KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kri­sti­an Sand kun­ne tale med heste

Den­gang kend­te ingen til ordet heste­h­vi­sker. Han var bare rig­tig god til det med heste, ham Kri­sti­an. Han snak­ke­de med dem, og de hør­te, hvad han sag­de – og de forstod.

Robert Red­ford som heste­h­vi­ske­ren – man­ge år efter Kri­sti­an Sand snak­ke­de med den før­ste “skø­re krikke”

Først man­ge år efter fik vi ”heste­h­vi­ske­ren”. Først med Nicho­las Evans bog i 1995 – og så med fil­men af sam­me navn i 1998 med Robert Red­ford som Tom Boo­k­er – en cow­boy, der kun­ne snak­ke med selv den mest umu­li­ge hest.
Men i vores områ­de hav­de vi alt­så langt tid­li­ge­re en heste­h­vi­sker. Nem­lig Kri­sti­an Sand.
Han blev født i 1922 i Hund­slund. Og som 13-årig kom han ud og tje­ne bøn­der. Alle­re­de som 14-årig kom han til at arbej­de med den før­ste van­ske­li­ge hest.

SKØRE KRIKKER
På den gård, hvor han tjen­te, hav­de de en remon­te. Det vil sige en ung mili­tær­he­st, der var opstal­det på går­den. I bogen ”At snak­ke med heste”, som kan købes på Gyl­ling Lokal­hi­sto­ri­ske Arkiv, for­kla­rer Kri­sti­an Sand, at heste­ne skul­le træk­ke kano­ner, hvis der blev krig. ”Der var fle­re på egnen, der hav­de en remon­te – hvert år blev heste­ne ind­kaldt, når der var efter­års­ma­nøv­re. Det var ofte skø­re krik­ker, som ikke var vant til at have en fast heste­pas­ser. Jeg hav­de ikke pro­ble­mer med at sty­re hesten. Jeg snak­ke­de med den”.
Kri­sti­an Sand blev land­væ­sen­se­lev på Aakær, hvor der den­gang var 22 spand heste. Han søg­te god­set, for­di der var en helt ny elev­bo­lig med cen­tral­var­me på værel­ser­ne, hvil­ket den­gang var noget nær en sen­sa­tion. Så det måt­te han prøve.
Han kun­ne med det sam­me lide god­s­in­spek­tø­ren, som den­gang hed Grue. Og det kun­ne han, for­di han til ansæt­tel­ses-sam­ta­len ikke snak­ke­de om arbej­det, men ude­luk­ken­de om heste. Han sagde:
”Heste er ikke sla­ver. De er med­ar­bej­de­re. Og hvis jeg nogen­sin­de ser en mand bru­ge en pisk, er han ude af går­den inden middag”.

I FÅR MIN MADPAKKE
Kri­sti­an skul­le tit i sko­ven og hen­te bræn­de, der skul­le køres ud til vej­en, og der var læs på. En dag skred vog­nen, og hvis den væl­te­de, kun­ne han ikke selv kla­re det. Så hvad gjor­de han? Snak­ke­de med heste­ne. ”I får min mad­pak­ke, hvis I træk­ker vog­nen op”. Vog­nen kom op med hele læs­set – og heste­ne del­te madpakken.

Har man én gang snak­ket med heste, husker man sta­dig hvor­dan 60 år senere

Efter 10 måne­der fort­sat­te Kri­sti­an til Gyl­ling­næs, hvor han også tog sig af heste. Bl.a. hin­g­s­ten Per, der blev anset for at være van­ske­lig, og før­ste gang Kri­sti­an spænd­te ham for en radren­ser, røg folk til alle vin­du­er, for de for­ven­te­de, at hesten vil­le split­te det hele. Men alle til­sku­er­ne blev skuf­fe­de ‑den fulg­te vil­ligt med efter lidt snak mand og hest imellem.

Den loka­le heste­h­vi­sker betrag­te­de heste som men­ne­sker, der var i stand til at tæn­ke. Og det kom han langt med.

Kri­sti­an Sand blev sene­re uddan­net som murer, og var i man­ge år med­lem af sog­ne­rå­det i Gyl­ling og aktiv i fag­for­e­nin­ger­ne. Han har for­talt om det hele i bogen ”At snak­ke med heste”.

Bogen kan down­lo­a­des her – men kan du ikke lide at læse på skær­men, kan du købe den på Gyl­ling Lokal­hi­sto­ri­ske Arkiv for 50 kr.

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET