KORT NYT

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Lægen med den mør­ke hud red­de­de hans liv

Han er en ter­ri­er, der bider sig fast – nog­le vil kal­de ham en bul­l­dog. Han siger, hvad han mener – uden på nogen måde at pak­ke tin­ge­ne ind. Han bider mage­lig­he­den i haser­ne, og det gør ham ikke altid popu­lær blandt kol­le­ger­ne i byrå­det – eller kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, som det ret­te­lig bur­de hed­de, når nu op mod halv­de­len af kom­mu­nens bor­ge­re bor uden for Odder. Men de respek­te­rer ham sam­ti­dig for altid at være for­be­redt til møde­r­ne. At have sat sig grun­digt ind i sagerne.

EN GÅRD BYGGET I 1785
Nav­net er John Rosen­høj og han bor i vores områ­de – nem­lig på den fir­læn­ge­de bin­dings­værks­gård fra 1785, der lig­ger i lands­by­en Amstrup, som alle på vej til Alrø pas­se­rer. Amstrup­gaard hed­der den.
Her bor han sam­men med sin kone, Hei­di Rosen­høj. Her har de boet siden 2001, da de flyt­te­de fra Århus midt­by – ud til skov, natur og vand. Går­den var renove­ret – men de to fort­sat­te med at fin­pud­se og sæt­te deres eget præg på ste­det. Byg­nin­ger­nes ydre er beva­ret – men det indre i deres bebo­el­se er som at træ­de ind i en nuti­dig bolig.
”Jeg har altid været glad for Østjyl­land”, siger han. ”Og på det tids­punkt vi køb­te ste­det, var mine for­æl­dre i Odder begyndt at skran­te lidt, så det var fint jeg her i Amstrup kun­ne være tæt på dem”.

KØRER HARLEY
I en af går­dens læn­ger har John værk­sted, og hér nørk­ler han med deres sto­re motor­cyk­ler. Han har været med til at stif­te den jyske afde­ling af HOG, Har­ley David­son Owners Group. Det er en inter­na­tio­nal orga­ni­sa­tion af mænd og kvin­der, der er vil­de med deres motor­cyk­ler – en vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion, som ikke tole­re­rer ban­de­ak­ti­vi­te­ter overhovedet.
Det er ”pæne men­ne­sker med gråt hår”, som han siger, der mødes til træf i både ind- og udland. Og som hjæl­per hin­an­den – og andre – hvor de kan.
På Harley’en har han kørt sam­men med 20 andre i USA. Han har været i Rusland, og sam­men med Hei­di har han kørt ture til Nor­ge, Irland, Scot­land, Tys­kland, Ita­li­en ….Han inter­es­se­rer sig meget for histo­rie, og opsø­ger ste­der, byg­nin­ger og muse­er. ”Ken­der vi ikke for­ti­den, kan vi ikke byg­ge frem­ti­den”, siger han.

HAR ALTID ARBEJDET FRIVILLIGT

Så skal der snak­kes motor­cyk­ler i man­de­klub­ben på Bronzealdervej

Men han kører også sam­men med andre ind på ple­je­cen­tret på Bron­ze­al­der­vej, og snak­ker motor­cyk­ler med med­lem­mer­ne af ste­dets man­de­klub. John Rosen­høj har arbej­det som fri­vil­lig i for­skel­li­ge for­e­nin­ger det meste af livet. Først i ridespor­ten, hvor han begynd­te i Skan­der­borg Ride­klub som 15-årig og var med i besty­rel­sen og for­mand i 15 år og var med til at arran­ge­re sto­re stævner.

Hestesport bli­ver af man­ge betrag­tet som en over­klas­se-for­nø­jel­se. Men der var ikke meget over­klas­se i dren­gen, der kom fra et arbej­der­hjem i Odder. Han køb­te sin før­ste hest for kon­fir­ma­tions­pen­ge og pen­ge, han hav­de spa­ret. ”Den­gang køb­te dem med pen­ge heste, for­di det var smuk­ke dyr. Så var hestens tem­pe­ra­ment lige­gyl­dig. De red alli­ge­vel ikke på den. Jeg blev brugt som dren­gen, der ikke hav­de pen­ge, og som der­for kun­ne ride på dyret, når det skul­le vises frem”.
I dag har han ikke heste – det hvi­de hegn omkring en mark bag går­den er kun til pynt, siger han. I dag er han på fjer­de år fri­vil­lig på Ålyk­ke-cen­tret, hvor han hjæl­per ældre men­ne­sker med at sæt­te deres tele­fon, Ipad eller tab­let op – og med at kun­ne bru­ge det. Det er indi­vi­du­el under­vis­ning, og for ham er det en god dag, når en ældre med­bor­ger får hul igen­nem til børn, bør­ne­børn og oldebørn på de soci­a­le medier.

