KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Lægen med den mør­ke hud red­de­de hans liv

Han er en ter­ri­er, der bider sig fast – nog­le vil kal­de ham en bul­l­dog. Han siger, hvad han mener – uden på nogen måde at pak­ke tin­ge­ne ind. Han bider mage­lig­he­den i haser­ne, og det gør ham ikke altid popu­lær blandt kol­le­ger­ne i byrå­det – eller kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, som det ret­te­lig bur­de hed­de, når nu op mod halv­de­len af kom­mu­nens bor­ge­re bor uden for Odder. Men de respek­te­rer ham sam­ti­dig for altid at være for­be­redt til møde­r­ne. At have sat sig grun­digt ind i sagerne.

EN GÅRD BYGGET I 1785
Nav­net er John Rosen­høj og han bor i vores områ­de – nem­lig på den fir­læn­ge­de bin­dings­værks­gård fra 1785, der lig­ger i lands­by­en Amstrup, som alle på vej til Alrø pas­se­rer. Amstrup­gaard hed­der den.
Her bor han sam­men med sin kone, Hei­di Rosen­høj. Her har de boet siden 2001, da de flyt­te­de fra Århus midt­by – ud til skov, natur og vand. Går­den var renove­ret – men de to fort­sat­te med at fin­pud­se og sæt­te deres eget præg på ste­det. Byg­nin­ger­nes ydre er beva­ret – men det indre i deres bebo­el­se er som at træ­de ind i en nuti­dig bolig.
”Jeg har altid været glad for Østjyl­land”, siger han. ”Og på det tids­punkt vi køb­te ste­det, var mine for­æl­dre i Odder begyndt at skran­te lidt, så det var fint jeg her i Amstrup kun­ne være tæt på dem”.

KØRER HARLEY
I en af går­dens læn­ger har John værk­sted, og hér nørk­ler han med deres sto­re motor­cyk­ler. Han har været med til at stif­te den jyske afde­ling af HOG, Har­ley David­son Owners Group. Det er en inter­na­tio­nal orga­ni­sa­tion af mænd og kvin­der, der er vil­de med deres motor­cyk­ler – en vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion, som ikke tole­re­rer ban­de­ak­ti­vi­te­ter overhovedet.
Det er ”pæne men­ne­sker med gråt hår”, som han siger, der mødes til træf i både ind- og udland. Og som hjæl­per hin­an­den – og andre – hvor de kan.
På Harley’en har han kørt sam­men med 20 andre i USA. Han har været i Rusland, og sam­men med Hei­di har han kørt ture til Nor­ge, Irland, Scot­land, Tys­kland, Ita­li­en ….Han inter­es­se­rer sig meget for histo­rie, og opsø­ger ste­der, byg­nin­ger og muse­er. ”Ken­der vi ikke for­ti­den, kan vi ikke byg­ge frem­ti­den”, siger han.

HAR ALTID ARBEJDET FRIVILLIGT

Så skal der snak­kes motor­cyk­ler i man­de­klub­ben på Bronzealdervej

Men han kører også sam­men med andre ind på ple­je­cen­tret på Bron­ze­al­der­vej, og snak­ker motor­cyk­ler med med­lem­mer­ne af ste­dets man­de­klub. John Rosen­høj har arbej­det som fri­vil­lig i for­skel­li­ge for­e­nin­ger det meste af livet. Først i ridespor­ten, hvor han begynd­te i Skan­der­borg Ride­klub som 15-årig og var med i besty­rel­sen og for­mand i 15 år og var med til at arran­ge­re sto­re stævner.

Hestesport bli­ver af man­ge betrag­tet som en over­klas­se-for­nø­jel­se. Men der var ikke meget over­klas­se i dren­gen, der kom fra et arbej­der­hjem i Odder. Han køb­te sin før­ste hest for kon­fir­ma­tions­pen­ge og pen­ge, han hav­de spa­ret. ”Den­gang køb­te dem med pen­ge heste, for­di det var smuk­ke dyr. Så var hestens tem­pe­ra­ment lige­gyl­dig. De red alli­ge­vel ikke på den. Jeg blev brugt som dren­gen, der ikke hav­de pen­ge, og som der­for kun­ne ride på dyret, når det skul­le vises frem”.
I dag har han ikke heste – det hvi­de hegn omkring en mark bag går­den er kun til pynt, siger han. I dag er han på fjer­de år fri­vil­lig på Ålyk­ke-cen­tret, hvor han hjæl­per ældre men­ne­sker med at sæt­te deres tele­fon, Ipad eller tab­let op – og med at kun­ne bru­ge det. Det er indi­vi­du­el under­vis­ning, og for ham er det en god dag, når en ældre med­bor­ger får hul igen­nem til børn, bør­ne­børn og oldebørn på de soci­a­le medier.

