KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Dyr­læ­ge, jule­træspro­du­cent, jæger og lokal­sam­fun­dets støtte

”Jeg bor her midt i natu­ren, og hver gang jeg kører ned ad bak­ken og kom­mer hjem, er jeg glad”.
Hjem er for Kaj Rude­beck den gule ejen­dom på Alrø­vej i Amstrup – nabo til Amstrup Mose eller ”Søen på Jensnæs”, som den også hed­der. Den godt 200 år gam­le ejen­dom er nu renove­ret – men den var tæt på at være en ruin, da han over­tog den – ”Da vi tog vin­du­er­ne ud i den læn­ge faldt væg­gen sam­men”, siger han og peger.

DYRLÆGE FOR KVÆG

At gå på jagt og være i natu­ren, bety­der meget for Kaj Rude­beck – for­re­st til ven­stre med jagt­hund­en Sif. (Foto fra Fal­ling Sogns Jagt­for­e­nings hjemmeside)

Kaj Rude­beck er dyr­læ­ge, og var med til at byg­ge Odder Dyr­e­kli­nik op. Han arbej­de­de i kli­nik­ken i 33 år med spe­ci­a­le i kvæg.
Da han var 62 år solg­te han sin andel i kli­nik­ken, men fort­sat­te med i tre år at arbej­de som fre­elan­cer nog­le dage om uge. Han brug­te også den ind­vund­ne fri­tid til at renove­re ”rui­nen” og med at gå på jagt.
Han holdt – og hol­der – af de sto­re kvæg­dyr, som han lær­te at omgås, da han vok­se­de op på Bros­bøl­gård – 7 km syd for Tarm i Vestjyl­land. Det var også her, han lær­te at gå på jagt – ”det har jeg gjort, siden jeg bare var en sno­t­hvalp – i begyn­del­sen var jeg dog kun med min far”, siger han.

SALMEVERS OG KATEKISMUS
Kaj Rude­beck gik i sko­le efter den vestjy­ske sko­le­ord­ning: to for­mid­da­ge om ugen i som­mer­hal­vå­ret – og i vin­ter­hal­vå­ret fra 8 – 15. Om som­me­ren skul­le bør­ne­ne arbejde.
Her ter­pe­de en indre­mis­sionsk lærer sal­me­vers og katekis­mus – for­u­den de almin­de­li­ge sko­le­fag. Af-liring af sal­me­vers og timer­ne i reli­gion var en del af sko­le­gan­gen den­gang. Ikke kun i Tarm og omegn. Men på en egn, hvor en tred­je­del af bebo­er­ne var mis­sions­folk, væg­te­de det mere end andre ste­der. Også histo­rie blev der lagt vægt på – om vinteren. 

DE SØNDERJYSKE RØDDER
Histo­rie i – som han siger – alle afskyg­nin­ger – er nu en fri­tids­in­ter­es­se for ham. Det er inter­es­sant at vide hvad, der er fore­gå­et – hvor­dan det er fore­gå­et – og hvor­for, det er fore­gå­et. Om det er glo­balt, natio­nalt eller helt lokalt.
Når man som Kaj kom­mer fra en fami­lie, hvor bedste­far og hans syv brød­re var ind­kaldt til at slås for kej­ser Wil­helm under 1. ver­denskrig, bety­der Søn­derjyl­land og lands­de­lens histo­rie meget. 30.000 dansk­sin­de­de søn­derjy­der – blev ind­kaldt til at slås for Kej­ser Wil­helm i skyt­te­gra­ve­ne. 6.000 kom aldrig hjem igen. Hans fami­lie var dog mere hel­di­ge. Alle kom til­ba­ge – uden syn­li­ge skader.
Til­knyt­nin­gen til lands­de­len viser sig også på anden vis. Kaj kan snak­ke æ sproch – syn­nejysk. Og det lyder noget mere ægte end når sku­e­spil­le­ren Bodil Jør­gen­sen tager fat.

