KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

ØFUG søger ny for­mand og næst­for­mand

Efter seks år som for­mand for ØFUG stop­per Line Krogstrup Tikjøb 8. marts, når for­e­nin­gen hol­der gene­ral­for­sam­ling. Det sam­me gør Jet­te Fors­berg, som er næst­for­mand. Men hun fort­sæt­ter i gym­na­sti­k­ud­val­get.

Line Krogstrup Tikjøb – jeg kan være bekendt at stop­pe nu

”Mine børn er så sto­re nu, at de er på vej ud af for­e­nin­gen, og jeg synes, jeg kan være bekendt at stop­pe”, siger Line Krogstrup Tikjøb. ”Øko­no­mi­en er god, vi kan hol­de på med­lem­mer­ne, og vi har fået det læn­ge ønske­de fit­ness, hvor alle maski­ner er betalt kon­tant”.

Jet­te Fors­berg fort­sæt­ter i gym­na­sti­k­ud­val­get

Gene­ral­for­sam­lin­gen skal også tage stil­ling til ændring af vedtæg­ter­ne, så de afspej­ler den arbejds­form med for­skel­li­ge grup­per og udvalg, som for­e­nin­gen alle­re­de nu prak­ti­se­rer.

Alle ØFUG’s med­lem­mer, der del­ta­ger i gene­ral­for­sam­lin­gen, er invi­te­ret til brunch kl.10. Til­mel­ding skal ske til Tho­mas Tikjøb sene­st 2. marts. Hans mailadres­se er thomas@​tikjoeb.​dk

Efter brunch og gene­ral­for­sam­ling er det muligt for alle at over­væ­re ØFUG-gym­na­stik­hol­de­nes gene­ral­prø­ve på opvis­nin­gen lør­dag d. 21. marts.

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.