TAL-KNUSER

Det er med Dan­ne­brog But­ter­fly – og ofte mere sprag­let tøj end her – vi ser ham til møder, når Odder Net­Tv sen­der direkte

John Rosen­høj er udlært i Odder kom­mu­ne, hvor han nu er valgt poli­ti­ker. Han blev udlært i skat og bog­hol­de­ri. ”Jeg var med til at flyt­te fra Holste­ins­ga­de og ind på det nye råd­hus”, siger han med et stort grin. ”Jeg bar sto­le ind”.
Efter at have ”lig­get ved”, som det hed­der, Gar­der Hus­a­rer­ne, kom han til Kom­mu­ner­nes Revi­sions­sel­skab og vide­re til et for­sik­rings­sel­skab. Han slut­te­de erhvervs-kar­ri­e­ren som Pen­sions­kun­de­chef i Nordea.
Så han er en ørn til tal og til at læse regn­ska­ber. Og han for­står, hvad han læser. ”Det er godt at kun­ne som poli­ti­ker”, siger han. Enhver, der føl­ger med i lokal­po­li­tik, ved, at han kan hvirv­le tal af sig til møde­r­ne. Det er ikke altid popu­lært, men det er ikke hans sag. Tin­ge­ne skal være i orden – og tal­le­ne gen­nem­sku­e­li­ge. Det er et af hans poli­ti­ske man­tra­er.  Et andet er, at alle skal behand­les lige.

BLANDER SIG ANDRES VEGNE
Arbej­der­dren­gen fra Rørt­hvej sid­der i ham. ”Jeg ved, hvor jeg kom­mer fra”, siger han. ”Og jeg kan ikke tage det, hvis noget ikke er ret­fær­digt”. Han betrag­ter sig selv som vagt­hund på bor­ger­nes vegne.
Han bru­ger der­for tid på at hjæl­pe men­ne­sker, der føler sig mag­tes­lø­se over for for­skel­li­ge syste­mer. Den­ne tirs­dag efter­mid­dag er han glad. Han har anket en kom­mu­nes hjælp til en han­di­cap­pet bor­ger – og har fået ret. Han er ligeg­lad med, om folk er poli­tisk ueni­ge med ham i næsten alt. Har de brug for hjælp, skal de have den. ”De kom­mer vel til mig, for­di jeg siger, hvad jeg mener, og også råber lidt op, når jeg synes, noget er forkert”.

Han er nu hel­bredt for lun­ge­kræft – tak­ket være en hur­tig læge, som iøvrigt er muslim

MUSLIM REDDEDE HANS LIV
Mas­ser af men­ne­sker er ikke eni­ge med John Rosen­høj i hans hold­ning til flygt­nin­ge og ind­van­dre­re. Det ved han godt. Men det hører med, at han bli­ver skældt ud for at være racist m.v. hvil­ket han afvi­ser på det skar­pe­ste. Men også på dét områ­de tager han afsæt i, hvad han selv synes er ret og rime­ligt.  Så må andre jo mene, hvad de nu mener. 
”Det var for­re­sten en mus­lim, der red­de­de mit liv”, siger han, og kan ikke lade være med at smi­le over hele ansig­tet. John hav­de aldrig gået meget til læge, men da han en dag opsøg­te den sæd­van­li­ge prak­sis, for­di han hoste­de, var den ble­vet solgt, og han mød­te nu en læge med mør­ke­re hud end gen­nem­snit­tet. For­di han ikke kom så ofte, vil­le lægen have ham til et 100.000 km efter­syn, som det vil­le hed­de, hvis han var en bil. Han men­te nu ikke selv, hoste­ri­et var et pro­blem, men det viste sig, han hav­de lun­ge­kræft, og på tre uger var han gen­nem tre ope­ra­tio­ner. I dag er han hel­bredt – og lever fint med kun en lun­ge. Uden lægen med den mør­ke hud, hav­de han næp­pe været her i dag.

FORENINGERNE ER VIGTIGE
Så en af hans poli­ti­ske mær­kesa­ger er sund­hed. Andre er orden i  øko­no­mi­en, fol­ke­sko­len og at alle bor­ge­re får lige behand­ling. Han går også meget op i fri­vil­ligt arbej­de og mener, at for­e­nin­ger­ne og det fri­vil­li­ge arbej­de er de egent­li­ge kul­tur­bæ­re­re – spe­ci­elt i lokal­sam­fun­det, hvor de er med til at ska­be sam­men­hængs­kraf­ten. I ham vil loka­le til enhver tid have en hjæl­per – uan­set om de er poli­tisk eni­ge med ham eller ej. Hva’ kom­mer dét sagen ved, siger han?

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORER
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

ÆSKEN HOLDER JUL

13. og 14. novem­ber hol­der Æsken på Alrø jule­å­bent før­ste gang. Også d. 20. – 21. og 27. – 28. novem­ber er den åben. Alle dage fra kl. 11 – 16. 

JULEMARKED VED MØLLEN

27. nov, fra 10 – 16 er der jule­mar­ked ved Gyl­ling Mølle


JULEKONCERT

14. dec. kl. 19.30 – jule­kon­cert med Odder Voi­ces i Fal­ling Kirke