KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Mas­ser af snak, kaf­fe, kort­spil og også en wee­kend­t­ur midt i ugen

Ons­dags­klub­bens med­lem­mer siger sta­dig, at de tager til fast­lan­det, når de for­la­der øen. Også selv om Alrø har været land­fast siden 10. juni 1931, da dæm­nin­gen blev ind­vi­et. Ø‑identiteten eksi­ste­rer i bed­ste vel­gå­en­de, og til­flyt­te­re tager den til sig, så det varer ikke læn­ge, før de også tager til fast­lan­det, når de kører hjemmefra.

Ons­dags­klub­ben, der er for øens seni­o­rer, mødes i Alrø for­sam­lings­hus i vin­ter­hal­vå­ret.  Den før­ste dag i febru­ar er Lokal­po­sten på besøg. Dels for at for­tæl­le om de tan­ker, der lig­ger bag det lil­le onli­ne­me­di­es valg af histo­ri­er – dels for at få noget at vide om akti­vi­te­ter­ne og få hjælp til nye ide­er til artikler.

FØDSELSDAGSKAGE OG SANG

Kop­per, tal­ler­k­ner og ter­mokan­der er sat på bor­det kl. 14 sam­men med fade med hjem­me­bag­te vand­bak­kel­ser med flø­de­skum og syl­te­tøj. Hans har nem­lig haft rund fød­sels­dag, så Else – hans kone – har været i gang hjem­me i køk­ke­net. Også en stor æske cho­ko­la­de fra Anton Berg venter.

Så flot er trak­te­men­tet ikke hver ons­dag, men der er nu tit kage til kaf­fen, for­tæl­ler sidemanden.

“De grå syn­ger” er flit­tigt i brug i klubben

Små stak­ke med ”de grå syn­ger” er lagt frem – for hver gang syn­ges mindst én sang, som bli­ver valgt på skift. Den­ne efter­mid­dag blev det ”Sus­an­ne, Bir­git­te og Han­ne” – om søman­den, der har en pige i hver havn. En sang Ønske­kon­cer­tens lyt­te­re ofte kun­ne høre sun­get om søn­da­gen med Otto Bran­den­burgs hæse stemme.

SNAK, KORTSPIL OG BADMINTON

Alle klub­bens godt 30 med­lem­mer møder ikke op hver ons­dag. Men man­ge kom­mer hver gang for at nyde samvæ­ret med andre ø‑boere. Det er godt at snak­ke og drik­ke kaf­fe – spe­ci­elt da hvis man bor ale­ne. Men også godt at få et slag kort. Eller at sid­de og strik­ke sam­ti­dig med at man snak­ker med andre. Der er også plads til at gå ned i for­sam­lings­hu­sets sto­re sal og spil­le bad­min­ton, hvis tran­gen til motion skul­le duk­ke op – hvad den måske bur­de den­ne ons­dag efter kagen og chokoladen.

WEEKEND-OPHOLD MIDTUGEN

Fored­rag og fæl­les kaf­fe før kort­spil, hån­d­ar­bej­de og bad­min­ton er ikke det ene­ste, ons­dags­klub­ben byder på. Med­lem­mer­ne ser også film, og tager på ture sam­men. Det kan være en efter­mid­dags­tur til et sted i omeg­nen, de ger­ne vil se og høre mere om. F.eks. gede­far­men ved Tru­strup, som i gård­bu­tik­ken sæl­ger kød og for­skel­li­ge oste lavet af gede­mælk. Eller den sto­re kostald og meje­ri­et på Gyl­ling­næs. En gang i hver sæson er der mulig­hed for at kom­me på en wee­kend­t­ur midt i ugen: Et hotel- eller kroop­hold et eller andet sted i Jyl­land. Sidst gik turen til Lemvig – for­ri­ge gang til en kro nær Grå­sten. På for­hånd udpe­ges ste­der i byen eller omeg­nen, der er værd at høre om og besø­ge. Det kan lyde dyrt. Men de ansvar­li­ge for ture­ne leder efter spot­til­bud, så det er muligt at kom­me med, også når kun fol­ke­pen­sio­nen går ind på kon­to­en hver måned. Og midt i ugen er pri­sen ikke så høj som i weekenden.

God mad og samvær pri­o­ri­te­res højt. Også til jul hvor klub­ben hol­der jule­frokost med alt, der hører til. På for­hånd afta­les, hvem der kom­mer med sil­den, med lever­postej­en, med…. Ene­ste krav er, at der skal være nok.

Om som­me­ren spil­ler med­lem­mer­ne petanque. Det koster kun en 50’er at være med, og de pen­ge, der er til overs efter en sæson, bli­ver brugt på en afslutningsfest.

SKABER ET GODT KONTAKTNET

I ons­dags­klub­ben kom­mer seni­o­rer, der har boet på øen det meste af livet. En enkelt er end­da født før dæm­nin­gen blev ind­vi­et. Men også til­flyt­ter­ne har fun­det vej til for­sam­lings­hu­set. For at være med, skal med­lem­mer­ne bo på Alrø. Dog er enkel­te fra Amstrup luk­ket ind – men kun for­di de har haft en solid til­knyt­ning til øen.

Klub­bens med­lem­mer ken­der hin­an­den – de har kon­tak­ter over hele øen. Og et godt kon­tak­t­net gør det let­te­re at bede om hjælp, hvis der er brug for det, og let­te­re at tæn­ke på andres behov, hvis man f.eks. skal en tur til Odder eller selv hand­le ind i Brugs­en i Gyl­ling. Det kan der nok være brug for, når man bor på en ø uden ind­købs­mu­lig­he­der og hvor den offent­li­ge trans­port er skolebussen.

Den­ne før­ste ons­dag i febru­ar er kaf­fen ved at være druk­ket, san­gen er sun­get, og der er kun få kager til­ba­ge på fade­ne. Klok­ken er 15.20 og en begyn­den­de uro for­tæl­ler, at nu er det nok med al den snak. Kort­spil­let venter.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.