KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

På Halen i Ørting var der hel­ligt vand i Paradiset

Blev den blin­de ikke seen­de igen – og kun­ne den lam­me ikke rej­se sig og gå efter besø­get, var det for­di kil­den hav­de tabt kraf­ten, da en blind hest fik badet øjne­ne i van­det for at give dyret synet igen. Så var det slut med den hel­bre­den­de virk­ning – van­det var nem­lig kun for mennesker. 

En af man­ge for­kla­rin­ger på at van­det i en hel­lig kil­de ikke hav­de den ønske­de virk­ning, når syge og raske i sam­let flok gik til kil­den. Som regel  Skt. Hans aften.

PARADISET  HALEN

I Ørting fin­des også en sådan hel­lig kil­de. Nem­lig Hele­nekil­den på Halen tæt på Mose­vej­en. Den er regi­stre­ret på kul​tu​rarv​.dk.
Alle­re­de i 1904 skrev Natio­nal­mu­se­et om den:  
”Ind i et Svej i Siden af en Ban­ke fin­des en Kil­de, der for­dums ansaas for Hel­lig­kil­de og kald­tes Hele­nekil­de. I Mands Min­de er den dog ikke benyt­tet som saa­dan. Sna­rest synes Bru­gen ophørt ved 1830. Detail­ler ved Skik­ken ken­des ikke”.
Hvor­for bru­gen ophør­te, ved vi ikke. Måske kom en syg hund i nær­he­den af kil­den omkring år 1830, så kraf­ten for­svandt. Måske opgav man tro­en på dens virk­ning. Ingen skrift­li­ge kil­der for­tæl­ler hvor­for. Den fort­sat­te med at give vand. Men nu som drik­ke­vand til en gård.
Ste­det hvor kil­den var, blev kaldt Para­di­set. Der var en kil­de, og der stod et træ med para­di­sæb­ler. Jamen så.…

NORDISKE GUDER OG HELGENER

I Dan­mark har vi haft godt 500 hel­li­ge kil­der – og omkring 90, som ikke med sik­ker­hed kan kal­des hel­li­ge. Og helt fra old­ti­den og til omkring år 1900 har man dyr­ket dem. Fle­re ste­der er der fun­det spor af ofrin­ger – sværd, dyr­ek­nog­ler osv. Enkel­te af kil­der­ne har navn efter de nor­di­ske guder. Så de er gamle.

Fle­re kil­der er opkaldt efter de katol­ske hel­ge­ner. F.eks er der 12 Skt.Helene kil­der. Kil­den på Halen hed­der kun Hele­nekil­den. Der var ingen hel­gen blan­det ind i den. 

MORD OG HOR

Kil­der­ne blev anset for at have den stør­ste kraft Skt.Hans aften. Den aften val­far­te­de syge og raske til dem for at drik­ke af van­det. Omkring Ran­ders var det dog Val­borgs­af­ten. Men ved man­ge kil­der blev der også druk­ket andet end vand. For der var kil­de­mar­ke­der, hvor hand­len­de til­bød deres varer. Der var også udskænk­ning af diver­se drik­ke­va­rer med alko­hol­pro­cen­ter, dans og musik.
11 mar­ke­der blev for­budt på grund af hor, slags­mål og mord.
Så vildt gik det næp­pe til i Ørting. Vi ved det ikke. For Natio­nal­mu­se­ets regi­stre­ring fra 1904 for­tæl­ler, at ”Detail­ler ved Skik­ken ken­des ikke”. Men iføl­ge kir­kebø­ger­ne var der ingen mord Skt.Hans aften i mands min­de, for nu at bru­ge Natio­nal­mu­se­ets formulering.

IF YOU CAN’T BEAT THEM

Chri­sti­an d. IV besøg­te kilderne

En del af kil­der­ne kan alt­så føres til­ba­ge til det heden­ske Dan­mark. Andre har hel­gen­nav­ne fra den katol­ske tid. Ved refor­ma­tio­nen blev kil­der­ne betrag­tet som noget katolsk afg­u­de­ri og kir­ken vil­le helst have, at det blev for­budt at opsø­ge kil­der­ne. Men den gik ikke. For ikke blot almin­de­li­ge men­ne­sker søg­te van­dets hel­bre­den­de virk­ning. Det gjor­de kon­gen også. Chri­sti­an den fjer­de var en ivrig kil­de­gæst. I 1639 note­re­de han i sin kalen­der, at han den 23. juni drog fra Fre­de­riks­borg til “S. Lenis Kil­de”. Den 24. – alt­så til Sct. Hans – brug­te han kil­dens vand, og skæn­ke­de i øvrigt 150 rigs­da­ler til de fat­ti­ge. Også Sankt Sørens kil­de ved Kip­pin­ge Kir­ke på Fal­ster fik kon­ge­ligt besøg.
Så de lut­he­ran­ske præ­ster var nødt til at hand­le efter ”if you can’t beat them – join them”-princippet. Og der var jo pen­ge i det. For folk lag­de pen­ge ved kil­der­ne, når de hav­de druk­ket af van­det. Ved kil­der­ne blev opsat kil­de­blok­ke. Dvs en stor træb­lok, hvor folk lag­de pen­ge, og de gik til områ­dets fat­ti­ge. Sal­meskri­ve­ren Tho­mas Kingo, der var biskop på Fyn, sag­de, at det nok gik med at dyr­ke kil­der­ne – hvis blot folk blev for­ma­net til at tak­ke Gud for en evt. helbredelse.

SAGNET OM HELENE

Som den katol­ske kir­ke for­tæl­ler sag­net om Hele­ne. Male­ri af Ove Kunert fra ca 1917

Hele­ne var iføl­ge den katol­ske kir­kes web­s­i­te en svensk prin­ses­se, der blev over­fal­det og myr­det af lan­de­vejs­rø­ve­re. Hen­des lig blev smidt i havet ud for Skå­ne. Straks rej­ste en stor sten sig, og på den drev liget ind til kysten ud for Tisvil­de. Da til­i­len­de vil­le bære hen­de over den stej­le skrænt til kir­ken, åbne­de en kløft sig, så båren kun­ne køres på en vogn, og en kil­de sprang op.

Da heste­ne ikke kun­ne træk­ke vog­nen læn­ge­re, løf­te­de fol­ke­ne båren, men den sank straks i jor­den, og på det sted fik Hele­ne sin grav. Man kan ikke beskyl­de for­tæl­ler­ne af dén histo­rie for at spa­re på fan­ta­si­en. Men helt frem til 1. ver­denskrig val­far­te­de folk til ste­det for at drik­ke vand fra kil­den og bag­ef­ter sove med hove­d­et på gra­ven. Der er to for­skel­li­ge histo­ri­er om gra­ven: Den katol­ske kir­ke lader mun­ke bjer­ge liget og sæt­te det fra sig på det sted, der blev hen­des grav. Mens Visit­N­ord­s­jæl­land har en anden histo­rie:
Det var ikke mun­ke, der bjer­ge­de liget. Det var loka­le bøn­der og fiske­re, og på vej­en mod kir­ken begynd­te nog­le af dem at føre ”uhø­visk tale”, og det var for meget for den from­me Hele­ne. Hen­des båre sank  ned i jorden.

INGEN FORTÆLLING OM KILDEN  HALEN

Hvor­for kil­den i Ørting har nav­net Hele­ne, har det ikke været muligt at fin­de ud af. Der fin­des ingen for­tæl­ling om den, som der gør om f.eks. Oti­li­as Kil­de uden for Fil­lerup: Iføl­ge sag­net har kil­den sit navn efter den unge pige – Oti­lia – der var dømt til at bli­ve brændt på bålet som heks. Hen­des tårer sluk­ke­de bålet og en kil­de sprang frem på stedet.

Gam­melt foto af kil­den (det lyse) udlånt af Edith Møl­ler Sørensen

Det kan godt være, der ikke er en for­tæl­ling om Ørting-kil­den. Men ældre men­ne­sker, der som børn har fået vand fra kil­den, for­tæl­ler hvor godt van­det fra kil­den smag­te. Også selv om det var uden hel­bre­den­de virk­ning og i deres tid tap­pet fra en vandhane.

I dag er der sta­dig pen­ge i kil­de­vand. Det kan købes på fla­sker – til pri­ser mel­lem 2,50 kr og 8.60 kr for en halv liter. Van­det bli­ver ikke druk­ket for hel­bre­del­se, men for at sluk­ke tør­sten. Og pen­ge­ne hav­ner ikke i de fat­ti­ges kasse. 

Artik­len byg­ger på:
August F. Sch­midt: Om Dan­marks hel­li­ge kil­der – en over­sigt
Rik­ke Agne­te Olsen: Hel­li­ge kil­der, kapi­tel i bogen ”De fer­ske van­des kul­tur­hi­sto­rie i Dan­mark”
Natio­nal­mu­se­et: Mid­som­mer og hel­lig­kil­der
Diver­se hjem­mesi­der og input fra Facebook

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.