KORT NYT

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Lil­le Bed­ste” skul­le ikke på fattiggården

Hun blev for­kal­ket, sag­de hen­des yng­ste søn. Hun gik i barn­dom, sag­de en anden af de syv søn­ner. Og den tred­je men­te, at deres mor var gået fra forstanden.

“Lil­le Bed­ste” da hun kun­ne fejre sølv­bryl­lup med Jens Rask i 1908

De hav­de sådan set ret alle tre. I dag vil­le vi sige, hun hav­de Alzhei­mer – eller at hun var dement. Men det var ikke diag­no­ser, man brug­te den­gang i 1920’erne, da Johan­ne Ras­mus­sens hukom­mel­se begynd­te at svig­te og hun ikke mere kun­ne pas­se hus og hus­hold­ning. Jens Ras­mus­sen, hen­des mand, for­stod det ikke. Blev irri­te­ret for­di hun ikke læn­ge­re kun­ne gøre, hvad hun ellers hav­de sat en ære i. En tid efter måt­te de flyt­te til et aftægts­hus hos deres æld­ste søn – Ras­mus Ras­mus­sen – på en gård på Fal­ling Mark. Og så tog deres svi­ger­dat­ter over – ved siden af alt det andet arbej­de, hun hav­de på går­den. For som Ras­mus Ras­mus­sen sag­de – min mor skal ikke på fat­tig­går­den. Den­gang var det ene­ste mulig­hed, hvis ikke fami­li­en kun­ne eller vil­le hjælpe.

I dag ved vi meget om de syg­dom­me, og der er lysår mel­lem de til­bud, der blev givet den­gang – fat­tig­går­den – og nuti­dens ple­je­hjem. Men én ting hav­de Johan­ne fæl­les med man­ge af nuti­dens demen­te: Det er følel­ses­mæs­sigt svært for de pårø­ren­de at tage ind, at alt nu er ændret. Det men­ne­ske, de kend­te, er forsvundet.
At Johan­ne skul­le ende sit liv med behov for hjælp til per­son­lig hygiej­ne og skul­le mades som et lil­le barn, stod ikke skre­vet, da hun begynd­te sit liv sam­men med Jens.

SYV SØNNER
To musi­kan­ter sad i den for­re­ste vogn og spil­le­de hele vej­en til kir­ken, da Johan­ne Søren­sen, 22 år, blev gift med den 27-åri­ge Jens Ras­mus­sen 16. Marts 1883
Bag­ved fulg­te 22 heste­truk­ne køre­tø­jer fyldt med gæster. Også til­ba­ge til går­den, hvor bryl­lups­fe­sten skul­le hol­des, file­de musi­kan­ter­ne løs.
Festen var for­be­redt i uger. Der var bryg­get, bagt og lavet mad i sto­re mæng­der, så ingen af de man­ge gæster skul­le gå sult­ne eller tørsti­ge hjem.

Syv søn­ner blev det til

Syv søn­ner fik de. Jens var en ener­gisk mand. Ikke sært han blev kaldt Jens Rask.
Han køb­te og solg­te deres ejen­dom­me og går­de i vores områ­de, for når der ikke var mere at repa­re­re og dyr­ke bed­re et sted, måt­te han vide­re til det næste. Og Johan­ne fulg­te med. Også søn­ner­ne – til de efter kon­fir­ma­tio­nen skul­le ud og tjene.
Da Jens var i 60’erne og kræf­ter­ne begynd­te at svin­de, og der ikke var fle­re hjem­me­bo­en­de søn­ner at hund­se med, prø­ve­de de at bo i hus i Odder.
Men det var slet ikke noget for Jens. Han hav­de det som en løve i et bur. Så min­dre end et år efter køb­te han et hus med et stort udhus i Ørting – ikke langt fra sta­tio­nen. Det leje­de han ud som lager, og fik selv et job med at ren­gø­re de tog­vog­ne, som varer­ne kom med.
Jens Rask hav­de det godt – sta­dig noget at rive i. Vær­re så det ud for Johanne.

TIL AFTÆGTSHUSET

Da Johan­ne var først i 60’erne, begynd­te hun at bli­ve – som den yng­ste af hen­des søn­ner sag­de – ”for­kal­ket”. Hukom­mel­sen svig­te­de og hun kun­ne ikke pas­se hus og husholdning.
Hun hav­de altid sat en ære i at være pæn i tøjet. Hen­des mand og søn­ner påstod, hun var ”pyn­te­syg”. Men nu blev det lidt lige­gyl­digt for hende.
Hun hav­de altid været både nys­ger­rig og snak­kesa­lig. Det var hun ikke længere.
Æld­ste-søn­nen Ras­mus kun­ne se, hvil­ken vej det gik. Og han vid­ste, der ikke var ordent­lig pas­ning for hen­de noget sted. ”Min mor skal ikke på fat­tig­går­den”, sag­de han. Og så flyt­te­de Jens og Johan­ne til aftægts­hu­set på hans gård på Fal­ling Mark.
Johan­ne og Jens’s yng­ste søn, Karl, skrev som gam­mel nog­le sider om barn­dom og ung­dom. Men om for­æl­dre­nes flyt­ning til Fal­ling Mark skri­ver han dog kun: ”Så blev huset solgt og de flyt­te­de ind i et hus, min bror Ras­mus eje­de. Det lå lige ved hans gård og så fik de mad og for­plej­ning der fra. Nu leve­de de så et stil­le og roligt liv i nog­le år”.

