KORT NYT

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

På Halen i Ørting var der hel­ligt vand i Paradiset

Blev den blin­de ikke seen­de igen – og kun­ne den lam­me ikke rej­se sig og gå efter besø­get, var det for­di kil­den hav­de tabt kraf­ten, da en blind hest fik badet øjne­ne i van­det for at give dyret synet igen. Så var det slut med den hel­bre­den­de virk­ning – van­det var nem­lig kun for mennesker. 

En af man­ge for­kla­rin­ger på at van­det i en hel­lig kil­de ikke hav­de den ønske­de virk­ning, når syge og raske i sam­let flok gik til kil­den. Som regel  Skt. Hans aften.

PARADISET  HALEN

I Ørting fin­des også en sådan hel­lig kil­de. Nem­lig Hele­nekil­den på Halen tæt på Mose­vej­en. Den er regi­stre­ret på kul​tu​rarv​.dk.
Alle­re­de i 1904 skrev Natio­nal­mu­se­et om den:  
”Ind i et Svej i Siden af en Ban­ke fin­des en Kil­de, der for­dums ansaas for Hel­lig­kil­de og kald­tes Hele­nekil­de. I Mands Min­de er den dog ikke benyt­tet som saa­dan. Sna­rest synes Bru­gen ophørt ved 1830. Detail­ler ved Skik­ken ken­des ikke”.
Hvor­for bru­gen ophør­te, ved vi ikke. Måske kom en syg hund i nær­he­den af kil­den omkring år 1830, så kraf­ten for­svandt. Måske opgav man tro­en på dens virk­ning. Ingen skrift­li­ge kil­der for­tæl­ler hvor­for. Den fort­sat­te med at give vand. Men nu som drik­ke­vand til en gård.
Ste­det hvor kil­den var, blev kaldt Para­di­set. Der var en kil­de, og der stod et træ med para­di­sæb­ler. Jamen så.…

NORDISKE GUDER OG HELGENER

I Dan­mark har vi haft godt 500 hel­li­ge kil­der – og omkring 90, som ikke med sik­ker­hed kan kal­des hel­li­ge. Og helt fra old­ti­den og til omkring år 1900 har man dyr­ket dem. Fle­re ste­der er der fun­det spor af ofrin­ger – sværd, dyr­ek­nog­ler osv. Enkel­te af kil­der­ne har navn efter de nor­di­ske guder. Så de er gamle.

Fle­re kil­der er opkaldt efter de katol­ske hel­ge­ner. F.eks er der 12 Skt.Helene kil­der. Kil­den på Halen hed­der kun Hele­nekil­den. Der var ingen hel­gen blan­det ind i den. 

MORD OG HOR

Kil­der­ne blev anset for at have den stør­ste kraft Skt.Hans aften. Den aften val­far­te­de syge og raske til dem for at drik­ke af van­det. Omkring Ran­ders var det dog Val­borgs­af­ten. Men ved man­ge kil­der blev der også druk­ket andet end vand. For der var kil­de­mar­ke­der, hvor hand­len­de til­bød deres varer. Der var også udskænk­ning af diver­se drik­ke­va­rer med alko­hol­pro­cen­ter, dans og musik.
11 mar­ke­der blev for­budt på grund af hor, slags­mål og mord.
Så vildt gik det næp­pe til i Ørting. Vi ved det ikke. For Natio­nal­mu­se­ets regi­stre­ring fra 1904 for­tæl­ler, at ”Detail­ler ved Skik­ken ken­des ikke”. Men iføl­ge kir­kebø­ger­ne var der ingen mord Skt.Hans aften i mands min­de, for nu at bru­ge Natio­nal­mu­se­ets formulering.

IF YOU CAN’T BEAT THEM

Chri­sti­an d. IV besøg­te kilderne

En del af kil­der­ne kan alt­så føres til­ba­ge til det heden­ske Dan­mark. Andre har hel­gen­nav­ne fra den katol­ske tid. Ved refor­ma­tio­nen blev kil­der­ne betrag­tet som noget katolsk afg­u­de­ri og kir­ken vil­le helst have, at det blev for­budt at opsø­ge kil­der­ne. Men den gik ikke. For ikke blot almin­de­li­ge men­ne­sker søg­te van­dets hel­bre­den­de virk­ning. Det gjor­de kon­gen også. Chri­sti­an den fjer­de var en ivrig kil­de­gæst. I 1639 note­re­de han i sin kalen­der, at han den 23. juni drog fra Fre­de­riks­borg til “S. Lenis Kil­de”. Den 24. – alt­så til Sct. Hans – brug­te han kil­dens vand, og skæn­ke­de i øvrigt 150 rigs­da­ler til de fat­ti­ge. Også Sankt Sørens kil­de ved Kip­pin­ge Kir­ke på Fal­ster fik kon­ge­ligt besøg.
Så de lut­he­ran­ske præ­ster var nødt til at hand­le efter ”if you can’t beat them – join them”-princippet. Og der var jo pen­ge i det. For folk lag­de pen­ge ved kil­der­ne, når de hav­de druk­ket af van­det. Ved kil­der­ne blev opsat kil­de­blok­ke. Dvs en stor træb­lok, hvor folk lag­de pen­ge, og de gik til områ­dets fat­ti­ge. Sal­meskri­ve­ren Tho­mas Kingo, der var biskop på Fyn, sag­de, at det nok gik med at dyr­ke kil­der­ne – hvis blot folk blev for­ma­net til at tak­ke Gud for en evt. helbredelse.

