­jer, som de enkel­te lands­by­er kan søge til pro­jek­ter. I den for­bin­del­se næv­nes også beho­vet for, at de fri­vil­li­ge orga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger i oplan­det får en kom­mu­nalt ansat tov­hol­der og hjæl­per, der også ken­der noget til fun­dra­i­sing, så der kan skaf­fes pen­ge til arbejdet.

SPØRGSMÅL TIL KANDIDATERNE
Spørgs­mål om de enkel­te områ­der vil nu bli­ve for­mu­le­ret og sendt til byrå­dskan­di­da­ter­ne. Og deres svar vil bli­ve bragt her i Lokalposten.
Nog­le af spørgs­må­le­ne kan bli­ve besva­ret alle­re­de d. 11. I den­ne måned, når Lokal­rå­det har arran­ge­ret et væl­ger­mø­de. Det er i Ørting Hal­len kl. 19.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.