KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Ørtings egen Ellehammer

Flyv Hans er med på Ole Grøns “To på tur”-skulptur i Vita Par­ken. Også hans mor, der ven­ter med sko­v­hug­ger-øksen, er at fin­de her

Han opfør­te sig ikke som alle andre. Han boe­de ikke som andre. Og så for­søg­te han at fly­ve hen over Gos­mer Kir­kes tårn i et hjem­mela­vet lil­le fly. Det måt­te dog nød­lan­de i en tjør­ne­hæk, og for­di hans iltre mor ikke vil­le risi­ke­re en gen­ta­gel­se, gik hun løs på hans fly­ven­de værk med en sko­vøk­se, og for­vand­le­de det til pin­de­bræn­de. Histo­ri­en gen­tog sig, da han byg­ge­de en heli­kop­ter, der dog aldrig kom i luften.
Siden turen over kir­ketår­net fik han til­nav­net Flyv Hans. Han blev betrag­tet som en sær­ling – og det var han vel også. Men han var først og frem­mest en geni­al pro­blem­lø­ser og opfinder.
Hans med efter­nav­net Ras­mus­sen blev født i Ørting 27. marts 1894. 23 år efter Jacob C. Elle­ham­mer, som var en af de ken­de­ste dan­ske flypionerer.

Hele fami­li­en sam­let – Hans sid­der på taget og drøm­mer vel om at flyve

Fami­li­en, der bestod af far, mor, to døtre og så Hans, boe­de i en lil­le ejen­dom på Bils­bæ­kvej 110. Men i 1907 flyt­te­de de alle til Gos­mer, hvor far’en – Søren Ras­mus­sen – for­sør­ge­de fami­li­en ved at arbej­de som dag­le­jer og arbejdsmand.
Da Hans var fær­dig med sko­len, kom han i lære som smed og fik sene­re arbej­de i Gyl­ling som cykel­s­med og meka­ni­ker. Sene­re kom han til Odder Auto­mo­bil­han­del. Han blev boen­de hjem­me hos for­æl­dre­ne i Gos­mer, hvor han ind­ret­te­de et værk­sted i et udhus.

KUNNE LAVE ALTUNDTAGEN PENGE
Meget tid­ligt viste Hans, at han hav­de end­da rig­tig gode evner, når det hand­le­de om at løse ethvert pro­blem med moto­rer og maski­ner. Og han fik kon­stant ide­er til nye opfin­del­ser. Han vid­ste alt om for­ar­bejd­ning af stål. Han kun­ne få enhver motor til at fun­ge­re igen, og han var altid på jagt efter meto­der til at gøre ting enk­le. F.eks. en af de mere simp­le – en maski­ne, som kun­ne hug­ge træ til pin­de­bræn­de. Den skul­le efter sigen­de have arbej­det i et infer­no af støj. Men den spa­re­de folk for en mas­se arm­be­væ­gel­ser – og han tog rundt med maski­nen og hjalp til med brændet.
Han opfandt en hydraulisk værk­steds­lift, som en virk­som­hed hur­tigt kopi­e­re­de og tog patent på – uden at Flyv Hans på nogen måde fik del i den. Sådan var det med fle­re ting – han fik ikke selv udbyt­te. Man sag­de om Flyv Hans, at han kun­ne lave alt – und­ta­gen penge.
Han sam­ar­bej­de­de med fle­re af de men­ne­sker, som sene­re skab­te rime­ligt sto­re virk­som­he­der i Odder. F.eks Vig­go Holm Ander­sen, der skab­te HOAN, Hans Peder­sen som skab­te Hydrauli­co, og Reg­ner Ran­ders, som var invol­ve­ret i man­ge virk­som­he­der før han skab­te møbel­de­sign­virk­som­he­den R.Randers.

HANS KENDTE FORMLEN
Reg­ner Ran­ders skrev sine erin­drin­ger, og han omta­ler fle­re ste­der Flyv Hans. Ran­ders var udlært meka­ni­ker, og skul­le til sven­de­prø­ve. Han skul­le kla­re for­skel­li­ge opga­ver Bl.a. skul­le han – som han skri­ver – “teg­ne og for­kla­re et kom­plet strøm­s­ke­ma, samt kun­ne reg­ne heste­kræf­ter ud, når bor­ing og slag­læng­de blev oplyst. Det sid­ste var det vær­ste, for hver­ken værk­fø­re­ren eller motor­sag­kyn­dig Chri­sten­sen Ålyk­ke kend­te sådan en for­mel”. Der­for cyk­le­de han ud til Flyv Hans for at få hjælp. “Jeg tog der­ud, han klø­e­de sig lidt i nak­ken og sag­de: “Det er bor­ing x slag­læng­de x 0,03 x cylin­de­ran­tal”. Sku­e­me­stre­ne indrøm­me­de, da de hør­te min histo­rie, at de ikke selv kend­te formlen”.
Flyv­Hans var sene­re ansat I fle­re af Reg­ner Ran­ders’ virk­som­he­der, hvor der var god brug for hans evner som pro­blem­lø­ser og opfin­der. Men han vil­le ikke mel­de sig ind i en fag­for­e­ning, og det gav bøvl. De to beva­re­de dog deres ven­skab, og i erin­drin­ger­ne omta­ler Ran­ders Hans på en sær­de­les posi­tiv måde.

FLYVHANS FLØJ

I et sådant lil­le fly kom Flyv­Hans for før­ste og ene­ste gang i luften

Hans blev ved med at inter­es­se­re sig for fly. Og han kom da også i luf­ten – for før­ste – og sid­ste – gang. Et Fok­ker fly måt­te nød­lan­de på Dybva­ds mark i begyn­del­sen af 1930-erne. Meka­ni­ke­re kom med reser­ve­de­le, men det hjalp ikke noget. Flyv­Hans kig­ge­de på deres anstren­gel­ser – og så tog han over. Gik hjem og fixe­de reser­ve­de­len, så den pas­se­de. Den ene­ste beløn­ning han ønske­de, var en tur i det lil­le fly. Det fik han.

TIL DYBVAD MØLLE
Hans boe­de sta­dig hjem­me. Det sam­me gjor­de hans søster The­re­se. I 1930 dør far’en, Søren Ras­mus­sen. Hans flyt­ter sam­men med mor og søster til Dybvad Møl­le, hvor han straks ind­ret­te­de et værk­sted. Møl­len eksi­ste­rer ikke mere. Men den lå på Gyl­ling­vej – lige over­for Per­sie­vej og Rik­ke og Thomas’s hus, der engang hør­te til møllen.

Dybvad Møl­le på Gyl­ling­vej – her boe­de Flyv­Hans nog­le år sam­men med mor Ane og søster Therese

Hans’s og The­re­ses mor – Ane – dør I 1943. Nogen tid efter køb­te Hans et lil­le hus, hvor han flyt­te­de over sam­men med søste­ren. Hvor læn­ge de boe­de der, og hvor­for Hans solg­te det igen, er uvist. Men det var sik­kert p.g.a de evin­de­li­ge pen­ge­pro­ble­mer. Han hjalp utro­lig man­ge men­ne­sker, løste et utal af pro­ble­mer, men han blev sjæl­dent betalt ordent­ligt. Der­til kom­mer, at han også på andre måder blev udnyt­tet. Man siger, at den klo­ge nar­rer den min­dre klo­ge.  I den­ne sam­men­hæng var der tale om kynisk udnyt­tel­se af et god­tro­en­de men­ne­ske, som fandt glæ­den I at få ting til at fun­ge­re – at få ide­er og føre dem ud i livet, og hvor klogt er dét lige? Og den “min­dre klo­ge” var nok den klo­ge­ste af alle. Han kun­ne bare ikke fin­de ud af de bureau­kra­ti­ske patent-ansøg­nin­ger. Det kun­ne andre, og de søg­te – og fik. Men ikke på hans vegne.

I ET SKUR UDEN VAND OG EL
Efter at have solgt huset, byg­ge­de Hans et træs­kur på fun­da­men­tet fra en gam­mel trans­for­ma­tor­sta­tion ved Øster­går­de I Ørting. Her flyt­te­de de to søsken­de så ind. Også her hav­de han et lil­le værksted.
Lis­si Kou­strup Jen­sen var som barn med hen­des far rundt, når han del­te bøger ud fra bog­klub­ben Fremad. De besøg­te også Hans og The­re­se I skuret.
“Det var en ople­vel­se”, for­tæl­ler hun. “Jeg var fasci­ne­ret af, at man kun­ne bo sådan i kun ét rum. The­re­se lave­de mad på et spri­tap­pa­rat, og der var en Bess Ovn, der med petrole­um skul­le opvar­me sku­ret. Og der var ufat­te­ligt man­ge ting og sager”.
Der var ikke vand I sku­ret. Det blev hen­tet fra en vand­ha­ne, der var I direk­te for­bin­del­se med hoved­led­nin­gen. Der var hel­ler ikke elek­tri­ci­tet ind­lagt. Det kla­re­de Hans selv.
Knud Mil­da­hl Han­sen for­tæl­ler: “Jeg hav­de en gam­mel Ford, som ikke rig­tigt vil­le mak­ke ret. Og jeg tænk­te, at Hans måske kun­ne gøre lidt ved den. Da jeg kom der­ud, kun­ne jeg høre, at Hans var i værk­ste­det for moto­ren kør­te. Da jeg kom ind kør­te hele værk­ste­det. Det var jo med dri­vaks­ler oppe under lof­tet og rem­træk til maski­ner­ne incl. en gene­ra­tor. Hans stod og bar­be­re­de sig med en Phi­lips­ha­ve, og da han var fær­dig med det, stop­pe­de han motoren”.
Også Knud Erik Peder­sen har ople­vet Hans lave strøm til deres eget for­brug. Han siger: ”Da jeg var barn boe­de jeg i Øster­går­de­ne, og sko­le­vej­en gik lige for­bi Hans og Tere­ses lil­le træhus. Ind imel­lem kun­ne man høre en maski­ne, der lød lige­som en gam­mel fiske­kut­ter inde fra grun­den. Det var når Hans lave­de strøm til deres lys. De var nem­lig ikke koblet på lys­net­tet, så hvad der var til strøm blev dre­vet af batterier”.

Det var sådan en trak­tor, Flyv­Hans hav­de – dog ikke i så pæn stand

Knud Erik har også ople­vet Hans’es trak­tor: ” Trak­to­ren var mon­te­ret med en sænk­bar rundsav for­an, som han kun­ne skil­le sto­re trærød­der ad med”.
Finn Søren­sen sup­ple­rer: ”Trak­to­ren var byg­get om, så han kun­ne køre på fla­ske­gas. Den hav­de en meget spe­ci­el lyd, og når jeg hør­te den, drø­ne­de jeg altid ned til vej­en for at se ham køre forbi”.

BEGRAVEDE OPFINDELSERSLAGTERENS HAVE
Hans var kendt for at have et iltert tem­pe­ra­ment, men det hav­de han ikke fra frem­me­de, når man tæn­ker på, at hans mor hug­ge­de hans før­ste fly i styk­ker med en sko­vøk­se. Men det kom mest til udtryk, når han var ble­vet snydt, eller når han ikke kun­ne få nogen til at inve­ste­re i hans opfin­del­ser. Så hug­ge­de han dem i styk­ker og smed dem i en brønd eller begra­ve­de dem i slag­te­rens have, så ingen kun­ne få fin­gre­ne i dem.
Men Hans hav­de også andre sider. Tove Mad­sen for­tæl­ler, at når han var i godt humør, spil­le­de han på savblad og tog på besøg hos andre. Bl.a. hos hen­des far­mor og hen­des far.
De to søsken­de blev betrag­tet som sær­lin­ge. Men de var hele tiden en del af lokal­sam­fun­det. Man­ge kan for­tæl­le, at når der blev slag­tet på en gård, blev der sendt en kurv fyldt med mad til Hans og The­re­se. Også til jul blev der tænkt på de to søsken­de i skuret.

I EVIG SKRÆK FOR EKSTRABLADET
Flyv Han­ses hel­bred svig­te­de de sid­ste år han leve­de. Og til sidst kom han på Odder Hjem­met, hvor han døde i 1973 – 79 år gammel.

Hjem­meplej­en i Odder hav­de en skræk for, at EkstraBla­det vil­le kom­me for­bi og se, hvor­dan Flyv­Hans’s søster boede

The­re­se blev boen­de i sku­ret en tid, og efter sigen­de gav det hjem­meplej­en i Odder kom­mu­ne stor skræk for, at EkstraBla­det skul­le kom­me for­bi og skri­ve en “sådan kan ingen bo”-historie. Efter en tid lyk­ke­des det at få hen­de til at flyt­te til De Gam­les Hjem i Odder.
Histo­ri­en om Hans er histo­ri­en om en selvlært mand, der kun­ne alt, når det hand­le­de om stål, moto­rer og hydraulik, og hvis hjer­ne kon­stant var beskæf­ti­get med nye opfin­del­ser – en mand, som fandt glæ­den i at få ting til at lyk­kes. Men det er også histo­ri­en om en god­tro­en­de mand, der kon­stant hav­de pen­ge­pro­ble­mer. Han blev udnyt­tet af andre, der ikke selv kun­ne få de ide­er, der blev skabt i hans krøl­le­de hjer­ne, men som kend­te spil­le­reg­ler­ne og kun­ne træn­ge gen­nem bureau­kra­ti­et, og som snød ham for paten­ter og penge.
Hans blev begra­vet på Gos­mer kir­ke­gård. Det har ikke været muligt at fin­de hans grav.

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.