KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Lis­si Kou­strup Jen­sen er død

Ingen gik for­gæ­ves til Lis­si. Hver­ken børn, voks­ne eller dyr. Hun tog sig af alt og alle, der hav­de brug for en hånd. Var der ikke lige pen­ge nok til hus­lej­en – nå ja, så kom de nok i næste måned. Mang­le­de nogen et sted at bo i en tid – nå ja, så ryd­der vi et rum.
Men nu er det slut. Lige efter jul ind­hen­te­de syg­dom­men hen­de. Hun skal bisæt­tes fra Ørting kir­ke d. 10. janu­ar kl. 13.00.

ALTID DE SVAGES SIDE
Lis­si kom til ver­den 4. maj 1947, så på hen­des fød­sels­dag var der altid lys i vinduerne.

Lis­si’s humør frem­hæ­ves af alle, hun var i kon­takt med

Hun vok­se­de op i Ørting, hvor hen­des far var med i sog­ne­råd valgt for soci­al­de­mo­kra­ti­et, og i hjem­met blev der tit dis­ku­te­ret poli­tik. Og det påvir­ke­de Lis­si, der også selv i man­ge år var aktiv soci­al­de­mo­krat – altid på de sva­ges side var læren dengang.
Hen­des far tog bl.a. rundt og solg­te bøger for et for­lag – og hans børn var med. På den måde kom de til at ken­de man­ge men­ne­sker i områ­det, og efter de man­ge år med bopæl her i lands­by­en, er en stor viden om områ­dets histo­rie og om dets men­ne­sker for­s­vun­det ved Lis­sis død.
De tre piger miste­de deres mor i 1972, og det var Lis­si, der tog rol­len på sig og var den, hen­des 5 og 12 år yngre søstre altid kun­ne kom­me til.

KOM MED OS  FERIE
I man­ge år arbej­de­de hun på Nor­disk Tekstil i Odder, hvor hun sye­de sen­ge­tøj, men det stop­pe­de, da hun og Jørn fik gril­len i Ørting. Her kom man­ge af byens unge, og også ældre kom for at spi­se. Det var her sta­tions-Vig­go kom for at købe en øl og se sport i fjern­sy­net sam­men med andre, og ham skul­le ingen dril­le! Og det var her, ældre mænd, der hav­de mistet deres kone, altid kun­ne få et mål­tid. Var der ikke lige pen­ge i pun­gen – ”nå ja, så beta­ler du bare en anden gang”. På sam­me måde med hus­lej­en for de lej­lig­he­der, der er i den sto­re røde byg­ning på Hor­sens­vej, der engang rum­me­de en køb­mands­han­del: ”Du beta­ler, når du kan”.
Hav­de et barn brug for at kom­me på ferie – ”nå ja, så tager du da bare med os på vores ferie”.
Lis­si tænk­te altid på andres behov – og hand­le­de på dem. Til tider så hun glem­te at tage hen­syn til egne behov, og så hun også glem­te at være god ved sig selv.
Gæst­fri­he­den og det gode humør bli­ver frem­hæ­vet af alle.

OPEN KLAPVOGN

Gam­le “Døv” – opkaldt efter hund­ens handicap

Hun og Jørn har altid haft hunde. Engang på sam­me tid den sto­re grå irske ulve­hund og den lil­le grav­hund ”skal­de­de Rik­ke”. Og den var skaldet.
Siden har de haft utal­li­ge grav­hunde, og de var med alle ste­der. Når de blev gam­le og ikke kun­ne gå så langt eller så hur­tigt – nå ja, så kom de da bare op i en klap­vogn. Lis­si fandt altid en løsning.
Hen­des Face­book var fyldt med bil­le­der af hund­e­ne og at hvalpene.

KOSTUMER OG LEJLIGHEDSSANGE
Hun var kre­a­tiv og utro­lig dyg­tig med hæn­der­ne. Når bør­ne­ne skul­le have sko­le­fest på det, der den­gang hed Cen­tralsko­len, sye­de hun alle kostu­mer. Til fastelavn kun­ne et barn for­tæl­le hen­de, hvad han eller hun ger­ne vil­le klæ­des ud som – og så blev kostu­met syet.
Var der brug for en lej­lig­heds­sang til f.eks. kon­fir­ma­tion, bryl­lup eller sølv­bryl­lup, kom folk til Lis­si, og så blev san­gen skre­vet og det på en måde, så den kun­ne syn­ges helt uden besvær.
Men én lej­lig­heds­sang nåe­de hun ikke. Til juli om to år kun­ne hun have fejret guld­bryl­lup sam­men med Jørn. Hun efter­la­der bør­ne­ne Jacob og Ani­ta samt fire bør­ne­børn. ”Ver­dens bed­ste bed­ste­mor”, som et af dem skrev på Facebook.

Lis­si bli­ver bisat fra Ørting Kir­ke, fre­dag d. 10. janu­ar kl. 13.00

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr