KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Ørting Hal­len fører sta­dig

Ørting Hal­len er sta­dig den hal i Odder kom­mu­ne, der har den høje­ste udlej­nings­pro­cent. Og udlej­nin­gen har gene­relt været sti­gen­de – både i dag­ti­mer­ne og i wee­ken­der­ne.

Tho­mas Tikjøb – ren­der med jæv­ne mel­lem­rum kom­mu­nen på døre­ne

Det sag­de for­man­den for Ørting Hal­len, Tho­mas Tikjøb, på Hal­lens gene­ral­for­sam­ling tirs­dag aften. Han sag­de

Hal­len har den høje­ste udlej­nings­pro­cent i kom­mu­nen

også, at Hal­len øko­no­misk er kom­met nogen­lun­de gen­nem cor­o­na-kri­sen. Bl.a. for­di det har været muligt at søge hjæl­pe­pak­ken, da besty­rel­sen efter nog­le uger valg­te at sen­de de to ansat­te hjem med fuld løn.

KOMMUNEN ER FOR FEDTET
”Der er godt styr på øko­no­mi­en, selv om året slut­ter med et min­dre under­skud”, sag­de Tho­mas Tikjøb. ”Det skyl­des bl.a. et tab på 40.000 kr i for­bin­del­se med luk­nin­gen af Mar­gret­he­lyst Frisko­le.
Men selv om der er styr på øko­no­mi­en, er det tæt på en under­skud­s­for­ret­ning, når Hal­len lejer ud til for­e­nin­ger­ne. Det er for­di kom­mu­nen ikke vil sæt­te pri­sen pr. udlej­nings­ti­me op.
Der­for ren­der han med jæv­ne mel­lem­rum kom­mu­nen på døre­ne, så pri­sen pr udlej­nings­ti­me kan bli­ve sat op. Til nu uden held. For det vil koste kom­mu­nen pen­ge. “Men det skal nok lyk­kes”, sag­de han håbe­fuldt.

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58