KORT NYT

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

ØFUGs nye for­kvin­de er fra Odder, men hun fore­træk­ker den lil­le forening

Camil­la Abra­ham – på trods af Odder-adres­sen har hun god tiknyt­ning til vores områ­de og til ØFUG

Godt 100 meter fra fami­li­ens hus på Parkvej hol­der Odders idræts­for­e­nin­ger til. Og fra den anden side af huset, er det hur­tigt at kom­me til svøm­me­hal­len. Så hvor­for alver­den har Camil­la Abra­ham så valgt at tage et nap som for­mand for Ørting – Fal­lings idræts­for­e­ning – ØFUG
”Jeg kom­mer fra Vir­ring, som er en lil­le by, og de små for­e­nin­ger, hvor alle ken­der hin­an­den, til­ta­ler mig”, siger hun. ”Mine svi­ger­for­æl­dre bor i Ørting, og vi har ven­ner i lands­by­en, så jeg ken­der områ­det rig­tigt godt, og jeg ken­der ØFUG. Jeg begynd­te som træ­ner for ØFUGs Stjer­ne­spi­re-hold, og så kom jeg i gym­na­sti­k­ud­val­get og også i besty­rel­sen. Min dat­ter på fire år har gået til gym­na­stik i for­e­nin­gen, og min søster er træ­ner for jum­ping fit­ness, der fore­går på små tram­po­li­ner. Så alt i alt synes jeg, vores fami­lie har en til­knyt­ning til for­e­nin­gen, som gjor­de det natur­ligt for mig at sige ja til at være for­mand, da Line Tikjøb efter fle­re år syn­tes, det var tiden at stoppe”. 

VI SKAL HOLDE BØRN OG UNGE 

Det er en vel­fun­ge­ren­de for­e­ning, hun er ble­vet for­mand for. Cor­o­na-ned­luk­nin­ger har skabt pro­ble­mer for ØFUG – som for de fle­ste for­e­nin­ger – og den skal også slås med, at børn fra områ­det skal i sko­le i Gyl­ling eller Odder. 
”Der ikke noget at sige til, at de i fri­ti­den ger­ne vil være dér, hvor kam­me­ra­ter­ne er. Så vi skal fort­sæt­te med at gøre en mål­ret­tet ind­sats for at få børn og unge ind i ØFUG – og bli­ve, når de begyn­der at gå i sko­le”, siger Camilla. 

Micha­el og Lou­i­se er med på alt – børn og unge skal føle, at Hal­len er deres sted

Der­for er hun utro­lig glad for Micha­el og Lou­i­se i Ørting Hal­len. ”Vi er så utro­ligt hel­di­ge, at vi har Micha­el og Lou­i­se som hal­in­spek­tø­rer og i cafe­en. Cafe­en har alle­re­de godt fat med take away, dagens ret og de efter­hån­den berøm­te bur­ge­re. Det vil sen­de folk til Hal­len. Og des­u­den er de to med på det hele. Vi skal have arran­ge­ret Hal­lowe­en-fest for børn og unge og også andre fester for dem, så de ople­ver, at Hal­len er deres sted. Måske kan det også få fle­re af deres kam­me­ra­ter fra Odder truk­ket ud til os”. 

KORT AFSTAND MELLEM ORD OG HANDLING 

Camil­la er også glad for ØFUGs besty­rel­se, hvor nog­le med­lem­mer har været med i fle­re år – andre kun et år – og så er der helt nye med­lem­mer. Der­til kom­mer, at fle­re udvalg arbej­der med afgræn­se­de opga­ver. F.eks. gym­na­sti­k­ud­val­get og skro­t­ud­val­get, der arbej­der med loppemarkedet. 

ØFUG har i Lines tid som for­mand været kendt for, at ide­er altid er ble­vet godt mod­ta­get. At der ikke er langt mel­lem ord og hand­ling. Og sådan skal det fort­sat være”, siger Camil­la. Og det pas­ser hen­de godt. 

”Jeg har prø­vet at arbej­de i det offent­li­ge system – nem­lig i Arbejds­til­sy­net. Mit tem­pe­ra­ment er ikke til, at alt skal sen­des gen­nem et helt hie­rar­ki og hel­ler ikke til de lang­truk­ne møder. Jeg har det bedst med kort afstand mel­lem idé og hand­ling, og det er noget af det, jeg fin­der så til­ta­len­de ved ØFUG: Har du en god idé? Fint. Gør det.  Jeg bry­der mig ikke om ”vi ple­jer”. For det blo­ke­rer for alt. Det er vig­tigt, der altid er liv omkring en for­e­ning som ØFUG”. 

SOMMERGYMNASTIK OG JUMPING FITNESS 

Efter den sto­re gym­na­sti­kop­vis­ning, er der nor­malt dødt i Hal­len. Men for­e­nin­gen prø­ver nu at for­læn­ge sæso­nen en smu­le med som­mer­gym­na­stik frem til som­mer­fe­ri­en, og med jum­ping fit­ness.
”Det kan så godt være, at det brin­ger lidt rod i det tra­di­tio­nel­le kon­tin­gent­sy­stem, men de pro­ble­mer må vi løse. Måske skal vi væk fra, at der skal beta­les for en hel sæson, når et barn er til­meldt til gym­na­stik. Det kan godt være en øko­no­misk belast­ning for en fami­lie med fle­re børn – spe­ci­elt da nu, hvor alt bli­ver så meget dyre­re. Vi er nødt til at være flek­sib­le, når vi ikke vil have, at børn skal hæg­tes af”. 

FITNESS OG TENNIS SKABER LIV 

Fit­ness med godt 150 med­lem­mer er med til at ska­be liv i og ved Hallen

Fit­ness, der nu har godt 150 med­lem­mer, hjæl­per godt til med at ska­be liv omkring Hal­len. Og ten­nis­ba­ner­ne træk­ker også folk til. 
”Men vi vil ger­ne have fle­re til at kom­me”, siger Camil­la. ”Baner­ne og klubhu­set er i meget fin stand – tak­ket være Hal­lens besty­rel­se. Vi vil ger­ne invi­te­re til åbning med lidt gril­l­fest, så fle­re måske vil få lyst til at spil­le. Det er – som fit­ness – et meget flek­si­belt til­bud: Betal et beløb for en nøg­le, og du kan kom­me, når det pas­ser dig”. 

UDEN FRIVILLIGEINTET ØFUG 

Hun vil arbej­de for end­nu mere åben­hed om for­e­nin­gens arbej­de: ”En af de unge fra gym­na­sti­k­ud­val­get er ved at lave en ny hjem­mesi­de, og den skal rum­me andet end prak­ti­ske oplys­nin­ger. Refe­ra­ter fra besty­rel­ses­mø­de­r­ne bør også være til­gæn­ge­li­ge for alle, så det er muligt at føl­ge med i, hvad vi arbej­der med. 

En for­e­ning som ØFUG er afhæn­gig af de fri­vil­li­ge. Som træ­ne­re og som hjæl­pe­re ved de akti­vi­te­ter, der skal skaf­fe ekstra pen­ge i kas­sen til brug for arbej­det med til­bud til børn og unge. 

Efter den sto­re gym­na­sti­kop­vis­ning sag­de fle­re fri­vil­li­ge, at de glæ­der sig til at kom­me igen næste år

”Vi har man­ge, der stil­ler op igen og igen”, siger Camil­la. ”Men vi kan sag­tens bru­ge fle­re. Der­for er åben­he­den også nød­ven­dig. Jeg var så glad efter gym­na­sti­kop­vis­nin­gen, for­di fle­re sag­de, at det hav­de været en rig­tig god ople­vel­se – og at de vil kom­me igen næste år for at hjæl­pe til”. 

I den kom­men­de wee­kend er der lop­pe­mar­ked i Hal­len, og så er vi til­ba­ge til det nor­ma­le tids­punkt. For­di Cor­o­na brem­se­de for akti­vi­te­ten, blev lop­pe­mar­ke­det skub­bet og skub­bet – for så ende­lig at bli­ve afholdt 19. sep­tem­ber sid­ste år. 

”Når alt er betalt, ple­jer det at ind­brin­ge 50 – 60000 kr. til for­e­nin­gens arbej­de. Og vi har god brug for pen­ge­ne”, siger Camil­la. ”Også for de pen­ge, der ple­jer at kom­me ind fra Sydens Per­le og andre akti­vi­te­ter under Odder Byfest. Så der er vir­ke­lig brug for alle fri­vil­li­ge. Vi skal bli­ve gode til at for­tæl­le, hvad man kan få ud af at hjæl­pe til. Sam­men­hol­det. De fæl­les resul­ta­ter. Betyd­nin­gen af de pen­ge, akti­vi­te­ter­ne giver i kas­sen. At til­flyt­te­re kan lære folk at ken­de, når de hjæl­per til. 

KOM HERUD, ODDER-BOERE 

For Camil­la sker der hel­ler ikke noget ved, at fle­re fra Odder kom­mer til Ørting Hal­len. ”Vi har alle­re­de gym­na­ster, der hel­le­re vil være her. Vi har folk fra Odder, der bru­ger fit­ness-rum­met. De vil ger­ne være her, hvor vi har de sam­me maski­ner – men vi tager det måske lidt mere med ro, så det hand­ler ikke om at skul­le spej­le sig i de super­træ­ne­de og måske føle ens eget tem­po er for lavt. Her er cafe­en en stor hjælp. Folk kan kom­me og træ­ne og bag­ef­ter spi­se her eller tage mad med hjem. Der er også plads til, at man bare kan slap­pe af efter træningen”. 

DEN ENESTE FORENING FOR ALLE 

”Vi har en rig­tig god for­e­ning, der har over­le­vet både sko­le­luk­nin­ger og Cor­o­na”, under­stre­ger Camil­la.  ”Og vi skal gøre alt, vi kan for at udvik­le den og ska­be nye mulig­he­der. For ØFUG er den ene­ste for­e­ning, der har kon­takt med alle grup­per i lands­by­er­ne – på tværs af alder, tro og andre for­skel­lig­he­der.  Det er her, nye bebo­e­re kan kom­me med i net­værk og få nye ven­ner. Det er her lands­by­er­nes børn – spredt på for­skel­li­ge sko­ler – lærer hin­an­den at ken­de. Så den har stor betyd­ning for det, der med et lidt for­s­lidt udtryk kal­des soci­al sammenhængskraft”. 

KALENDERSOGNEUDFLUGT
25. maj går turen til Oden­se med sejlads på Åen, besøg i H.C. Ander­sens Hus, mid­dag på Den Gam­le Kro, besøg i Oden­se Dom­kir­ke og kaf­fe på Børkop Vand­møl­le. Pris incl. bus­tu­ren 100 kr. Til­mel­ding sene­st 18. maj til Ben­te Ras­mus­sen – 8655 2142 eller 2064 3151

KAFFE OG GÅTURE
30. maj kl. 13.30 mødes Dan­ske Seni­o­rer ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten til fæl­les gåture/​køreture og kaf­fe til en tier.

ALRØ-HISTORIKER FORTÆLLER
02. juni kl. 19 for­tæl­ler Rik­ke Agne­te Olsen om Bjør­n­kær. Kul­tur­Hub Odder arran­ge­rer. Bil­let kan købes her

SPIL TOFTEN

13. juni invi­te­rer Dan­ske Seni­o­rer til uden­dørs spil på Tof­ten (ved siden af den gam­le præ­s­te­gård) på Bils­bæ­kvej. Alle, der har lyst, kan være med. Der er kaf­fe til en tier i spejderhytten.