TAL-KNUSER

Det er med Dan­ne­brog But­ter­fly – og ofte mere sprag­let tøj end her – vi ser ham til møder, når Odder Net­Tv sen­der direkte

John Rosen­høj er udlært i Odder kom­mu­ne, hvor han nu er valgt poli­ti­ker. Han blev udlært i skat og bog­hol­de­ri. ”Jeg var med til at flyt­te fra Holste­ins­ga­de og ind på det nye råd­hus”, siger han med et stort grin. ”Jeg bar sto­le ind”.
Efter at have ”lig­get ved”, som det hed­der, Gar­der Hus­a­rer­ne, kom han til Kom­mu­ner­nes Revi­sions­sel­skab og vide­re til et for­sik­rings­sel­skab. Han slut­te­de erhvervs-kar­ri­e­ren som Pen­sions­kun­de­chef i Nordea.
Så han er en ørn til tal og til at læse regn­ska­ber. Og han for­står, hvad han læser. ”Det er godt at kun­ne som poli­ti­ker”, siger han. Enhver, der føl­ger med i lokal­po­li­tik, ved, at han kan hvirv­le tal af sig til møde­r­ne. Det er ikke altid popu­lært, men det er ikke hans sag. Tin­ge­ne skal være i orden – og tal­le­ne gen­nem­sku­e­li­ge. Det er et af hans poli­ti­ske man­tra­er.  Et andet er, at alle skal behand­les lige.

BLANDER SIG ANDRES VEGNE
Arbej­der­dren­gen fra Rørt­hvej sid­der i ham. ”Jeg ved, hvor jeg kom­mer fra”, siger han. ”Og jeg kan ikke tage det, hvis noget ikke er ret­fær­digt”. Han betrag­ter sig selv som vagt­hund på bor­ger­nes vegne.
Han bru­ger der­for tid på at hjæl­pe men­ne­sker, der føler sig mag­tes­lø­se over for for­skel­li­ge syste­mer. Den­ne tirs­dag efter­mid­dag er han glad. Han har anket en kom­mu­nes hjælp til en han­di­cap­pet bor­ger – og har fået ret. Han er ligeg­lad med, om folk er poli­tisk ueni­ge med ham i næsten alt. Har de brug for hjælp, skal de have den. ”De kom­mer vel til mig, for­di jeg siger, hvad jeg mener, og også råber lidt op, når jeg synes, noget er forkert”.

Han er nu hel­bredt for lun­ge­kræft – tak­ket være en hur­tig læge, som iøvrigt er muslim

MUSLIM REDDEDE HANS LIV
Mas­ser af men­ne­sker er ikke eni­ge med John Rosen­høj i hans hold­ning til flygt­nin­ge og ind­van­dre­re. Det ved han godt. Men det hører med, at han bli­ver skældt ud for at være racist m.v. hvil­ket han afvi­ser på det skar­pe­ste. Men også på dét områ­de tager han afsæt i, hvad han selv synes er ret og rime­ligt.  Så må andre jo mene, hvad de nu mener. 
”Det var for­re­sten en mus­lim, der red­de­de mit liv”, siger han, og kan ikke lade være med at smi­le over hele ansig­tet. John hav­de aldrig gået meget til læge, men da han en dag opsøg­te den sæd­van­li­ge prak­sis, for­di han hoste­de, var den ble­vet solgt, og han mød­te nu en læge med mør­ke­re hud end gen­nem­snit­tet. For­di han ikke kom så ofte, vil­le lægen have ham til et 100.000 km efter­syn, som det vil­le hed­de, hvis han var en bil. Han men­te nu ikke selv, hoste­ri­et var et pro­blem, men det viste sig, han hav­de lun­ge­kræft, og på tre uger var han gen­nem tre ope­ra­tio­ner. I dag er han hel­bredt – og lever fint med kun en lun­ge. Uden lægen med den mør­ke hud, hav­de han næp­pe været her i dag.

FORENINGERNE ER VIGTIGE
Så en af hans poli­ti­ske mær­kesa­ger er sund­hed. Andre er orden i  øko­no­mi­en, fol­ke­sko­len og at alle bor­ge­re får lige behand­ling. Han går også meget op i fri­vil­ligt arbej­de og mener, at for­e­nin­ger­ne og det fri­vil­li­ge arbej­de er de egent­li­ge kul­tur­bæ­re­re – spe­ci­elt i lokal­sam­fun­det, hvor de er med til at ska­be sam­men­hængs­kraf­ten. I ham vil loka­le til enhver tid have en hjæl­per – uan­set om de er poli­tisk eni­ge med ham eller ej. Hva’ kom­mer dét sagen ved, siger han?

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.