KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Opfyld valg­løf­ter­ne – erstat “kan” med “skal”

”Lokal­rå­de­ne skal have stør­re ind­fly­del­se. De skal ind­dra­ges tid­li­ge­re i alt, der berø­rer deres loka­l­om­rå­der – og de skal høres mere”.
Det var et af (man­ge) løf­ter fra alle byrå­dets par­ti­er under den kom­mu­na­le valg­kamp, da det ene væl­ger­mø­de aflø­ste det andet. Men nu er den slut, og løf­ter­ne skal omsæt­tes til hand­ling. Nøg­le­or­det i løf­ter­ne om lokal­råd er ”skal”. For i hvert fald på papi­ret har de nem­lig alle­re­de ind­fly­del­se.

Ud med “kan” – ind med “skal”

KANIKKE SKAL
I papi­ret ”Struk­tur og sam­ar­bej­de mel­lem Odder kom­mu­ne og kom­mu­nens loka­l­om­rå­der” hed­der det:
”Inden­for ram­mer­ne af neden­stå­en­de emner kan lokal­rå­de­ne blandt andet sam­ar­bej­de med kom­mu­nen om kom­mu­ne­plan og lokal­pla­ner, sko­le­struk­tur, fri­tidstil­bud, tra­fik og infra­struk­tur, erhvervs- og turis­me­frem­me og drøf­tel­ser om idéer og pro­jek­ter af bred inter­es­se for lokal-områ­det/lo­ka­l­om­rå­der­ne” – og alle dis­se emner er end­da kun blandt andet.
Men i det for­mel­le papir, der alt­så fast­læg­ger sam­ar­bej­det, optræ­der kun ordet kan. Ikke skal.  

ROBUST BESLUTNINGSGRUNDLAG
Og selv om det også hed­der, at ”ind­dra­gel­se og høring af lokal­råd for­ud for beslut­nin­ger med­vir­ker til et robust poli­tisk beslut­nings­grund­lag”, så er det kun ”i sager af prin­ci­pi­el betyd­ning” at ”admi­ni­stra­tio­nen kan frem­læg­ge lokal­rå­de­nes vur­de­ring sam­men med den admi­ni­stra­ti­ve beskri­vel­se af sagen”.

Opfyld valg­løf­ter­ne – og det poli­ti­ske beslut­nings­grund­lag bli­ver end­nu mere “robust”

Hvis poli­ti­ker­ne opfyl­der deres valg­løf­te, vil de få et end­nu mere ”robust poli­tisk beslut­nings­grund­lag”. For så skal lokal­rå­de­ne ind­dra­ges og høres i sager, der ved­rø­rer deres loka­l­om­rå­der.

FRA ET VÆLGERMØDE
Den 8. novem­ber send­te kom­mu­nen et onli­ne-væl­ger­mø­de fra Råd­hu­set. Her kom­mer et par valg­løf­ter  fra Soci­al­de­mo­kra­tiets og Ven­stres repræ­sen­tan­ter. 
Lone Jako­bi, som nu er vice­borg­me­ster, sag­de:

Lone Jako­bi: Lokal­rå­de­ne skal have ind­fly­del­se på alt

”Vi skal tage lokal­rå­de­ne alvor­ligt som tale­rør for et områ­de og sam­ar­bejds­part­ne­re omkring lokal udvik­ling. Vi skal over tid ger­ne decen­tra­li­se­re nog­le beslut­nin­ger. F.eks. ved at arbej­de med bor­ger­bud­get­te­ring, som jo net­op hand­ler om at lade loka­l­om­rå­det selv for­val­te nog­le pen­ge til udvik­ling”.
Og vide­re: ”Lokal­rå­de­ne skal have ind­fly­del­se på alt det, vi er i gang med og som ved­rø­rer deres loka­l­om­rå­de”.
Det sam­me men­te Ven­stres repræ­sen­tant, Lone Riis:
“Vej­en mel­lem kom­mu­ne, poli­ti­ke­re og lokal­råd skal være kor­te­re. Dia­log og ind­dra­gel­se er nøg­le­or­de­ne”.
Og i Ven­stres val­go­p­læg stod da også:
”Ven­stre ønsker Lokal­rå­de­ne mere på banen. De skal ind­dra­ges tid­li­ge­re og dia­lo­gen skal styr­kes yder­li­ge­re”.
Den mel­ding er ikke for­skel­lig fra mel­din­gen fra andre par­ti­er.
Den gode vil­je er der alt­så. Og der er fler­tal for den. Men den skal gøres helt kon­kret. Kan bør ændres til skal. 
Du kan sta­dig se kom­mu­nens onli­ne-væl­ger­mø­de her. Så kan du også høre løf­ter­ne om for­bed­rin­ger af tra­fik­sik­ker­hed, cykel­sti­er og den kol­lek­ti­ve tra­fik. 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58