KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Mine børn ken­der ikke fred

33-åri­ge Radwan Alb­dul­lah ven­ter. Og det har han gjort i måne­der. Han kryd­ser fin­gre for at hans kone og de fire børn kom­mer ud af Syri­en og her til Dan­mark. Alle papi­rer er i orden. Men det er sta­dig uvist, om – og hvor­dan – de kan kom­me ud af lan­det. Det er tid­li­ge­re slå­et fejl.

Det æld­ste barn er 11 nu. Den yng­ste 4.  Og han har ikke set dem siden sep­tem­ber 2015, men prø­ver at hol­de kon­takt via Face­book og Skype.

Måske kom­mer de i næste uge. Måske varer det en måned. Radwan ven­ter på familien”Alle de pen­ge, jeg har tjent på arbej­de, er sendt til dem”, siger han.

At han læn­ges efter dem, og at han er nervøs for deres liv i Syri­en, behø­ver næp­pe at bli­ve hver­ken for­kla­ret eller uddybet.

Som man­ge andre måt­te han for­la­de lan­det, for­di han ikke vil­le i mili­tæ­ret. Og i dag har han – som andre syre­re i Dan­mark – et stem­pel i pas­set: Kan rej­se til alle lan­de – dog ikke til Syrien.

Nu befin­der han sig i Ørting, hvor han i godt et år har boet i den ned­lag­te køb­mands­for­ret­ning på Hav­re­væn­get. En syrisk fami­lie bor læn­ge­re nede ad vej­en i den gam­le bør­ne­ha­ve. Der er plads til fle­re fami­li­er, så han håber på at kun­ne flyt­te der­ned, når hans kone og børn kommer.

Alle er venlige

Radwan har til for nyligt arbej­det i et flyt­te­fir­ma. Og han søger nu et nyt job. Men uden et net­værk er det svært at fin­de arbejde.

”Jeg har fået at vide, at 80 pro­cent af alle dan­ske­re får job gen­nem deres net­værk. Når man så ikke har et net­værk, er det svært. Men jeg gør, hvad jeg kan”.

Han ken­der kun få danskere.

”Jeg ople­ver dan­sker­ne som utro­lig ven­li­ge, og de var gene­rø­se og gav os ting, da vi kom. Alle her i byen siger god­mor­gen til mig, smi­ler og siger hej. De hil­ser på mig nede ved køb­man­den. Og jeg har aldrig ople­vet frem­med­had her. Men det er svært at kom­me ind på folk. Det er nok bare for­di jeg tæn­ker, at vi hjem­me var meget mere åbne – og invi­te­re­de folk ind. Jeg har i det år, der er gået, haft nog­le få dan­ske­re til kaf­fe. Men det er det hele”.

Radwan – hjem­me i Syri­en, hvor han arbej­de­de som lærer

I Syri­en var han lærer, og han håber på at kun­ne få uddan­nel­sen god­kendt i Dan­mark – evt med til­lægs­stu­di­er. Han går på sprog­sko­le, og er inden læn­ge gen­nem de modu­ler, dansk­kur­set kan til­by­de. ”Jeg skal kun­ne for­sør­ge min fami­lie”, siger han. ”Og støt­te min kone i at lære dansk så hur­tigt som muligt”

Børn leger krig

Han ved, der kan opstå pro­ble­mer, når hans kone og børn kom­mer hertil.

”Børn i Syri­en er præ­get af krig”, siger han. ”I deres hver­dag. I deres lege. Sam­ler en gren op og straks har de et maskin­ge­vær. De har set alt for meget død og øde­læg­gel­se. Det vil bli­ve svært for dem at væn­ne sig til fred –  selv­om det lyder mær­ke­ligt. Så meget vil også være nyt og mær­ke­ligt for min kone. Men jeg kan jo hel­dig­vis støt­te hen­de. Og her er andre syre­re – flest i Odder. Hun får brug for kvinderne”.

Hjem­me boe­de vi på mine for­æl­dres gård. Og der bor hun sta­dig med bør­ne­ne. Min bror boe­de der også. Så vi var en stor fami­lie. Det bli­ver ikke så let at væn­ne sig til, at vi her kun vil være én familie”.

Børn i Syri­en er præ­get af kri­gen. Sam­ler en pind op – og straks har de et maskingevær

De sid­ste fire år har de ikke haft  elek­tri­ci­tet på går­den. Alt er bom­bet.  “Min kone opla­der tele­fo­nen i bilen. Maden laver de på bål. Det bli­ver noget helt andet her”, siger han. “Mine børn ser ikke TV, hører ikke musik. De hjæl­per med at pas­se får. Det bli­ver meget ander­le­des for dem”, siger Radwan.

Human og venlig

Radwan er mus­lim. Og hele hans fami­lie er mus­li­mer. ”Jeg er selv­føl­ge­lig præ­get af min kul­tur og af min rele­gion. Men jeg respek­te­rer andres tro – også hvis de ikke har en tro”.

Han er ked af dan­ske medi­ers lidt ensi­di­ge omta­le af muslimer. 

”Min reli­gion er human og ven­lig. Giver reg­ler for hvor­dan du skal optræ­de som men­ne­ske – hjæl­pe, være ven­lig, give til dem, der ikke har noget. Præ­cis som kri­sten­dom­men. En sær­de­les lil­le grup­pe gør for­fær­de­li­ge ting i reli­gio­nens navn – udø­ver ter­ror. Jeg ken­der ikke den gud og den reli­gion, de påberå­ber sig. Jeg ken­der slet ikke den Kor­an, de hen­vi­ser til, hvis de da over­ho­ve­det har læst den. Så hver gang der har været ter­ror et sted i Euro­pa, ople­ver jeg det som for­fær­de­ligt, at min reli­gion skal have skyl­den for det. Og jeg fryg­ter, at nog­le få fana­ti­ke­re en dag slår til i Danmark”.

Han har da også tid­li­ge­re ople­vet, at dan­ske­re var ban­ge for ham – spe­ci­elt når han fulg­tes med en kam­me­rat eller to. “Ale­ne mit udse­en­de var nok”, siger han. “Ikke her i lands­by­en – her siger de bare hej og smi­ler. Det var før, jeg kom her. Men det er måske ikke så sært, når medi­er­ne så tit beskri­ver os nega­tivt. Og hvis folk, så ikke ken­der os, så…”

Tager hjem med det samme

”Dan­mark har taget godt imod mig – og snart også min fami­lie. Og jeg skal beta­le til­ba­ge ved at arbej­de og lære sproget”

Men den dag, der er fred i Syri­en, tager han til­ba­ge med det samme.

”Jeg flyg­te­de ikke fra Syri­en – det er mit land, det rum­mer min kul­tur og hele mit liv. Jeg flyg­te­de fra rege­rin­gen – og rege­rin­gens mili­tær”. Og som alle andre, der ikke vil­le gå ind i mili­tæ­ret, kan han ikke nu nær­me sig hjem­lan­det uden at bli­ve arresteret.

Men den dag, jeg kan kom­me til­ba­ge, så..”

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.