KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Kri­sti­an Sand kun­ne tale med heste

Den­gang kend­te ingen til ordet heste­h­vi­sker. Han var bare rig­tig god til det med heste, ham Kri­sti­an. Han snak­ke­de med dem, og de hør­te, hvad han sag­de – og de forstod.

Robert Red­ford som heste­h­vi­ske­ren – man­ge år efter Kri­sti­an Sand snak­ke­de med den før­ste “skø­re krikke”

Først man­ge år efter fik vi ”heste­h­vi­ske­ren”. Først med Nicho­las Evans bog i 1995 – og så med fil­men af sam­me navn i 1998 med Robert Red­ford som Tom Boo­k­er – en cow­boy, der kun­ne snak­ke med selv den mest umu­li­ge hest.
Men i vores områ­de hav­de vi alt­så langt tid­li­ge­re en heste­h­vi­sker. Nem­lig Kri­sti­an Sand.
Han blev født i 1922 i Hund­slund. Og som 13-årig kom han ud og tje­ne bøn­der. Alle­re­de som 14-årig kom han til at arbej­de med den før­ste van­ske­li­ge hest.

SKØRE KRIKKER
På den gård, hvor han tjen­te, hav­de de en remon­te. Det vil sige en ung mili­tær­he­st, der var opstal­det på går­den. I bogen ”At snak­ke med heste”, som kan købes på Gyl­ling Lokal­hi­sto­ri­ske Arkiv, for­kla­rer Kri­sti­an Sand, at heste­ne skul­le træk­ke kano­ner, hvis der blev krig. ”Der var fle­re på egnen, der hav­de en remon­te – hvert år blev heste­ne ind­kaldt, når der var efter­års­ma­nøv­re. Det var ofte skø­re krik­ker, som ikke var vant til at have en fast heste­pas­ser. Jeg hav­de ikke pro­ble­mer med at sty­re hesten. Jeg snak­ke­de med den”.
Kri­sti­an Sand blev land­væ­sen­se­lev på Aakær, hvor der den­gang var 22 spand heste. Han søg­te god­set, for­di der var en helt ny elev­bo­lig med cen­tral­var­me på værel­ser­ne, hvil­ket den­gang var noget nær en sen­sa­tion. Så det måt­te han prøve.
Han kun­ne med det sam­me lide god­s­in­spek­tø­ren, som den­gang hed Grue. Og det kun­ne han, for­di han til ansæt­tel­ses-sam­ta­len ikke snak­ke­de om arbej­det, men ude­luk­ken­de om heste. Han sagde:
”Heste er ikke sla­ver. De er med­ar­bej­de­re. Og hvis jeg nogen­sin­de ser en mand bru­ge en pisk, er han ude af går­den inden middag”.

I FÅR MIN MADPAKKE
Kri­sti­an skul­le tit i sko­ven og hen­te bræn­de, der skul­le køres ud til vej­en, og der var læs på. En dag skred vog­nen, og hvis den væl­te­de, kun­ne han ikke selv kla­re det. Så hvad gjor­de han? Snak­ke­de med heste­ne. ”I får min mad­pak­ke, hvis I træk­ker vog­nen op”. Vog­nen kom op med hele læs­set – og heste­ne del­te madpakken.

Har man én gang snak­ket med heste, husker man sta­dig hvor­dan 60 år senere

Efter 10 måne­der fort­sat­te Kri­sti­an til Gyl­ling­næs, hvor han også tog sig af heste. Bl.a. hin­g­s­ten Per, der blev anset for at være van­ske­lig, og før­ste gang Kri­sti­an spænd­te ham for en radren­ser, røg folk til alle vin­du­er, for de for­ven­te­de, at hesten vil­le split­te det hele. Men alle til­sku­er­ne blev skuf­fe­de ‑den fulg­te vil­ligt med efter lidt snak mand og hest imellem.

Den loka­le heste­h­vi­sker betrag­te­de heste som men­ne­sker, der var i stand til at tæn­ke. Og det kom han langt med.

Kri­sti­an Sand blev sene­re uddan­net som murer, og var i man­ge år med­lem af sog­ne­rå­det i Gyl­ling og aktiv i fag­for­e­nin­ger­ne. Han har for­talt om det hele i bogen ”At snak­ke med heste”.

Bogen kan down­lo­a­des her – men kan du ikke lide at læse på skær­men, kan du købe den på Gyl­ling Lokal­hi­sto­ri­ske Arkiv for 50 kr.

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr