KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Rak­ker­pak og rakkerliv

Svært at tro det i dag – men engang blev det­te hus betrag­tet som et sted ingen kom med deres gode vilje

Det lig­ger lige ud til Bils­bæ­kvej i den gam­le del af Ørting – det lil­le gule idyl­li­ske bin­dings­værks­hus med stråtag.

Men engang var det alt andet end et idyl­lisk hus og sted. For det blev opført i 1770 som rak­ke­rens hus. Et urent sted hvor ingen kom med deres gode vilje.

For rak­ke­rens arbej­de var at flå selv­dø­de dyr og skaf­fe sig af med dem – og des­u­den skul­le han for bøn­der­ne slå syge og gam­le dyr ned. Det blev betrag­tet som urent arbejde.

Rak­ke­ren blev sæd­van­lig­vis fun­det blandt men­ne­sker, der alle­re­de – af den ene eller den anden grund – var udstød­te af sam­fun­det. De hav­de svært ved at få arbej­de – der­for tog de det, ingen andre vil­le have.

Chri­sti­ans ordonans

Men der må have været en rak­ker i Ørting og omegn også før 1770. For det var i 1522 Chri­sti­an d. II – ham, der stod bag det sto­ck­holm­ske blod­bad, hvor ade­lens hove­d­er røg på stri­be – udsend­te en ordi­nans, som det hed.

Hver køb­stad og hvert her­red skul­le have en rak­ker og en bød­del. Rak­ke­ren skul­le også fun­ge­re som hånd­lan­ger for bød­len. Men hoved­job­bet var at tage sig af døde dyr.

Og uden for byer­ne og på lan­det væk fra men­ne­sker, skul­le der gra­ves en rak­ker­ku­le, som de døde dyr skul­le smi­des i og dæk­kes til, så stan­ken ikke kun­ne genere.

”Her fra områ­det ved vi kun, at rak­ker­hu­set blev opført i 1770”, siger Ole Søren­sen fra Odder Muse­um. ”Og vi ved, der har været en rak­ker – eller en nat­mand, som han også blev kaldt – her i Ørting frem til 1809, hvor den sid­ste døde. Hans navn var Hol­ger Frederiksen”.

 Åkjær afgav så lidt som muligt

Det var områ­dets stør­ste lod­se­jer, der skul­le læg­ge jord til både hus og rak­ker­ku­le. Her i Ørting måt­te Åkjær afstå jor­den. Og god­set har slup­pet så lidt jord som muligt. For rak­ker­ku­len har ikke været langt fra huset. Tid­li­ge­re eje­re har fun­det mas­ser af dyr­ek­nog­ler, da haven blev gra­vet op. Knog­ler­ne blev solgt til en kunstgødningsfabrik.

Rak­ker­pak­kets børn

Det var ikke kun rak­ke­ren, der blev betrag­tet som uren. Det var hele hans fami­lie. Hans børn var nødt til at gif­te sig med andre rak­ker­børn. De blev betrag­tet som uden ære. En rak­kers søn­ner kun­ne hel­ler ikke kom­me i hæren – for at tage dem ind i tje­ne­sten, kun­ne have ska­de­li­ge virk­nin­ger. I dag bru­ger vi sta­dig ord som rak­ker og rak­ker­pak som skældsord.

Ole Grøns skulptur

Rak­ker­hu­set i Ørting er med i Ole Grøns skul­p­tur ved kir­ken. Og det er omtalt i hans bog ”To på tur – en bil­ledskul­p­tur og dens for­tæl­lin­ger”, hvor han også brin­ger for­tæl­lin­gen om den uhel­di­ge karl, der kys­se­de rak­ke­rens dat­ter uden at vide, hvem hun var. Han blev udstødt og vanæ­ret, og måt­te til­slut­te sig rakkerpakket.

Skul­p­tu­ren ved Ørting kir­ke – hen­tet fra Ole Grøn’s bog. Rak­ke­ren er til ven­stre for våb­ne­ne – i færd med at slå en hest ned

Tag til Bunds­b­jerg Mølle

Hvis du er inter­es­se­ret i at vide mere om rak­ke­re så tag en udflugt til Bunds­b­jerg Møl­le, der er en del af Ring­kø­bing-Skjern Muse­um. Her er en udstil­ling om rak­ker­ne – deres histo­rie bli­ver for­talt med gen­stan­de, bil­le­der, lyd og film. Bag Møl­len lig­ger Bjør­ne­mo­se­hu­set – eller rak­ker­hu­set. Her kan man kom­me ind og se, hvor­dan rak­ke­ren og hans fami­lie boe­de. Udstil­lin­gen er åben hele 2017.

Læs om Møl­len her http://www.levendehistorie.dk/Forside‑8

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr