KORT NYT

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Lan­de­vej­en trak i Vil­ly, som er 3. gene­ra­tion i ejen­dom­men ved det gam­le færgested

Vil­ly Han­sen bor i den neder­ste ejen­dom på Stre­vels­ho­ved­vej på nord­s­i­den af Alrø – ved det gam­le fær­ge­sted min­dre end 100 meter fra van­det. Og han er tred­je gene­ra­tion på den lil­le ejen­dom, der er byg­get i 1869. ”Min far­far køb­te den, men nu er det nok slut  med at lade den gå i arv, for jeg tror ikke bør­ne­ne vil bo her. Den ene dat­ter bor i Fre­de­ri­cia – den anden i Esbjerg”.

Vil­ly har også et mel­lem­navn – Phoom­chawai. Det fik han, da han blev gift for anden gang med en kvin­de fra Thailand, som kom her til lan­det, da hun var 48 år. Siriporn var hen­des navn. De to fik 13 gode år på ejen­dom­men tæt på van­det, før hun døde af fle­re blod­prop­per. Han tog selv til Thailand med hen­des urne. ”Det hav­de jeg lovet hen­de”, siger han. ”Hun sag­de: Hvis jeg dør først, må du love mig, at jeg bli­ver brændt og kom­mer til Thailand. Jeg vil ikke i et hul i jor­den, sådan som I begra­ver folk”.

HELE LIVET  ALRØ

Vil­ly har boet på Alrø hele livet – dog lige und­ta­gen tiden som sol­dat og der­ef­ter et halvt år på et klubvæ­rel­se i Hor­sens. Han ken­der øen ud og ind – ved, hvem der boe­de i hvil­ke huse og på hvil­ke gårde.

Han husker, da der var to køb­mænd på Alrø – og man rin­ge­de og bestil­te varer­ne, og så blev de bragt ud. Der var også to tøm­re­re. ”Den ene kun­ne lave alting”, siger han. ”Også en pram hvis det skul­le være. Vi hav­de andelsm­e­je­ri og fryse­hus. Alrø var en kom­mu­ne og et selv­stæn­digt sogn med egen præst”.

CYKLEDE UDVERDEN

Vil­lys ene­ste søster var en del år ældre end ham, og der var ingen børn at lege med på Stre­vels­ho­ved­vej. ”Men så cyk­le­de jeg ud på min lil­le tre­hju­le­de og besøg­te naboerne”.

Da tre­hju­le­ren blev skif­tet ud med en to-hju­let, kun­ne han kom­me læn­ge­re væk – og hans ver­den blev lidt stør­re. Og i sko­len på Alrø var der kammerater.

MØLLER-SIGNE OG EDELWEISS

Som ung besøg­te han og andre tit Møl­ler-Sig­ne i Gyl­ling. Hen­des tre små ishu­se, var sam­lings­sted for både Gyl­lings og omeg­nens unge. Her kun­ne de  købe is, pøl­ser, hot­dogs, krad­se­re og ikke mindst Congo-baje­re, som cho­ko­la­de­mæl­ken blev kaldt.

Møl­ler-Sig­nes kio­sker var møde­sted for alle egnens unge. (Bil­le­det er fra en uda­te­ret ældre avisartikel)

”Vi kom også på Marsk Stig i Hou. Det var et cafe­te­ria, så det var ikke så dyrt at sid­de der. Edelwei­ss i Odder hav­de også et cafe­te­ria. Der kom vi også. Det var der også man­ge andre unge, der gjor­de. Fra Odder og fra omeg­nen. Men det blev jo lavet til restau­ran­ter, og så var det for dyrt”.

HAN BLEV IKKE FÆRGEMAND

Vil­ly har arbej­det med meget for­skel­ligt – land­brug, fiske­ri, han har arbej­det på mask­in­fa­brik, og så har han kørt last­bil. Men han fulg­te aldrig i far­fa­de­rens og fade­rens fod­spor som fær­ge­mand. Da hans tid kom, hav­de de fle­ste fået bil, og dæm­nin­gen mel­lem Alrø og fast­lan­det hav­de eksi­ste­ret siden 1931.

Fær­ge­man­den skul­le ro båden mel­lem Stre­vels­ho­ved­vej og fisker­le­jet i Son­d­rup. Cyk­ler kun­ne også kom­me med. Dog ikke så man­ge som på den lil­le fiske­kut­ter, der nu frag­ter cyk­li­ster mel­lem Alrø og Hjar­nø om som­me­ren. ”Cyk­ler­ne blev lagt på tværs i bådens for­stavn”, for­tæl­ler Vil­ly. ”De skul­le med, for den­gang cyk­le­de man jo alle ste­der hen. En tur til Hor­sens blev ikke reg­net for noget”.

PIGSTAVEN SIKREDE BEBOERNE

Når det var isvin­ter, var det fær­ge­man­dens arbej­de at sik­re, at isen var tyk nok til at gå og cyk­le på. ”Min far­far og sene­re min far gik ud på isen og slog på den med en pig­kæp for at se, om den rev­ne­de”, for­tæl­ler Vil­ly.  ”Stan­gen hav­de en pig på 10 cm, som blev slå­et ned i isen. På den måde kun­ne de måle isens tyk­kel­se. Var den 10 cm var den sikker”.

Men selv om turen mel­lem Stre­vels­ho­ved og Son­d­rup er kort, og van­det ser til­for­la­de­ligt ud, så er der strøm og dyb­de at tage hen­syn til. Vis­se ste­der er der en dyb­de på syv meter. Der­for skul­le det være en mand, der kend­te turen ud og ind, der hav­de ansvar for at bedøm­me, om isen kun­ne bære. Og det gjor­de både Vil­lys far og far­far. Vil­ly ken­der den også, og han har sta­dig pig­sta­ven i et udhus.

