KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Lægen med den mør­ke hud red­de­de hans liv

Han er en ter­ri­er, der bider sig fast – nog­le vil kal­de ham en bul­l­dog. Han siger, hvad han mener – uden på nogen måde at pak­ke tin­ge­ne ind. Han bider mage­lig­he­den i haser­ne, og det gør ham ikke altid popu­lær blandt kol­le­ger­ne i byrå­det – eller kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, som det ret­te­lig bur­de hed­de, når nu op mod halv­de­len af kom­mu­nens bor­ge­re bor uden for Odder. Men de respek­te­rer ham sam­ti­dig for altid at være for­be­redt til møde­r­ne. At have sat sig grun­digt ind i sager­ne.

EN GÅRD BYGGET I 1785
Nav­net er John Rosen­høj og han bor i vores områ­de – nem­lig på den fir­læn­ge­de bin­dings­værks­gård fra 1785, der lig­ger i lands­by­en Amstrup, som alle på vej til Alrø pas­se­rer. Amstrup­gaard hed­der den.
Her bor han sam­men med sin kone, Hei­di Rosen­høj. Her har de boet siden 2001, da de flyt­te­de fra Århus midt­by – ud til skov, natur og vand. Går­den var renove­ret – men de to fort­sat­te med at fin­pud­se og sæt­te deres eget præg på ste­det. Byg­nin­ger­nes ydre er beva­ret – men det indre i deres bebo­el­se er som at træ­de ind i en nuti­dig bolig.
”Jeg har altid været glad for Østjyl­land”, siger han. ”Og på det tids­punkt vi køb­te ste­det, var mine for­æl­dre i Odder begyndt at skran­te lidt, så det var fint jeg her i Amstrup kun­ne være tæt på dem”.

KØRER HARLEY
I en af går­dens læn­ger har John værk­sted, og hér nørk­ler han med deres sto­re motor­cyk­ler. Han har været med til at stif­te den jyske afde­ling af HOG, Har­ley David­son Owners Group. Det er en inter­na­tio­nal orga­ni­sa­tion af mænd og kvin­der, der er vil­de med deres motor­cyk­ler – en vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion, som ikke tole­re­rer ban­de­ak­ti­vi­te­ter over­ho­ve­det.
Det er ”pæne men­ne­sker med gråt hår”, som han siger, der mødes til træf i både ind- og udland. Og som hjæl­per hin­an­den – og andre – hvor de kan.
På Harley’en har han kørt sam­men med 20 andre i USA. Han har været i Rusland, og sam­men med Hei­di har han kørt ture til Nor­ge, Irland, Scot­land, Tys­kland, Ita­li­en ….Han inter­es­se­rer sig meget for histo­rie, og opsø­ger ste­der, byg­nin­ger og muse­er. ”Ken­der vi ikke for­ti­den, kan vi ikke byg­ge frem­ti­den”, siger han.

HAR ALTID ARBEJDET FRIVILLIGT

Så skal der snak­kes motor­cyk­ler i man­de­klub­ben på Bron­ze­al­der­vej

Men han kører også sam­men med andre ind på ple­je­cen­tret på Bron­ze­al­der­vej, og snak­ker motor­cyk­ler med med­lem­mer­ne af ste­dets man­de­klub. John Rosen­høj har arbej­det som fri­vil­lig i for­skel­li­ge for­e­nin­ger det meste af livet. Først i ridespor­ten, hvor han begynd­te i Skan­der­borg Ride­klub som 15-årig og var med i besty­rel­sen og for­mand i 15 år og var med til at arran­ge­re sto­re stæv­ner.

Hestesport bli­ver af man­ge betrag­tet som en over­klas­se-for­nø­jel­se. Men der var ikke meget over­klas­se i dren­gen, der kom fra et arbej­der­hjem i Odder. Han køb­te sin før­ste hest for kon­fir­ma­tions­pen­ge og pen­ge, han hav­de spa­ret. ”Den­gang køb­te dem med pen­ge heste, for­di det var smuk­ke dyr. Så var hestens tem­pe­ra­ment lige­gyl­dig. De red alli­ge­vel ikke på den. Jeg blev brugt som dren­gen, der ikke hav­de pen­ge, og som der­for kun­ne ride på dyret, når det skul­le vises frem”.
I dag har han ikke heste – det hvi­de hegn omkring en mark bag går­den er kun til pynt, siger han. I dag er han på fjer­de år fri­vil­lig på Ålyk­ke-cen­tret, hvor han hjæl­per ældre men­ne­sker med at sæt­te deres tele­fon, Ipad eller tab­let op – og med at kun­ne bru­ge det. Det er indi­vi­du­el under­vis­ning, og for ham er det en god dag, når en ældre med­bor­ger får hul igen­nem til børn, bør­ne­børn og oldebørn på de soci­a­le medi­er.

TAL-KNUSER

Det er med Dan­ne­brog But­ter­fly – og ofte mere sprag­let tøj end her – vi ser ham til møder, når Odder Net­Tv sen­der direk­te

John Rosen­høj er udlært i Odder kom­mu­ne, hvor han nu er valgt poli­ti­ker. Han blev udlært i skat og bog­hol­de­ri. ”Jeg var med til at flyt­te fra Holste­ins­ga­de og ind på det nye råd­hus”, siger han med et stort grin. ”Jeg bar sto­le ind”.
Efter at have ”lig­get ved”, som det hed­der, Gar­der Hus­a­rer­ne, kom han til Kom­mu­ner­nes Revi­sions­sel­skab og vide­re til et for­sik­rings­sel­skab. Han slut­te­de erhvervs-kar­ri­e­ren som Pen­sions­kun­de­chef i Nor­dea.
Så han er en ørn til tal og til at læse regn­ska­ber. Og han for­står, hvad han læser. ”Det er godt at kun­ne som poli­ti­ker”, siger han. Enhver, der føl­ger med i lokal­po­li­tik, ved, at han kan hvirv­le tal af sig til møde­r­ne. Det er ikke altid popu­lært, men det er ikke hans sag. Tin­ge­ne skal være i orden – og tal­le­ne gen­nem­sku­e­li­ge. Det er et af hans poli­ti­ske man­tra­er.  Et andet er, at alle skal behand­les lige.

BLANDER SIG ANDRES VEGNE
Arbej­der­dren­gen fra Rørt­hvej sid­der i ham. ”Jeg ved, hvor jeg kom­mer fra”, siger han. ”Og jeg kan ikke tage det, hvis noget ikke er ret­fær­digt”. Han betrag­ter sig selv som vagt­hund på bor­ger­nes veg­ne.
Han bru­ger der­for tid på at hjæl­pe men­ne­sker, der føler sig mag­tes­lø­se over for for­skel­li­ge syste­mer. Den­ne tirs­dag efter­mid­dag er han glad. Han har anket en kom­mu­nes hjælp til en han­di­cap­pet bor­ger – og har fået ret. Han er ligeg­lad med, om folk er poli­tisk ueni­ge med ham i næsten alt. Har de brug for hjælp, skal de have den. ”De kom­mer vel til mig, for­di jeg siger, hvad jeg mener, og også råber lidt op, når jeg synes, noget er for­kert”.

Han er nu hel­bredt for lun­ge­kræft – tak­ket være en hur­tig læge, som iøvrigt er mus­lim

MUSLIM REDDEDE HANS LIV
Mas­ser af men­ne­sker er ikke eni­ge med John Rosen­høj i hans hold­ning til flygt­nin­ge og ind­van­dre­re. Det ved han godt. Men det hører med, at han bli­ver skældt ud for at være racist m.v. hvil­ket han afvi­ser på det skar­pe­ste. Men også på dét områ­de tager han afsæt i, hvad han selv synes er ret og rime­ligt.  Så må andre jo mene, hvad de nu mener. 
”Det var for­re­sten en mus­lim, der red­de­de mit liv”, siger han, og kan ikke lade være med at smi­le over hele ansig­tet. John hav­de aldrig gået meget til læge, men da han en dag opsøg­te den sæd­van­li­ge prak­sis, for­di han hoste­de, var den ble­vet solgt, og han mød­te nu en læge med mør­ke­re hud end gen­nem­snit­tet. For­di han ikke kom så ofte, vil­le lægen have ham til et 100.000 km efter­syn, som det vil­le hed­de, hvis han var en bil. Han men­te nu ikke selv, hoste­ri­et var et pro­blem, men det viste sig, han hav­de lun­ge­kræft, og på tre uger var han gen­nem tre ope­ra­tio­ner. I dag er han hel­bredt – og lever fint med kun en lun­ge. Uden lægen med den mør­ke hud, hav­de han næp­pe været her i dag.

FORENINGERNE ER VIGTIGE
Så en af hans poli­ti­ske mær­kesa­ger er sund­hed. Andre er orden i  øko­no­mi­en, fol­ke­sko­len og at alle bor­ge­re får lige behand­ling. Han går også meget op i fri­vil­ligt arbej­de og mener, at for­e­nin­ger­ne og det fri­vil­li­ge arbej­de er de egent­li­ge kul­tur­bæ­re­re – spe­ci­elt i lokal­sam­fun­det, hvor de er med til at ska­be sam­men­hængs­kraf­ten. I ham vil loka­le til enhver tid have en hjæl­per – uan­set om de er poli­tisk eni­ge med ham eller ej. Hva’ kom­mer dét sagen ved, siger han?

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58