KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Ørtings egen Ellehammer

Flyv Hans er med på Ole Grøns “To på tur”-skulptur i Vita Par­ken. Også hans mor, der ven­ter med sko­v­hug­ger-øksen, er at fin­de her

Han opfør­te sig ikke som alle andre. Han boe­de ikke som andre. Og så for­søg­te han at fly­ve hen over Gos­mer Kir­kes tårn i et hjem­mela­vet lil­le fly. Det måt­te dog nød­lan­de i en tjør­ne­hæk, og for­di hans iltre mor ikke vil­le risi­ke­re en gen­ta­gel­se, gik hun løs på hans fly­ven­de værk med en sko­vøk­se, og for­vand­le­de det til pin­de­bræn­de. Histo­ri­en gen­tog sig, da han byg­ge­de en heli­kop­ter, der dog aldrig kom i luften.
Siden turen over kir­ketår­net fik han til­nav­net Flyv Hans. Han blev betrag­tet som en sær­ling – og det var han vel også. Men han var først og frem­mest en geni­al pro­blem­lø­ser og opfinder.
Hans med efter­nav­net Ras­mus­sen blev født i Ørting 27. marts 1894. 23 år efter Jacob C. Elle­ham­mer, som var en af de ken­de­ste dan­ske flypionerer.

Hele fami­li­en sam­let – Hans sid­der på taget og drøm­mer vel om at flyve

Fami­li­en, der bestod af far, mor, to døtre og så Hans, boe­de i en lil­le ejen­dom på Bils­bæ­kvej 110. Men i 1907 flyt­te­de de alle til Gos­mer, hvor far’en – Søren Ras­mus­sen – for­sør­ge­de fami­li­en ved at arbej­de som dag­le­jer og arbejdsmand.
Da Hans var fær­dig med sko­len, kom han i lære som smed og fik sene­re arbej­de i Gyl­ling som cykel­s­med og meka­ni­ker. Sene­re kom han til Odder Auto­mo­bil­han­del. Han blev boen­de hjem­me hos for­æl­dre­ne i Gos­mer, hvor han ind­ret­te­de et værk­sted i et udhus.

KUNNE LAVE ALTUNDTAGEN PENGE
Meget tid­ligt viste Hans, at han hav­de end­da rig­tig gode evner, når det hand­le­de om at løse ethvert pro­blem med moto­rer og maski­ner. Og han fik kon­stant ide­er til nye opfin­del­ser. Han vid­ste alt om for­ar­bejd­ning af stål. Han kun­ne få enhver motor til at fun­ge­re igen, og han var altid på jagt efter meto­der til at gøre ting enk­le. F.eks. en af de mere simp­le – en maski­ne, som kun­ne hug­ge træ til pin­de­bræn­de. Den skul­le efter sigen­de have arbej­det i et infer­no af støj. Men den spa­re­de folk for en mas­se arm­be­væ­gel­ser – og han tog rundt med maski­nen og hjalp til med brændet.
Han opfandt en hydraulisk værk­steds­lift, som en virk­som­hed hur­tigt kopi­e­re­de og tog patent på – uden at Flyv Hans på nogen måde fik del i den. Sådan var det med fle­re ting – han fik ikke selv udbyt­te. Man sag­de om Flyv Hans, at han kun­ne lave alt – und­ta­gen penge.
Han sam­ar­bej­de­de med fle­re af de men­ne­sker, som sene­re skab­te rime­ligt sto­re virk­som­he­der i Odder. F.eks Vig­go Holm Ander­sen, der skab­te HOAN, Hans Peder­sen som skab­te Hydrauli­co, og Reg­ner Ran­ders, som var invol­ve­ret i man­ge virk­som­he­der før han skab­te møbel­de­sign­virk­som­he­den R.Randers.

HANS KENDTE FORMLEN
Reg­ner Ran­ders skrev sine erin­drin­ger, og han omta­ler fle­re ste­der Flyv Hans. Ran­ders var udlært meka­ni­ker, og skul­le til sven­de­prø­ve. Han skul­le kla­re for­skel­li­ge opga­ver Bl.a. skul­le han – som han skri­ver – “teg­ne og for­kla­re et kom­plet strøm­s­ke­ma, samt kun­ne reg­ne heste­kræf­ter ud, når bor­ing og slag­læng­de blev oplyst. Det sid­ste var det vær­ste, for hver­ken værk­fø­re­ren eller motor­sag­kyn­dig Chri­sten­sen Ålyk­ke kend­te sådan en for­mel”. Der­for cyk­le­de han ud til Flyv Hans for at få hjælp. “Jeg tog der­ud, han klø­e­de sig lidt i nak­ken og sag­de: “Det er bor­ing x slag­læng­de x 0,03 x cylin­de­ran­tal”. Sku­e­me­stre­ne indrøm­me­de, da de hør­te min histo­rie, at de ikke selv kend­te formlen”.
Flyv­Hans var sene­re ansat I fle­re af Reg­ner Ran­ders’ virk­som­he­der, hvor der var god brug for hans evner som pro­blem­lø­ser og opfin­der. Men han vil­le ikke mel­de sig ind i en fag­for­e­ning, og det gav bøvl. De to beva­re­de dog deres ven­skab, og i erin­drin­ger­ne omta­ler Ran­ders Hans på en sær­de­les posi­tiv måde.

