KORT NYT

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Lan­de­vej­en trak i Vil­ly, som er 3. gene­ra­tion i ejen­dom­men ved det gam­le færgested

Vil­ly Han­sen bor i den neder­ste ejen­dom på Stre­vels­ho­ved­vej på nord­s­i­den af Alrø – ved det gam­le fær­ge­sted min­dre end 100 meter fra van­det. Og han er tred­je gene­ra­tion på den lil­le ejen­dom, der er byg­get i 1869. ”Min far­far køb­te den, men nu er det nok slut  med at lade den gå i arv, for jeg tror ikke bør­ne­ne vil bo her. Den ene dat­ter bor i Fre­de­ri­cia – den anden i Esbjerg”.

Vil­ly har også et mel­lem­navn – Phoom­chawai. Det fik han, da han blev gift for anden gang med en kvin­de fra Thailand, som kom her til lan­det, da hun var 48 år. Siriporn var hen­des navn. De to fik 13 gode år på ejen­dom­men tæt på van­det, før hun døde af fle­re blod­prop­per. Han tog selv til Thailand med hen­des urne. ”Det hav­de jeg lovet hen­de”, siger han. ”Hun sag­de: Hvis jeg dør først, må du love mig, at jeg bli­ver brændt og kom­mer til Thailand. Jeg vil ikke i et hul i jor­den, sådan som I begra­ver folk”.

HELE LIVET  ALRØ

Vil­ly har boet på Alrø hele livet – dog lige und­ta­gen tiden som sol­dat og der­ef­ter et halvt år på et klubvæ­rel­se i Hor­sens. Han ken­der øen ud og ind – ved, hvem der boe­de i hvil­ke huse og på hvil­ke gårde.

Han husker, da der var to køb­mænd på Alrø – og man rin­ge­de og bestil­te varer­ne, og så blev de bragt ud. Der var også to tøm­re­re. ”Den ene kun­ne lave alting”, siger han. ”Også en pram hvis det skul­le være. Vi hav­de andelsm­e­je­ri og fryse­hus. Alrø var en kom­mu­ne og et selv­stæn­digt sogn med egen præst”.

CYKLEDE UDVERDEN

Vil­lys ene­ste søster var en del år ældre end ham, og der var ingen børn at lege med på Stre­vels­ho­ved­vej. ”Men så cyk­le­de jeg ud på min lil­le tre­hju­le­de og besøg­te naboerne”.

Da tre­hju­le­ren blev skif­tet ud med en to-hju­let, kun­ne han kom­me læn­ge­re væk – og hans ver­den blev lidt stør­re. Og i sko­len på Alrø var der kammerater.

MØLLER-SIGNE OG EDELWEISS

Som ung besøg­te han og andre tit Møl­ler-Sig­ne i Gyl­ling. Hen­des tre små ishu­se, var sam­lings­sted for både Gyl­lings og omeg­nens unge. Her kun­ne de  købe is, pøl­ser, hot­dogs, krad­se­re og ikke mindst Congo-baje­re, som cho­ko­la­de­mæl­ken blev kaldt.

Møl­ler-Sig­nes kio­sker var møde­sted for alle egnens unge. (Bil­le­det er fra en uda­te­ret ældre avisartikel)

”Vi kom også på Marsk Stig i Hou. Det var et cafe­te­ria, så det var ikke så dyrt at sid­de der. Edelwei­ss i Odder hav­de også et cafe­te­ria. Der kom vi også. Det var der også man­ge andre unge, der gjor­de. Fra Odder og fra omeg­nen. Men det blev jo lavet til restau­ran­ter, og så var det for dyrt”.

HAN BLEV IKKE FÆRGEMAND

Vil­ly har arbej­det med meget for­skel­ligt – land­brug, fiske­ri, han har arbej­det på mask­in­fa­brik, og så har han kørt last­bil. Men han fulg­te aldrig i far­fa­de­rens og fade­rens fod­spor som fær­ge­mand. Da hans tid kom, hav­de de fle­ste fået bil, og dæm­nin­gen mel­lem Alrø og fast­lan­det hav­de eksi­ste­ret siden 1931.

Fær­ge­man­den skul­le ro båden mel­lem Stre­vels­ho­ved­vej og fisker­le­jet i Son­d­rup. Cyk­ler kun­ne også kom­me med. Dog ikke så man­ge som på den lil­le fiske­kut­ter, der nu frag­ter cyk­li­ster mel­lem Alrø og Hjar­nø om som­me­ren. ”Cyk­ler­ne blev lagt på tværs i bådens for­stavn”, for­tæl­ler Vil­ly. ”De skul­le med, for den­gang cyk­le­de man jo alle ste­der hen. En tur til Hor­sens blev ikke reg­net for noget”.

PIGSTAVEN SIKREDE BEBOERNE

Når det var isvin­ter, var det fær­ge­man­dens arbej­de at sik­re, at isen var tyk nok til at gå og cyk­le på. ”Min far­far og sene­re min far gik ud på isen og slog på den med en pig­kæp for at se, om den rev­ne­de”, for­tæl­ler Vil­ly.  ”Stan­gen hav­de en pig på 10 cm, som blev slå­et ned i isen. På den måde kun­ne de måle isens tyk­kel­se. Var den 10 cm var den sikker”.

