KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kom og hør om smug­kro­en i bag­lo­ka­let, om hek­se­mord og om teaterliv

Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen vil gav­mildt dele ud af deres fortællinger

En aften med histo­ri­er om køb­man­dens smug­kro, et gyse­ligt mord som hek­se­mor­det i Brig­sted, mar­kan­te kvin­der og even­tyr­li­ge tog­ter til søs.

Det er bl.a. sådan­ne histo­ri­er, som Kul­tur­Hub byder på, når Inge Jen­sen og  Hol­ger Lyk­ke Ander­sen fra Ålstrup d. 28. okto­ber kl. 19 for­tæl­ler om  loka­le per­son­lig­he­der, tea­ter­liv, eks­pe­di­tio­ner til Grøn­land og unik­ke familiehistorier.

Kul­tur­Hub Odder er en ny for­e­ning. Den blev stif­tet i janu­ar i år.

”Vi laver hver­dagskul­tur med kva­li­tet – så bil­ligt og der­med så let­til­gæn­ge­ligt som muligt”, siger for­man­den, Ste­en Bil­le. ”Vi vil ger­ne brin­ge men­ne­sker sam­men, ska­be fæl­les­ska­ber gen­nem kul­tu­rak­ti­vi­ter. Vi har ikke en mas­se pen­ge – fak­tisk kun med­lem­s­kon­tin­gen­ter. Så søger vi fon­de eller Odder Kul­tur­for­e­ning om mid­ler til de enkel­te aktiviteter”.

Kul­tur­Hubs hjem­mesi­de kan du se de man­ge akti­vi­te­ter, som for­e­nin­gen alle­re­de har afvik­let. Fotoud­stil­ling, gåtu­re med lokal­hi­sto­ri­ske for­tæl­lin­ger, musik og oplæs­ning, valg­mø­de om kul­tur osv.

Og nu kom­mer så ”Finur­li­ge for­tæl­lin­ger i Ålstrup”.

EN URGAMMEL TRADITION

Ste­en Bil­le – Vi laver hver­dagskul­tur med kva­li­tet – så bil­lgt som muligt

At lyt­te til og for­tæl­le histo­ri­er er en urgam­mel tra­di­tion. Til alle tider og i alle kul­tu­rer har men­ne­sker for­talt histo­ri­er. Og vi gør det alle sta­digt – måske end­da uden at læg­ge mær­ke til det, for­di det er så ind­gro­et i os. Uan­set om histo­ri­er i frokost­pau­sen hand­ler om wee­ken­dens ople­vel­ser, om det er en for­tæl­ling om noget nyt fra lokal­sam­fun­det eller om det er en for­tæl­ling om noget, der ske­te for 100 år siden, så er alle histo­ri­er­ne med til at bidra­ge til et fæl­les­skab. Vi deler infor­ma­tio­ner, vi deler det sto­re grin, og vi kan dele reflek­sio­ner over for­tid og nutid.

I de sene­ste 20 år er antal­let af for­tæl­lefesti­va­ler vok­set. Man­ge i histo­ri­ske omgi­vel­ser. For­tæl­leaft­ner på cafe­er sam­ler også men­ne­sker, og vi har her i områ­det haft fle­re for­tæl­leaft­ner i kir­ker­ne, som har truk­ket men­ne­sker til den sid­ste bænk helt nede ved org­let. Nu kom­mer for­tæl­leaft­ner­ne alt­så også ud i landsbyerne.

”Kul­tur­Hub vil ger­ne arran­ge­re fle­re af den slags afte­ner – ger­ne sam­men med andre for­e­nin­ger i lands­by­er­ne – hvor vi giver hyg­ge­ligt samvær kom­bi­ne­ret med under­hold­ning og viden”, siger Ste­en Bille.

At for­e­nin­gen ger­ne vil lave arran­ge­men­ter­ne så bil­ligt for del­ta­ger­ne som muligt, afspej­ler sig også i pri­sen for at være med til ”Finur­li­ge for­tæl­lin­ger i Ålstrup”. Med­lem­mer af Kul­tur­Hub skal beta­le 20 kr – ikke-med­lem­mer 30 kr. Og så er kaf­fe og hjem­me­bagt kage end­da også betalt. Køb bil­let her.

(Inge Jen­sen har en for­tid som sku­e­spil­ler og leder af tea­tret KIK. (Læs om hen­de her ) Hol­ger Lyk­ke-Ander­sen bærer på en spæn­den­de slægts­hi­sto­rie og har en ople­velsesrig for­tid som geolog og for­sker bl.a. på Galat­hea-eks­pe­di­tio­nen og Grøn­landlæs om ham her)

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.