FLYVHANS FLØJ

I et sådant lil­le fly kom Flyv­Hans for før­ste og ene­ste gang i luften

Hans blev ved med at inter­es­se­re sig for fly. Og han kom da også i luf­ten – for før­ste – og sid­ste – gang. Et Fok­ker fly måt­te nød­lan­de på Dybva­ds mark i begyn­del­sen af 1930-erne. Meka­ni­ke­re kom med reser­ve­de­le, men det hjalp ikke noget. Flyv­Hans kig­ge­de på deres anstren­gel­ser – og så tog han over. Gik hjem og fixe­de reser­ve­de­len, så den pas­se­de. Den ene­ste beløn­ning han ønske­de, var en tur i det lil­le fly. Det fik han.

TIL DYBVAD MØLLE
Hans boe­de sta­dig hjem­me. Det sam­me gjor­de hans søster The­re­se. I 1930 dør far’en, Søren Ras­mus­sen. Hans flyt­ter sam­men med mor og søster til Dybvad Møl­le, hvor han straks ind­ret­te­de et værk­sted. Møl­len eksi­ste­rer ikke mere. Men den lå på Gyl­ling­vej – lige over­for Per­sie­vej og Rik­ke og Thomas’s hus, der engang hør­te til møllen.

Dybvad Møl­le på Gyl­ling­vej – her boe­de Flyv­Hans nog­le år sam­men med mor Ane og søster Therese

Hans’s og The­re­ses mor – Ane – dør I 1943. Nogen tid efter køb­te Hans et lil­le hus, hvor han flyt­te­de over sam­men med søste­ren. Hvor læn­ge de boe­de der, og hvor­for Hans solg­te det igen, er uvist. Men det var sik­kert p.g.a de evin­de­li­ge pen­ge­pro­ble­mer. Han hjalp utro­lig man­ge men­ne­sker, løste et utal af pro­ble­mer, men han blev sjæl­dent betalt ordent­ligt. Der­til kom­mer, at han også på andre måder blev udnyt­tet. Man siger, at den klo­ge nar­rer den min­dre klo­ge.  I den­ne sam­men­hæng var der tale om kynisk udnyt­tel­se af et god­tro­en­de men­ne­ske, som fandt glæ­den I at få ting til at fun­ge­re – at få ide­er og føre dem ud i livet, og hvor klogt er dét lige? Og den “min­dre klo­ge” var nok den klo­ge­ste af alle. Han kun­ne bare ikke fin­de ud af de bureau­kra­ti­ske patent-ansøg­nin­ger. Det kun­ne andre, og de søg­te – og fik. Men ikke på hans vegne.

I ET SKUR UDEN VAND OG EL
Efter at have solgt huset, byg­ge­de Hans et træs­kur på fun­da­men­tet fra en gam­mel trans­for­ma­tor­sta­tion ved Øster­går­de I Ørting. Her flyt­te­de de to søsken­de så ind. Også her hav­de han et lil­le værksted.
Lis­si Kou­strup Jen­sen var som barn med hen­des far rundt, når han del­te bøger ud fra bog­klub­ben Fremad. De besøg­te også Hans og The­re­se I skuret.
“Det var en ople­vel­se”, for­tæl­ler hun. “Jeg var fasci­ne­ret af, at man kun­ne bo sådan i kun ét rum. The­re­se lave­de mad på et spri­tap­pa­rat, og der var en Bess Ovn, der med petrole­um skul­le opvar­me sku­ret. Og der var ufat­te­ligt man­ge ting og sager”.
Der var ikke vand I sku­ret. Det blev hen­tet fra en vand­ha­ne, der var I direk­te for­bin­del­se med hoved­led­nin­gen. Der var hel­ler ikke elek­tri­ci­tet ind­lagt. Det kla­re­de Hans selv.
Knud Mil­da­hl Han­sen for­tæl­ler: “Jeg hav­de en gam­mel Ford, som ikke rig­tigt vil­le mak­ke ret. Og jeg tænk­te, at Hans måske kun­ne gøre lidt ved den. Da jeg kom der­ud, kun­ne jeg høre, at Hans var i værk­ste­det for moto­ren kør­te. Da jeg kom ind kør­te hele værk­ste­det. Det var jo med dri­vaks­ler oppe under lof­tet og rem­træk til maski­ner­ne incl. en gene­ra­tor. Hans stod og bar­be­re­de sig med en Phi­lips­ha­ve, og da han var fær­dig med det, stop­pe­de han motoren”.
Også Knud Erik Peder­sen har ople­vet Hans lave strøm til deres eget for­brug. Han siger: ”Da jeg var barn boe­de jeg i Øster­går­de­ne, og sko­le­vej­en gik lige for­bi Hans og Tere­ses lil­le træhus. Ind imel­lem kun­ne man høre en maski­ne, der lød lige­som en gam­mel fiske­kut­ter inde fra grun­den. Det var når Hans lave­de strøm til deres lys. De var nem­lig ikke koblet på lys­net­tet, så hvad der var til strøm blev dre­vet af batterier”.

Det var sådan en trak­tor, Flyv­Hans hav­de – dog ikke i så pæn stand

Knud Erik har også ople­vet Hans’es trak­tor: ” Trak­to­ren var mon­te­ret med en sænk­bar rundsav for­an, som han kun­ne skil­le sto­re trærød­der ad med”.
Finn Søren­sen sup­ple­rer: ”Trak­to­ren var byg­get om, så han kun­ne køre på fla­ske­gas. Den hav­de en meget spe­ci­el lyd, og når jeg hør­te den, drø­ne­de jeg altid ned til vej­en for at se ham køre forbi”.

BEGRAVEDE OPFINDELSERSLAGTERENS HAVE
Hans var kendt for at have et iltert tem­pe­ra­ment, men det hav­de han ikke fra frem­me­de, når man tæn­ker på, at hans mor hug­ge­de hans før­ste fly i styk­ker med en sko­vøk­se. Men det kom mest til udtryk, når han var ble­vet snydt, eller når han ikke kun­ne få nogen til at inve­ste­re i hans opfin­del­ser. Så hug­ge­de han dem i styk­ker og smed dem i en brønd eller begra­ve­de dem i slag­te­rens have, så ingen kun­ne få fin­gre­ne i dem.
Men Hans hav­de også andre sider. Tove Mad­sen for­tæl­ler, at når han var i godt humør, spil­le­de han på savblad og tog på besøg hos andre. Bl.a. hos hen­des far­mor og hen­des far.
De to søsken­de blev betrag­tet som sær­lin­ge. Men de var hele tiden en del af lokal­sam­fun­det. Man­ge kan for­tæl­le, at når der blev slag­tet på en gård, blev der sendt en kurv fyldt med mad til Hans og The­re­se. Også til jul blev der tænkt på de to søsken­de i skuret.

I EVIG SKRÆK FOR EKSTRABLADET
Flyv Han­ses hel­bred svig­te­de de sid­ste år han leve­de. Og til sidst kom han på Odder Hjem­met, hvor han døde i 1973 – 79 år gammel.

Hjem­meplej­en i Odder hav­de en skræk for, at EkstraBla­det vil­le kom­me for­bi og se, hvor­dan Flyv­Hans’s søster boede

The­re­se blev boen­de i sku­ret en tid, og efter sigen­de gav det hjem­meplej­en i Odder kom­mu­ne stor skræk for, at EkstraBla­det skul­le kom­me for­bi og skri­ve en “sådan kan ingen bo”-historie. Efter en tid lyk­ke­des det at få hen­de til at flyt­te til De Gam­les Hjem i Odder.
Histo­ri­en om Hans er histo­ri­en om en selvlært mand, der kun­ne alt, når det hand­le­de om stål, moto­rer og hydraulik, og hvis hjer­ne kon­stant var beskæf­ti­get med nye opfin­del­ser – en mand, som fandt glæ­den i at få ting til at lyk­kes. Men det er også histo­ri­en om en god­tro­en­de mand, der kon­stant hav­de pen­ge­pro­ble­mer. Han blev udnyt­tet af andre, der ikke selv kun­ne få de ide­er, der blev skabt i hans krøl­le­de hjer­ne, men som kend­te spil­le­reg­ler­ne og kun­ne træn­ge gen­nem bureau­kra­ti­et, og som snød ham for paten­ter og penge.
Hans blev begra­vet på Gos­mer kir­ke­gård. Det har ikke været muligt at fin­de hans grav.

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET