KORT NYT

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler. 

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

Gå påske­froko­stens kal­o­ri­er væk i Amstrup Enge og i de fre­de­de Uld­rup Bakker

(foto: Poul Hen­ning Jensen)

Før skjul­te højt ukr­udt Hen­rys bænk, og biler måt­te par­ke­re meget tæt på vej­en, når vej­ret ind­bød ejer­ne til at gå en tur gen­nem Åda­len, Amstrup enge og i Uld­rup bak­ker­ne. Nu er der lavet en lil­le par­ke­rings­plads, og bor­de og bæn­ke er sat frem, så man før eller efter bak­ke­van­drin­gen kan ind­ta­ge med­bragt mad og kaffe.

Hen­rys bænk er ved at bli­ve restau­re­ret, og bag­ef­ter kom­mer den retur.

Turen er værd at gå. F.eks. en af påske­da­ge­ne, hvor frokost­bor­det – på trods af inf­la­tio­nens pris­stig­nin­ger – har været overfyldt. 

AMSTRUP ENGE

Når man kom­mer til enden af den lil­le vej, der går fra par­ke­rings­plad­sen, kom­mer man til Amstrup enge og Åda­len, der gen­nem­strøm­mes af Åkær Å. En bro over åen er byg­get af gam­le jer­n­ba­nes­vel­ler. Iføl­ge Natur­fred­nings­for­e­nin­gen er Åda­len det sted i kom­mu­nen, hvor den bio­lo­gi­ske mang­fol­dig­hed er størst. Her er 560 af de godt 1000 arter som­mer­fug­le, vi har her i lan­det, fast­bo­en­de. Her er – lidt sene­re på året – vil­de blom­ster i mas­se­vis, og der er et fug­le­liv, man ikke fin­der magen til andre ste­der. Man kan f.eks. være hel­dig at se fiske­hej­rer, mus­vå­ger, tra­ner og en sjæl­den gang havørn. Det er også her, man kan høre nattergalen.

DE FREDEDE BAKKER

Når man føl­ger stien, kom­mer man til Uld­rup Bak­ker­ne. Områ­det blev fre­det i 1952 på ini­ti­a­tiv af den tid­li­ge­re ejer af god­set Åkær, Fro­de Busky Neer­gaard. Den omfat­ter 56 hektar jord mel­lem Hor­sens Fjord og Uld­rup­går­den eller Schäf­fer­går­den, som den kal­des. (En hektar er 10.000 kva­drat­me­ter). Det sva­rer til knap fire fod­bold­ba­ner efter de inter­na­tio­na­le mål. Hen­sig­ten var, at områ­dets dyre og plan­te­liv skul­le pas­se sig selv. Områ­det må hver­ken opdyr­kes eller beplan­tes – og ingen dyr må græs­se på are­a­let. Fred­nin­gen skul­le alt­så være ”urørt af kul­turind­greb”, som det hed. 

HER BLEV HOLDT FOLKEMØDER

Udsigt fra Blaks­høj (foto fra Odder kom­mu­nes Facebook)

Når man kom­mer til enden af stien, skal man dre­je til høj­re, og så begyn­der det hele tiden at gå lidt opad.  Drej igen til høj­re, når stien slut­ter. Så kom­mer du op på Blaks­høj – det høje­ste punkt, der er 73 meter over havet. Her­fra har man udsigt hen over Hor­sens Fjord.

Blaks­høj og Uld­rup Bak­ker­ne blev i 1930’erne brugt til fol­ke­mø­der, hvor der efter bed­ste grundtvi­gi­an­ske tra­di­tion blev sun­get san­ge fra højsko­lesang­bo­gen og der blev invi­te­ret for­skel­li­ge talere.

Det var altid den før­ste søn­dag i juli, og i bogen ”Vi byg­ge­de selv vores sam­fund” for­tæl­les, at et fem­mands orke­ster sør­ge­de for musik og folk fra hele egnen delt­og i møde­r­ne. De kom på cykel eller i heste­vogn, og det kun­ne hvirv­le støv op fra vej­en, der ikke var asfal­te­ret, så en af koner­ne i Ålstrup var travlt beskæf­ti­get i man­ge timer. Hun lag­de stor vægt på ren­lig­hed, vil­le ikke risi­ke­re, at hen­des vin­du­er blev snav­se­de af stø­vet. Der­for bar hun den ene spand efter den anden med vand ud og hæld­te det på vej­en.
Da Dan­mark blev besat, stop­pe­de møde­r­ne, og de kom aldrig i gang igen. 

TUREN ER KNAPKMBEGGE VEJE

Hen­rys bænk var dæk­ket af ukrudt

Turen fra par­ke­rings­plad­sen i Amstrup og op på Blaks­høj er på knap 3 km. Til­ba­ge igen på par­ke­rings­plad­sen kan man inden læn­ge sid­de på Hen­rys bænk. Hen­ry Jen­sen var lokal­po­li­ti­ker. Og ingen med pro­ble­mer gik for­gæ­ves til Hen­ry. ”Sådan kan man ikke behand­le folk”, sag­de han, og så gik han i aktion. Om Hen­ry sag­de folk, at han var ordent­lig, og det fik man­ge, som ikke kun­ne drøm­me om at stem­me på hans par­ti – Rets­for­bun­det – til et fol­ke­tings­valg, til at stem­me på ham den ene gang efter den anden, når loka­le poli­ti­ke­re skul­le væl­ges. Læs Lokal­po­stens portræt af Hen­ry Jen­sen her.

Natur­fred­nings­for­e­nin­gen har lavet nog­le små fol­de­re med for­slag til ture i Odder kom­mu­ne. Den om turen op på Blaks­høj kan du læse her.

KALENDER

BYFESTGYLLING

15. – 17. juni er der byfest i Gyl­ling. Pro­gram for alle tre dage kan ses her

15 ÅR MED GITTE

18. juni kl. 12 – ? invi­te­rer Git­te Dine­sen fami­lie, ven­ner, bekend­te, for­ret­nings­for­bin­del­ser, nabo­er… kort sagt: alle – til at kom­me og være med til at fejre 15. års jubilæ­et i Falling. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.