KORT NYT

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

Lægen med den mør­ke hud red­de­de hans liv

Han er en ter­ri­er, der bider sig fast – nog­le vil kal­de ham en bul­l­dog. Han siger, hvad han mener – uden på nogen måde at pak­ke tin­ge­ne ind. Han bider mage­lig­he­den i haser­ne, og det gør ham ikke altid popu­lær blandt kol­le­ger­ne i byrå­det – eller kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, som det ret­te­lig bur­de hed­de, når nu op mod halv­de­len af kom­mu­nens bor­ge­re bor uden for Odder. Men de respek­te­rer ham sam­ti­dig for altid at være for­be­redt til møde­r­ne. At have sat sig grun­digt ind i sagerne.

EN GÅRD BYGGET I 1785
Nav­net er John Rosen­høj og han bor i vores områ­de – nem­lig på den fir­læn­ge­de bin­dings­værks­gård fra 1785, der lig­ger i lands­by­en Amstrup, som alle på vej til Alrø pas­se­rer. Amstrup­gaard hed­der den.
Her bor han sam­men med sin kone, Hei­di Rosen­høj. Her har de boet siden 2001, da de flyt­te­de fra Århus midt­by – ud til skov, natur og vand. Går­den var renove­ret – men de to fort­sat­te med at fin­pud­se og sæt­te deres eget præg på ste­det. Byg­nin­ger­nes ydre er beva­ret – men det indre i deres bebo­el­se er som at træ­de ind i en nuti­dig bolig.
”Jeg har altid været glad for Østjyl­land”, siger han. ”Og på det tids­punkt vi køb­te ste­det, var mine for­æl­dre i Odder begyndt at skran­te lidt, så det var fint jeg her i Amstrup kun­ne være tæt på dem”.

KØRER HARLEY
I en af går­dens læn­ger har John værk­sted, og hér nørk­ler han med deres sto­re motor­cyk­ler. Han har været med til at stif­te den jyske afde­ling af HOG, Har­ley David­son Owners Group. Det er en inter­na­tio­nal orga­ni­sa­tion af mænd og kvin­der, der er vil­de med deres motor­cyk­ler – en vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion, som ikke tole­re­rer ban­de­ak­ti­vi­te­ter overhovedet.
Det er ”pæne men­ne­sker med gråt hår”, som han siger, der mødes til træf i både ind- og udland. Og som hjæl­per hin­an­den – og andre – hvor de kan.
På Harley’en har han kørt sam­men med 20 andre i USA. Han har været i Rusland, og sam­men med Hei­di har han kørt ture til Nor­ge, Irland, Scot­land, Tys­kland, Ita­li­en ….Han inter­es­se­rer sig meget for histo­rie, og opsø­ger ste­der, byg­nin­ger og muse­er. ”Ken­der vi ikke for­ti­den, kan vi ikke byg­ge frem­ti­den”, siger han.

HAR ALTID ARBEJDET FRIVILLIGT

Så skal der snak­kes motor­cyk­ler i man­de­klub­ben på Bronzealdervej

Men han kører også sam­men med andre ind på ple­je­cen­tret på Bron­ze­al­der­vej, og snak­ker motor­cyk­ler med med­lem­mer­ne af ste­dets man­de­klub. John Rosen­høj har arbej­det som fri­vil­lig i for­skel­li­ge for­e­nin­ger det meste af livet. Først i ridespor­ten, hvor han begynd­te i Skan­der­borg Ride­klub som 15-årig og var med i besty­rel­sen og for­mand i 15 år og var med til at arran­ge­re sto­re stævner.

Hestesport bli­ver af man­ge betrag­tet som en over­klas­se-for­nø­jel­se. Men der var ikke meget over­klas­se i dren­gen, der kom fra et arbej­der­hjem i Odder. Han køb­te sin før­ste hest for kon­fir­ma­tions­pen­ge og pen­ge, han hav­de spa­ret. ”Den­gang køb­te dem med pen­ge heste, for­di det var smuk­ke dyr. Så var hestens tem­pe­ra­ment lige­gyl­dig. De red alli­ge­vel ikke på den. Jeg blev brugt som dren­gen, der ikke hav­de pen­ge, og som der­for kun­ne ride på dyret, når det skul­le vises frem”.
I dag har han ikke heste – det hvi­de hegn omkring en mark bag går­den er kun til pynt, siger han. I dag er han på fjer­de år fri­vil­lig på Ålyk­ke-cen­tret, hvor han hjæl­per ældre men­ne­sker med at sæt­te deres tele­fon, Ipad eller tab­let op – og med at kun­ne bru­ge det. Det er indi­vi­du­el under­vis­ning, og for ham er det en god dag, når en ældre med­bor­ger får hul igen­nem til børn, bør­ne­børn og oldebørn på de soci­a­le medier.

