KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Kom­mu­nalvalg: Tra­fik­sik­ker­he­den skal for­bed­res

Det sam­me skal hjæl­pen til de ældre, og vi skal have stør­re pul­jer til loka­le pro­jek­ter

”Hvad skal vi med end­nu en byport til 300.000 kr? Man kan få man­ge bump for de pen­ge. Lad os få dem gen­nem byen – og lad os så få en 40 km zone som i Gyl­ling”.
En af man­ge kom­men­ta­rer til tra­fik­sik­ker­he­den i Ørting, som er at fin­de i de 49 mail, læser­ne har sendt til Lokal­po­sten for at for­tæl­le, hvad der er vig­tigt for dem i for­bin­del­se med kom­mu­nalval­get 21. novem­ber.

Tra­fik­sik­ker­he­den er højt pri­o­ri­te­ret. De syv områ­der, der har størst opmærk­som­hed, er:

  • Tra­fik­sik­ker­hed
  • Bosæt­ning i områ­det
  • Hjælp til gam­le og han­di­cap­pe­de
  • Sko­ler
  • Natur og natur­ple­je
  • Den kol­lek­ti­ve tra­fik
  • Nær­de­mo­kra­ti

Cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling er sik­ret i bud­get­tet for 2018. Men der mang­ler en cykel­sti gen­nem Ørting og en mel­lem Mar­gret­he­lyst Frisko­le og Fal­ling. I Fal­ling mang­ler for­tov gen­nem byen. Og der er brug for at få dæm­pet far­ten gen­nem alle fire lands­by­er.

FLERE BYGGEGRUNDEOG LEJEBOLIGER
Læser­ne har ønsker om at få fle­re men­ne­sker til at flyt­te til lands­by­er­ne. Men der mang­ler nu byg­ge­grun­de i Ørting.
”Hvis I vil have fle­re men­ne­sker til at flyt­te til kom­mu­nen, bør I tæn­ke oplan­det ind”, lyder en kom­men­tar.
Fle­re peger også på beho­vet for leje­bo­li­ger. ”Der er enkel­te pri­va­te udle­je­re. Men unge men­ne­sker kan ikke flyt­te til byen, før de har råd til at købe et hus”, lyder en kom­men­tar. Andre peger på behov for leje­bo­li­ger til ældre, der ger­ne vil bli­ve i lands­by­er­ne, men som nu har et hus, som er for stort og hvor de ikke kan få pas­set haven. ”Det er fint med fle­re leje­bo­li­ger i Odder, men glem ikke oplan­det”, hed­der det i en mail.

INGEN LYSKOMMUNAL UDSTYKNING
Ende­lig kri­ti­se­res kom­mu­nen for ikke at fær­dig­gø­re den kom­mu­na­le udstyk­ning, vi

Kom­mu­nen glem­te lys på sti­er­ne i den kom­mu­na­le udstyk­ning

alle­re­de har i Ørting. Helt kon­kret peges på, at der ikke er opsat lyg­tepæ­le ved sti­sy­ste­met  i Sme­de­ga­de-udstyk­nin­gen:
“Stien benyt­tes rig­tigt meget af hele byens bebo­e­re og andre der går tur med hunde osv. – men er også en vig­tig cykel­sti til børn på vej til/​fra sko­le (både til Mar­gret­he­lyst Frisko­le og til kom­mu­nens andre sko­ler vha. offent­lig trans­port. Der er helt vildt mørkt hele efteråret/​vinteren og meget utrygt at fær­des der! Der vil­le aldrig bli­ve etab­le­ret sti­sy­ste­mer i Odder by uden belys­ning – Hvor­for gør man så det i en kom­mu­nalt udstyk­ning i Ørting”

ER DET VÆRDIGT?
Der er gene­rel kri­tik fra læser­ne af kom­mu­nens hjælp til ældre og han­di­cap­pe­de:
”Hvad lig­ner det, at de gam­le kan få gjort rent en time hver 3. Uge? Kal­der I det for et højt ser­vi­ce­ni­veau? Er det vær­digt?”
En anden kom­men­tar lyder: ”De pårø­ren­de skal hjæl­pe de gam­le mere, mener poli­ti­ker­ne. Men har I tænkt på, at man­ge gam­le ikke har deres børn lige om hjør­net? Har I tænkt på, at de pårø­ren­de har et arbej­de og en fami­lie at pas­se?”
En tred­je læser skri­ver:
”Det vær­ste er dog, at kom­mu­nen sen­der folk ud til de gam­le for at lære dem selv at gøre rent. Min gam­le mor på over 80 år har gjort rent hele livet – og hen­des hjem var sik­kert før i tiden rene­re, end der er på råd­hu­set”.
Så spørgs­må­let til byrå­dskan­di­da­ter­ne lyder alt­så, om de vil høj­ne ser­vi­ce­ni­veau­et for gam­le og han­di­cap­pe­de?

