KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Lis­si Kou­strup Jen­sen er død

Ingen gik for­gæ­ves til Lis­si. Hver­ken børn, voks­ne eller dyr. Hun tog sig af alt og alle, der hav­de brug for en hånd. Var der ikke lige pen­ge nok til hus­lej­en – nå ja, så kom de nok i næste måned. Mang­le­de nogen et sted at bo i en tid – nå ja, så ryd­der vi et rum.
Men nu er det slut. Lige efter jul ind­hen­te­de syg­dom­men hen­de. Hun skal bisæt­tes fra Ørting kir­ke d. 10. janu­ar kl. 13.00.

ALTID DE SVAGES SIDE
Lis­si kom til ver­den 4. maj 1947, så på hen­des fød­sels­dag var der altid lys i vinduerne.

Lis­si’s humør frem­hæ­ves af alle, hun var i kon­takt med

Hun vok­se­de op i Ørting, hvor hen­des far var med i sog­ne­råd valgt for soci­al­de­mo­kra­ti­et, og i hjem­met blev der tit dis­ku­te­ret poli­tik. Og det påvir­ke­de Lis­si, der også selv i man­ge år var aktiv soci­al­de­mo­krat – altid på de sva­ges side var læren dengang.
Hen­des far tog bl.a. rundt og solg­te bøger for et for­lag – og hans børn var med. På den måde kom de til at ken­de man­ge men­ne­sker i områ­det, og efter de man­ge år med bopæl her i lands­by­en, er en stor viden om områ­dets histo­rie og om dets men­ne­sker for­s­vun­det ved Lis­sis død.
De tre piger miste­de deres mor i 1972, og det var Lis­si, der tog rol­len på sig og var den, hen­des 5 og 12 år yngre søstre altid kun­ne kom­me til.

KOM MED OS  FERIE
I man­ge år arbej­de­de hun på Nor­disk Tekstil i Odder, hvor hun sye­de sen­ge­tøj, men det stop­pe­de, da hun og Jørn fik gril­len i Ørting. Her kom man­ge af byens unge, og også ældre kom for at spi­se. Det var her sta­tions-Vig­go kom for at købe en øl og se sport i fjern­sy­net sam­men med andre, og ham skul­le ingen dril­le! Og det var her, ældre mænd, der hav­de mistet deres kone, altid kun­ne få et mål­tid. Var der ikke lige pen­ge i pun­gen – ”nå ja, så beta­ler du bare en anden gang”. På sam­me måde med hus­lej­en for de lej­lig­he­der, der er i den sto­re røde byg­ning på Hor­sens­vej, der engang rum­me­de en køb­mands­han­del: ”Du beta­ler, når du kan”.
Hav­de et barn brug for at kom­me på ferie – ”nå ja, så tager du da bare med os på vores ferie”.
Lis­si tænk­te altid på andres behov – og hand­le­de på dem. Til tider så hun glem­te at tage hen­syn til egne behov, og så hun også glem­te at være god ved sig selv.
Gæst­fri­he­den og det gode humør bli­ver frem­hæ­vet af alle.

OPEN KLAPVOGN

Gam­le “Døv” – opkaldt efter hund­ens handicap

Hun og Jørn har altid haft hunde. Engang på sam­me tid den sto­re grå irske ulve­hund og den lil­le grav­hund ”skal­de­de Rik­ke”. Og den var skaldet.
Siden har de haft utal­li­ge grav­hunde, og de var med alle ste­der. Når de blev gam­le og ikke kun­ne gå så langt eller så hur­tigt – nå ja, så kom de da bare op i en klap­vogn. Lis­si fandt altid en løsning.
Hen­des Face­book var fyldt med bil­le­der af hund­e­ne og at hvalpene.

KOSTUMER OG LEJLIGHEDSSANGE
Hun var kre­a­tiv og utro­lig dyg­tig med hæn­der­ne. Når bør­ne­ne skul­le have sko­le­fest på det, der den­gang hed Cen­tralsko­len, sye­de hun alle kostu­mer. Til fastelavn kun­ne et barn for­tæl­le hen­de, hvad han eller hun ger­ne vil­le klæ­des ud som – og så blev kostu­met syet.
Var der brug for en lej­lig­heds­sang til f.eks. kon­fir­ma­tion, bryl­lup eller sølv­bryl­lup, kom folk til Lis­si, og så blev san­gen skre­vet og det på en måde, så den kun­ne syn­ges helt uden besvær.
Men én lej­lig­heds­sang nåe­de hun ikke. Til juli om to år kun­ne hun have fejret guld­bryl­lup sam­men med Jørn. Hun efter­la­der bør­ne­ne Jacob og Ani­ta samt fire bør­ne­børn. ”Ver­dens bed­ste bed­ste­mor”, som et af dem skrev på Facebook.

Lis­si bli­ver bisat fra Ørting Kir­ke, fre­dag d. 10. janu­ar kl. 13.00

 

 

KALENDER

LOPPEMARKED ALRØ RUNDT

27. – 28. maj kl. 10 – 16 beg­ge dage hol­der Alrø lop­pe­mar­ked. Der vil være boder over hele øen.

PINSE GARAGESALG

28.maj kl. 10 – 15 fejrer børn og voks­ne i Gyl­ling pin­sen med gara­ge­salg. Der vil være boder over hele landsbyen.

CIRKUSHALLEN

04. juni kl. 15 er Cir­kus Mascot i Ørting Hal­len med fore­stil­lin­gen “Glad i låget”. Det er cir­kus i bør­ne­høj­de for hele fami­li­en. Bil­let­ter kan købes her

GRUNDLOVSFEST VED MØLLEN
05. juni fra kl. 14 – 17 invi­te­rer Katja Ive­søe og Kas­per Toms­høj til grund­lovs­fest ved Gyl­ling Møl­le. Taler og underholdning. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.