TAL-KNUSER

Det er med Dan­ne­brog But­ter­fly – og ofte mere sprag­let tøj end her – vi ser ham til møder, når Odder Net­Tv sen­der direkte

John Rosen­høj er udlært i Odder kom­mu­ne, hvor han nu er valgt poli­ti­ker. Han blev udlært i skat og bog­hol­de­ri. ”Jeg var med til at flyt­te fra Holste­ins­ga­de og ind på det nye råd­hus”, siger han med et stort grin. ”Jeg bar sto­le ind”.
Efter at have ”lig­get ved”, som det hed­der, Gar­der Hus­a­rer­ne, kom han til Kom­mu­ner­nes Revi­sions­sel­skab og vide­re til et for­sik­rings­sel­skab. Han slut­te­de erhvervs-kar­ri­e­ren som Pen­sions­kun­de­chef i Nordea.
Så han er en ørn til tal og til at læse regn­ska­ber. Og han for­står, hvad han læser. ”Det er godt at kun­ne som poli­ti­ker”, siger han. Enhver, der føl­ger med i lokal­po­li­tik, ved, at han kan hvirv­le tal af sig til møde­r­ne. Det er ikke altid popu­lært, men det er ikke hans sag. Tin­ge­ne skal være i orden – og tal­le­ne gen­nem­sku­e­li­ge. Det er et af hans poli­ti­ske man­tra­er.  Et andet er, at alle skal behand­les lige.

BLANDER SIG ANDRES VEGNE
Arbej­der­dren­gen fra Rørt­hvej sid­der i ham. ”Jeg ved, hvor jeg kom­mer fra”, siger han. ”Og jeg kan ikke tage det, hvis noget ikke er ret­fær­digt”. Han betrag­ter sig selv som vagt­hund på bor­ger­nes vegne.
Han bru­ger der­for tid på at hjæl­pe men­ne­sker, der føler sig mag­tes­lø­se over for for­skel­li­ge syste­mer. Den­ne tirs­dag efter­mid­dag er han glad. Han har anket en kom­mu­nes hjælp til en han­di­cap­pet bor­ger – og har fået ret. Han er ligeg­lad med, om folk er poli­tisk ueni­ge med ham i næsten alt. Har de brug for hjælp, skal de have den. ”De kom­mer vel til mig, for­di jeg siger, hvad jeg mener, og også råber lidt op, når jeg synes, noget er forkert”.

Han er nu hel­bredt for lun­ge­kræft – tak­ket være en hur­tig læge, som iøvrigt er muslim

MUSLIM REDDEDE HANS LIV
Mas­ser af men­ne­sker er ikke eni­ge med John Rosen­høj i hans hold­ning til flygt­nin­ge og ind­van­dre­re. Det ved han godt. Men det hører med, at han bli­ver skældt ud for at være racist m.v. hvil­ket han afvi­ser på det skar­pe­ste. Men også på dét områ­de tager han afsæt i, hvad han selv synes er ret og rime­ligt.  Så må andre jo mene, hvad de nu mener. 
”Det var for­re­sten en mus­lim, der red­de­de mit liv”, siger han, og kan ikke lade være med at smi­le over hele ansig­tet. John hav­de aldrig gået meget til læge, men da han en dag opsøg­te den sæd­van­li­ge prak­sis, for­di han hoste­de, var den ble­vet solgt, og han mød­te nu en læge med mør­ke­re hud end gen­nem­snit­tet. For­di han ikke kom så ofte, vil­le lægen have ham til et 100.000 km efter­syn, som det vil­le hed­de, hvis han var en bil. Han men­te nu ikke selv, hoste­ri­et var et pro­blem, men det viste sig, han hav­de lun­ge­kræft, og på tre uger var han gen­nem tre ope­ra­tio­ner. I dag er han hel­bredt – og lever fint med kun en lun­ge. Uden lægen med den mør­ke hud, hav­de han næp­pe været her i dag.

FORENINGERNE ER VIGTIGE
Så en af hans poli­ti­ske mær­kesa­ger er sund­hed. Andre er orden i  øko­no­mi­en, fol­ke­sko­len og at alle bor­ge­re får lige behand­ling. Han går også meget op i fri­vil­ligt arbej­de og mener, at for­e­nin­ger­ne og det fri­vil­li­ge arbej­de er de egent­li­ge kul­tur­bæ­re­re – spe­ci­elt i lokal­sam­fun­det, hvor de er med til at ska­be sam­men­hængs­kraf­ten. I ham vil loka­le til enhver tid have en hjæl­per – uan­set om de er poli­tisk eni­ge med ham eller ej. Hva’ kom­mer dét sagen ved, siger han?

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Før­ste gang vil være tirs­dag d. 7. sep­tem­ber kl. 14 – kl. 16.30. Og så er det før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022.

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er nu lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er nu lagt ind under lokal­råd & foreninger

GENERALFORSAMLING

Ons­dag d. 25. aug. hol­der Lokal­hi­sto­risk Arkiv for Gyl­ling og Omegn gene­ral­for­sam­ling på Gyl­ling Sko­le.
Den begyn­der kl. 19.

MORGENSANG

Tors­dag d. 9. sep­tem­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i kir­ken fulgt op af fæl­les kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej