KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Kom­mu­nalvalg: Tra­fik­sik­ker­he­den skal forbedres

Det sam­me skal hjæl­pen til de ældre, og vi skal have stør­re pul­jer til loka­le projekter

”Hvad skal vi med end­nu en byport til 300.000 kr? Man kan få man­ge bump for de pen­ge. Lad os få dem gen­nem byen – og lad os så få en 40 km zone som i Gylling”.
En af man­ge kom­men­ta­rer til tra­fik­sik­ker­he­den i Ørting, som er at fin­de i de 49 mail, læser­ne har sendt til Lokal­po­sten for at for­tæl­le, hvad der er vig­tigt for dem i for­bin­del­se med kom­mu­nalval­get 21. november.

Tra­fik­sik­ker­he­den er højt pri­o­ri­te­ret. De syv områ­der, der har størst opmærk­som­hed, er:

  • Tra­fik­sik­ker­hed
  • Bosæt­ning i området
  • Hjælp til gam­le og handicappede
  • Sko­ler
  • Natur og naturpleje
  • Den kol­lek­ti­ve trafik
  • Nær­de­mo­kra­ti

Cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling er sik­ret i bud­get­tet for 2018. Men der mang­ler en cykel­sti gen­nem Ørting og en mel­lem Mar­gret­he­lyst Frisko­le og Fal­ling. I Fal­ling mang­ler for­tov gen­nem byen. Og der er brug for at få dæm­pet far­ten gen­nem alle fire landsbyer.

FLERE BYGGEGRUNDEOG LEJEBOLIGER
Læser­ne har ønsker om at få fle­re men­ne­sker til at flyt­te til lands­by­er­ne. Men der mang­ler nu byg­ge­grun­de i Ørting.
”Hvis I vil have fle­re men­ne­sker til at flyt­te til kom­mu­nen, bør I tæn­ke oplan­det ind”, lyder en kommentar.
Fle­re peger også på beho­vet for leje­bo­li­ger. ”Der er enkel­te pri­va­te udle­je­re. Men unge men­ne­sker kan ikke flyt­te til byen, før de har råd til at købe et hus”, lyder en kom­men­tar. Andre peger på behov for leje­bo­li­ger til ældre, der ger­ne vil bli­ve i lands­by­er­ne, men som nu har et hus, som er for stort og hvor de ikke kan få pas­set haven. ”Det er fint med fle­re leje­bo­li­ger i Odder, men glem ikke oplan­det”, hed­der det i en mail.

INGEN LYSKOMMUNAL UDSTYKNING
Ende­lig kri­ti­se­res kom­mu­nen for ikke at fær­dig­gø­re den kom­mu­na­le udstyk­ning, vi

Kom­mu­nen glem­te lys på sti­er­ne i den kom­mu­na­le udstykning

alle­re­de har i Ørting. Helt kon­kret peges på, at der ikke er opsat lyg­tepæ­le ved sti­sy­ste­met  i Smedegade-udstykningen:
“Stien benyt­tes rig­tigt meget af hele byens bebo­e­re og andre der går tur med hunde osv. – men er også en vig­tig cykel­sti til børn på vej til/​fra sko­le (både til Mar­gret­he­lyst Frisko­le og til kom­mu­nens andre sko­ler vha. offent­lig trans­port. Der er helt vildt mørkt hele efteråret/​vinteren og meget utrygt at fær­des der! Der vil­le aldrig bli­ve etab­le­ret sti­sy­ste­mer i Odder by uden belys­ning – Hvor­for gør man så det i en kom­mu­nalt udstyk­ning i Ørting”

ER DET VÆRDIGT?
Der er gene­rel kri­tik fra læser­ne af kom­mu­nens hjælp til ældre og handicappede:
”Hvad lig­ner det, at de gam­le kan få gjort rent en time hver 3. Uge? Kal­der I det for et højt ser­vi­ce­ni­veau? Er det værdigt?”
En anden kom­men­tar lyder: ”De pårø­ren­de skal hjæl­pe de gam­le mere, mener poli­ti­ker­ne. Men har I tænkt på, at man­ge gam­le ikke har deres børn lige om hjør­net? Har I tænkt på, at de pårø­ren­de har et arbej­de og en fami­lie at passe?”
En tred­je læser skriver:
”Det vær­ste er dog, at kom­mu­nen sen­der folk ud til de gam­le for at lære dem selv at gøre rent. Min gam­le mor på over 80 år har gjort rent hele livet – og hen­des hjem var sik­kert før i tiden rene­re, end der er på rådhuset”.
Så spørgs­må­let til byrå­dskan­di­da­ter­ne lyder alt­så, om de vil høj­ne ser­vi­ce­ni­veau­et for gam­le og handicappede?