STILLE OG ROLIGT?
“Stil­le og roligt” blev det ikke for hans svi­ge­r­in­de, gift med Ras­mus. Hun hav­de børn, et stort hus, folk på kost. Mad til to mere betød ikke noget. Der var altid nok. Men der kom ekstra vask og ple­je af Johan­ne, som inden læn­ge hav­de brug for hjælp til alt. Måske var det der­for, bør­ne­ne på går­den sag­de, at i huset boe­de “bedste­far og Lil­le Bedste”.
Jens Rask hav­de det godt. Han hjalp lidt til på går­den og dyr­ke­de køk­ken­ha­ven. Men “stil­le og roligt” var det abso­lut ikke mel­lem ham og Johan­ne, for han for­stod ikke, hvad der var sket med hen­de, og snak­ke­de tit meget lidt pænt om, at hun nu hav­de brug for ple­je. Hel­ler ikke hen­des søn­ner for­stod det. Den kvin­de, der var deres mor, blev for­vand­let til et ple­je- og omsorgskræ­ven­de men­ne­ske. Det hav­de de fæl­les med man­ge af nuti­dens voks­ne, som ople­ver det sam­me med den ene eller beg­ge for­æl­dre. Rol­ler­ne bli­ver byt­tet rundt. Nu er det deres tur til at give – uden at for­ven­te at få noget til­ba­ge. For man­ge er det svært. Så svært, at de træk­ker sig. Som pårø­ren­de siger:
“Det er for hårdt at se på – så ned­vær­di­gen­de for hende”. 
“Man kan over­ho­ve­det ikke snak­ke med ham”
“Hun har jo glemt det – fem minut­ter efter at vi har været der”
Det er hårdt, hvis man hele tiden sam­men­lig­ner med det men­ne­ske, der var engang. 
Det er hårdt, hvis man ikke for­står, at kun nu’et tæller.
Det var også hårdt at være vid­ne til for Johan­nes søn­ner. Der var der ingen demens­grup­per, hvor de kun­ne snak­ke med andre. Og iøvrigt brug­te man hel­ler ikke den­gang at snak­ke om det, der var svært.

HÅRDT FOR KVINDERNE
Og det var hårdt for de pårø­ren­de, der påtog sig opga­ven For der var ingen hjem­me­hjælp, der kun­ne kom­me og hjæl­pe til i aftægts­hu­set – ingen plejehjem.
Først I 1933 med Ste­in­ck­e’s soci­al­re­form fik kom­mu­ner med mere end 4000 ind­byg­ge­re pligt til at opret­te alder­doms­hjem. I land­kom­mu­ner­ne var det sta­dig de pårø­ren­des opga­ve. I aftægts­hu­se­ne og på går­de­ne boe­de man­ge bedste­mødre eller bedste­fædre, der I begyn­del­sen af syg­doms­for­lø­bet var ble­vet lidt for­kal­ke­de – sene­re I for­lø­bet var “gået i barn­dom” eller “gået fra for­stan­den”. Og kvin­der­ne på går­de­ne måt­te tage den ekstra arbejds­byr­de – uden hjæl­pe­mid­ler, uden vaske­ma­ski­ner og uden den kom­mu­na­le hjem­meple­je.
I som­me­ren 1928 døde Johan­ne og blev begra­vet på Fal­ling Kir­ke­gård. Jens fik yder­li­ge­re 13 år på går­den. Han døde knap 86 år gam­mel 7. Juni 1941.

VÆK MED DE STEN!
Til for nyligt var deres grav end­nu at fin­de på Fal­ling Kir­ke­gård. Ste­nen blev flyt­tet til lapi­da­ri­et – det områ­de på kir­ke­går­den, hvor sten fra ned­lag­te grav­ste­der står.
Men lapi­da­ri­et skal ned­læg­ges, frem­går det af et refe­rat fra menig­heds­rå­dets møde. Kun fre­de­de eller beva­rings­vær­di­ge sten får lov til at bli­ve stående.
Kun de fær­re­ste sten har fået stemp­let “beva­rings­vær­dig”, men bag hver ene­ste navn fin­des beva­rings­vær­di­ge histo­ri­er om men­ne­sker, der var her engang, og hvis histo­ri­er bidra­ger til loka­l­om­rå­dets sam­le­de histo­rie – soci­alt og kulturelt.

 

 

 

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.