KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Dyr­læ­ge, jule­træspro­du­cent, jæger og lokal­sam­fun­dets støtte

”Jeg bor her midt i natu­ren, og hver gang jeg kører ned ad bak­ken og kom­mer hjem, er jeg glad”.
Hjem er for Kaj Rude­beck den gule ejen­dom på Alrø­vej i Amstrup – nabo til Amstrup Mose eller ”Søen på Jensnæs”, som den også hed­der. Den godt 200 år gam­le ejen­dom er nu renove­ret – men den var tæt på at være en ruin, da han over­tog den – ”Da vi tog vin­du­er­ne ud i den læn­ge faldt væg­gen sam­men”, siger han og peger.

DYRLÆGE FOR KVÆG

At gå på jagt og være i natu­ren, bety­der meget for Kaj Rude­beck – for­re­st til ven­stre med jagt­hund­en Sif. (Foto fra Fal­ling Sogns Jagt­for­e­nings hjemmeside)

Kaj Rude­beck er dyr­læ­ge, og var med til at byg­ge Odder Dyr­e­kli­nik op. Han arbej­de­de i kli­nik­ken i 33 år med spe­ci­a­le i kvæg.
Da han var 62 år solg­te han sin andel i kli­nik­ken, men fort­sat­te med i tre år at arbej­de som fre­elan­cer nog­le dage om uge. Han brug­te også den ind­vund­ne fri­tid til at renove­re ”rui­nen” og med at gå på jagt.
Han holdt – og hol­der – af de sto­re kvæg­dyr, som han lær­te at omgås, da han vok­se­de op på Bros­bøl­gård – 7 km syd for Tarm i Vestjyl­land. Det var også her, han lær­te at gå på jagt – ”det har jeg gjort, siden jeg bare var en sno­t­hvalp – i begyn­del­sen var jeg dog kun med min far”, siger han.

SALMEVERS OG KATEKISMUS
Kaj Rude­beck gik i sko­le efter den vestjy­ske sko­le­ord­ning: to for­mid­da­ge om ugen i som­mer­hal­vå­ret – og i vin­ter­hal­vå­ret fra 8 – 15. Om som­me­ren skul­le bør­ne­ne arbejde.
Her ter­pe­de en indre­mis­sionsk lærer sal­me­vers og katekis­mus – for­u­den de almin­de­li­ge sko­le­fag. Af-liring af sal­me­vers og timer­ne i reli­gion var en del af sko­le­gan­gen den­gang. Ikke kun i Tarm og omegn. Men på en egn, hvor en tred­je­del af bebo­er­ne var mis­sions­folk, væg­te­de det mere end andre ste­der. Også histo­rie blev der lagt vægt på – om vinteren. 

DE SØNDERJYSKE RØDDER
Histo­rie i – som han siger – alle afskyg­nin­ger – er nu en fri­tids­in­ter­es­se for ham. Det er inter­es­sant at vide hvad, der er fore­gå­et – hvor­dan det er fore­gå­et – og hvor­for, det er fore­gå­et. Om det er glo­balt, natio­nalt eller helt lokalt.
Når man som Kaj kom­mer fra en fami­lie, hvor bedste­far og hans syv brød­re var ind­kaldt til at slås for kej­ser Wil­helm under 1. ver­denskrig, bety­der Søn­derjyl­land og lands­de­lens histo­rie meget. 30.000 dansk­sin­de­de søn­derjy­der – blev ind­kaldt til at slås for Kej­ser Wil­helm i skyt­te­gra­ve­ne. 6.000 kom aldrig hjem igen. Hans fami­lie var dog mere hel­di­ge. Alle kom til­ba­ge – uden syn­li­ge skader.
Til­knyt­nin­gen til lands­de­len viser sig også på anden vis. Kaj kan snak­ke æ sproch – syn­nejysk. Og det lyder noget mere ægte end når sku­e­spil­le­ren Bodil Jør­gen­sen tager fat.

EN AKTIV BEBOER

På ama­tørs­ce­nen har Kaj været gift med de fle­ste kvin­der. Men med Vibe­ke blev det virkelighed

Han kom til Ørting i 1974, og med ham fik områ­det en aktiv bebo­er, der tog del i for­e­nings­li­vet. I 14 år var han for­mand for Ørting Hal­len. Han har været i besty­rel­sen for ØFUG og med­lem af Ørting Hal­lens Ven­ner, hvil­ket han sta­dig er. Han er også med i jagt­ud­val­get i Fal­ling Sogns Jagt­for­e­ning. Og han har været med­lem af menig­heds­rå­det – næst­for­mand i en periode.
I man­ge år har han været at fin­de på sce­nen når der blev spil­let dilet­tant i Fal­ling for­sam­lings­hus. Sid­ste gang var i 2017. Det var afte­ner med fæl­les­spis­ning, dans og sto­re grin over sku­e­spil­let og sku­e­spil­ler­ne. På sce­nen nåe­de Kaj at være gift med de fle­ste af de kvin­der, der delt­og. I 2015 var sce­ne-hustru­en Vibe­ke Døs­sing. Hun har nu til­fø­jet Rude­beck til nav­net og bor på den gule ejen­dom i Amstrup.

SOLVENTDECEMBER

Til ejen­dom­men, der engang var en ruin, hører lidt jord og her står jule­træ­er på ræk­ke. Om som­me­ren hol­der fåre­ne dem fri af ukrudt.
Sam­men med to nabo­er dan­ner Kaj, hvad der uof­fi­ci­elt bli­ver kaldt jule­træs­syn­di­ka­tet. Umid­del­bart sma­ger ordet syn­di­kat af Chi­ca­go-mafi­a­ens sprits­mug­ling i for­bud­s­ti­dens USA eller anden lys­sky virk­som­hed. Men det bety­der såmænd bare sammenslutning –

I decem­ber 2018 besøg­te Fol­ke­bla­det “jule­træs­syn­di­ka­tet”

nogen, der arbej­der sammen.
De fle­ste af de 500 – 1000 træ­er, Kaj pro­du­ce­rer hvert år, sæl­ges til Rumænien.
Det er ingen guld­gru­be at dyr­ke og sæl­ge jule­træ­er – ”men i decem­ber er jeg dog sol­vent”, siger han med et stort grin.
Men arbej­det med jule­træ­er­ne dre­jer sig ikke kun om at være sol­vent en måned eller to. Det dre­jer sig også om at arbej­de ude – at være i natu­ren. I det hele taget bety­der natu­ren meget for Kaj Rudebeck.

LOKALSAMFUNDETDET NÆRE
Det sam­me gør lokal­sam­fun­det. ”Her hvor vi bor, fin­der vi den posi­ti­ve opmærk­som­hed. Vi løber ikke hin­an­den på døre­ne, men når vi hører, at nogen har brug for støt­te, så age­rer vi på det. Det er det soci­a­le, nær­he­den i lands­by­en, der bety­der meget. Den fin­der vi ikke på sam­me måde i byen”.

I 14 år var Kaj for­man­den for Hallen

Kaj Rude­beck hører til de man­ge i oplan­det, som mener, at de min­dre lokal­sam­fund er tru­et af cen­tra­li­se­rin­gen af stort set alt. Sene­st er de små pasto­ra­ter ble­vet erstat­tet af to stor­pa­sto­ra­ter i oplan­det. I vores områ­de hed­der det Fjord­pa­sto­ra­tet. Seks sog­ne deles nu om to præ­ster – helt uden hen­syn til, at seks kir­ker skal betje­nes og uden hen­syn til, at der er stor for­skel på at være præst i byen og på lan­det. Også menig­heds­rå­de­ne skal ned­læg­ges og erstat­tes af ét fæl­les med ikke min­dre end 12 valg­te med­lem­mer – to fra hvert sogn – plus de to præster.
”Det er som om man tror, at stort er ratio­nelt”, siger Kaj Rude­beck. ”Det er mod­be­vist den ene gang efter den anden. Og det er altid de min­dre lokal­sam­fund, der skal miste. Poli­ti­ke­re og andre beslut­nings­ta­ge­re tæn­ker over­ho­ve­det ikke over, hvad de øde­læg­ger. Men det er ved at være på tide”.

 

 

 

 

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.