EN AKTIV BEBOER

På ama­tørs­ce­nen har Kaj været gift med de fle­ste kvin­der. Men med Vibe­ke blev det virkelighed

Han kom til Ørting i 1974, og med ham fik områ­det en aktiv bebo­er, der tog del i for­e­nings­li­vet. I 14 år var han for­mand for Ørting Hal­len. Han har været i besty­rel­sen for ØFUG og med­lem af Ørting Hal­lens Ven­ner, hvil­ket han sta­dig er. Han er også med i jagt­ud­val­get i Fal­ling Sogns Jagt­for­e­ning. Og han har været med­lem af menig­heds­rå­det – næst­for­mand i en periode.
I man­ge år har han været at fin­de på sce­nen når der blev spil­let dilet­tant i Fal­ling for­sam­lings­hus. Sid­ste gang var i 2017. Det var afte­ner med fæl­les­spis­ning, dans og sto­re grin over sku­e­spil­let og sku­e­spil­ler­ne. På sce­nen nåe­de Kaj at være gift med de fle­ste af de kvin­der, der delt­og. I 2015 var sce­ne-hustru­en Vibe­ke Døs­sing. Hun har nu til­fø­jet Rude­beck til nav­net og bor på den gule ejen­dom i Amstrup.

SOLVENTDECEMBER

Til ejen­dom­men, der engang var en ruin, hører lidt jord og her står jule­træ­er på ræk­ke. Om som­me­ren hol­der fåre­ne dem fri af ukrudt.
Sam­men med to nabo­er dan­ner Kaj, hvad der uof­fi­ci­elt bli­ver kaldt jule­træs­syn­di­ka­tet. Umid­del­bart sma­ger ordet syn­di­kat af Chi­ca­go-mafi­a­ens sprits­mug­ling i for­bud­s­ti­dens USA eller anden lys­sky virk­som­hed. Men det bety­der såmænd bare sammenslutning –

I decem­ber 2018 besøg­te Fol­ke­bla­det “jule­træs­syn­di­ka­tet”

nogen, der arbej­der sammen.
De fle­ste af de 500 – 1000 træ­er, Kaj pro­du­ce­rer hvert år, sæl­ges til Rumænien.
Det er ingen guld­gru­be at dyr­ke og sæl­ge jule­træ­er – ”men i decem­ber er jeg dog sol­vent”, siger han med et stort grin.
Men arbej­det med jule­træ­er­ne dre­jer sig ikke kun om at være sol­vent en måned eller to. Det dre­jer sig også om at arbej­de ude – at være i natu­ren. I det hele taget bety­der natu­ren meget for Kaj Rudebeck.

LOKALSAMFUNDETDET NÆRE
Det sam­me gør lokal­sam­fun­det. ”Her hvor vi bor, fin­der vi den posi­ti­ve opmærk­som­hed. Vi løber ikke hin­an­den på døre­ne, men når vi hører, at nogen har brug for støt­te, så age­rer vi på det. Det er det soci­a­le, nær­he­den i lands­by­en, der bety­der meget. Den fin­der vi ikke på sam­me måde i byen”.

I 14 år var Kaj for­man­den for Hallen

Kaj Rude­beck hører til de man­ge i oplan­det, som mener, at de min­dre lokal­sam­fund er tru­et af cen­tra­li­se­rin­gen af stort set alt. Sene­st er de små pasto­ra­ter ble­vet erstat­tet af to stor­pa­sto­ra­ter i oplan­det. I vores områ­de hed­der det Fjord­pa­sto­ra­tet. Seks sog­ne deles nu om to præ­ster – helt uden hen­syn til, at seks kir­ker skal betje­nes og uden hen­syn til, at der er stor for­skel på at være præst i byen og på lan­det. Også menig­heds­rå­de­ne skal ned­læg­ges og erstat­tes af ét fæl­les med ikke min­dre end 12 valg­te med­lem­mer – to fra hvert sogn – plus de to præster.
”Det er som om man tror, at stort er ratio­nelt”, siger Kaj Rude­beck. ”Det er mod­be­vist den ene gang efter den anden. Og det er altid de min­dre lokal­sam­fund, der skal miste. Poli­ti­ke­re og andre beslut­nings­ta­ge­re tæn­ker over­ho­ve­det ikke over, hvad de øde­læg­ger. Men det er ved at være på tide”.

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.