KORT NYT

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Kom­mu­nens cykel­stra­te­gi: Turi­ster skal kun­ne cyk­le til attrak­tio­ner – i Århus

”Pas på hul­ler­ne – lad os få det fixet”.

Sådan lyder tek­sten på en stor pla­kat plan­tet i vej­kan­ten man­ge ste­der – og nederst i høj­re hjør­ne står V.

Et øje­blik kan man tro, at nu lover kan­di­da­ter­ne fra par­ti­et Ven­stre – også kal­det ”Uffes hold” – at gøre en aktiv ind­sats for at for­bed­re kom­mu­nens cykel­sti­er. Men nej. Det er blot en enkelt kan­di­dat, der vil være fixer.

EN STRATEGI MED MANGLER

Men der er god brug for at fixe hul­ler­ne. Både på sti­er­ne og de man­ge ste­der, hvor der på et kort over cykel­sti­er­ne, vil være et stort hul. Alli­ge­vel får bebo­er­ne i kom­mu­nens lands­by­er uden bus-for­bin­del­ser at vide på væl­ger­mø­der, at de da bare kan cyk­le. Og som på så man­ge andre områ­der, har kom­mu­nen også en cykel­stra­te­gi – ”et bud på at anven­de cyk­len mere offen­sivt til at akku­mu­le­re afledt øko­no­mi i kom­mu­nen”, som der står på forsiden.

Om det er en stra­te­gi, kan dis­ku­te­res. For en stra­te­gi er en lang­sig­tet plan­læg­ning, som fører frem mod et mål – som rum­mer svar på hvor skal vi hen? Hvor­dan kom­mer vi det? Og hvor­for skal vi det?

Det gør den lil­le fol­der om en cykel­stra­te­gi i kom­mu­nen ikke. Vi mang­ler nem­lig svar på, hvor­dan kom­mer vi i mål – og hvor­når?  Det er et svar, som poli­ti­ker­ne skal og bør give. Eller ret­te­re: Det er poli­ti­ker­ne, der skal opstil­le et mål og et tids­punkt, hvor det skal være opfyldt. Så er det embeds­vær­kets opga­ve at for­tæl­ler, hvor­dan det kan gøres.

På den før­ste af pje­cens tekst­si­der står:

LET ADGANG TIL LETBANEN?

”Cyk­len kan give sit over­be­vi­sen­de bidrag til den attrak­ti­ve bosæt­nings­kom­mu­ne, hvor der er let cyke­l­ad­gang til let­ba­nen, gode og sik­re sko­le­ve­je, rekre­a­ti­ve sti­er der er hur­ti­ge at kom­me til efter arbejds­tid og gene­relt fine cykel­for­hold med de mulig­he­der det inde­bæ­rer for at udvik­le og frem­me det gode liv og folkesundheden”.

Fra lands­by­er­ne til let­ba­nen er cyk­len sjæl­dent ”det over­be­vi­sen­de bidrag”. Enten er cykel­stien ikke-eksi­ste­ren­de, eller også er den i dår­lig stand.

Så når kan­di­da­ter til kom­mu­nalval­get for­tæl­ler, at cyk­len er en mulig­hed, skul­le de måske selv prø­ve turen.

LAD OS DET FIXET

Mel­lem Gyl­ling og Ørting er cykel­stien ny, og det tog ni år med løf­ter og snak – sjovt nok mest op til et valg – at få den etab­le­ret. Men bebo­er­ne i fle­re oplands­by­er kan for­tæl­le, at brug af cyk­len er ude­luk­ket, for­di de skal køre på lan­de­vej i mor­gen­tra­fik. Ind gen­nem Ørting skal cyk­li­ster zig-zag­ge mel­lem par­ke­re­de biler og sam­ti­dig und­gå bili­ster, der lader som om de ikke ken­der fartbegrænsning. 

I bud­get­tet for 2022 er kun afsat pen­ge til en istand­s­æt­tel­se og opgra­de­ring af cykel­sti­er­ne langs Hou­vej­en og til cykel­sti mel­lem Bal­le­vej og Ves­ter­marks­ko­len i Odder. Så for man­ge lands­by­be­bo­e­re vil det ikke være cyk­len, de tager frem, hvis de føler trang til at tage til Odder for at tage let­ba­nen eller sid­de i en bypark – eller fol­ke­park – til man­ge millioner.

Som kan­di­da­ten fra Uffes hold skri­ver på pla­ka­ten: Lad os få det fixet.

TURISTER KAN CYKLE TIL TURISTATTRAKTIONER – I ÅRHUS

I pje­cen om cykel­stra­te­gi­en bli­ver der også slå­et på trom­me for cykel­turis­men. Som der står:
”Cykel­turis­mens poten­ti­a­le i Odder kom­mu­ne er lige­så over­be­vi­sen­de. Odder kom­mu­ne kan noget helt andet ved at hen­ven­de sig til en meget bred mål­grup­pe af cykel­turi­ster, som både får smuk­ke natu­ro­p­le­vel­ser og cykel­af­stand til Aros, Den gam­le By, Moes­gaard, caféli­vet ved åen og let adgang til de meget for­skel­li­ge attrak­ti­ve øer: Sam­sø, Tunø og Alrø”.

Turi­ster skal let kun­ne cyk­le fra Odder til Den gam­le By i Århus 

Når cykel­turi­ster­ne kom­mer til­ba­ge fra Den gam­le By og caféli­vet ved Åen i Århus, skal de måske til  Alrø for at se øen og tage  turen til de andre øer med den lil­le fisker­båd, der sej­ler som cykelfærge.

MEN HVAD MED VORES EGNE SEVÆRDIGHEDER?

Ned gen­nem Amstrup og udgrav­nin­gen skal de cyk­le på en vej, hvor biler tvin­ger dem mod en asfalt­kant, hvor fle­re er væl­tet. På Alrø kan de håbe, der ikke kom­mer en bil fra den anden side i de man­ge små sving på den smal­le vej. Og når de kom­mer til den lige del af vej­en, har kom­mu­nens folk gan­ske vist pligt­skyl­digt lagt sand i sider­ne af vej­en. Men den bli­ver hur­tigt kørt ned, når biler skal pas­se­re hin­an­den, eller når cyk­li­ster­ne må træk­ke ud. Så asfalt­kan­ten er også her et problem.

Også gen­nem Fal­ling og Ålstrup, som beg­ge er på listen over kom­mu­nens kul­tur­mil­jø­er, er det skidt at være cykelturist.

Som kan­di­da­ten fra Uffes hold skri­ver på pla­ka­ten: Lad os få det fixet.

KALENDER

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter. 

KONCERTALRØ KIRKE
11. okto­ber kl. 19 – 20 er der kon­cert med kor fra Odes­sa i Ukrai­ne. Det er gan­ske gratis.

MORGENSANG OG KAFFE
13. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i kir­ken og bag­ef­ter kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

UHYGGEØRTING HALLEN
22. okto­ber fra kl. 16 – 23 disker ØFUG og Hal­lens Café op med Hal­lowe­en-uhyg­ge for alle børn fra 0 til 14 år. Fra kl.16 – 18 er det for børn mel­lem 0 og 5 år, fra kl. 18 – 20 for 6 år til og med 3. klas­se og fra kl. 20 – 23 for 4. klas­se til 7. klas­se. Entre: 35 kr.