SAGNET OM HELENE

Som den katol­ske kir­ke for­tæl­ler sag­net om Hele­ne. Male­ri af Ove Kunert fra ca 1917

Hele­ne var iføl­ge den katol­ske kir­kes web­s­i­te en svensk prin­ses­se, der blev over­fal­det og myr­det af lan­de­vejs­rø­ve­re. Hen­des lig blev smidt i havet ud for Skå­ne. Straks rej­ste en stor sten sig, og på den drev liget ind til kysten ud for Tisvil­de. Da til­i­len­de vil­le bære hen­de over den stej­le skrænt til kir­ken, åbne­de en kløft sig, så båren kun­ne køres på en vogn, og en kil­de sprang op.

Da heste­ne ikke kun­ne træk­ke vog­nen læn­ge­re, løf­te­de fol­ke­ne båren, men den sank straks i jor­den, og på det sted fik Hele­ne sin grav. Man kan ikke beskyl­de for­tæl­ler­ne af dén histo­rie for at spa­re på fan­ta­si­en. Men helt frem til 1. ver­denskrig val­far­te­de folk til ste­det for at drik­ke vand fra kil­den og bag­ef­ter sove med hove­d­et på gra­ven. Der er to for­skel­li­ge histo­ri­er om gra­ven: Den katol­ske kir­ke lader mun­ke bjer­ge liget og sæt­te det fra sig på det sted, der blev hen­des grav. Mens Visit­N­ord­s­jæl­land har en anden histo­rie:
Det var ikke mun­ke, der bjer­ge­de liget. Det var loka­le bøn­der og fiske­re, og på vej­en mod kir­ken begynd­te nog­le af dem at føre ”uhø­visk tale”, og det var for meget for den from­me Hele­ne. Hen­des båre sank  ned i jorden.

INGEN FORTÆLLING OM KILDEN  HALEN

Hvor­for kil­den i Ørting har nav­net Hele­ne, har det ikke været muligt at fin­de ud af. Der fin­des ingen for­tæl­ling om den, som der gør om f.eks. Oti­li­as Kil­de uden for Fil­lerup: Iføl­ge sag­net har kil­den sit navn efter den unge pige – Oti­lia – der var dømt til at bli­ve brændt på bålet som heks. Hen­des tårer sluk­ke­de bålet og en kil­de sprang frem på stedet.

Gam­melt foto af kil­den (det lyse) udlånt af Edith Møl­ler Sørensen

Det kan godt være, der ikke er en for­tæl­ling om Ørting-kil­den. Men ældre men­ne­sker, der som børn har fået vand fra kil­den, for­tæl­ler hvor godt van­det fra kil­den smag­te. Også selv om det var uden hel­bre­den­de virk­ning og i deres tid tap­pet fra en vandhane.

I dag er der sta­dig pen­ge i kil­de­vand. Det kan købes på fla­sker – til pri­ser mel­lem 2,50 kr og 8.60 kr for en halv liter. Van­det bli­ver ikke druk­ket for hel­bre­del­se, men for at sluk­ke tør­sten. Og pen­ge­ne hav­ner ikke i de fat­ti­ges kasse. 

Artik­len byg­ger på:
August F. Sch­midt: Om Dan­marks hel­li­ge kil­der – en over­sigt
Rik­ke Agne­te Olsen: Hel­li­ge kil­der, kapi­tel i bogen ”De fer­ske van­des kul­tur­hi­sto­rie i Dan­mark”
Natio­nal­mu­se­et: Mid­som­mer og hel­lig­kil­der
Diver­se hjem­mesi­der og input fra Facebook

KALENDER

LOPPEMARKED ALRØ RUNDT

27. – 28. maj kl. 10 – 16 beg­ge dage hol­der Alrø lop­pe­mar­ked. Der vil være boder over hele øen.

PINSE GARAGESALG

28.maj kl. 10 – 15 fejrer børn og voks­ne i Gyl­ling pin­sen med gara­ge­salg. Der vil være boder over hele landsbyen.

CIRKUSHALLEN

04. juni kl. 15 er Cir­kus Mascot i Ørting Hal­len med fore­stil­lin­gen “Glad i låget”. Det er cir­kus i bør­ne­høj­de for hele fami­li­en. Bil­let­ter kan købes her

GRUNDLOVSFEST VED MØLLEN
05. juni fra kl. 14 – 17 invi­te­rer Katja Ive­søe og Kas­per Toms­høj til grund­lovs­fest ved Gyl­ling Møl­le. Taler og underholdning. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.