KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Vel­kom­men til Ørting – lands­by­en hvor alle har udsigt til en 48 meter høj mast

Masten er lige så høj som højhu­set Charlottehøj

48 meter. Så højt vil tele­ma­sten rage op i land­ska­bet, og alle i Ørting vil kun­ne se den.

48 meter sva­rer til, at der på Hor­sens­vej 177 bli­ver byg­get et højhus på 16 eta­ger.  Og masten vil bli­ve opført, for Plankla­ge­næv­net har afvist kla­ger over, at kom­mu­nens embeds­mænd (igen) har givet til­la­del­se til, at den kan opstil­les tæt på bebo­el­ses­om­rå­de, tæt på gang-og cykel­sti og tæt på det regn­vands­bas­sin, der med råd­hu­sets egne ord skul­le ”ska­be et unikt områ­de, hvor bebo­er­ne i byen kun­ne nyde natu­ren nær et vådområde”.

FØRST SAGDE KLAGENÆVNET NEJ

I juni sid­ste år til­si­de­sat­te Plankla­ge­næv­net ellers kom­mu­nens til­la­del­se til at pla­ce­re masten ved Hor­sens­vej 177. Der var fle­re grun­de til at under­ken­de kom­mu­nens til­la­del­se. Den før­ste var, at ejen­dom­men, hvor masten skul­le pla­ce­res på mar­ken, ” lig­ger i et områ­de, der er udpe­get som et sær­ligt vær­di­fuldt land­brugs­om­rå­de i kom­mu­ne­plan 2021 for Odder Kom­mu­ne”. (Det gør den sta­dig). Den anden begrun­del­se var, at ”masten vil frem­stå som frit­lig­gen­de ud mod det åbne land og ikke i til­knyt­ning til anden bebyg­gel­se eller byen, som kan afbø­de de visu­el­le gener”. Og ende­lig hæf­te­de næv­net sig ved, at gan­ske vist vil der være 100 meter til ejen­dom­men Hor­sens­vej 177 – men kun godt 40 meter til nabohuset.

SAGDE NÆVNET JA

I sep­tem­ber sid­ste år gav kom­mu­nen så en ny til­la­del­se til at opstil­le masten og et til­hø­ren­de tek­nik­hus på mar­ken ved Hor­sens­vej 177. Nu skal masten pla­ce­res godt 10 meter fra ejen­dom­men – og ikke 100 meter som i kom­mu­nens til­la­del­se fra juni sid­ste år. Den køb­te Plankla­ge­næv­net. Nu er masten plud­se­lig i til­knyt­ning til bebyg­gel­se. Og den vil stå 60 meter fra nabo­hu­set – ikke 40 meter som angi­vet i til­la­del­sen fra juni sid­ste år.

For­valt­nin­gen mener, det er ret OK at pla­ce­re masten tæt på lands­by­ens ene­ste rekre­a­ti­ve områ­de (Foto: Gud­run Tirsik)

Det var bebo­e­re på Hor­sens­vej, der igen kla­ge­de til Plankla­ge­næv­net. De skri­ver også, at ejen­doms­mæg­le­re vur­de­rer, at deres huses vær­di vil fal­de betrag­te­ligt med masten som nabo. Men det vil kla­ge­næv­net ikke for­hol­de sig til.

DET BEDST EGNEDE STEDER SKIFTET
Næv­net skri­ver, at andre muli­ge pla­ce­rin­ger er under­søgt, men Hor­sens­vej 177 er det bedst egne­de. Alter­na­ti­ve pla­ce­rin­ger dur ikke.
Der har været fle­re ste­der, udpe­get som de bed­ste egne­de at pla­ce­re den 48 meter høje mast, og lige her vil den skæm­me mindst muligt. Sagen har nem­lig stå­et på længe

Først var en mark tæt på Gyl­ling­vej den ”bedst egne­de”.  Eje­ren af huset og mar­ken fik at vide, at opstil­lin­gen var god­kendt af kom­mu­nen – og blev til­budt en leje på 10.000 kro­ner i måske fem år, som kom­pen­sa­tion for, at huset iføl­ge ejen­doms­mæg­le­re vil­le fal­de i vær­di med mindst 20 pro­cent og mar­ken vil­le være ubru­ge­lig. Kom­mu­nen kend­te dog ikke til den plan.

Men det gjor­de den til gen­gæld, da Hor­sens­vej 163 B blev udpe­get som det bedst egne­de sted, der vil­le give den ”mindst skæm­men­de pla­ce­ring”. Gan­ske vist var ste­det tæt på bebo­el­se, cykel- og gangsti og tæt på det rekre­a­ti­ve områ­de ved regn­vands­sø­en – men det stod der ikke noget om i ansøgningen.

Teg­ning fra Con­nect’s ansøg­ning til kommunen

Det tred­je sted masten blev søgt pla­ce­ret med den begrun­del­se, at det var den abso­lut bedst egne­de og den mindst skæm­men­de pla­ce­ring, var så Hor­sens­vej 177.

LOKALRÅDET MÅTTE LÆSE FACEBOOK

Kom­mu­nen send­te masten i nabo­hø­ring – men kun til huse og ejen­dom­me, der lig­ger 100 meter fra ste­det, hvor den skul­le pla­ce­res. Det var nok, men­te råd­hu­set – også selv om masten vil være syn­lig over hele byen.

Lokal­råd blev hel­ler ikke ind­dra­get men måt­te læse om pla­ner­ne på Face­book, hvor util­fred­se bebo­e­re på Hor­sens­vej lave­de et opslag. Også selv om der står på kom­mu­nens hjem­mesi­de, at ”ide­en med lokal­rå­de­ne er, at bor­ger­ne skal ople­ve reel­le mulig­he­der for at bli­ve ind­dra­get, og få ind­fly­del­se på loka­l­om­rå­det”.

De nabo­er, der kun­ne afgi­ve hørings­svar, send­te en fæl­les ind­si­gel­se, og de for­søg­te fle­re gan­ge at få et møde med kom­mu­nens sags­be­hand­le­re for at få svar på en ræk­ke spørgs­mål. Uden held. Mødet er end­nu ikke holdt.

Pla­ce­rin­gen er alt­så ryk­ket lidt rundt, som det nu pas­ser bedst. 100 meter fra eller til – det har ikke bety­det så meget. Kun når det gæl­der om at føl­ge Erhvervs­sty­rel­sen ”vej­led­ning om landzo­ne­ad­mi­ni­stra­tion”. Her står nem­lig, at hvis der skal opfø­res anten­ne­an­læg af den stør­rel­se, bør det ske på et sted, hvor der alle­re­de er høje byg­nin­ger. At pla­ce­re masten ved den ene­ste høje byg­ning – ud over kir­kens tårn – vi har her i områ­det, nem­lig var­me­vær­kets skor­sten, der er 35 meter høj, due­de slet ikke. Men en pla­ce­ring end­nu læn­ge­re væk, nem­lig ved et hus på Gyl­ling­vej, var for to år siden ”den bed­ste placering”.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.