SLUT MED SKOLENEDLÆGGELSER – ELLER?
Man­ge mener sta­dig, det var en for­kert beslut­ning at ned­læg­ge Cen­tralsko­len. “Vi har en

Det var en for­kert beslut­ning at ned­læg­ge Centralskolen

god frisko­le, men den koster for­æl­dre­ne pen­ge. Så hvor læn­ge kan vi have den?”
Og fle­re læse­re er ban­ge for, at det ikke er slut med sko­le­ned­læg­gel­ser. ”Ryger Gyl­ling sko­le næste gang?”, lyder et spørgs­mål.  ”I byg­ger og moder­ni­se­rer for mil­li­o­ner i Odder. Hvis I nu har for­byg­get jer dér, vil I så for én gangs skyld erken­de, at der er lige så langt fra Odder til Gyl­ling, som der er den anden vej? Sik­kert ikke. For der vil­le lyde et rama­skrig, hvis børn fra Odder blev sendt til Gylling”.
Lokal­po­stens læse­re ønsker alt­så klart svar på, om byrå­dskan­di­da­ter­ne vil sige klart nej til fle­re sko­le­ned­læg­gel­ser i oplandet.

BLIV VÆK FRA OPLANDET
For­rin­gel­ser af bus­ru­ter­ne tru­er sta­dig Sak­sild og Hou.Gylling, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup har ingen bus­ser. Kun en skolebus. 
”I skal huske at skri­ve i alle jeres rek­la­mer for at få fle­re til­flyt­te­re, at de skal hol­de sig væk fra oplan­det, hvis de ikke har råd til – eller ikke vil have – en bil”, skri­ver en læser.
En anden skriver:

I vil sik­re alle adgang til let­ba­nen. Også os i oplan­det. Men hvor­dan det, når vi ikke har busser?

”I har væl­dig travlt med Let­ba­nen – alle skal sik­res god adgang til den. Også oplan­det, får vi at vide. Jeg vil ger­ne vide, hvor­dan I vil sik­re det for os i oplan­det?” For I vil jo også have fle­re til at bru­ge kol­lek­tiv trafik”.
En tred­je skriver:
“Der er brug for bed­re bus­for­bin­del­ser i hele kom­mu­nen – ikke blot i Odder by. Der er ingen grund til at sen­de en stor blå led­bus. Men små bus­ser – til små byer. I hvert fald et par gan­ge om dagen”.
En enkelt fore­slår en lands­by-rute som man har bybus i Odder, der kører for­skel­li­ge ruter.

VI MANGLER STIEROG AT PLANER OVERHOLDES
Natur og natur­ple­je står også på listen. Fle­re gen­ta­ger kri­tik­ken af den mang­len­de ved­li­ge­hol­del­se af Son­d­rup- og Åkærfredningen.
”Vi har en ene­stå­en­de natur omkring lands­by­er­ne. Den skal bru­ges. Men det kræ­ver ved­li­ge­hol­del­se, og det kræ­ver et sti­sy­stem. Vi mang­ler sti­er i hele området”.
Fle­re kri­ti­se­rer, at Odder kom­mu­ne ikke føl­ger de grøn­ne ple­je­pla­ner, som den selv har ved­ta­get. En bor­ger har den­ne kommentar:
”I har en ple­je­plan for vej­kan­ter­ne i kom­mu­nen  som har et vig­tigt for­mål om at frem­me bio­di­ver­si­te­ten – men den føl­ges desvær­re ikke”.
Der­for beder han byrå­dskan­di­da­ter­ne for­hol­de sig til, hvor­dan de vil sik­re, at de ple­je­pla­ner vi alle­re­de har, bli­ver over­holdt 100 pro­cent. Så kan de sene­re love nye natur- og miljøinitiativer.

FLERE PULJER TIL LOKALE PROJEKTER
Ende­lig peger fle­re af jeres mail på, at der er plads til for­bed­rin­ger, når det gæl­der nær- og bor­ger­de­mo­kra­ti­et. Fle­re ønsker om, at bor­ger­ne i Odder kom­mu­ne kan få en sag på byrå­dets dags­or­den, hvis de stil­ler med et antal under­skrif­ter. Og der er ønsker om, at vores Lokal­råd og alle andre Lokal­råd i kom­mu­nen bli­ver ind­dra­get i de poli­ti­ske beslut­nin­ger i god tid før de træf­fes. Ende­lig er der ønsker om fle­re loka­le pul­jer, som de enkel­te lands­by­er kan søge til pro­jek­ter. I den for­bin­del­se næv­nes også beho­vet for, at de fri­vil­li­ge orga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger i oplan­det får en kom­mu­nalt ansat tov­hol­der og hjæl­per, der også ken­der noget til fun­dra­i­sing, så der kan skaf­fes pen­ge til arbejdet.

SPØRGSMÅL TIL KANDIDATERNE
Spørgs­mål om de enkel­te områ­der vil nu bli­ve for­mu­le­ret og sendt til byrå­dskan­di­da­ter­ne. Og deres svar vil bli­ve bragt her i Lokalposten.
Nog­le af spørgs­må­le­ne kan bli­ve besva­ret alle­re­de d. 11. I den­ne måned, når Lokal­rå­det har arran­ge­ret et væl­ger­mø­de. Det er i Ørting Hal­len kl. 19.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.