KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Mine børn ken­der ikke fred

33-åri­ge Radwan Alb­dul­lah ven­ter. Og det har han gjort i måne­der. Han kryd­ser fin­gre for at hans kone og de fire børn kom­mer ud af Syri­en og her til Dan­mark. Alle papi­rer er i orden. Men det er sta­dig uvist, om – og hvor­dan – de kan kom­me ud af lan­det. Det er tid­li­ge­re slå­et fejl.

Det æld­ste barn er 11 nu. Den yng­ste 4.  Og han har ikke set dem siden sep­tem­ber 2015, men prø­ver at hol­de kon­takt via Face­book og Skype.

Måske kom­mer de i næste uge. Måske varer det en måned. Radwan ven­ter på familien”Alle de pen­ge, jeg har tjent på arbej­de, er sendt til dem”, siger han.

At han læn­ges efter dem, og at han er nervøs for deres liv i Syri­en, behø­ver næp­pe at bli­ve hver­ken for­kla­ret eller uddybet.

Som man­ge andre måt­te han for­la­de lan­det, for­di han ikke vil­le i mili­tæ­ret. Og i dag har han – som andre syre­re i Dan­mark – et stem­pel i pas­set: Kan rej­se til alle lan­de – dog ikke til Syrien.

Nu befin­der han sig i Ørting, hvor han i godt et år har boet i den ned­lag­te køb­mands­for­ret­ning på Hav­re­væn­get. En syrisk fami­lie bor læn­ge­re nede ad vej­en i den gam­le bør­ne­ha­ve. Der er plads til fle­re fami­li­er, så han håber på at kun­ne flyt­te der­ned, når hans kone og børn kommer.

Alle er venlige

Radwan har til for nyligt arbej­det i et flyt­te­fir­ma. Og han søger nu et nyt job. Men uden et net­værk er det svært at fin­de arbejde.

”Jeg har fået at vide, at 80 pro­cent af alle dan­ske­re får job gen­nem deres net­værk. Når man så ikke har et net­værk, er det svært. Men jeg gør, hvad jeg kan”.

Han ken­der kun få danskere.

”Jeg ople­ver dan­sker­ne som utro­lig ven­li­ge, og de var gene­rø­se og gav os ting, da vi kom. Alle her i byen siger god­mor­gen til mig, smi­ler og siger hej. De hil­ser på mig nede ved køb­man­den. Og jeg har aldrig ople­vet frem­med­had her. Men det er svært at kom­me ind på folk. Det er nok bare for­di jeg tæn­ker, at vi hjem­me var meget mere åbne – og invi­te­re­de folk ind. Jeg har i det år, der er gået, haft nog­le få dan­ske­re til kaf­fe. Men det er det hele”.

Radwan – hjem­me i Syri­en, hvor han arbej­de­de som lærer

I Syri­en var han lærer, og han håber på at kun­ne få uddan­nel­sen god­kendt i Dan­mark – evt med til­lægs­stu­di­er. Han går på sprog­sko­le, og er inden læn­ge gen­nem de modu­ler, dansk­kur­set kan til­by­de. ”Jeg skal kun­ne for­sør­ge min fami­lie”, siger han. ”Og støt­te min kone i at lære dansk så hur­tigt som muligt”

Børn leger krig

Han ved, der kan opstå pro­ble­mer, når hans kone og børn kom­mer hertil.

”Børn i Syri­en er præ­get af krig”, siger han. ”I deres hver­dag. I deres lege. Sam­ler en gren op og straks har de et maskin­ge­vær. De har set alt for meget død og øde­læg­gel­se. Det vil bli­ve svært for dem at væn­ne sig til fred –  selv­om det lyder mær­ke­ligt. Så meget vil også være nyt og mær­ke­ligt for min kone. Men jeg kan jo hel­dig­vis støt­te hen­de. Og her er andre syre­re – flest i Odder. Hun får brug for kvinderne”.

Hjem­me boe­de vi på mine for­æl­dres gård. Og der bor hun sta­dig med bør­ne­ne. Min bror boe­de der også. Så vi var en stor fami­lie. Det bli­ver ikke så let at væn­ne sig til, at vi her kun vil være én familie”.

Børn i Syri­en er præ­get af kri­gen. Sam­ler en pind op – og straks har de et maskingevær

De sid­ste fire år har de ikke haft  elek­tri­ci­tet på går­den. Alt er bom­bet.  “Min kone opla­der tele­fo­nen i bilen. Maden laver de på bål. Det bli­ver noget helt andet her”, siger han. “Mine børn ser ikke TV, hører ikke musik. De hjæl­per med at pas­se får. Det bli­ver meget ander­le­des for dem”, siger Radwan.

Human og venlig

Radwan er mus­lim. Og hele hans fami­lie er mus­li­mer. ”Jeg er selv­føl­ge­lig præ­get af min kul­tur og af min rele­gion. Men jeg respek­te­rer andres tro – også hvis de ikke har en tro”.

Han er ked af dan­ske medi­ers lidt ensi­di­ge omta­le af muslimer. 

”Min reli­gion er human og ven­lig. Giver reg­ler for hvor­dan du skal optræ­de som men­ne­ske – hjæl­pe, være ven­lig, give til dem, der ikke har noget. Præ­cis som kri­sten­dom­men. En sær­de­les lil­le grup­pe gør for­fær­de­li­ge ting i reli­gio­nens navn – udø­ver ter­ror. Jeg ken­der ikke den gud og den reli­gion, de påberå­ber sig. Jeg ken­der slet ikke den Kor­an, de hen­vi­ser til, hvis de da over­ho­ve­det har læst den. Så hver gang der har været ter­ror et sted i Euro­pa, ople­ver jeg det som for­fær­de­ligt, at min reli­gion skal have skyl­den for det. Og jeg fryg­ter, at nog­le få fana­ti­ke­re en dag slår til i Danmark”.

Han har da også tid­li­ge­re ople­vet, at dan­ske­re var ban­ge for ham – spe­ci­elt når han fulg­tes med en kam­me­rat eller to. “Ale­ne mit udse­en­de var nok”, siger han. “Ikke her i lands­by­en – her siger de bare hej og smi­ler. Det var før, jeg kom her. Men det er måske ikke så sært, når medi­er­ne så tit beskri­ver os nega­tivt. Og hvis folk, så ikke ken­der os, så…”

Tager hjem med det samme

”Dan­mark har taget godt imod mig – og snart også min fami­lie. Og jeg skal beta­le til­ba­ge ved at arbej­de og lære sproget”

Men den dag, der er fred i Syri­en, tager han til­ba­ge med det samme.

”Jeg flyg­te­de ikke fra Syri­en – det er mit land, det rum­mer min kul­tur og hele mit liv. Jeg flyg­te­de fra rege­rin­gen – og rege­rin­gens mili­tær”. Og som alle andre, der ikke vil­le gå ind i mili­tæ­ret, kan han ikke nu nær­me sig hjem­lan­det uden at bli­ve arresteret.

Men den dag, jeg kan kom­me til­ba­ge, så..”

 

 

 

 

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.