KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Dyr­læ­ge, jule­træspro­du­cent, jæger og lokal­sam­fun­dets støt­te

”Jeg bor her midt i natu­ren, og hver gang jeg kører ned ad bak­ken og kom­mer hjem, er jeg glad”.
Hjem er for Kaj Rude­beck den gule ejen­dom på Alrø­vej i Amstrup – nabo til Amstrup Mose eller ”Søen på Jensnæs”, som den også hed­der. Den godt 200 år gam­le ejen­dom er nu renove­ret – men den var tæt på at være en ruin, da han over­tog den – ”Da vi tog vin­du­er­ne ud i den læn­ge faldt væg­gen sam­men”, siger han og peger.

DYRLÆGE FOR KVÆG

At gå på jagt og være i natu­ren, bety­der meget for Kaj Rude­beck – for­re­st til ven­stre med jagt­hund­en Sif. (Foto fra Fal­ling Sogns Jagt­for­e­nings hjem­mesi­de)

Kaj Rude­beck er dyr­læ­ge, og var med til at byg­ge Odder Dyr­e­kli­nik op. Han arbej­de­de i kli­nik­ken i 33 år med spe­ci­a­le i kvæg.
Da han var 62 år solg­te han sin andel i kli­nik­ken, men fort­sat­te med i tre år at arbej­de som fre­elan­cer nog­le dage om uge. Han brug­te også den ind­vund­ne fri­tid til at renove­re ”rui­nen” og med at gå på jagt.
Han holdt – og hol­der – af de sto­re kvæg­dyr, som han lær­te at omgås, da han vok­se­de op på Bros­bøl­gård – 7 km syd for Tarm i Vestjyl­land. Det var også her, han lær­te at gå på jagt – ”det har jeg gjort, siden jeg bare var en sno­t­hvalp – i begyn­del­sen var jeg dog kun med min far”, siger han.

SALMEVERS OG KATEKISMUS
Kaj Rude­beck gik i sko­le efter den vestjy­ske sko­le­ord­ning: to for­mid­da­ge om ugen i som­mer­hal­vå­ret – og i vin­ter­hal­vå­ret fra 8 – 15. Om som­me­ren skul­le bør­ne­ne arbej­de.
Her ter­pe­de en indre­mis­sionsk lærer sal­me­vers og katekis­mus – for­u­den de almin­de­li­ge sko­le­fag. Af-liring af sal­me­vers og timer­ne i reli­gion var en del af sko­le­gan­gen den­gang. Ikke kun i Tarm og omegn. Men på en egn, hvor en tred­je­del af bebo­er­ne var mis­sions­folk, væg­te­de det mere end andre ste­der. Også histo­rie blev der lagt vægt på – om vin­te­r­en. 

DE SØNDERJYSKE RØDDER
Histo­rie i – som han siger – alle afskyg­nin­ger – er nu en fri­tids­in­ter­es­se for ham. Det er inter­es­sant at vide hvad, der er fore­gå­et – hvor­dan det er fore­gå­et – og hvor­for, det er fore­gå­et. Om det er glo­balt, natio­nalt eller helt lokalt.
Når man som Kaj kom­mer fra en fami­lie, hvor bedste­far og hans syv brød­re var ind­kaldt til at slås for kej­ser Wil­helm under 1. ver­denskrig, bety­der Søn­derjyl­land og lands­de­lens histo­rie meget. 30.000 dansk­sin­de­de søn­derjy­der – blev ind­kaldt til at slås for Kej­ser Wil­helm i skyt­te­gra­ve­ne. 6.000 kom aldrig hjem igen. Hans fami­lie var dog mere hel­di­ge. Alle kom til­ba­ge – uden syn­li­ge ska­der.
Til­knyt­nin­gen til lands­de­len viser sig også på anden vis. Kaj kan snak­ke æ sproch – syn­nejysk. Og det lyder noget mere ægte end når sku­e­spil­le­ren Bodil Jør­gen­sen tager fat.

EN AKTIV BEBOER

På ama­tørs­ce­nen har Kaj været gift med de fle­ste kvin­der. Men med Vibe­ke blev det vir­ke­lig­hed

Han kom til Ørting i 1974, og med ham fik områ­det en aktiv bebo­er, der tog del i for­e­nings­li­vet. I 14 år var han for­mand for Ørting Hal­len. Han har været i besty­rel­sen for ØFUG og med­lem af Ørting Hal­lens Ven­ner, hvil­ket han sta­dig er. Han er også med i jagt­ud­val­get i Fal­ling Sogns Jagt­for­e­ning. Og han har været med­lem af menig­heds­rå­det – næst­for­mand i en peri­o­de.
I man­ge år har han været at fin­de på sce­nen når der blev spil­let dilet­tant i Fal­ling for­sam­lings­hus. Sid­ste gang var i 2017. Det var afte­ner med fæl­les­spis­ning, dans og sto­re grin over sku­e­spil­let og sku­e­spil­ler­ne. På sce­nen nåe­de Kaj at være gift med de fle­ste af de kvin­der, der delt­og. I 2015 var sce­ne-hustru­en Vibe­ke Døs­sing. Hun har nu til­fø­jet Rude­beck til nav­net og bor på den gule ejen­dom i Amstrup.

SOLVENTDECEMBER

Til ejen­dom­men, der engang var en ruin, hører lidt jord og her står jule­træ­er på ræk­ke. Om som­me­ren hol­der fåre­ne dem fri af ukr­udt.
Sam­men med to nabo­er dan­ner Kaj, hvad der uof­fi­ci­elt bli­ver kaldt jule­træs­syn­di­ka­tet. Umid­del­bart sma­ger ordet syn­di­kat af Chi­ca­go-mafi­a­ens sprits­mug­ling i for­bud­s­ti­dens USA eller anden lys­sky virk­som­hed. Men det bety­der såmænd bare sam­men­slut­ning –

I decem­ber 2018 besøg­te Fol­ke­bla­det “jule­træs­syn­di­ka­tet”

nogen, der arbej­der sam­men.
De fle­ste af de 500 – 1000 træ­er, Kaj pro­du­ce­rer hvert år, sæl­ges til Rumæ­ni­en.
Det er ingen guld­gru­be at dyr­ke og sæl­ge jule­træ­er – ”men i decem­ber er jeg dog sol­vent”, siger han med et stort grin.
Men arbej­det med jule­træ­er­ne dre­jer sig ikke kun om at være sol­vent en måned eller to. Det dre­jer sig også om at arbej­de ude – at være i natu­ren. I det hele taget bety­der natu­ren meget for Kaj Rude­beck.

LOKALSAMFUNDETDET NÆRE
Det sam­me gør lokal­sam­fun­det. ”Her hvor vi bor, fin­der vi den posi­ti­ve opmærk­som­hed. Vi løber ikke hin­an­den på døre­ne, men når vi hører, at nogen har brug for støt­te, så age­rer vi på det. Det er det soci­a­le, nær­he­den i lands­by­en, der bety­der meget. Den fin­der vi ikke på sam­me måde i byen”.

I 14 år var Kaj for­man­den for Hal­len

Kaj Rude­beck hører til de man­ge i oplan­det, som mener, at de min­dre lokal­sam­fund er tru­et af cen­tra­li­se­rin­gen af stort set alt. Sene­st er de små pasto­ra­ter ble­vet erstat­tet af to stor­pa­sto­ra­ter i oplan­det. I vores områ­de hed­der det Fjord­pa­sto­ra­tet. Seks sog­ne deles nu om to præ­ster – helt uden hen­syn til, at seks kir­ker skal betje­nes og uden hen­syn til, at der er stor for­skel på at være præst i byen og på lan­det. Også menig­heds­rå­de­ne skal ned­læg­ges og erstat­tes af ét fæl­les med ikke min­dre end 12 valg­te med­lem­mer – to fra hvert sogn – plus de to præ­ster.
”Det er som om man tror, at stort er ratio­nelt”, siger Kaj Rude­beck. ”Det er mod­be­vist den ene gang efter den anden. Og det er altid de min­dre lokal­sam­fund, der skal miste. Poli­ti­ke­re og andre beslut­nings­ta­ge­re tæn­ker over­ho­ve­det ikke over, hvad de øde­læg­ger. Men det er ved at være på tide”.

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58