SLUT MED SKOLENEDLÆGGELSERELLER?
Man­ge mener sta­dig, det var en for­kert beslut­ning at ned­læg­ge Cen­tralsko­len. “Vi har en

Det var en for­kert beslut­ning at ned­læg­ge Cen­tralsko­len

god frisko­le, men den koster for­æl­dre­ne pen­ge. Så hvor læn­ge kan vi have den?”
Og fle­re læse­re er ban­ge for, at det ikke er slut med sko­le­ned­læg­gel­ser. ”Ryger Gyl­ling sko­le næste gang?”, lyder et spørgs­mål.  ”I byg­ger og moder­ni­se­rer for mil­li­o­ner i Odder. Hvis I nu har for­byg­get jer dér, vil I så for én gangs skyld erken­de, at der er lige så langt fra Odder til Gyl­ling, som der er den anden vej? Sik­kert ikke. For der vil­le lyde et rama­skrig, hvis børn fra Odder blev sendt til Gyl­ling”.
Lokal­po­stens læse­re ønsker alt­så klart svar på, om byrå­dskan­di­da­ter­ne vil sige klart nej til fle­re sko­le­ned­læg­gel­ser i oplan­det.

BLIV VÆK FRA OPLANDET
For­rin­gel­ser af bus­ru­ter­ne tru­er sta­dig Sak­sild og Hou.Gylling, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup har ingen bus­ser. Kun en sko­le­bus. 
”I skal huske at skri­ve i alle jeres rek­la­mer for at få fle­re til­flyt­te­re, at de skal hol­de sig væk fra oplan­det, hvis de ikke har råd til – eller ikke vil have – en bil”, skri­ver en læser.
En anden skri­ver:

I vil sik­re alle adgang til let­ba­nen. Også os i oplan­det. Men hvor­dan det, når vi ikke har bus­ser?

”I har væl­dig travlt med Let­ba­nen – alle skal sik­res god adgang til den. Også oplan­det, får vi at vide. Jeg vil ger­ne vide, hvor­dan I vil sik­re det for os i oplan­det?” For I vil jo også have fle­re til at bru­ge kol­lek­tiv tra­fik”.
En tred­je skri­ver:
“Der er brug for bed­re bus­for­bin­del­ser i hele kom­mu­nen – ikke blot i Odder by. Der er ingen grund til at sen­de en stor blå led­bus. Men små bus­ser – til små byer. I hvert fald et par gan­ge om dagen”.
En enkelt fore­slår en lands­by-rute som man har bybus i Odder, der kører for­skel­li­ge ruter.

VI MANGLER STIEROG AT PLANER OVERHOLDES
Natur og natur­ple­je står også på listen. Fle­re gen­ta­ger kri­tik­ken af den mang­len­de ved­li­ge­hol­del­se af Son­d­rup- og Åkær­fred­nin­gen.
”Vi har en ene­stå­en­de natur omkring lands­by­er­ne. Den skal bru­ges. Men det kræ­ver ved­li­ge­hol­del­se, og det kræ­ver et sti­sy­stem. Vi mang­ler sti­er i hele områ­det”.
Fle­re kri­ti­se­rer, at Odder kom­mu­ne ikke føl­ger de grøn­ne ple­je­pla­ner, som den selv har ved­ta­get. En bor­ger har den­ne kom­men­tar:
”I har en ple­je­plan for vej­kan­ter­ne i kom­mu­nen  som har et vig­tigt for­mål om at frem­me bio­di­ver­si­te­ten – men den føl­ges desvær­re ikke”.
Der­for beder han byrå­dskan­di­da­ter­ne for­hol­de sig til, hvor­dan de vil sik­re, at de ple­je­pla­ner vi alle­re­de har, bli­ver over­holdt 100 pro­cent. Så kan de sene­re love nye natur- og mil­jøi­ni­ti­a­ti­ver.

FLERE PULJER TIL LOKALE PROJEKTER
Ende­lig peger fle­re af jeres mail på, at der er plads til for­bed­rin­ger, når det gæl­der nær- og bor­ger­de­mo­kra­ti­et. Fle­re ønsker om, at bor­ger­ne i Odder kom­mu­ne kan få en sag på byrå­dets dags­or­den, hvis de stil­ler med et antal under­skrif­ter. Og der er ønsker om, at vores Lokal­råd og alle andre Lokal­råd i kom­mu­nen bli­ver ind­dra­get i de poli­ti­ske beslut­nin­ger i god tid før de træf­fes. Ende­lig er der ønsker om fle­re loka­le pul­jer, som de enkel­te lands­by­er kan søge til pro­jek­ter. I den for­bin­del­se næv­nes også beho­vet for, at de fri­vil­li­ge orga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger i oplan­det får en kom­mu­nalt ansat tov­hol­der og hjæl­per, der også ken­der noget til fun­dra­i­sing, så der kan skaf­fes pen­ge til arbej­det.

SPØRGSMÅL TIL KANDIDATERNE
Spørgs­mål om de enkel­te områ­der vil nu bli­ve for­mu­le­ret og sendt til byrå­dskan­di­da­ter­ne. Og deres svar vil bli­ve bragt her i Lokal­po­sten.
Nog­le af spørgs­må­le­ne kan bli­ve besva­ret alle­re­de d. 11. I den­ne måned, når Lokal­rå­det har arran­ge­ret et væl­ger­mø­de. Det er i Ørting Hal­len kl. 19.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58