KORT NYT

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler. 

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

Kom­mu­nens cykel­stra­te­gi: Turi­ster skal kun­ne cyk­le til attrak­tio­ner – i Århus

”Pas på hul­ler­ne – lad os få det fixet”.

Sådan lyder tek­sten på en stor pla­kat plan­tet i vej­kan­ten man­ge ste­der – og nederst i høj­re hjør­ne står V.

Et øje­blik kan man tro, at nu lover kan­di­da­ter­ne fra par­ti­et Ven­stre – også kal­det ”Uffes hold” – at gøre en aktiv ind­sats for at for­bed­re kom­mu­nens cykel­sti­er. Men nej. Det er blot en enkelt kan­di­dat, der vil være fixer.

EN STRATEGI MED MANGLER

Men der er god brug for at fixe hul­ler­ne. Både på sti­er­ne og de man­ge ste­der, hvor der på et kort over cykel­sti­er­ne, vil være et stort hul. Alli­ge­vel får bebo­er­ne i kom­mu­nens lands­by­er uden bus-for­bin­del­ser at vide på væl­ger­mø­der, at de da bare kan cyk­le. Og som på så man­ge andre områ­der, har kom­mu­nen også en cykel­stra­te­gi – ”et bud på at anven­de cyk­len mere offen­sivt til at akku­mu­le­re afledt øko­no­mi i kom­mu­nen”, som der står på forsiden.

Om det er en stra­te­gi, kan dis­ku­te­res. For en stra­te­gi er en lang­sig­tet plan­læg­ning, som fører frem mod et mål – som rum­mer svar på hvor skal vi hen? Hvor­dan kom­mer vi det? Og hvor­for skal vi det?

Det gør den lil­le fol­der om en cykel­stra­te­gi i kom­mu­nen ikke. Vi mang­ler nem­lig svar på, hvor­dan kom­mer vi i mål – og hvor­når?  Det er et svar, som poli­ti­ker­ne skal og bør give. Eller ret­te­re: Det er poli­ti­ker­ne, der skal opstil­le et mål og et tids­punkt, hvor det skal være opfyldt. Så er det embeds­vær­kets opga­ve at for­tæl­ler, hvor­dan det kan gøres.

På den før­ste af pje­cens tekst­si­der står:

LET ADGANG TIL LETBANEN?

”Cyk­len kan give sit over­be­vi­sen­de bidrag til den attrak­ti­ve bosæt­nings­kom­mu­ne, hvor der er let cyke­l­ad­gang til let­ba­nen, gode og sik­re sko­le­ve­je, rekre­a­ti­ve sti­er der er hur­ti­ge at kom­me til efter arbejds­tid og gene­relt fine cykel­for­hold med de mulig­he­der det inde­bæ­rer for at udvik­le og frem­me det gode liv og folkesundheden”.

Fra lands­by­er­ne til let­ba­nen er cyk­len sjæl­dent ”det over­be­vi­sen­de bidrag”. Enten er cykel­stien ikke-eksi­ste­ren­de, eller også er den i dår­lig stand.

Så når kan­di­da­ter til kom­mu­nalval­get for­tæl­ler, at cyk­len er en mulig­hed, skul­le de måske selv prø­ve turen.

LAD OS DET FIXET

Mel­lem Gyl­ling og Ørting er cykel­stien ny, og det tog ni år med løf­ter og snak – sjovt nok mest op til et valg – at få den etab­le­ret. Men bebo­er­ne i fle­re oplands­by­er kan for­tæl­le, at brug af cyk­len er ude­luk­ket, for­di de skal køre på lan­de­vej i mor­gen­tra­fik. Ind gen­nem Ørting skal cyk­li­ster zig-zag­ge mel­lem par­ke­re­de biler og sam­ti­dig und­gå bili­ster, der lader som om de ikke ken­der fartbegrænsning. 

I bud­get­tet for 2022 er kun afsat pen­ge til en istand­s­æt­tel­se og opgra­de­ring af cykel­sti­er­ne langs Hou­vej­en og til cykel­sti mel­lem Bal­le­vej og Ves­ter­marks­ko­len i Odder. Så for man­ge lands­by­be­bo­e­re vil det ikke være cyk­len, de tager frem, hvis de føler trang til at tage til Odder for at tage let­ba­nen eller sid­de i en bypark – eller fol­ke­park – til man­ge millioner.

Som kan­di­da­ten fra Uffes hold skri­ver på pla­ka­ten: Lad os få det fixet.

TURISTER KAN CYKLE TIL TURISTATTRAKTIONER – I ÅRHUS

I pje­cen om cykel­stra­te­gi­en bli­ver der også slå­et på trom­me for cykel­turis­men. Som der står:
”Cykel­turis­mens poten­ti­a­le i Odder kom­mu­ne er lige­så over­be­vi­sen­de. Odder kom­mu­ne kan noget helt andet ved at hen­ven­de sig til en meget bred mål­grup­pe af cykel­turi­ster, som både får smuk­ke natu­ro­p­le­vel­ser og cykel­af­stand til Aros, Den gam­le By, Moes­gaard, caféli­vet ved åen og let adgang til de meget for­skel­li­ge attrak­ti­ve øer: Sam­sø, Tunø og Alrø”.

Turi­ster skal let kun­ne cyk­le fra Odder til Den gam­le By i Århus 

Når cykel­turi­ster­ne kom­mer til­ba­ge fra Den gam­le By og caféli­vet ved Åen i Århus, skal de måske til  Alrø for at se øen og tage  turen til de andre øer med den lil­le fisker­båd, der sej­ler som cykelfærge.

MEN HVAD MED VORES EGNE SEVÆRDIGHEDER?

Ned gen­nem Amstrup og udgrav­nin­gen skal de cyk­le på en vej, hvor biler tvin­ger dem mod en asfalt­kant, hvor fle­re er væl­tet. På Alrø kan de håbe, der ikke kom­mer en bil fra den anden side i de man­ge små sving på den smal­le vej. Og når de kom­mer til den lige del af vej­en, har kom­mu­nens folk gan­ske vist pligt­skyl­digt lagt sand i sider­ne af vej­en. Men den bli­ver hur­tigt kørt ned, når biler skal pas­se­re hin­an­den, eller når cyk­li­ster­ne må træk­ke ud. Så asfalt­kan­ten er også her et problem.

Også gen­nem Fal­ling og Ålstrup, som beg­ge er på listen over kom­mu­nens kul­tur­mil­jø­er, er det skidt at være cykelturist.

Som kan­di­da­ten fra Uffes hold skri­ver på pla­ka­ten: Lad os få det fixet.

KALENDER

BYFESTGYLLING

15. – 17. juni er der byfest i Gyl­ling. Pro­gram for alle tre dage kan ses her

15 ÅR MED GITTE

18. juni kl. 12 – ? invi­te­rer Git­te Dine­sen fami­lie, ven­ner, bekend­te, for­ret­nings­for­bin­del­ser, nabo­er… kort sagt: alle – til at kom­me og være med til at fejre 15. års jubilæ­et i Falling. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.