KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Mine børn ken­der ikke fred

33-åri­ge Radwan Alb­dul­lah ven­ter. Og det har han gjort i måne­der. Han kryd­ser fin­gre for at hans kone og de fire børn kom­mer ud af Syri­en og her til Dan­mark. Alle papi­rer er i orden. Men det er sta­dig uvist, om – og hvor­dan – de kan kom­me ud af lan­det. Det er tid­li­ge­re slå­et fejl.

Det æld­ste barn er 11 nu. Den yng­ste 4.  Og han har ikke set dem siden sep­tem­ber 2015, men prø­ver at hol­de kon­takt via Face­book og Skype.

Måske kom­mer de i næste uge. Måske varer det en måned. Radwan ven­ter på familien”Alle de pen­ge, jeg har tjent på arbej­de, er sendt til dem”, siger han.

At han læn­ges efter dem, og at han er nervøs for deres liv i Syri­en, behø­ver næp­pe at bli­ve hver­ken for­kla­ret eller uddybet.

Som man­ge andre måt­te han for­la­de lan­det, for­di han ikke vil­le i mili­tæ­ret. Og i dag har han – som andre syre­re i Dan­mark – et stem­pel i pas­set: Kan rej­se til alle lan­de – dog ikke til Syrien.

Nu befin­der han sig i Ørting, hvor han i godt et år har boet i den ned­lag­te køb­mands­for­ret­ning på Hav­re­væn­get. En syrisk fami­lie bor læn­ge­re nede ad vej­en i den gam­le bør­ne­ha­ve. Der er plads til fle­re fami­li­er, så han håber på at kun­ne flyt­te der­ned, når hans kone og børn kommer.

Alle er venlige

Radwan har til for nyligt arbej­det i et flyt­te­fir­ma. Og han søger nu et nyt job. Men uden et net­værk er det svært at fin­de arbejde.

”Jeg har fået at vide, at 80 pro­cent af alle dan­ske­re får job gen­nem deres net­værk. Når man så ikke har et net­værk, er det svært. Men jeg gør, hvad jeg kan”.

Han ken­der kun få danskere.

”Jeg ople­ver dan­sker­ne som utro­lig ven­li­ge, og de var gene­rø­se og gav os ting, da vi kom. Alle her i byen siger god­mor­gen til mig, smi­ler og siger hej. De hil­ser på mig nede ved køb­man­den. Og jeg har aldrig ople­vet frem­med­had her. Men det er svært at kom­me ind på folk. Det er nok bare for­di jeg tæn­ker, at vi hjem­me var meget mere åbne – og invi­te­re­de folk ind. Jeg har i det år, der er gået, haft nog­le få dan­ske­re til kaf­fe. Men det er det hele”.

Radwan – hjem­me i Syri­en, hvor han arbej­de­de som lærer

I Syri­en var han lærer, og han håber på at kun­ne få uddan­nel­sen god­kendt i Dan­mark – evt med til­lægs­stu­di­er. Han går på sprog­sko­le, og er inden læn­ge gen­nem de modu­ler, dansk­kur­set kan til­by­de. ”Jeg skal kun­ne for­sør­ge min fami­lie”, siger han. ”Og støt­te min kone i at lære dansk så hur­tigt som muligt”

Børn leger krig

Han ved, der kan opstå pro­ble­mer, når hans kone og børn kom­mer hertil.

”Børn i Syri­en er præ­get af krig”, siger han. ”I deres hver­dag. I deres lege. Sam­ler en gren op og straks har de et maskin­ge­vær. De har set alt for meget død og øde­læg­gel­se. Det vil bli­ve svært for dem at væn­ne sig til fred –  selv­om det lyder mær­ke­ligt. Så meget vil også være nyt og mær­ke­ligt for min kone. Men jeg kan jo hel­dig­vis støt­te hen­de. Og her er andre syre­re – flest i Odder. Hun får brug for kvinderne”.

Hjem­me boe­de vi på mine for­æl­dres gård. Og der bor hun sta­dig med bør­ne­ne. Min bror boe­de der også. Så vi var en stor fami­lie. Det bli­ver ikke så let at væn­ne sig til, at vi her kun vil være én familie”.

Børn i Syri­en er præ­get af kri­gen. Sam­ler en pind op – og straks har de et maskingevær

De sid­ste fire år har de ikke haft  elek­tri­ci­tet på går­den. Alt er bom­bet.  “Min kone opla­der tele­fo­nen i bilen. Maden laver de på bål. Det bli­ver noget helt andet her”, siger han. “Mine børn ser ikke TV, hører ikke musik. De hjæl­per med at pas­se får. Det bli­ver meget ander­le­des for dem”, siger Radwan.

Human og venlig

Radwan er mus­lim. Og hele hans fami­lie er mus­li­mer. ”Jeg er selv­føl­ge­lig præ­get af min kul­tur og af min rele­gion. Men jeg respek­te­rer andres tro – også hvis de ikke har en tro”.

Han er ked af dan­ske medi­ers lidt ensi­di­ge omta­le af muslimer. 

”Min reli­gion er human og ven­lig. Giver reg­ler for hvor­dan du skal optræ­de som men­ne­ske – hjæl­pe, være ven­lig, give til dem, der ikke har noget. Præ­cis som kri­sten­dom­men. En sær­de­les lil­le grup­pe gør for­fær­de­li­ge ting i reli­gio­nens navn – udø­ver ter­ror. Jeg ken­der ikke den gud og den reli­gion, de påberå­ber sig. Jeg ken­der slet ikke den Kor­an, de hen­vi­ser til, hvis de da over­ho­ve­det har læst den. Så hver gang der har været ter­ror et sted i Euro­pa, ople­ver jeg det som for­fær­de­ligt, at min reli­gion skal have skyl­den for det. Og jeg fryg­ter, at nog­le få fana­ti­ke­re en dag slår til i Danmark”.

Han har da også tid­li­ge­re ople­vet, at dan­ske­re var ban­ge for ham – spe­ci­elt når han fulg­tes med en kam­me­rat eller to. “Ale­ne mit udse­en­de var nok”, siger han. “Ikke her i lands­by­en – her siger de bare hej og smi­ler. Det var før, jeg kom her. Men det er måske ikke så sært, når medi­er­ne så tit beskri­ver os nega­tivt. Og hvis folk, så ikke ken­der os, så…”

Tager hjem med det samme

”Dan­mark har taget godt imod mig – og snart også min fami­lie. Og jeg skal beta­le til­ba­ge ved at arbej­de og lære sproget”

Men den dag, der er fred i Syri­en, tager han til­ba­ge med det samme.

”Jeg flyg­te­de ikke fra Syri­en – det er mit land, det rum­mer min kul­tur og hele mit liv. Jeg flyg­te­de fra rege­rin­gen – og rege­rin­gens mili­tær”. Og som alle andre, der ikke vil­le gå ind i mili­tæ­ret, kan han ikke nu nær­me sig hjem­lan­det uden at bli­ve arresteret.

Men den dag, jeg kan kom­me til­ba­ge, så..”

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET