KORT NYT

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

Ven­stre-kan­di­dat ser kom­mu­nen gen­nem tre par for­skel­li­ge briller

Som en anden Mata­dor-Git­te Gråe, der måt­te for­de­le sin gun­st – som hun udtryk­te det – på diver­se mand­li­ge bekendt­ska­ber, har Lene Aagaard tid­li­ge­re for­delt sin gun­st på for­skel­li­ge par­ti­er til fol­ke­tings­valg, regions­rå­det og kommunalvalget.

Men for mere end et år siden meld­te hun sig ind i Ven­stre, så nu er det slut med par­ti­hop. Til kom­mu­nalval­get 16. novem­ber, stil­ler hun op på par­tiets liste.

Lene er født i Ørting, men flyt­te­de til Århus, da hun fyld­te 18. Hun boe­de i Århus i 20 år og flyt­te­de bag­ef­ter til Ran­ders. Men da hun igen mød­te ung­dom­skæ­re­sten Jan, gik turen atter til Ørting.

”Jeg kan se på kom­mu­nal­po­li­tik gen­nem tre for­skel­li­ge par bril­ler”, siger hun.  ”Som til­flyt­ter til kom­mu­nen, som bebo­er i en af lands­by­er­ne, jeg kan også tage turist­bril­ler­ne på, for­di jeg i man­ge år har haft som­mer­hus ved Saksild”.

De tre par bril­ler præ­ger også de emner, hun især vil arbej­de for, hvis hun bli­ver valgt: Hvor­dan skal vi arbej­de med turis­me? Og hvad er nød­ven­digt for at til­træk­ke fle­re bebo­e­re til lands­by­er­ne? Hvor­dan skal Odder by udvik­le sig?

VI HAR MEGET AT BYDE 

Med turist­bril­ler­ne på vil Lene have styr­ket ind­sat­sen for at få fle­re til at kom­me til området.

Vi har Alrøs Hawaii, hvor sur­fer­ne hol­der til

”Vi har gode som­mer­hu­s­om­rå­der. Men vi har meget mere end det. Vi skal ikke kun rek­la­me­re med, at Odder er tæt på Århus med sevær­dig­he­der som Den Gam­le By og Moes­gård muse­um. Vi skal i høje­re grad tale vores eget områ­de op. Vi har Alrøs Hawaii lige ved dæm­nin­gen, hvor sur­fer­ne kom­mer.  Vi har lands­by­er, hvor man næsten kan bevæ­ge sig ind i en anden tidslo­m­me. F.eks Ålstrup hvor bebo­er­ne på eget ini­ti­a­tiv nu er ved at fær­dig­gø­re en sti rundt om byen med udsigts­punk­ter og oplys­nin­ger om alle de gam­le huse. Vi har den smuk­ke­ste natur. Vi har hele områ­det omkring Mosen, Mose­vej­en og Halen. Vi har van­dre­sti­er. Kom­mu­nen er en del af natur­pro­jekt Hor­sens Fjord. Jeg kun­ne bli­ve ved.….Vi har så meget at byde på. Men man­ge ste­der er veje­ne dår­li­ge, og vi mang­ler gode cykel­sti­er, som både kan til­træk­ke cykel­turi­ster og være til gavn for kom­mu­nens bebo­e­re. Stod det til mig, blev hele kom­mu­nen bun­det sam­men i et net­værk af cykelstier”.

VI SKAL BINDE SAMMENTÆNKEHELHEDER

Det med at bin­de sam­men, er Lene som arki­tekt opta­get af. Også når det gæl­der plan­læg­ning af lands­by­er­nes udvik­ling.
”Jeg er opta­get af de sto­re linjer, og vil arbej­de for at vi med kom­men­de udstyk­nin­ger er opmærk­som­me at vi bin­der små sam­fund sam­men på en natur­lig og klog måde. Måske skal vi lede de kyst­næ­re byer end­nu tæt­te­re til van­det og også bin­de nye og gam­le byde­le sam­men. Her i Ørting er Gam­mel Ørting nu  tæt­te­re på resten af lands­by­en end nogen­sin­de før, for­di Sme­de­ga­de-udstyk­nin­gen er kom­met helt op til den gam­le præ­s­te­gård. Men jeg håber også, vi kan arbej­de med andre bofor­mer end det tra­di­tio­nel­le par­cel­hus. Både her og alle andre ste­der med flot natur kan vi udstyk­ke stør­re natur­grun­de, hvor fami­li­er med en bon­de­røv i maven kan udfol­de sig med høns og biodiversitet”.

”Jeg synes, det er så fint, vi får 16 leje­bo­li­ger i Ørting hvor den gam­le bør­ne­ha­ve og de to små seni­o­r­bo­li­ger lig­ger nu. Men det vir­ker vold­somt at nedri­ve de gam­le byg­nin­ger i en gen­brugs­tid.  De kun­ne jo fint ind­gå som en del af det nye byg­ge­ri”.

DET VAR EN STOR FEJL

Med til­flyt­ter-bril­ler­ne på synes hun, der har været for lidt for­stå­el­se for at alle kom­mu­nens lands­by­er har deres egen respek­ti­ve per­son­lig­hed og ånd – at man ikke bare kan beslut­te at Gyl­ling og Ørting er det sam­me og kan nøjes med én sko­le og én bør­ne­ha­ve det ene sted. I det­te til­fæl­de i Gyl­ling. Ålstrup er en lil­le by med min­dre end 100 bebo­e­re, men har alli­ge­vel egen suc­ces­fuld bør­ne­pas­ning. Det skal der være plads til.

”Folk vil ger­ne flyt­te til en lands­by”, siger hun.  ”Men alle rap­por­ter viser, at de først under­sø­ger, om der er pas­nings­mu­lig­he­der for bør­ne­ne tæt på, om der er fri­tidsak­ti­vi­te­ter for børn og voks­ne, om der er mulig­hed for at kom­me ud i smuk­ke natur-omgi­vel­ser og om der er fæl­les samlingsområder.

Det var en stor fejl, at bør­ne­ha­ven i Ørting blev nedlagt

Jeg synes, det er en stor fejl, at bør­ne­in­sti­tu­io­ner­ne i Ørting er ble­vet ned­lagt, så for­æl­dre skal køre til og fra Gyl­ling to gan­ge om dagen – 16 km.

Der skal være pas­nings­mu­lig­he­der tæt på hjem­met for alle små børn, hvis det står til mig. Jeg synes, vi skal tæn­ke mere i hel­he­der, når det gæl­der bosæt­ning i kom­mu­nen. Og også i langt høje­re grad støt­te alle de fri­vil­li­ge kræf­ter i land­di­strik­ter­ne, som arbej­der på at gøre lands­by­er­ne til end­nu bed­re ste­der at leve. De leve­rer i høj grad hvad der skal til for at få fle­re til­flyt­te­re. Kom­mu­nen skal have en land­di­strikt-stra­te­gi. For­hå­bent­lig kan den kom­me til at rum­me hel­heds-tan­ke­gan­gen. Det vil jeg ger­ne gøre mit til”.

LET ADGANGGOD PARKERING

Efter Lenes mening skal man også tæn­ke i hel­he­der, når det gæl­der udvik­ling af Odder by. Og ikke mindst når det gæl­der udvik­ling af bymidten.

”For mig er Odder en han­dels­by, og det er som sådan, bymid­ten skal udvik­les”, siger hun. Let adgang til butik­ker­ne. Ordent­li­ge par­ke­rings­mu­lig­he­der. Man til­træk­ker hver­ken loka­le hand­len­de eller turi­ster ved at for­sø­ge at ska­be lands­byi­dyl med små kun­sti­ge par­ker og anlæg. Skal der ska­bes mil­jø­er og oaser, skal de under­støt­te butik­ker­ne og under­hol­de unger­ne, så mor og far kan bru­ge pen­ge. Jeg væl­ger at tro på at vores bypark kan gøre net­op det­te. Men det er vig­tigt, at vi arbej­der med at træk­ke folk til gåga­den. At de ikke bli­ver i områ­det med de sto­re supermarkeder.

De man­ge butik­ker vi har på Rosens­ga­de er alle tru­et af net­han­del. Og under  Cor­o­na-ned­luk­nin­gen har end­nu fle­re men­ne­sker fået øje på for­de­len ved at sid­de hjem­me og hand­le. Det er fint med cafe­er og restau­ran­ter, hvor de pas­ser ind. F.eks på Cen­tral­ho­tel­let. Men skal butik­ker­ne over­le­ve, kræ­ver det let adgang til dem – og ordent­li­ge par­ke­rings­plad­ser tæt på. Halv­de­len af kom­mu­nens ind­byg­ge­re bor i lan­d­om­rå­der­ne, og der bor man­ge ældre men­ne­sker i Odder. Så det nyt­ter ikke at vi under­ken­der beho­vet for par­ke­ring. Hel­ler ikke i bymidten”.

ÅBEN KOMMUNE

Odder kom­mu­ne har en pas­sen­de stør­rel­se efter Lene Aagaard’s mening

Odder kom­mu­ne har efter Lenes mening en pas­sen­de stør­rel­se. Andre ste­der begyn­der man at snak­ke om, at kom­mu­nal­re­for­men har skabt alt for sto­re enhe­der – at de bør bry­des ned igen.

”Vi er ikke stør­re, end vi kan fort­sæt­te med at være en åben kom­mu­ne, hvor bor­ger­ne har let adgang til poli­ti­ke­re og forvaltning.

Jeg er ikke blind for, at der er ser­vi­ce-områ­der, hvor der er plads til for­bed­rin­ger, og jeg glæ­der mig til at få så man­ge facts, at jeg i god tid før val­get i novem­ber kan for­hol­de mig ordent­ligt til problemerne”.

Læs portræt af Lene Aagaard 

Læs præ­sen­ta­tio­nen af Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, som til kom­mu­nalval­get stil­ler op for soci­al­de­mo­kra­ter­ne
Læs præ­sen­ta­tio­nen af Mor­ten Skak Otto­sen fra Gyl­ling, som stil­ler op for de konservative

KALENDER

LOPPEMARKED ALRØ RUNDT

27. – 28. maj kl. 10 – 16 beg­ge dage hol­der Alrø lop­pe­mar­ked. Der vil være boder over hele øen.

PINSE GARAGESALG

28.maj kl. 10 – 15 fejrer børn og voks­ne i Gyl­ling pin­sen med gara­ge­salg. Der vil være boder over hele landsbyen.

CIRKUSHALLEN

04. juni kl. 15 er Cir­kus Mascot i Ørting Hal­len med fore­stil­lin­gen “Glad i låget”. Det er cir­kus i bør­ne­høj­de for hele fami­li­en. Bil­let­ter kan købes her

GRUNDLOVSFEST VED MØLLEN
05. juni fra kl. 14 – 17 invi­te­rer Katja Ive­søe og Kas­per Toms­høj til grund­lovs­fest ved Gyl­ling Møl­le. Taler og underholdning. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.