Men selv om turen mel­lem Stre­vels­ho­ved og Son­d­rup er kort, og van­det ser til­for­la­de­ligt ud, så er der strøm og dyb­de at tage hen­syn til. Vis­se ste­der er der en dyb­de på syv meter. Der­for skul­le det være en mand, der kend­te turen ud og ind, der hav­de ansvar for at bedøm­me, om isen kun­ne bære. Og det gjor­de både Vil­lys far og far­far. Vil­ly ken­der den også, og han har sta­dig pig­sta­ven i et udhus.

Mel­lem Alrø og Hjar­nø var der slæ­de­kør­sel i isvintrene

OVER SUNDETBILEN

Han har selv taget turen over Alrø sun­det i bil. ”Jo da. Det var da jeg arbej­de­de på Gyl­ling Mask­in­fa­brik og min dat­ter gik i bør­ne­ha­ve i Gyl­ling. Så kør­te vi på isen. Det var i 1980’erne. Alt var fros­set til, så vi kryd­se­de over i bil. Van­det mel­lem Alrø og Hjar­nø har også været fros­set man­ge gan­ge, og man kun­ne gå og køre mel­lem øerne”.

På Gyl­ling Mask­in­fa­brik var Vil­ly med til at lave hydrauli­ske cylin­dre i nog­le år. ”Men det blev for kede­ligt. Jeg skul­le ud og køre igen”.

LANDEVEJENE TRAKHAM

Han vil­le til­ba­ge til job­bet med at køre fra Pad­borg til Spa­ni­en, Østrig og Ita­li­en. At køre den tun­ge last­bil og være på veje­ne, trak i ham. Og når man kom­mer ind i hans hus på Stre­vels­ho­ved­vej, er indram­me­de foto­gra­fi­er af last­bi­len med anhæn­ger det før­ste man ser. ”Det var gode år”, siger han. Og selv da han egent­lig var stop­pet, kør­te han som aflø­ser. ”Det var mest fersk kød, jeg kør­te med. Man­ge tons fersk kød”.

TRE BEVÆBNEDE MÆND

På en tur som aflø­ser ske­te det noget, der vil­le have sat en skræk i livet på alle andre. Det var i Ita­li­en. Plud­se­lig duk­ke­de tre mænd op og kræ­ve­de at få hans lastbil.

Fle­re bil­le­der af last­bi­len med anhæn­ger ser man som det før­ste i Vil­lys hus

”Det er ikke rart, når der midt om nat­ten står tre bevæb­ne­de mænd og vil have last­bi­len og dens 22 tons okse­kød”, siger han. ”Men vi hav­de fået at vide, at resul­ta­tet af mod­vær­ge vil­le være. at man blev tru­et på livet og i sid­ste ende slå­et ned. De smed mig af, og så kun­ne jeg jo gå hen, hvor jeg vil­le. Der var nu ikke så langt til det sted, hvor kødet skul­le have været afle­ve­ret, så der gik jeg hen. Jeg skul­le måske have kørt der­hen, da jeg kom. Men det var midt om nat­ten, så jeg vil­le ven­te til om mor­ge­nen, for­di jeg syn­tes, det var synd at væk­ke port­ne­ren”. Og så til­fø­jer han lidt tørt:  ”De tre mænd fik da kød den dag”.

Men på trods af den ople­vel­se, hæn­ger der alt­så foto­gra­fi­er af last­bi­len og dens anhæn­ger i entre­en i hans hus.

SKARVEN ÅD FISKENE

Vil­ly hol­der meget af dyre­li­vet og alle fug­le­ne på Alrø. Men én fugl kal­der han en satan. Nem­lig skar­ven. For den øde­lag­de det for ham, da han i nog­le år var erhvervsfisker.

”Jeg fiske­de sam­men med Jør­gen fra Son­d­rup. Vi sat­te bund­garn. Jeg fik også selv købt en stør­re båd, men den fik jeg solgt igen, for skar­ven sat­te en stop­per for fiske­ri­et. De for­døm­te fug­le, der lever af fisk, gik i gar­net, og der var rig­tig man­ge af dem. En kæm­pe­ko­lo­ni hær­ge­de over hele Hor­sens Fjord. De kom fra Vor­sø. Fug­len var fre­det, så der var ikke noget at gøre – andet end at stop­pe med at fiske. Nu er der ikke man­ge skar­ver – sik­kert for­di det er gået til­ba­ge med mæng­den af fisk i Hor­sens Fjord”.

HER ER FRED OG RO

Da han i 2011 fyld­te 63 år, gik Vil­ly på efter­løn og blev sene­re folkepensionist.

Han bli­ver boen­de på Alrø. ”Ja, så læn­ge jeg over­ho­ve­det kan. For her er smukt, og her er fred og ro. Og her på Stre­vels­ho­ved­vej er der også langt til nabo­er­ne. Jeg har det godt med dem, men der­for er det alli­ge­vel godt med afstan­den mel­lem os. Om som­me­ren kom­mer der da nog­le turi­ster, men det er ikke her, der kom­mer flest. Ellers er det kun de loka­le, der går tur ned til stranden”. 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORER
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

ÆSKEN HOLDER JUL

13. og 14. novem­ber hol­der Æsken på Alrø jule­å­bent før­ste gang. Også d. 20. – 21. og 27. – 28. novem­ber er den åben. Alle dage fra kl. 11 – 16. 

JULEMARKED VED MØLLEN

27. nov, fra 10 – 16 er der jule­mar­ked ved Gyl­ling Mølle


JULEKONCERT

14. dec. kl. 19.30 – jule­kon­cert med Odder Voi­ces i Fal­ling Kirke