KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Natur­gas­sens aflø­ser er end­nu ikke fundet

Sam­ar­bej­de med var­me­vær­ket i Odder – eller eget anlæg til pro­duk­tion af såkaldt grøn energi.

Det er de to valg­mu­lig­he­der GØF Kraft­var­me­værk har. Og der skal snart til at ske noget. For som der står i rap­por­ten ”Frem­ti­dig var­me­for­sy­ning Gyl­ling – Ørting – Fal­ling Kraft­var­me­værk” fra april sid­ste år:
”…. var­me­pri­sen i 2018 vil være så dyr, at lokal­sam­fun­det vil bli­ve ramt hårdt. Det kan bety­de, at der ikke vil kom­me nye til­flyt­te­re til fjern­var­me­om­rå­det, samt at bor­ger­ne i byen kan få svært ved at sæl­ge deres bolig”.

Men så galt kom­mer det ikke til at gå, lover for­man­den for Kraft­var­me­vær­kets besty­rel­se, John N. Peder­sen. ”Vi for­hand­ler sta­dig med var­me­vær­ket i Odder. Og så snart vi er nået frem til en afkla­ring af, om vi skal væl­ge det ene eller det andet, ind­kal­der vi til en ekstra­or­di­nær generalforsamling”.

Støt­ten bortfalder
Kraft­var­me­vær­ket bru­ger i dag natur­gas. Da det blev ind­ført, var det en for­holds­vis bil­lig var­mekil­de. Men i dag er afgif­ter på gas høje­re end pri­sen for gas­sen, og det er ikke læn­ge­re bil­ligt. Der­til kom­mer, at ved udgan­gen af 2018 bort­fal­der det såkald­te grund­be­løb. Og det er ikke muligt at for­læn­ge peri­o­den som føl­ge af EU’s stats­støt­te­reg­ler, oply­ser Ener­gi- og klimaministeriet.

Der er kun for­bru­ger­ne til at dæk­ke tab af indtægter

Grund­be­lø­bet blev ind­ført i 2004 og udbe­ta­les til decen­tra­le natur­gas­fy­re­de kraft­var­me­vær­ker for at stå til rådig­hed med drift­klar el-kapa­ci­tet, hvis det er nød­ven­digt. Når det­te til­skud ikke læn­ge­re udbe­ta­les, bety­der det et fald i ind­tje­nin­gen for GØF Kraft­var­me­værk på 2,5 mil­li­o­ner kro­ner. Der er ikke andre end de 474 for­bru­ge­re til at dæk­ke det ind. 

Odder Var­me­værk har afta­le til 2030
Odder Var­me­værk har ind­gå­et en afta­le med Var­me­plan Århus om at få leve­ret grøn fjern­var­me frem til 2030. ”Vi arbej­der for tiden på at udvi­de led­nings­net­tet til Sak­sild og Rørt og er åbne for at sam­ar­bej­de med andre fjern­var­me­vær­ker i Odder Kom­mu­ne, så de også kan få glæ­de af afta­len, hed det i en pres­se­med­del­el­se fra for­man­den for Odder Var­me­værk”, Car­sten Chri­sten­sen. Men det er alt­så end­nu ikke afkla­ret, om GØF skal med i den aftale.
Det har tid­li­ge­re været pla­nen, at Odder Var­me­værk skul­le leve­re til omeg­nens kraft­var­me­vær­ker. Men Hov-Boul­strup vær­ket, der har soci­al­de­mo­kra­ten Elvin Han­sen som for­mand, beslut­te­de at gå ene­gang, og pla­nen gik i opløs­ning. Elvin Han­sen er også for­mand for kom­mu­nens Mil­jø- og teknikudvalg.
GØF har siden arbej­det med fle­re alter­na­ti­ver til natur­gas­sen, og har bl.a haft det råd­gi­ven­de inge­ni­ør­fir­ma, MOE, til at udar­bej­de en rap­port. Rap­por­ten kan læses her: Frem­ti­dig var­me­for­sy­ning af GØF Kraft­var­me – SAMLET – 04042016

Nu er det så varmepumper
Den 14. I den­ne måned med­del­te Ener­gi-og kli­ma­mi­ni­ste­ri­et, at der nu skal sat­ses på sto­re el-drev­ne var­me­pum­per. Rege­rin­gen vil – sam­men med SF, Soci­al­de­mo­kra­ter, SF, de radi­ka­le og Dansk Fol­ke­par­ti – afsæt­te 53 mil­li­o­ner i både det­te år og næste år til etab­le­rings­støt­te til varmepumper.
Det hed­der i pres­se­med­del­el­sen, at ”Sto­re eldrev­ne var­me­pum­per skal kun­ne aflø­se natur­gas på lan­dets man­ge små kraft­var­me­vær­ker. Det vil give en mar­kant kli­ma­ge­vinst og ruste de små kraft­var­me­vær­ker til en bil­li­ge­re og mere grøn var­me­pro­duk­tion”. Om det­te er et alter­na­tiv til GØF Kraft­var­me­værks gaspro­duk­tion vides end­nu ikke.

 

 

 

 

 

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.