KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Dyr­læ­ge, jule­træspro­du­cent, jæger og lokal­sam­fun­dets støtte

”Jeg bor her midt i natu­ren, og hver gang jeg kører ned ad bak­ken og kom­mer hjem, er jeg glad”.
Hjem er for Kaj Rude­beck den gule ejen­dom på Alrø­vej i Amstrup – nabo til Amstrup Mose eller ”Søen på Jensnæs”, som den også hed­der. Den godt 200 år gam­le ejen­dom er nu renove­ret – men den var tæt på at være en ruin, da han over­tog den – ”Da vi tog vin­du­er­ne ud i den læn­ge faldt væg­gen sam­men”, siger han og peger.

DYRLÆGE FOR KVÆG

At gå på jagt og være i natu­ren, bety­der meget for Kaj Rude­beck – for­re­st til ven­stre med jagt­hund­en Sif. (Foto fra Fal­ling Sogns Jagt­for­e­nings hjemmeside)

Kaj Rude­beck er dyr­læ­ge, og var med til at byg­ge Odder Dyr­e­kli­nik op. Han arbej­de­de i kli­nik­ken i 33 år med spe­ci­a­le i kvæg.
Da han var 62 år solg­te han sin andel i kli­nik­ken, men fort­sat­te med i tre år at arbej­de som fre­elan­cer nog­le dage om uge. Han brug­te også den ind­vund­ne fri­tid til at renove­re ”rui­nen” og med at gå på jagt.
Han holdt – og hol­der – af de sto­re kvæg­dyr, som han lær­te at omgås, da han vok­se­de op på Bros­bøl­gård – 7 km syd for Tarm i Vestjyl­land. Det var også her, han lær­te at gå på jagt – ”det har jeg gjort, siden jeg bare var en sno­t­hvalp – i begyn­del­sen var jeg dog kun med min far”, siger han.

SALMEVERS OG KATEKISMUS
Kaj Rude­beck gik i sko­le efter den vestjy­ske sko­le­ord­ning: to for­mid­da­ge om ugen i som­mer­hal­vå­ret – og i vin­ter­hal­vå­ret fra 8 – 15. Om som­me­ren skul­le bør­ne­ne arbejde.
Her ter­pe­de en indre­mis­sionsk lærer sal­me­vers og katekis­mus – for­u­den de almin­de­li­ge sko­le­fag. Af-liring af sal­me­vers og timer­ne i reli­gion var en del af sko­le­gan­gen den­gang. Ikke kun i Tarm og omegn. Men på en egn, hvor en tred­je­del af bebo­er­ne var mis­sions­folk, væg­te­de det mere end andre ste­der. Også histo­rie blev der lagt vægt på – om vinteren. 

DE SØNDERJYSKE RØDDER
Histo­rie i – som han siger – alle afskyg­nin­ger – er nu en fri­tids­in­ter­es­se for ham. Det er inter­es­sant at vide hvad, der er fore­gå­et – hvor­dan det er fore­gå­et – og hvor­for, det er fore­gå­et. Om det er glo­balt, natio­nalt eller helt lokalt.
Når man som Kaj kom­mer fra en fami­lie, hvor bedste­far og hans syv brød­re var ind­kaldt til at slås for kej­ser Wil­helm under 1. ver­denskrig, bety­der Søn­derjyl­land og lands­de­lens histo­rie meget. 30.000 dansk­sin­de­de søn­derjy­der – blev ind­kaldt til at slås for Kej­ser Wil­helm i skyt­te­gra­ve­ne. 6.000 kom aldrig hjem igen. Hans fami­lie var dog mere hel­di­ge. Alle kom til­ba­ge – uden syn­li­ge skader.
Til­knyt­nin­gen til lands­de­len viser sig også på anden vis. Kaj kan snak­ke æ sproch – syn­nejysk. Og det lyder noget mere ægte end når sku­e­spil­le­ren Bodil Jør­gen­sen tager fat.

EN AKTIV BEBOER

På ama­tørs­ce­nen har Kaj været gift med de fle­ste kvin­der. Men med Vibe­ke blev det virkelighed

Han kom til Ørting i 1974, og med ham fik områ­det en aktiv bebo­er, der tog del i for­e­nings­li­vet. I 14 år var han for­mand for Ørting Hal­len. Han har været i besty­rel­sen for ØFUG og med­lem af Ørting Hal­lens Ven­ner, hvil­ket han sta­dig er. Han er også med i jagt­ud­val­get i Fal­ling Sogns Jagt­for­e­ning. Og han har været med­lem af menig­heds­rå­det – næst­for­mand i en periode.
I man­ge år har han været at fin­de på sce­nen når der blev spil­let dilet­tant i Fal­ling for­sam­lings­hus. Sid­ste gang var i 2017. Det var afte­ner med fæl­les­spis­ning, dans og sto­re grin over sku­e­spil­let og sku­e­spil­ler­ne. På sce­nen nåe­de Kaj at være gift med de fle­ste af de kvin­der, der delt­og. I 2015 var sce­ne-hustru­en Vibe­ke Døs­sing. Hun har nu til­fø­jet Rude­beck til nav­net og bor på den gule ejen­dom i Amstrup.

SOLVENTDECEMBER

Til ejen­dom­men, der engang var en ruin, hører lidt jord og her står jule­træ­er på ræk­ke. Om som­me­ren hol­der fåre­ne dem fri af ukrudt.
Sam­men med to nabo­er dan­ner Kaj, hvad der uof­fi­ci­elt bli­ver kaldt jule­træs­syn­di­ka­tet. Umid­del­bart sma­ger ordet syn­di­kat af Chi­ca­go-mafi­a­ens sprits­mug­ling i for­bud­s­ti­dens USA eller anden lys­sky virk­som­hed. Men det bety­der såmænd bare sammenslutning –

I decem­ber 2018 besøg­te Fol­ke­bla­det “jule­træs­syn­di­ka­tet”

nogen, der arbej­der sammen.
De fle­ste af de 500 – 1000 træ­er, Kaj pro­du­ce­rer hvert år, sæl­ges til Rumænien.
Det er ingen guld­gru­be at dyr­ke og sæl­ge jule­træ­er – ”men i decem­ber er jeg dog sol­vent”, siger han med et stort grin.
Men arbej­det med jule­træ­er­ne dre­jer sig ikke kun om at være sol­vent en måned eller to. Det dre­jer sig også om at arbej­de ude – at være i natu­ren. I det hele taget bety­der natu­ren meget for Kaj Rudebeck.

LOKALSAMFUNDETDET NÆRE
Det sam­me gør lokal­sam­fun­det. ”Her hvor vi bor, fin­der vi den posi­ti­ve opmærk­som­hed. Vi løber ikke hin­an­den på døre­ne, men når vi hører, at nogen har brug for støt­te, så age­rer vi på det. Det er det soci­a­le, nær­he­den i lands­by­en, der bety­der meget. Den fin­der vi ikke på sam­me måde i byen”.

I 14 år var Kaj for­man­den for Hallen

Kaj Rude­beck hører til de man­ge i oplan­det, som mener, at de min­dre lokal­sam­fund er tru­et af cen­tra­li­se­rin­gen af stort set alt. Sene­st er de små pasto­ra­ter ble­vet erstat­tet af to stor­pa­sto­ra­ter i oplan­det. I vores områ­de hed­der det Fjord­pa­sto­ra­tet. Seks sog­ne deles nu om to præ­ster – helt uden hen­syn til, at seks kir­ker skal betje­nes og uden hen­syn til, at der er stor for­skel på at være præst i byen og på lan­det. Også menig­heds­rå­de­ne skal ned­læg­ges og erstat­tes af ét fæl­les med ikke min­dre end 12 valg­te med­lem­mer – to fra hvert sogn – plus de to præster.
”Det er som om man tror, at stort er ratio­nelt”, siger Kaj Rude­beck. ”Det er mod­be­vist den ene gang efter den anden. Og det er altid de min­dre lokal­sam­fund, der skal miste. Poli­ti­ke­re og andre beslut­nings­ta­ge­re tæn­ker over­ho­ve­det ikke over, hvad de øde­læg­ger. Men det er ved at være på tide”.

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet