KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Lægen med den mør­ke hud red­de­de hans liv

Han er en ter­ri­er, der bider sig fast – nog­le vil kal­de ham en bul­l­dog. Han siger, hvad han mener – uden på nogen måde at pak­ke tin­ge­ne ind. Han bider mage­lig­he­den i haser­ne, og det gør ham ikke altid popu­lær blandt kol­le­ger­ne i byrå­det – eller kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, som det ret­te­lig bur­de hed­de, når nu op mod halv­de­len af kom­mu­nens bor­ge­re bor uden for Odder. Men de respek­te­rer ham sam­ti­dig for altid at være for­be­redt til møde­r­ne. At have sat sig grun­digt ind i sagerne.

EN GÅRD BYGGET I 1785
Nav­net er John Rosen­høj og han bor i vores områ­de – nem­lig på den fir­læn­ge­de bin­dings­værks­gård fra 1785, der lig­ger i lands­by­en Amstrup, som alle på vej til Alrø pas­se­rer. Amstrup­gaard hed­der den.
Her bor han sam­men med sin kone, Hei­di Rosen­høj. Her har de boet siden 2001, da de flyt­te­de fra Århus midt­by – ud til skov, natur og vand. Går­den var renove­ret – men de to fort­sat­te med at fin­pud­se og sæt­te deres eget præg på ste­det. Byg­nin­ger­nes ydre er beva­ret – men det indre i deres bebo­el­se er som at træ­de ind i en nuti­dig bolig.
”Jeg har altid været glad for Østjyl­land”, siger han. ”Og på det tids­punkt vi køb­te ste­det, var mine for­æl­dre i Odder begyndt at skran­te lidt, så det var fint jeg her i Amstrup kun­ne være tæt på dem”.

KØRER HARLEY
I en af går­dens læn­ger har John værk­sted, og hér nørk­ler han med deres sto­re motor­cyk­ler. Han har været med til at stif­te den jyske afde­ling af HOG, Har­ley David­son Owners Group. Det er en inter­na­tio­nal orga­ni­sa­tion af mænd og kvin­der, der er vil­de med deres motor­cyk­ler – en vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion, som ikke tole­re­rer ban­de­ak­ti­vi­te­ter overhovedet.
Det er ”pæne men­ne­sker med gråt hår”, som han siger, der mødes til træf i både ind- og udland. Og som hjæl­per hin­an­den – og andre – hvor de kan.
På Harley’en har han kørt sam­men med 20 andre i USA. Han har været i Rusland, og sam­men med Hei­di har han kørt ture til Nor­ge, Irland, Scot­land, Tys­kland, Ita­li­en ….Han inter­es­se­rer sig meget for histo­rie, og opsø­ger ste­der, byg­nin­ger og muse­er. ”Ken­der vi ikke for­ti­den, kan vi ikke byg­ge frem­ti­den”, siger han.

HAR ALTID ARBEJDET FRIVILLIGT

Så skal der snak­kes motor­cyk­ler i man­de­klub­ben på Bronzealdervej

Men han kører også sam­men med andre ind på ple­je­cen­tret på Bron­ze­al­der­vej, og snak­ker motor­cyk­ler med med­lem­mer­ne af ste­dets man­de­klub. John Rosen­høj har arbej­det som fri­vil­lig i for­skel­li­ge for­e­nin­ger det meste af livet. Først i ridespor­ten, hvor han begynd­te i Skan­der­borg Ride­klub som 15-årig og var med i besty­rel­sen og for­mand i 15 år og var med til at arran­ge­re sto­re stævner.

Hestesport bli­ver af man­ge betrag­tet som en over­klas­se-for­nø­jel­se. Men der var ikke meget over­klas­se i dren­gen, der kom fra et arbej­der­hjem i Odder. Han køb­te sin før­ste hest for kon­fir­ma­tions­pen­ge og pen­ge, han hav­de spa­ret. ”Den­gang køb­te dem med pen­ge heste, for­di det var smuk­ke dyr. Så var hestens tem­pe­ra­ment lige­gyl­dig. De red alli­ge­vel ikke på den. Jeg blev brugt som dren­gen, der ikke hav­de pen­ge, og som der­for kun­ne ride på dyret, når det skul­le vises frem”.
I dag har han ikke heste – det hvi­de hegn omkring en mark bag går­den er kun til pynt, siger han. I dag er han på fjer­de år fri­vil­lig på Ålyk­ke-cen­tret, hvor han hjæl­per ældre men­ne­sker med at sæt­te deres tele­fon, Ipad eller tab­let op – og med at kun­ne bru­ge det. Det er indi­vi­du­el under­vis­ning, og for ham er det en god dag, når en ældre med­bor­ger får hul igen­nem til børn, bør­ne­børn og oldebørn på de soci­a­le medier.

TAL-KNUSER

Det er med Dan­ne­brog But­ter­fly – og ofte mere sprag­let tøj end her – vi ser ham til møder, når Odder Net­Tv sen­der direkte

John Rosen­høj er udlært i Odder kom­mu­ne, hvor han nu er valgt poli­ti­ker. Han blev udlært i skat og bog­hol­de­ri. ”Jeg var med til at flyt­te fra Holste­ins­ga­de og ind på det nye råd­hus”, siger han med et stort grin. ”Jeg bar sto­le ind”.
Efter at have ”lig­get ved”, som det hed­der, Gar­der Hus­a­rer­ne, kom han til Kom­mu­ner­nes Revi­sions­sel­skab og vide­re til et for­sik­rings­sel­skab. Han slut­te­de erhvervs-kar­ri­e­ren som Pen­sions­kun­de­chef i Nordea.
Så han er en ørn til tal og til at læse regn­ska­ber. Og han for­står, hvad han læser. ”Det er godt at kun­ne som poli­ti­ker”, siger han. Enhver, der føl­ger med i lokal­po­li­tik, ved, at han kan hvirv­le tal af sig til møde­r­ne. Det er ikke altid popu­lært, men det er ikke hans sag. Tin­ge­ne skal være i orden – og tal­le­ne gen­nem­sku­e­li­ge. Det er et af hans poli­ti­ske man­tra­er.  Et andet er, at alle skal behand­les lige.

BLANDER SIG ANDRES VEGNE
Arbej­der­dren­gen fra Rørt­hvej sid­der i ham. ”Jeg ved, hvor jeg kom­mer fra”, siger han. ”Og jeg kan ikke tage det, hvis noget ikke er ret­fær­digt”. Han betrag­ter sig selv som vagt­hund på bor­ger­nes vegne.
Han bru­ger der­for tid på at hjæl­pe men­ne­sker, der føler sig mag­tes­lø­se over for for­skel­li­ge syste­mer. Den­ne tirs­dag efter­mid­dag er han glad. Han har anket en kom­mu­nes hjælp til en han­di­cap­pet bor­ger – og har fået ret. Han er ligeg­lad med, om folk er poli­tisk ueni­ge med ham i næsten alt. Har de brug for hjælp, skal de have den. ”De kom­mer vel til mig, for­di jeg siger, hvad jeg mener, og også råber lidt op, når jeg synes, noget er forkert”.

Han er nu hel­bredt for lun­ge­kræft – tak­ket være en hur­tig læge, som iøvrigt er muslim

MUSLIM REDDEDE HANS LIV
Mas­ser af men­ne­sker er ikke eni­ge med John Rosen­høj i hans hold­ning til flygt­nin­ge og ind­van­dre­re. Det ved han godt. Men det hører med, at han bli­ver skældt ud for at være racist m.v. hvil­ket han afvi­ser på det skar­pe­ste. Men også på dét områ­de tager han afsæt i, hvad han selv synes er ret og rime­ligt.  Så må andre jo mene, hvad de nu mener. 
”Det var for­re­sten en mus­lim, der red­de­de mit liv”, siger han, og kan ikke lade være med at smi­le over hele ansig­tet. John hav­de aldrig gået meget til læge, men da han en dag opsøg­te den sæd­van­li­ge prak­sis, for­di han hoste­de, var den ble­vet solgt, og han mød­te nu en læge med mør­ke­re hud end gen­nem­snit­tet. For­di han ikke kom så ofte, vil­le lægen have ham til et 100.000 km efter­syn, som det vil­le hed­de, hvis han var en bil. Han men­te nu ikke selv, hoste­ri­et var et pro­blem, men det viste sig, han hav­de lun­ge­kræft, og på tre uger var han gen­nem tre ope­ra­tio­ner. I dag er han hel­bredt – og lever fint med kun en lun­ge. Uden lægen med den mør­ke hud, hav­de han næp­pe været her i dag.

FORENINGERNE ER VIGTIGE
Så en af hans poli­ti­ske mær­kesa­ger er sund­hed. Andre er orden i  øko­no­mi­en, fol­ke­sko­len og at alle bor­ge­re får lige behand­ling. Han går også meget op i fri­vil­ligt arbej­de og mener, at for­e­nin­ger­ne og det fri­vil­li­ge arbej­de er de egent­li­ge kul­tur­bæ­re­re – spe­ci­elt i lokal­sam­fun­det, hvor de er med til at ska­be sam­men­hængs­kraf­ten. I ham vil loka­le til enhver tid have en hjæl­per – uan­set om de er poli­tisk eni­ge med ham eller ej. Hva’ kom­mer dét sagen ved, siger han?

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET