KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Kom­mu­nalvalg: Tra­fik­sik­ker­he­den skal forbedres

Det sam­me skal hjæl­pen til de ældre, og vi skal have stør­re pul­jer til loka­le projekter

”Hvad skal vi med end­nu en byport til 300.000 kr? Man kan få man­ge bump for de pen­ge. Lad os få dem gen­nem byen – og lad os så få en 40 km zone som i Gylling”.
En af man­ge kom­men­ta­rer til tra­fik­sik­ker­he­den i Ørting, som er at fin­de i de 49 mail, læser­ne har sendt til Lokal­po­sten for at for­tæl­le, hvad der er vig­tigt for dem i for­bin­del­se med kom­mu­nalval­get 21. november.

Tra­fik­sik­ker­he­den er højt pri­o­ri­te­ret. De syv områ­der, der har størst opmærk­som­hed, er:

  • Tra­fik­sik­ker­hed
  • Bosæt­ning i området
  • Hjælp til gam­le og handicappede
  • Sko­ler
  • Natur og naturpleje
  • Den kol­lek­ti­ve trafik
  • Nær­de­mo­kra­ti

Cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling er sik­ret i bud­get­tet for 2018. Men der mang­ler en cykel­sti gen­nem Ørting og en mel­lem Mar­gret­he­lyst Frisko­le og Fal­ling. I Fal­ling mang­ler for­tov gen­nem byen. Og der er brug for at få dæm­pet far­ten gen­nem alle fire landsbyer.

FLERE BYGGEGRUNDEOG LEJEBOLIGER
Læser­ne har ønsker om at få fle­re men­ne­sker til at flyt­te til lands­by­er­ne. Men der mang­ler nu byg­ge­grun­de i Ørting.
”Hvis I vil have fle­re men­ne­sker til at flyt­te til kom­mu­nen, bør I tæn­ke oplan­det ind”, lyder en kommentar.
Fle­re peger også på beho­vet for leje­bo­li­ger. ”Der er enkel­te pri­va­te udle­je­re. Men unge men­ne­sker kan ikke flyt­te til byen, før de har råd til at købe et hus”, lyder en kom­men­tar. Andre peger på behov for leje­bo­li­ger til ældre, der ger­ne vil bli­ve i lands­by­er­ne, men som nu har et hus, som er for stort og hvor de ikke kan få pas­set haven. ”Det er fint med fle­re leje­bo­li­ger i Odder, men glem ikke oplan­det”, hed­der det i en mail.

INGEN LYSKOMMUNAL UDSTYKNING
Ende­lig kri­ti­se­res kom­mu­nen for ikke at fær­dig­gø­re den kom­mu­na­le udstyk­ning, vi

Kom­mu­nen glem­te lys på sti­er­ne i den kom­mu­na­le udstykning

alle­re­de har i Ørting. Helt kon­kret peges på, at der ikke er opsat lyg­tepæ­le ved sti­sy­ste­met  i Smedegade-udstykningen:
“Stien benyt­tes rig­tigt meget af hele byens bebo­e­re og andre der går tur med hunde osv. – men er også en vig­tig cykel­sti til børn på vej til/​fra sko­le (både til Mar­gret­he­lyst Frisko­le og til kom­mu­nens andre sko­ler vha. offent­lig trans­port. Der er helt vildt mørkt hele efteråret/​vinteren og meget utrygt at fær­des der! Der vil­le aldrig bli­ve etab­le­ret sti­sy­ste­mer i Odder by uden belys­ning – Hvor­for gør man så det i en kom­mu­nalt udstyk­ning i Ørting”

ER DET VÆRDIGT?
Der er gene­rel kri­tik fra læser­ne af kom­mu­nens hjælp til ældre og handicappede:
”Hvad lig­ner det, at de gam­le kan få gjort rent en time hver 3. Uge? Kal­der I det for et højt ser­vi­ce­ni­veau? Er det værdigt?”
En anden kom­men­tar lyder: ”De pårø­ren­de skal hjæl­pe de gam­le mere, mener poli­ti­ker­ne. Men har I tænkt på, at man­ge gam­le ikke har deres børn lige om hjør­net? Har I tænkt på, at de pårø­ren­de har et arbej­de og en fami­lie at passe?”
En tred­je læser skriver:
”Det vær­ste er dog, at kom­mu­nen sen­der folk ud til de gam­le for at lære dem selv at gøre rent. Min gam­le mor på over 80 år har gjort rent hele livet – og hen­des hjem var sik­kert før i tiden rene­re, end der er på rådhuset”.
Så spørgs­må­let til byrå­dskan­di­da­ter­ne lyder alt­så, om de vil høj­ne ser­vi­ce­ni­veau­et for gam­le og handicappede?

SLUT MED SKOLENEDLÆGGELSER – ELLER?
Man­ge mener sta­dig, det var en for­kert beslut­ning at ned­læg­ge Cen­tralsko­len. “Vi har en

Det var en for­kert beslut­ning at ned­læg­ge Centralskolen

god frisko­le, men den koster for­æl­dre­ne pen­ge. Så hvor læn­ge kan vi have den?”
Og fle­re læse­re er ban­ge for, at det ikke er slut med sko­le­ned­læg­gel­ser. ”Ryger Gyl­ling sko­le næste gang?”, lyder et spørgs­mål.  ”I byg­ger og moder­ni­se­rer for mil­li­o­ner i Odder. Hvis I nu har for­byg­get jer dér, vil I så for én gangs skyld erken­de, at der er lige så langt fra Odder til Gyl­ling, som der er den anden vej? Sik­kert ikke. For der vil­le lyde et rama­skrig, hvis børn fra Odder blev sendt til Gylling”.
Lokal­po­stens læse­re ønsker alt­så klart svar på, om byrå­dskan­di­da­ter­ne vil sige klart nej til fle­re sko­le­ned­læg­gel­ser i oplandet.

BLIV VÆK FRA OPLANDET
For­rin­gel­ser af bus­ru­ter­ne tru­er sta­dig Sak­sild og Hou.Gylling, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup har ingen bus­ser. Kun en skolebus. 
”I skal huske at skri­ve i alle jeres rek­la­mer for at få fle­re til­flyt­te­re, at de skal hol­de sig væk fra oplan­det, hvis de ikke har råd til – eller ikke vil have – en bil”, skri­ver en læser.
En anden skriver:

I vil sik­re alle adgang til let­ba­nen. Også os i oplan­det. Men hvor­dan det, når vi ikke har busser?

”I har væl­dig travlt med Let­ba­nen – alle skal sik­res god adgang til den. Også oplan­det, får vi at vide. Jeg vil ger­ne vide, hvor­dan I vil sik­re det for os i oplan­det?” For I vil jo også have fle­re til at bru­ge kol­lek­tiv trafik”.
En tred­je skriver:
“Der er brug for bed­re bus­for­bin­del­ser i hele kom­mu­nen – ikke blot i Odder by. Der er ingen grund til at sen­de en stor blå led­bus. Men små bus­ser – til små byer. I hvert fald et par gan­ge om dagen”.
En enkelt fore­slår en lands­by-rute som man har bybus i Odder, der kører for­skel­li­ge ruter.

VI MANGLER STIEROG AT PLANER OVERHOLDES
Natur og natur­ple­je står også på listen. Fle­re gen­ta­ger kri­tik­ken af den mang­len­de ved­li­ge­hol­del­se af Son­d­rup- og Åkærfredningen.
”Vi har en ene­stå­en­de natur omkring lands­by­er­ne. Den skal bru­ges. Men det kræ­ver ved­li­ge­hol­del­se, og det kræ­ver et sti­sy­stem. Vi mang­ler sti­er i hele området”.
Fle­re kri­ti­se­rer, at Odder kom­mu­ne ikke føl­ger de grøn­ne ple­je­pla­ner, som den selv har ved­ta­get. En bor­ger har den­ne kommentar:
”I har en ple­je­plan for vej­kan­ter­ne i kom­mu­nen  som har et vig­tigt for­mål om at frem­me bio­di­ver­si­te­ten – men den føl­ges desvær­re ikke”.
Der­for beder han byrå­dskan­di­da­ter­ne for­hol­de sig til, hvor­dan de vil sik­re, at de ple­je­pla­ner vi alle­re­de har, bli­ver over­holdt 100 pro­cent. Så kan de sene­re love nye natur- og miljøinitiativer.

FLERE PULJER TIL LOKALE PROJEKTER
Ende­lig peger fle­re af jeres mail på, at der er plads til for­bed­rin­ger, når det gæl­der nær- og bor­ger­de­mo­kra­ti­et. Fle­re ønsker om, at bor­ger­ne i Odder kom­mu­ne kan få en sag på byrå­dets dags­or­den, hvis de stil­ler med et antal under­skrif­ter. Og der er ønsker om, at vores Lokal­råd og alle andre Lokal­råd i kom­mu­nen bli­ver ind­dra­get i de poli­ti­ske beslut­nin­ger i god tid før de træf­fes. Ende­lig er der ønsker om fle­re loka­le pul­jer, som de enkel­te lands­by­er kan søge til pro­jek­ter. I den for­bin­del­se næv­nes også beho­vet for, at de fri­vil­li­ge orga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger i oplan­det får en kom­mu­nalt ansat tov­hol­der og hjæl­per, der også ken­der noget til fun­dra­i­sing, så der kan skaf­fes pen­ge til arbejdet.

SPØRGSMÅL TIL KANDIDATERNE
Spørgs­mål om de enkel­te områ­der vil nu bli­ve for­mu­le­ret og sendt til byrå­dskan­di­da­ter­ne. Og deres svar vil bli­ve bragt her i Lokalposten.
Nog­le af spørgs­må­le­ne kan bli­ve besva­ret alle­re­de d. 11. I den­ne måned, når Lokal­rå­det har arran­ge­ret et væl­ger­mø­de. Det er i Ørting Hal­len kl. 19.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.