KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kom­mu­nalvalg: Tra­fik­sik­ker­he­den skal forbedres

Det sam­me skal hjæl­pen til de ældre, og vi skal have stør­re pul­jer til loka­le projekter

”Hvad skal vi med end­nu en byport til 300.000 kr? Man kan få man­ge bump for de pen­ge. Lad os få dem gen­nem byen – og lad os så få en 40 km zone som i Gylling”.
En af man­ge kom­men­ta­rer til tra­fik­sik­ker­he­den i Ørting, som er at fin­de i de 49 mail, læser­ne har sendt til Lokal­po­sten for at for­tæl­le, hvad der er vig­tigt for dem i for­bin­del­se med kom­mu­nalval­get 21. november.

Tra­fik­sik­ker­he­den er højt pri­o­ri­te­ret. De syv områ­der, der har størst opmærk­som­hed, er:

  • Tra­fik­sik­ker­hed
  • Bosæt­ning i området
  • Hjælp til gam­le og handicappede
  • Sko­ler
  • Natur og naturpleje
  • Den kol­lek­ti­ve trafik
  • Nær­de­mo­kra­ti

Cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling er sik­ret i bud­get­tet for 2018. Men der mang­ler en cykel­sti gen­nem Ørting og en mel­lem Mar­gret­he­lyst Frisko­le og Fal­ling. I Fal­ling mang­ler for­tov gen­nem byen. Og der er brug for at få dæm­pet far­ten gen­nem alle fire landsbyer.

FLERE BYGGEGRUNDEOG LEJEBOLIGER
Læser­ne har ønsker om at få fle­re men­ne­sker til at flyt­te til lands­by­er­ne. Men der mang­ler nu byg­ge­grun­de i Ørting.
”Hvis I vil have fle­re men­ne­sker til at flyt­te til kom­mu­nen, bør I tæn­ke oplan­det ind”, lyder en kommentar.
Fle­re peger også på beho­vet for leje­bo­li­ger. ”Der er enkel­te pri­va­te udle­je­re. Men unge men­ne­sker kan ikke flyt­te til byen, før de har råd til at købe et hus”, lyder en kom­men­tar. Andre peger på behov for leje­bo­li­ger til ældre, der ger­ne vil bli­ve i lands­by­er­ne, men som nu har et hus, som er for stort og hvor de ikke kan få pas­set haven. ”Det er fint med fle­re leje­bo­li­ger i Odder, men glem ikke oplan­det”, hed­der det i en mail.

INGEN LYSKOMMUNAL UDSTYKNING
Ende­lig kri­ti­se­res kom­mu­nen for ikke at fær­dig­gø­re den kom­mu­na­le udstyk­ning, vi

Kom­mu­nen glem­te lys på sti­er­ne i den kom­mu­na­le udstykning

alle­re­de har i Ørting. Helt kon­kret peges på, at der ikke er opsat lyg­tepæ­le ved sti­sy­ste­met  i Smedegade-udstykningen:
“Stien benyt­tes rig­tigt meget af hele byens bebo­e­re og andre der går tur med hunde osv. – men er også en vig­tig cykel­sti til børn på vej til/​fra sko­le (både til Mar­gret­he­lyst Frisko­le og til kom­mu­nens andre sko­ler vha. offent­lig trans­port. Der er helt vildt mørkt hele efteråret/​vinteren og meget utrygt at fær­des der! Der vil­le aldrig bli­ve etab­le­ret sti­sy­ste­mer i Odder by uden belys­ning – Hvor­for gør man så det i en kom­mu­nalt udstyk­ning i Ørting”

ER DET VÆRDIGT?
Der er gene­rel kri­tik fra læser­ne af kom­mu­nens hjælp til ældre og handicappede:
”Hvad lig­ner det, at de gam­le kan få gjort rent en time hver 3. Uge? Kal­der I det for et højt ser­vi­ce­ni­veau? Er det værdigt?”
En anden kom­men­tar lyder: ”De pårø­ren­de skal hjæl­pe de gam­le mere, mener poli­ti­ker­ne. Men har I tænkt på, at man­ge gam­le ikke har deres børn lige om hjør­net? Har I tænkt på, at de pårø­ren­de har et arbej­de og en fami­lie at passe?”
En tred­je læser skriver:
”Det vær­ste er dog, at kom­mu­nen sen­der folk ud til de gam­le for at lære dem selv at gøre rent. Min gam­le mor på over 80 år har gjort rent hele livet – og hen­des hjem var sik­kert før i tiden rene­re, end der er på rådhuset”.
Så spørgs­må­let til byrå­dskan­di­da­ter­ne lyder alt­så, om de vil høj­ne ser­vi­ce­ni­veau­et for gam­le og handicappede?

