KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Natur­gas­sens aflø­ser er end­nu ikke fun­det

Sam­ar­bej­de med var­me­vær­ket i Odder – eller eget anlæg til pro­duk­tion af såkaldt grøn ener­gi.

Det er de to valg­mu­lig­he­der GØF Kraft­var­me­værk har. Og der skal snart til at ske noget. For som der står i rap­por­ten ”Frem­ti­dig var­me­for­sy­ning Gyl­ling – Ørting – Fal­ling Kraft­var­me­værk” fra april sid­ste år:
”…. var­me­pri­sen i 2018 vil være så dyr, at lokal­sam­fun­det vil bli­ve ramt hårdt. Det kan bety­de, at der ikke vil kom­me nye til­flyt­te­re til fjern­var­me­om­rå­det, samt at bor­ger­ne i byen kan få svært ved at sæl­ge deres bolig”.

Men så galt kom­mer det ikke til at gå, lover for­man­den for Kraft­var­me­vær­kets besty­rel­se, John N. Peder­sen. ”Vi for­hand­ler sta­dig med var­me­vær­ket i Odder. Og så snart vi er nået frem til en afkla­ring af, om vi skal væl­ge det ene eller det andet, ind­kal­der vi til en ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling”.

Støt­ten bort­fal­der
Kraft­var­me­vær­ket bru­ger i dag natur­gas. Da det blev ind­ført, var det en for­holds­vis bil­lig var­mekil­de. Men i dag er afgif­ter på gas høje­re end pri­sen for gas­sen, og det er ikke læn­ge­re bil­ligt. Der­til kom­mer, at ved udgan­gen af 2018 bort­fal­der det såkald­te grund­be­løb. Og det er ikke muligt at for­læn­ge peri­o­den som føl­ge af EU’s stats­støt­te­reg­ler, oply­ser Ener­gi- og kli­ma­mi­ni­ste­ri­et.

Der er kun for­bru­ger­ne til at dæk­ke tab af ind­tæg­ter

Grund­be­lø­bet blev ind­ført i 2004 og udbe­ta­les til decen­tra­le natur­gas­fy­re­de kraft­var­me­vær­ker for at stå til rådig­hed med drift­klar el-kapa­ci­tet, hvis det er nød­ven­digt. Når det­te til­skud ikke læn­ge­re udbe­ta­les, bety­der det et fald i ind­tje­nin­gen for GØF Kraft­var­me­værk på 2,5 mil­li­o­ner kro­ner. Der er ikke andre end de 474 for­bru­ge­re til at dæk­ke det ind. 

Odder Var­me­værk har afta­le til 2030
Odder Var­me­værk har ind­gå­et en afta­le med Var­me­plan Århus om at få leve­ret grøn fjern­var­me frem til 2030. ”Vi arbej­der for tiden på at udvi­de led­nings­net­tet til Sak­sild og Rørt og er åbne for at sam­ar­bej­de med andre fjern­var­me­vær­ker i Odder Kom­mu­ne, så de også kan få glæ­de af afta­len, hed det i en pres­se­med­del­el­se fra for­man­den for Odder Var­me­værk”, Car­sten Chri­sten­sen. Men det er alt­så end­nu ikke afkla­ret, om GØF skal med i den afta­le.
Det har tid­li­ge­re været pla­nen, at Odder Var­me­værk skul­le leve­re til omeg­nens kraft­var­me­vær­ker. Men Hov-Boul­strup vær­ket, der har soci­al­de­mo­kra­ten Elvin Han­sen som for­mand, beslut­te­de at gå ene­gang, og pla­nen gik i opløs­ning. Elvin Han­sen er også for­mand for kom­mu­nens Mil­jø- og tek­ni­k­ud­valg.
GØF har siden arbej­det med fle­re alter­na­ti­ver til natur­gas­sen, og har bl.a haft det råd­gi­ven­de inge­ni­ør­fir­ma, MOE, til at udar­bej­de en rap­port. Rap­por­ten kan læses her: Frem­ti­dig var­me­for­sy­ning af GØF Kraft­var­me – SAMLET – 04042016

Nu er det så var­me­pum­per
Den 14. I den­ne måned med­del­te Ener­gi-og kli­ma­mi­ni­ste­ri­et, at der nu skal sat­ses på sto­re el-drev­ne var­me­pum­per. Rege­rin­gen vil – sam­men med SF, Soci­al­de­mo­kra­ter, SF, de radi­ka­le og Dansk Fol­ke­par­ti – afsæt­te 53 mil­li­o­ner i både det­te år og næste år til etab­le­rings­støt­te til var­me­pum­per.
Det hed­der i pres­se­med­del­el­sen, at ”Sto­re eldrev­ne var­me­pum­per skal kun­ne aflø­se natur­gas på lan­dets man­ge små kraft­var­me­vær­ker. Det vil give en mar­kant kli­ma­ge­vinst og ruste de små kraft­var­me­vær­ker til en bil­li­ge­re og mere grøn var­me­pro­duk­tion”. Om det­te er et alter­na­tiv til GØF Kraft­var­me­værks gaspro­duk­tion vides end­nu ikke.

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58