KORT NYT

Loka­l­om­rå­dets udvik­lings­plan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup.

Østjy­der mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les for­e­ning.

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 med­lem­mer.

Vej­bod fort­sæt­ter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til for­sam­lings­for­bud­det”.

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug.

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tæn­ke­boks”.

Pla­der for de smadre­de vin­du­er

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vin­du­er.

Lor­te Cor­o­na”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafe­te­ria.

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned.

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude.

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Ørtings egen Elle­ham­mer

Flyv Hans er med på Ole Grøns “To på tur”-skulptur i Vita Par­ken. Også hans mor, der ven­ter med sko­v­hug­ger-øksen, er at fin­de her

Han opfør­te sig ikke som alle andre. Han boe­de ikke som andre. Og så for­søg­te han at fly­ve hen over Gos­mer Kir­kes tårn i et hjem­mela­vet lil­le fly. Det måt­te dog nød­lan­de i en tjør­ne­hæk, og for­di hans iltre mor ikke vil­le risi­ke­re en gen­ta­gel­se, gik hun løs på hans fly­ven­de værk med en sko­vøk­se, og for­vand­le­de det til pin­de­bræn­de. Histo­ri­en gen­tog sig, da han byg­ge­de en heli­kop­ter, der dog aldrig kom i luf­ten.
Siden turen over kir­ketår­net fik han til­nav­net Flyv Hans. Han blev betrag­tet som en sær­ling – og det var han vel også. Men han var først og frem­mest en geni­al pro­blem­lø­ser og opfin­der.
Hans med efter­nav­net Ras­mus­sen blev født i Ørting 27. marts 1894. 23 år efter Jacob C. Elle­ham­mer, som var en af de ken­de­ste dan­ske fly­pio­ne­rer.

Hele fami­li­en sam­let – Hans sid­der på taget og drøm­mer vel om at fly­ve

Fami­li­en, der bestod af far, mor, to døtre og så Hans, boe­de i en lil­le ejen­dom på Bils­bæ­kvej 110. Men i 1907 flyt­te­de de alle til Gos­mer, hvor far’en – Søren Ras­mus­sen – for­sør­ge­de fami­li­en ved at arbej­de som dag­le­jer og arbejds­mand.
Da Hans var fær­dig med sko­len, kom han i lære som smed og fik sene­re arbej­de i Gyl­ling som cykel­s­med og meka­ni­ker. Sene­re kom han til Odder Auto­mo­bil­han­del. Han blev boen­de hjem­me hos for­æl­dre­ne i Gos­mer, hvor han ind­ret­te­de et værk­sted i et udhus.

KUNNE LAVE ALTUNDTAGEN PENGE
Meget tid­ligt viste Hans, at han hav­de end­da rig­tig gode evner, når det hand­le­de om at løse ethvert pro­blem med moto­rer og maski­ner. Og han fik kon­stant ide­er til nye opfin­del­ser. Han vid­ste alt om for­ar­bejd­ning af stål. Han kun­ne få enhver motor til at fun­ge­re igen, og han var altid på jagt efter meto­der til at gøre ting enk­le. F.eks. en af de mere simp­le – en maski­ne, som kun­ne hug­ge træ til pin­de­bræn­de. Den skul­le efter sigen­de have arbej­det i et infer­no af støj. Men den spa­re­de folk for en mas­se arm­be­væ­gel­ser – og han tog rundt med maski­nen og hjalp til med bræn­det.
Han opfandt en hydraulisk værk­steds­lift, som en virk­som­hed hur­tigt kopi­e­re­de og tog patent på – uden at Flyv Hans på nogen måde fik del i den. Sådan var det med fle­re ting – han fik ikke selv udbyt­te. Man sag­de om Flyv Hans, at han kun­ne lave alt – und­ta­gen pen­ge.
Han sam­ar­bej­de­de med fle­re af de men­ne­sker, som sene­re skab­te rime­ligt sto­re virk­som­he­der i Odder. F.eks Vig­go Holm Ander­sen, der skab­te HOAN, Hans Peder­sen som skab­te Hydrauli­co, og Reg­ner Ran­ders, som var invol­ve­ret i man­ge virk­som­he­der før han skab­te møbel­de­sign­virk­som­he­den R.Randers.

HANS KENDTE FORMLEN
Reg­ner Ran­ders skrev sine erin­drin­ger, og han omta­ler fle­re ste­der Flyv Hans. Ran­ders var udlært meka­ni­ker, og skul­le til sven­de­prø­ve. Han skul­le kla­re for­skel­li­ge opga­ver Bl.a. skul­le han – som han skri­ver – “teg­ne og for­kla­re et kom­plet strøm­s­ke­ma, samt kun­ne reg­ne heste­kræf­ter ud, når bor­ing og slag­læng­de blev oplyst. Det sid­ste var det vær­ste, for hver­ken værk­fø­re­ren eller motor­sag­kyn­dig Chri­sten­sen Ålyk­ke kend­te sådan en for­mel”. Der­for cyk­le­de han ud til Flyv Hans for at få hjælp. “Jeg tog der­ud, han klø­e­de sig lidt i nak­ken og sag­de: “Det er bor­ing x slag­læng­de x 0,03 x cylin­de­ran­tal”. Sku­e­me­stre­ne indrøm­me­de, da de hør­te min histo­rie, at de ikke selv kend­te form­len”.
Flyv­Hans var sene­re ansat I fle­re af Reg­ner Ran­ders’ virk­som­he­der, hvor der var god brug for hans evner som pro­blem­lø­ser og opfin­der. Men han vil­le ikke mel­de sig ind i en fag­for­e­ning, og det gav bøvl. De to beva­re­de dog deres ven­skab, og i erin­drin­ger­ne omta­ler Ran­ders Hans på en sær­de­les posi­tiv måde.

FLYVHANS FLØJ

I et sådant lil­le fly kom Flyv­Hans for før­ste og ene­ste gang i luf­ten

Hans blev ved med at inter­es­se­re sig for fly. Og han kom da også i luf­ten – for før­ste – og sid­ste – gang. Et Fok­ker fly måt­te nød­lan­de på Dybva­ds mark i begyn­del­sen af 1930-erne. Meka­ni­ke­re kom med reser­ve­de­le, men det hjalp ikke noget. Flyv­Hans kig­ge­de på deres anstren­gel­ser – og så tog han over. Gik hjem og fixe­de reser­ve­de­len, så den pas­se­de. Den ene­ste beløn­ning han ønske­de, var en tur i det lil­le fly. Det fik han.

TIL DYBVAD MØLLE
Hans boe­de sta­dig hjem­me. Det sam­me gjor­de hans søster The­re­se. I 1930 dør far’en, Søren Ras­mus­sen. Hans flyt­ter sam­men med mor og søster til Dybvad Møl­le, hvor han straks ind­ret­te­de et værk­sted. Møl­len eksi­ste­rer ikke mere. Men den lå på Gyl­ling­vej – lige over­for Per­sie­vej og Rik­ke og Thomas’s hus, der engang hør­te til møl­len.

Dybvad Møl­le på Gyl­ling­vej – her boe­de Flyv­Hans nog­le år sam­men med mor Ane og søster The­re­se

Hans’s og The­re­ses mor – Ane – dør I 1943. Nogen tid efter køb­te Hans et lil­le hus, hvor han flyt­te­de over sam­men med søste­ren. Hvor læn­ge de boe­de der, og hvor­for Hans solg­te det igen, er uvist. Men det var sik­kert p.g.a de evin­de­li­ge pen­ge­pro­ble­mer. Han hjalp utro­lig man­ge men­ne­sker, løste et utal af pro­ble­mer, men han blev sjæl­dent betalt ordent­ligt. Der­til kom­mer, at han også på andre måder blev udnyt­tet. Man siger, at den klo­ge nar­rer den min­dre klo­ge.  I den­ne sam­men­hæng var der tale om kynisk udnyt­tel­se af et god­tro­en­de men­ne­ske, som fandt glæ­den I at få ting til at fun­ge­re – at få ide­er og føre dem ud i livet, og hvor klogt er dét lige? Og den “min­dre klo­ge” var nok den klo­ge­ste af alle. Han kun­ne bare ikke fin­de ud af de bureau­kra­ti­ske patent-ansøg­nin­ger. Det kun­ne andre, og de søg­te – og fik. Men ikke på hans veg­ne.

I ET SKUR UDEN VAND OG EL
Efter at have solgt huset, byg­ge­de Hans et træs­kur på fun­da­men­tet fra en gam­mel trans­for­ma­tor­sta­tion ved Øster­går­de I Ørting. Her flyt­te­de de to søsken­de så ind. Også her hav­de han et lil­le værk­sted.
Lis­si Kou­strup Jen­sen var som barn med hen­des far rundt, når han del­te bøger ud fra bog­klub­ben Fremad. De besøg­te også Hans og The­re­se I sku­ret.
“Det var en ople­vel­se”, for­tæl­ler hun. “Jeg var fasci­ne­ret af, at man kun­ne bo sådan i kun ét rum. The­re­se lave­de mad på et spri­tap­pa­rat, og der var en Bess Ovn, der med petrole­um skul­le opvar­me sku­ret. Og der var ufat­te­ligt man­ge ting og sager”.
Der var ikke vand I sku­ret. Det blev hen­tet fra en vand­ha­ne, der var I direk­te for­bin­del­se med hoved­led­nin­gen. Der var hel­ler ikke elek­tri­ci­tet ind­lagt. Det kla­re­de Hans selv.
Knud Mil­da­hl Han­sen for­tæl­ler: “Jeg hav­de en gam­mel Ford, som ikke rig­tigt vil­le mak­ke ret. Og jeg tænk­te, at Hans måske kun­ne gøre lidt ved den. Da jeg kom der­ud, kun­ne jeg høre, at Hans var i værk­ste­det for moto­ren kør­te. Da jeg kom ind kør­te hele værk­ste­det. Det var jo med dri­vaks­ler oppe under lof­tet og rem­træk til maski­ner­ne incl. en gene­ra­tor. Hans stod og bar­be­re­de sig med en Phi­lips­ha­ve, og da han var fær­dig med det, stop­pe­de han moto­ren”.
Også Knud Erik Peder­sen har ople­vet Hans lave strøm til deres eget for­brug. Han siger: ”Da jeg var barn boe­de jeg i Øster­går­de­ne, og sko­le­vej­en gik lige for­bi Hans og Tere­ses lil­le træhus. Ind imel­lem kun­ne man høre en maski­ne, der lød lige­som en gam­mel fiske­kut­ter inde fra grun­den. Det var når Hans lave­de strøm til deres lys. De var nem­lig ikke koblet på lys­net­tet, så hvad der var til strøm blev dre­vet af bat­te­ri­er”.

