KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Lan­de­vej­en trak i Vil­ly, som er 3. gene­ra­tion i ejen­dom­men ved det gam­le færgested

Vil­ly Han­sen bor i den neder­ste ejen­dom på Stre­vels­ho­ved­vej på nord­s­i­den af Alrø – ved det gam­le fær­ge­sted min­dre end 100 meter fra van­det. Og han er tred­je gene­ra­tion på den lil­le ejen­dom, der er byg­get i 1869. ”Min far­far køb­te den, men nu er det nok slut  med at lade den gå i arv, for jeg tror ikke bør­ne­ne vil bo her. Den ene dat­ter bor i Fre­de­ri­cia – den anden i Esbjerg”.

Vil­ly har også et mel­lem­navn – Phoom­chawai. Det fik han, da han blev gift for anden gang med en kvin­de fra Thailand, som kom her til lan­det, da hun var 48 år. Siriporn var hen­des navn. De to fik 13 gode år på ejen­dom­men tæt på van­det, før hun døde af fle­re blod­prop­per. Han tog selv til Thailand med hen­des urne. ”Det hav­de jeg lovet hen­de”, siger han. ”Hun sag­de: Hvis jeg dør først, må du love mig, at jeg bli­ver brændt og kom­mer til Thailand. Jeg vil ikke i et hul i jor­den, sådan som I begra­ver folk”.

HELE LIVET  ALRØ

Vil­ly har boet på Alrø hele livet – dog lige und­ta­gen tiden som sol­dat og der­ef­ter et halvt år på et klubvæ­rel­se i Hor­sens. Han ken­der øen ud og ind – ved, hvem der boe­de i hvil­ke huse og på hvil­ke gårde.

Han husker, da der var to køb­mænd på Alrø – og man rin­ge­de og bestil­te varer­ne, og så blev de bragt ud. Der var også to tøm­re­re. ”Den ene kun­ne lave alting”, siger han. ”Også en pram hvis det skul­le være. Vi hav­de andelsm­e­je­ri og fryse­hus. Alrø var en kom­mu­ne og et selv­stæn­digt sogn med egen præst”.

CYKLEDE UDVERDEN

Vil­lys ene­ste søster var en del år ældre end ham, og der var ingen børn at lege med på Stre­vels­ho­ved­vej. ”Men så cyk­le­de jeg ud på min lil­le tre­hju­le­de og besøg­te naboerne”.

Da tre­hju­le­ren blev skif­tet ud med en to-hju­let, kun­ne han kom­me læn­ge­re væk – og hans ver­den blev lidt stør­re. Og i sko­len på Alrø var der kammerater.

MØLLER-SIGNE OG EDELWEISS

Som ung besøg­te han og andre tit Møl­ler-Sig­ne i Gyl­ling. Hen­des tre små ishu­se, var sam­lings­sted for både Gyl­lings og omeg­nens unge. Her kun­ne de  købe is, pøl­ser, hot­dogs, krad­se­re og ikke mindst Congo-baje­re, som cho­ko­la­de­mæl­ken blev kaldt.

Møl­ler-Sig­nes kio­sker var møde­sted for alle egnens unge. (Bil­le­det er fra en uda­te­ret ældre avisartikel)

”Vi kom også på Marsk Stig i Hou. Det var et cafe­te­ria, så det var ikke så dyrt at sid­de der. Edelwei­ss i Odder hav­de også et cafe­te­ria. Der kom vi også. Det var der også man­ge andre unge, der gjor­de. Fra Odder og fra omeg­nen. Men det blev jo lavet til restau­ran­ter, og så var det for dyrt”.

HAN BLEV IKKE FÆRGEMAND

Vil­ly har arbej­det med meget for­skel­ligt – land­brug, fiske­ri, han har arbej­det på mask­in­fa­brik, og så har han kørt last­bil. Men han fulg­te aldrig i far­fa­de­rens og fade­rens fod­spor som fær­ge­mand. Da hans tid kom, hav­de de fle­ste fået bil, og dæm­nin­gen mel­lem Alrø og fast­lan­det hav­de eksi­ste­ret siden 1931.

Fær­ge­man­den skul­le ro båden mel­lem Stre­vels­ho­ved­vej og fisker­le­jet i Son­d­rup. Cyk­ler kun­ne også kom­me med. Dog ikke så man­ge som på den lil­le fiske­kut­ter, der nu frag­ter cyk­li­ster mel­lem Alrø og Hjar­nø om som­me­ren. ”Cyk­ler­ne blev lagt på tværs i bådens for­stavn”, for­tæl­ler Vil­ly. ”De skul­le med, for den­gang cyk­le­de man jo alle ste­der hen. En tur til Hor­sens blev ikke reg­net for noget”.

PIGSTAVEN SIKREDE BEBOERNE

Når det var isvin­ter, var det fær­ge­man­dens arbej­de at sik­re, at isen var tyk nok til at gå og cyk­le på. ”Min far­far og sene­re min far gik ud på isen og slog på den med en pig­kæp for at se, om den rev­ne­de”, for­tæl­ler Vil­ly.  ”Stan­gen hav­de en pig på 10 cm, som blev slå­et ned i isen. På den måde kun­ne de måle isens tyk­kel­se. Var den 10 cm var den sikker”.

Men selv om turen mel­lem Stre­vels­ho­ved og Son­d­rup er kort, og van­det ser til­for­la­de­ligt ud, så er der strøm og dyb­de at tage hen­syn til. Vis­se ste­der er der en dyb­de på syv meter. Der­for skul­le det være en mand, der kend­te turen ud og ind, der hav­de ansvar for at bedøm­me, om isen kun­ne bære. Og det gjor­de både Vil­lys far og far­far. Vil­ly ken­der den også, og han har sta­dig pig­sta­ven i et udhus.

Mel­lem Alrø og Hjar­nø var der slæ­de­kør­sel i isvintrene

OVER SUNDETBILEN

Han har selv taget turen over Alrø sun­det i bil. ”Jo da. Det var da jeg arbej­de­de på Gyl­ling Mask­in­fa­brik og min dat­ter gik i bør­ne­ha­ve i Gyl­ling. Så kør­te vi på isen. Det var i 1980’erne. Alt var fros­set til, så vi kryd­se­de over i bil. Van­det mel­lem Alrø og Hjar­nø har også været fros­set man­ge gan­ge, og man kun­ne gå og køre mel­lem øerne”.

På Gyl­ling Mask­in­fa­brik var Vil­ly med til at lave hydrauli­ske cylin­dre i nog­le år. ”Men det blev for kede­ligt. Jeg skul­le ud og køre igen”.

LANDEVEJENE TRAKHAM

Han vil­le til­ba­ge til job­bet med at køre fra Pad­borg til Spa­ni­en, Østrig og Ita­li­en. At køre den tun­ge last­bil og være på veje­ne, trak i ham. Og når man kom­mer ind i hans hus på Stre­vels­ho­ved­vej, er indram­me­de foto­gra­fi­er af last­bi­len med anhæn­ger det før­ste man ser. ”Det var gode år”, siger han. Og selv da han egent­lig var stop­pet, kør­te han som aflø­ser. ”Det var mest fersk kød, jeg kør­te med. Man­ge tons fersk kød”.

TRE BEVÆBNEDE MÆND

På en tur som aflø­ser ske­te det noget, der vil­le have sat en skræk i livet på alle andre. Det var i Ita­li­en. Plud­se­lig duk­ke­de tre mænd op og kræ­ve­de at få hans lastbil.

Fle­re bil­le­der af last­bi­len med anhæn­ger ser man som det før­ste i Vil­lys hus

”Det er ikke rart, når der midt om nat­ten står tre bevæb­ne­de mænd og vil have last­bi­len og dens 22 tons okse­kød”, siger han. ”Men vi hav­de fået at vide, at resul­ta­tet af mod­vær­ge vil­le være. at man blev tru­et på livet og i sid­ste ende slå­et ned. De smed mig af, og så kun­ne jeg jo gå hen, hvor jeg vil­le. Der var nu ikke så langt til det sted, hvor kødet skul­le have været afle­ve­ret, så der gik jeg hen. Jeg skul­le måske have kørt der­hen, da jeg kom. Men det var midt om nat­ten, så jeg vil­le ven­te til om mor­ge­nen, for­di jeg syn­tes, det var synd at væk­ke port­ne­ren”. Og så til­fø­jer han lidt tørt:  ”De tre mænd fik da kød den dag”.

Men på trods af den ople­vel­se, hæn­ger der alt­så foto­gra­fi­er af last­bi­len og dens anhæn­ger i entre­en i hans hus.

SKARVEN ÅD FISKENE

Vil­ly hol­der meget af dyre­li­vet og alle fug­le­ne på Alrø. Men én fugl kal­der han en satan. Nem­lig skar­ven. For den øde­lag­de det for ham, da han i nog­le år var erhvervsfisker.

”Jeg fiske­de sam­men med Jør­gen fra Son­d­rup. Vi sat­te bund­garn. Jeg fik også selv købt en stør­re båd, men den fik jeg solgt igen, for skar­ven sat­te en stop­per for fiske­ri­et. De for­døm­te fug­le, der lever af fisk, gik i gar­net, og der var rig­tig man­ge af dem. En kæm­pe­ko­lo­ni hær­ge­de over hele Hor­sens Fjord. De kom fra Vor­sø. Fug­len var fre­det, så der var ikke noget at gøre – andet end at stop­pe med at fiske. Nu er der ikke man­ge skar­ver – sik­kert for­di det er gået til­ba­ge med mæng­den af fisk i Hor­sens Fjord”.

HER ER FRED OG RO

Da han i 2011 fyld­te 63 år, gik Vil­ly på efter­løn og blev sene­re folkepensionist.

Han bli­ver boen­de på Alrø. ”Ja, så læn­ge jeg over­ho­ve­det kan. For her er smukt, og her er fred og ro. Og her på Stre­vels­ho­ved­vej er der også langt til nabo­er­ne. Jeg har det godt med dem, men der­for er det alli­ge­vel godt med afstan­den mel­lem os. Om som­me­ren kom­mer der da nog­le turi­ster, men det er ikke her, der kom­mer flest. Ellers er det kun de loka­le, der går tur ned til stranden”. 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.