SLUT MED SKOLENEDLÆGGELSER – ELLER?
Man­ge mener sta­dig, det var en for­kert beslut­ning at ned­læg­ge Cen­tralsko­len. “Vi har en

Det var en for­kert beslut­ning at ned­læg­ge Centralskolen

god frisko­le, men den koster for­æl­dre­ne pen­ge. Så hvor læn­ge kan vi have den?”
Og fle­re læse­re er ban­ge for, at det ikke er slut med sko­le­ned­læg­gel­ser. ”Ryger Gyl­ling sko­le næste gang?”, lyder et spørgs­mål.  ”I byg­ger og moder­ni­se­rer for mil­li­o­ner i Odder. Hvis I nu har for­byg­get jer dér, vil I så for én gangs skyld erken­de, at der er lige så langt fra Odder til Gyl­ling, som der er den anden vej? Sik­kert ikke. For der vil­le lyde et rama­skrig, hvis børn fra Odder blev sendt til Gylling”.
Lokal­po­stens læse­re ønsker alt­så klart svar på, om byrå­dskan­di­da­ter­ne vil sige klart nej til fle­re sko­le­ned­læg­gel­ser i oplandet.

BLIV VÆK FRA OPLANDET
For­rin­gel­ser af bus­ru­ter­ne tru­er sta­dig Sak­sild og Hou.Gylling, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup har ingen bus­ser. Kun en skolebus. 
”I skal huske at skri­ve i alle jeres rek­la­mer for at få fle­re til­flyt­te­re, at de skal hol­de sig væk fra oplan­det, hvis de ikke har råd til – eller ikke vil have – en bil”, skri­ver en læser.
En anden skriver:

I vil sik­re alle adgang til let­ba­nen. Også os i oplan­det. Men hvor­dan det, når vi ikke har busser?

”I har væl­dig travlt med Let­ba­nen – alle skal sik­res god adgang til den. Også oplan­det, får vi at vide. Jeg vil ger­ne vide, hvor­dan I vil sik­re det for os i oplan­det?” For I vil jo også have fle­re til at bru­ge kol­lek­tiv trafik”.
En tred­je skriver:
“Der er brug for bed­re bus­for­bin­del­ser i hele kom­mu­nen – ikke blot i Odder by. Der er ingen grund til at sen­de en stor blå led­bus. Men små bus­ser – til små byer. I hvert fald et par gan­ge om dagen”.
En enkelt fore­slår en lands­by-rute som man har bybus i Odder, der kører for­skel­li­ge ruter.

VI MANGLER STIEROG AT PLANER OVERHOLDES
Natur og natur­ple­je står også på listen. Fle­re gen­ta­ger kri­tik­ken af den mang­len­de ved­li­ge­hol­del­se af Son­d­rup- og Åkærfredningen.
”Vi har en ene­stå­en­de natur omkring lands­by­er­ne. Den skal bru­ges. Men det kræ­ver ved­li­ge­hol­del­se, og det kræ­ver et sti­sy­stem. Vi mang­ler sti­er i hele området”.
Fle­re kri­ti­se­rer, at Odder kom­mu­ne ikke føl­ger de grøn­ne ple­je­pla­ner, som den selv har ved­ta­get. En bor­ger har den­ne kommentar:
”I har en ple­je­plan for vej­kan­ter­ne i kom­mu­nen  som har et vig­tigt for­mål om at frem­me bio­di­ver­si­te­ten – men den føl­ges desvær­re ikke”.
Der­for beder han byrå­dskan­di­da­ter­ne for­hol­de sig til, hvor­dan de vil sik­re, at de ple­je­pla­ner vi alle­re­de har, bli­ver over­holdt 100 pro­cent. Så kan de sene­re love nye natur- og miljøinitiativer.

FLERE PULJER TIL LOKALE PROJEKTER
Ende­lig peger fle­re af jeres mail på, at der er plads til for­bed­rin­ger, når det gæl­der nær- og bor­ger­de­mo­kra­ti­et. Fle­re ønsker om, at bor­ger­ne i Odder kom­mu­ne kan få en sag på byrå­dets dags­or­den, hvis de stil­ler med et antal under­skrif­ter. Og der er ønsker om, at vores Lokal­råd og alle andre Lokal­råd i kom­mu­nen bli­ver ind­dra­get i de poli­ti­ske beslut­nin­ger i god tid før de træf­fes. Ende­lig er der ønsker om fle­re loka­le pul­jer, som de enkel­te lands­by­er kan søge til pro­jek­ter. I den for­bin­del­se næv­nes også beho­vet for, at de fri­vil­li­ge orga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger i oplan­det får en kom­mu­nalt ansat tov­hol­der og hjæl­per, der også ken­der noget til fun­dra­i­sing, så der kan skaf­fes pen­ge til arbejdet.

SPØRGSMÅL TIL KANDIDATERNE
Spørgs­mål om de enkel­te områ­der vil nu bli­ve for­mu­le­ret og sendt til byrå­dskan­di­da­ter­ne. Og deres svar vil bli­ve bragt her i Lokalposten.
Nog­le af spørgs­må­le­ne kan bli­ve besva­ret alle­re­de d. 11. I den­ne måned, når Lokal­rå­det har arran­ge­ret et væl­ger­mø­de. Det er i Ørting Hal­len kl. 19.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet