KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Natur­gas­sens aflø­ser er end­nu ikke fundet

Sam­ar­bej­de med var­me­vær­ket i Odder – eller eget anlæg til pro­duk­tion af såkaldt grøn energi.

Det er de to valg­mu­lig­he­der GØF Kraft­var­me­værk har. Og der skal snart til at ske noget. For som der står i rap­por­ten ”Frem­ti­dig var­me­for­sy­ning Gyl­ling – Ørting – Fal­ling Kraft­var­me­værk” fra april sid­ste år:
”…. var­me­pri­sen i 2018 vil være så dyr, at lokal­sam­fun­det vil bli­ve ramt hårdt. Det kan bety­de, at der ikke vil kom­me nye til­flyt­te­re til fjern­var­me­om­rå­det, samt at bor­ger­ne i byen kan få svært ved at sæl­ge deres bolig”.

Men så galt kom­mer det ikke til at gå, lover for­man­den for Kraft­var­me­vær­kets besty­rel­se, John N. Peder­sen. ”Vi for­hand­ler sta­dig med var­me­vær­ket i Odder. Og så snart vi er nået frem til en afkla­ring af, om vi skal væl­ge det ene eller det andet, ind­kal­der vi til en ekstra­or­di­nær generalforsamling”.

Støt­ten bortfalder
Kraft­var­me­vær­ket bru­ger i dag natur­gas. Da det blev ind­ført, var det en for­holds­vis bil­lig var­mekil­de. Men i dag er afgif­ter på gas høje­re end pri­sen for gas­sen, og det er ikke læn­ge­re bil­ligt. Der­til kom­mer, at ved udgan­gen af 2018 bort­fal­der det såkald­te grund­be­løb. Og det er ikke muligt at for­læn­ge peri­o­den som føl­ge af EU’s stats­støt­te­reg­ler, oply­ser Ener­gi- og klimaministeriet.

Der er kun for­bru­ger­ne til at dæk­ke tab af indtægter

Grund­be­lø­bet blev ind­ført i 2004 og udbe­ta­les til decen­tra­le natur­gas­fy­re­de kraft­var­me­vær­ker for at stå til rådig­hed med drift­klar el-kapa­ci­tet, hvis det er nød­ven­digt. Når det­te til­skud ikke læn­ge­re udbe­ta­les, bety­der det et fald i ind­tje­nin­gen for GØF Kraft­var­me­værk på 2,5 mil­li­o­ner kro­ner. Der er ikke andre end de 474 for­bru­ge­re til at dæk­ke det ind. 

Odder Var­me­værk har afta­le til 2030
Odder Var­me­værk har ind­gå­et en afta­le med Var­me­plan Århus om at få leve­ret grøn fjern­var­me frem til 2030. ”Vi arbej­der for tiden på at udvi­de led­nings­net­tet til Sak­sild og Rørt og er åbne for at sam­ar­bej­de med andre fjern­var­me­vær­ker i Odder Kom­mu­ne, så de også kan få glæ­de af afta­len, hed det i en pres­se­med­del­el­se fra for­man­den for Odder Var­me­værk”, Car­sten Chri­sten­sen. Men det er alt­så end­nu ikke afkla­ret, om GØF skal med i den aftale.
Det har tid­li­ge­re været pla­nen, at Odder Var­me­værk skul­le leve­re til omeg­nens kraft­var­me­vær­ker. Men Hov-Boul­strup vær­ket, der har soci­al­de­mo­kra­ten Elvin Han­sen som for­mand, beslut­te­de at gå ene­gang, og pla­nen gik i opløs­ning. Elvin Han­sen er også for­mand for kom­mu­nens Mil­jø- og teknikudvalg.
GØF har siden arbej­det med fle­re alter­na­ti­ver til natur­gas­sen, og har bl.a haft det råd­gi­ven­de inge­ni­ør­fir­ma, MOE, til at udar­bej­de en rap­port. Rap­por­ten kan læses her: Frem­ti­dig var­me­for­sy­ning af GØF Kraft­var­me – SAMLET – 04042016

Nu er det så varmepumper
Den 14. I den­ne måned med­del­te Ener­gi-og kli­ma­mi­ni­ste­ri­et, at der nu skal sat­ses på sto­re el-drev­ne var­me­pum­per. Rege­rin­gen vil – sam­men med SF, Soci­al­de­mo­kra­ter, SF, de radi­ka­le og Dansk Fol­ke­par­ti – afsæt­te 53 mil­li­o­ner i både det­te år og næste år til etab­le­rings­støt­te til varmepumper.
Det hed­der i pres­se­med­del­el­sen, at ”Sto­re eldrev­ne var­me­pum­per skal kun­ne aflø­se natur­gas på lan­dets man­ge små kraft­var­me­vær­ker. Det vil give en mar­kant kli­ma­ge­vinst og ruste de små kraft­var­me­vær­ker til en bil­li­ge­re og mere grøn var­me­pro­duk­tion”. Om det­te er et alter­na­tiv til GØF Kraft­var­me­værks gaspro­duk­tion vides end­nu ikke.

 

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.