Det var sådan en trak­tor, Flyv­Hans hav­de – dog ikke i så pæn stand

Knud Erik har også ople­vet Hans’es trak­tor: ” Trak­to­ren var mon­te­ret med en sænk­bar rundsav for­an, som han kun­ne skil­le sto­re trærød­der ad med”.
Finn Søren­sen sup­ple­rer: ”Trak­to­ren var byg­get om, så han kun­ne køre på fla­ske­gas. Den hav­de en meget spe­ci­el lyd, og når jeg hør­te den, drø­ne­de jeg altid ned til vej­en for at se ham køre for­bi”.

BEGRAVEDE OPFINDELSERSLAGTERENS HAVE
Hans var kendt for at have et iltert tem­pe­ra­ment, men det hav­de han ikke fra frem­me­de, når man tæn­ker på, at hans mor hug­ge­de hans før­ste fly i styk­ker med en sko­vøk­se. Men det kom mest til udtryk, når han var ble­vet snydt, eller når han ikke kun­ne få nogen til at inve­ste­re i hans opfin­del­ser. Så hug­ge­de han dem i styk­ker og smed dem i en brønd eller begra­ve­de dem i slag­te­rens have, så ingen kun­ne få fin­gre­ne i dem.
Men Hans hav­de også andre sider. Tove Mad­sen for­tæl­ler, at når han var i godt humør, spil­le­de han på savblad og tog på besøg hos andre. Bl.a. hos hen­des far­mor og hen­des far.
De to søsken­de blev betrag­tet som sær­lin­ge. Men de var hele tiden en del af lokal­sam­fun­det. Man­ge kan for­tæl­le, at når der blev slag­tet på en gård, blev der sendt en kurv fyldt med mad til Hans og The­re­se. Også til jul blev der tænkt på de to søsken­de i sku­ret.

I EVIG SKRÆK FOR EKSTRABLADET
Flyv Han­ses hel­bred svig­te­de de sid­ste år han leve­de. Og til sidst kom han på Odder Hjem­met, hvor han døde i 1973 – 79 år gam­mel.

Hjem­meplej­en i Odder hav­de en skræk for, at EkstraBla­det vil­le kom­me for­bi og se, hvor­dan Flyv­Hans’s søster boe­de

The­re­se blev boen­de i sku­ret en tid, og efter sigen­de gav det hjem­meplej­en i Odder kom­mu­ne stor skræk for, at EkstraBla­det skul­le kom­me for­bi og skri­ve en “sådan kan ingen bo”-historie. Efter en tid lyk­ke­des det at få hen­de til at flyt­te til De Gam­les Hjem i Odder.
Histo­ri­en om Hans er histo­ri­en om en selvlært mand, der kun­ne alt, når det hand­le­de om stål, moto­rer og hydraulik, og hvis hjer­ne kon­stant var beskæf­ti­get med nye opfin­del­ser – en mand, som fandt glæ­den i at få ting til at lyk­kes. Men det er også histo­ri­en om en god­tro­en­de mand, der kon­stant hav­de pen­ge­pro­ble­mer. Han blev udnyt­tet af andre, der ikke selv kun­ne få de ide­er, der blev skabt i hans krøl­le­de hjer­ne, men som kend­te spil­le­reg­ler­ne og kun­ne træn­ge gen­nem bureau­kra­ti­et, og som snød ham for paten­ter og pen­ge.
Hans blev begra­vet på Gos­mer kir­ke­gård. Det har ikke været muligt at fin­de hans grav.

 

 

KALENDER

AFLYSNING:
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 3. novem­ber er aflyst på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set 29. okt., 05. nov., 12. nov. og 19. nov. på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58

CORONA-AFLYSNING
MARGRETHS GOBELINER

19. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsen om gobe­li­ner­ne på Chri­sti­ans­borg, som Dron­nin­gen fik, da hun fyld­te 50 år. Hun var en del af den lil­le grup­pe, som fik ide­en til de far­ve­strå­len­de vær­ker, som for­tæl­ler Dan­marks histo­rie. Bag­ef­ter der der fæl­les kaf­fe­bord – pri­sen for kaf­fe og kage er 25 kr.