Mel­lem Alrø og Hjar­nø var der slæ­de­kør­sel i isvintrene

OVER SUNDETBILEN

Han har selv taget turen over Alrø sun­det i bil. ”Jo da. Det var da jeg arbej­de­de på Gyl­ling Mask­in­fa­brik og min dat­ter gik i bør­ne­ha­ve i Gyl­ling. Så kør­te vi på isen. Det var i 1980’erne. Alt var fros­set til, så vi kryd­se­de over i bil. Van­det mel­lem Alrø og Hjar­nø har også været fros­set man­ge gan­ge, og man kun­ne gå og køre mel­lem øerne”.

På Gyl­ling Mask­in­fa­brik var Vil­ly med til at lave hydrauli­ske cylin­dre i nog­le år. ”Men det blev for kede­ligt. Jeg skul­le ud og køre igen”.

LANDEVEJENE TRAKHAM

Han vil­le til­ba­ge til job­bet med at køre fra Pad­borg til Spa­ni­en, Østrig og Ita­li­en. At køre den tun­ge last­bil og være på veje­ne, trak i ham. Og når man kom­mer ind i hans hus på Stre­vels­ho­ved­vej, er indram­me­de foto­gra­fi­er af last­bi­len med anhæn­ger det før­ste man ser. ”Det var gode år”, siger han. Og selv da han egent­lig var stop­pet, kør­te han som aflø­ser. ”Det var mest fersk kød, jeg kør­te med. Man­ge tons fersk kød”.

TRE BEVÆBNEDE MÆND

På en tur som aflø­ser ske­te det noget, der vil­le have sat en skræk i livet på alle andre. Det var i Ita­li­en. Plud­se­lig duk­ke­de tre mænd op og kræ­ve­de at få hans lastbil.

Fle­re bil­le­der af last­bi­len med anhæn­ger ser man som det før­ste i Vil­lys hus

”Det er ikke rart, når der midt om nat­ten står tre bevæb­ne­de mænd og vil have last­bi­len og dens 22 tons okse­kød”, siger han. ”Men vi hav­de fået at vide, at resul­ta­tet af mod­vær­ge vil­le være. at man blev tru­et på livet og i sid­ste ende slå­et ned. De smed mig af, og så kun­ne jeg jo gå hen, hvor jeg vil­le. Der var nu ikke så langt til det sted, hvor kødet skul­le have været afle­ve­ret, så der gik jeg hen. Jeg skul­le måske have kørt der­hen, da jeg kom. Men det var midt om nat­ten, så jeg vil­le ven­te til om mor­ge­nen, for­di jeg syn­tes, det var synd at væk­ke port­ne­ren”. Og så til­fø­jer han lidt tørt:  ”De tre mænd fik da kød den dag”.

Men på trods af den ople­vel­se, hæn­ger der alt­så foto­gra­fi­er af last­bi­len og dens anhæn­ger i entre­en i hans hus.

SKARVEN ÅD FISKENE

Vil­ly hol­der meget af dyre­li­vet og alle fug­le­ne på Alrø. Men én fugl kal­der han en satan. Nem­lig skar­ven. For den øde­lag­de det for ham, da han i nog­le år var erhvervsfisker.

”Jeg fiske­de sam­men med Jør­gen fra Son­d­rup. Vi sat­te bund­garn. Jeg fik også selv købt en stør­re båd, men den fik jeg solgt igen, for skar­ven sat­te en stop­per for fiske­ri­et. De for­døm­te fug­le, der lever af fisk, gik i gar­net, og der var rig­tig man­ge af dem. En kæm­pe­ko­lo­ni hær­ge­de over hele Hor­sens Fjord. De kom fra Vor­sø. Fug­len var fre­det, så der var ikke noget at gøre – andet end at stop­pe med at fiske. Nu er der ikke man­ge skar­ver – sik­kert for­di det er gået til­ba­ge med mæng­den af fisk i Hor­sens Fjord”.

HER ER FRED OG RO

Da han i 2011 fyld­te 63 år, gik Vil­ly på efter­løn og blev sene­re folkepensionist.

Han bli­ver boen­de på Alrø. ”Ja, så læn­ge jeg over­ho­ve­det kan. For her er smukt, og her er fred og ro. Og her på Stre­vels­ho­ved­vej er der også langt til nabo­er­ne. Jeg har det godt med dem, men der­for er det alli­ge­vel godt med afstan­den mel­lem os. Om som­me­ren kom­mer der da nog­le turi­ster, men det er ikke her, der kom­mer flest. Ellers er det kun de loka­le, der går tur ned til stranden”. 

KALENDER

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter. 

FOREDRAGSOGNEHUSET
12. sep­tem­ber kl. 13.30 hol­der Peter Roland Lar­sen fored­rag for Dan­ske Seni­o­rer – Fra Nar­høj til Kon­ge­vej. Bag­ef­ter kaf­fe og ban­ko. Hvis du er +60 år, kan du bli­ve med­lem af for­e­nin­gen for 110 kr./år. Så mød bare op og hør mere om alle aktiviteterne.

SPISEVENNER

Spi­se­ven­ner begyn­der en ny sæson 20. sep­tem­ber. Det er sta­dig i Ørting Hal­lens Café kl. 12. Det er for alle + 60. Husk til­mel­ding sene­st 16. sep­tem­ber kl. 12 til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65). Du kan også kon­tak­te dem, hvis du har brug for hjælp til at kom­me til Hallen. 


MORGENSANG OG KAFFE
13. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i kir­ken og bag­ef­ter kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.