KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Lands­by­ens histo­rie skal sam­les – og fortælles

Gyl­ling og Hou har et. Sak­sild også. Og nu får den lil­le lands­by Ålstrup også et lokal­hi­sto­risk arkiv. Her skal histo­ri­er om de enkel­te huse og går­de – og om deres bebo­e­re i for­ti­den og til i dag, arki­ve­res og for­mid­les. Doku­men­ter om begi­ven­he­der i lands­by­en skal sam­les i et fysisk arkiv – og histo­ri­er­ne for­tæl­les på en hjemmeside.

”Lands­by­ens histo­rie går til­ba­ge til ste­nal­de­ren”, siger Car­sten Jen­sen, der er sekre­tær og kas­se­rer i den nye for­e­ning. ”Da jeg renove­re­de min gård, stød­te vi på min­der fra viking­sti­den, og vi ved, at her har været en kæm­pe grav­plads. Vi har arkæ­o­lo­gi­ske rap­por­ter – de skal opbe­va­res, men også afko­des og histo­ri­er­ne for­tæl­les, så alle kan læse og forstå”.

MORDET DEN GRAVIDE PIGE

Ib Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke-Ander­sen har alle­re­de ind­sam­let man­ge dokumenter

Men også de mere dra­ma­ti­ske begi­ven­he­der skal beskri­ves. F.eks. mor­det på den gravi­de tje­ne­stepi­ge. Hol­ger Lyk­ke Ander­sen, som bor på går­den og i det stu­e­hus, hans olde­far byg­ge­de i 1906, er for­e­nin­gens for­mand. Han har doku­men­ter om mor­det og dom­men over den karl, der gjor­de pigen gravid, lok­ke­de hen­de med på en gåtur og så skar hal­sen over på hen­de. Han prø­ve­de end­da at få det til at lig­ne selv­mord. Han blev hals­hug­get. Egent­lig skul­le han først være svit­set med glø­de­n­de jern. Men det slap han for, da han anke­de dom­men.
Også dén histo­rie skal for­tæl­les detal­je­ret og med hen­vis­ning til dommen.

ET FYSISK ARKIVOG ET ONLINE-ARKIV
Loka­lar­ki­vet vil bestå af to dele: En fysisk del med bil­le­der og doku­men­ter, som skal arki­ve­res og opbe­va­res på Hol­ger Lyk­ke-Ander­sens gård. Den del tager Mogens Høj­mark sig af. Han står for – og har været med til at opbyg­ge arki­vet i Gyl­ling. Men han bor i Ålstrup – i træsko­ma­ge­rens hus.

Car­sten Jen­sen skal tage sig af for­e­nin­gens pen­ge – Mogens Høj­mark skal arkivere

Alle doku­men­ter vil bli­ve scan­net og lagt ind på et web­s­i­te, som to af lands­by­ens unge bebo­e­re byg­ger op. På den måde kan alle se og læse, når det pas­ser ind i deres ske­ma. Ikke som på f.eks. arki­vet i Odder, der har åbent en efter­mid­dag om ugen i tre timer, og som har været luk­ket i måne­der. Først p.g.a. over­svøm­mel­se. Bag­ef­ter p.g.a. Corona.

Arkiv­for­e­nin­gens hjem­mesi­de vil også rum­me de artik­ler og for­tæl­lin­ger, som bli­ver skre­vet med afsæt i doku­men­ter og billeder.

DE GERNE KOPIERE

Man kan spør­ge, hvor­for arki­vet ikke skal dæk­ke hele Fal­ling sogn, som Ålstrup er en del af​.Men det afvi­ser de fire i for­e­nin­gens mid­ler­ti­di­ge besty­rel­se. Det vil­le være tre lands­by­er – Fal­ling, Ålstrup og Amstrup. De har deres helt egen histo­rie – og egen iden­ti­tet. Ind­hol­det af det­te arkiv skal kun hand­le om lands­by­en Ålstrup. De andre må ger­ne kopiere.

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr