KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Ven­stre-kan­di­dat ser kom­mu­nen gen­nem tre par for­skel­li­ge briller

Som en anden Mata­dor-Git­te Gråe, der måt­te for­de­le sin gun­st – som hun udtryk­te det – på diver­se mand­li­ge bekendt­ska­ber, har Lene Aagaard tid­li­ge­re for­delt sin gun­st på for­skel­li­ge par­ti­er til fol­ke­tings­valg, regions­rå­det og kommunalvalget.

Men for mere end et år siden meld­te hun sig ind i Ven­stre, så nu er det slut med par­ti­hop. Til kom­mu­nalval­get 16. novem­ber, stil­ler hun op på par­tiets liste.

Lene er født i Ørting, men flyt­te­de til Århus, da hun fyld­te 18. Hun boe­de i Århus i 20 år og flyt­te­de bag­ef­ter til Ran­ders. Men da hun igen mød­te ung­dom­skæ­re­sten Jan, gik turen atter til Ørting.

”Jeg kan se på kom­mu­nal­po­li­tik gen­nem tre for­skel­li­ge par bril­ler”, siger hun.  ”Som til­flyt­ter til kom­mu­nen, som bebo­er i en af lands­by­er­ne, jeg kan også tage turist­bril­ler­ne på, for­di jeg i man­ge år har haft som­mer­hus ved Saksild”.

De tre par bril­ler præ­ger også de emner, hun især vil arbej­de for, hvis hun bli­ver valgt: Hvor­dan skal vi arbej­de med turis­me? Og hvad er nød­ven­digt for at til­træk­ke fle­re bebo­e­re til lands­by­er­ne? Hvor­dan skal Odder by udvik­le sig?

VI HAR MEGET AT BYDE 

Med turist­bril­ler­ne på vil Lene have styr­ket ind­sat­sen for at få fle­re til at kom­me til området.

Vi har Alrøs Hawaii, hvor sur­fer­ne hol­der til

”Vi har gode som­mer­hu­s­om­rå­der. Men vi har meget mere end det. Vi skal ikke kun rek­la­me­re med, at Odder er tæt på Århus med sevær­dig­he­der som Den Gam­le By og Moes­gård muse­um. Vi skal i høje­re grad tale vores eget områ­de op. Vi har Alrøs Hawaii lige ved dæm­nin­gen, hvor sur­fer­ne kom­mer.  Vi har lands­by­er, hvor man næsten kan bevæ­ge sig ind i en anden tidslo­m­me. F.eks Ålstrup hvor bebo­er­ne på eget ini­ti­a­tiv nu er ved at fær­dig­gø­re en sti rundt om byen med udsigts­punk­ter og oplys­nin­ger om alle de gam­le huse. Vi har den smuk­ke­ste natur. Vi har hele områ­det omkring Mosen, Mose­vej­en og Halen. Vi har van­dre­sti­er. Kom­mu­nen er en del af natur­pro­jekt Hor­sens Fjord. Jeg kun­ne bli­ve ved.….Vi har så meget at byde på. Men man­ge ste­der er veje­ne dår­li­ge, og vi mang­ler gode cykel­sti­er, som både kan til­træk­ke cykel­turi­ster og være til gavn for kom­mu­nens bebo­e­re. Stod det til mig, blev hele kom­mu­nen bun­det sam­men i et net­værk af cykelstier”.

VI SKAL BINDE SAMMENTÆNKEHELHEDER

Det med at bin­de sam­men, er Lene som arki­tekt opta­get af. Også når det gæl­der plan­læg­ning af lands­by­er­nes udvik­ling.
”Jeg er opta­get af de sto­re linjer, og vil arbej­de for at vi med kom­men­de udstyk­nin­ger er opmærk­som­me at vi bin­der små sam­fund sam­men på en natur­lig og klog måde. Måske skal vi lede de kyst­næ­re byer end­nu tæt­te­re til van­det og også bin­de nye og gam­le byde­le sam­men. Her i Ørting er Gam­mel Ørting nu  tæt­te­re på resten af lands­by­en end nogen­sin­de før, for­di Sme­de­ga­de-udstyk­nin­gen er kom­met helt op til den gam­le præ­s­te­gård. Men jeg håber også, vi kan arbej­de med andre bofor­mer end det tra­di­tio­nel­le par­cel­hus. Både her og alle andre ste­der med flot natur kan vi udstyk­ke stør­re natur­grun­de, hvor fami­li­er med en bon­de­røv i maven kan udfol­de sig med høns og biodiversitet”.

”Jeg synes, det er så fint, vi får 16 leje­bo­li­ger i Ørting hvor den gam­le bør­ne­ha­ve og de to små seni­o­r­bo­li­ger lig­ger nu. Men det vir­ker vold­somt at nedri­ve de gam­le byg­nin­ger i en gen­brugs­tid.  De kun­ne jo fint ind­gå som en del af det nye byg­ge­ri”.

DET VAR EN STOR FEJL

Med til­flyt­ter-bril­ler­ne på synes hun, der har været for lidt for­stå­el­se for at alle kom­mu­nens lands­by­er har deres egen respek­ti­ve per­son­lig­hed og ånd – at man ikke bare kan beslut­te at Gyl­ling og Ørting er det sam­me og kan nøjes med én sko­le og én bør­ne­ha­ve det ene sted. I det­te til­fæl­de i Gyl­ling. Ålstrup er en lil­le by med min­dre end 100 bebo­e­re, men har alli­ge­vel egen suc­ces­fuld bør­ne­pas­ning. Det skal der være plads til.

”Folk vil ger­ne flyt­te til en lands­by”, siger hun.  ”Men alle rap­por­ter viser, at de først under­sø­ger, om der er pas­nings­mu­lig­he­der for bør­ne­ne tæt på, om der er fri­tidsak­ti­vi­te­ter for børn og voks­ne, om der er mulig­hed for at kom­me ud i smuk­ke natur-omgi­vel­ser og om der er fæl­les samlingsområder.

Det var en stor fejl, at bør­ne­ha­ven i Ørting blev nedlagt

Jeg synes, det er en stor fejl, at bør­ne­in­sti­tu­io­ner­ne i Ørting er ble­vet ned­lagt, så for­æl­dre skal køre til og fra Gyl­ling to gan­ge om dagen – 16 km.

Der skal være pas­nings­mu­lig­he­der tæt på hjem­met for alle små børn, hvis det står til mig. Jeg synes, vi skal tæn­ke mere i hel­he­der, når det gæl­der bosæt­ning i kom­mu­nen. Og også i langt høje­re grad støt­te alle de fri­vil­li­ge kræf­ter i land­di­strik­ter­ne, som arbej­der på at gøre lands­by­er­ne til end­nu bed­re ste­der at leve. De leve­rer i høj grad hvad der skal til for at få fle­re til­flyt­te­re. Kom­mu­nen skal have en land­di­strikt-stra­te­gi. For­hå­bent­lig kan den kom­me til at rum­me hel­heds-tan­ke­gan­gen. Det vil jeg ger­ne gøre mit til”.

LET ADGANGGOD PARKERING

Efter Lenes mening skal man også tæn­ke i hel­he­der, når det gæl­der udvik­ling af Odder by. Og ikke mindst når det gæl­der udvik­ling af bymidten.

”For mig er Odder en han­dels­by, og det er som sådan, bymid­ten skal udvik­les”, siger hun. Let adgang til butik­ker­ne. Ordent­li­ge par­ke­rings­mu­lig­he­der. Man til­træk­ker hver­ken loka­le hand­len­de eller turi­ster ved at for­sø­ge at ska­be lands­byi­dyl med små kun­sti­ge par­ker og anlæg. Skal der ska­bes mil­jø­er og oaser, skal de under­støt­te butik­ker­ne og under­hol­de unger­ne, så mor og far kan bru­ge pen­ge. Jeg væl­ger at tro på at vores bypark kan gøre net­op det­te. Men det er vig­tigt, at vi arbej­der med at træk­ke folk til gåga­den. At de ikke bli­ver i områ­det med de sto­re supermarkeder.

De man­ge butik­ker vi har på Rosens­ga­de er alle tru­et af net­han­del. Og under  Cor­o­na-ned­luk­nin­gen har end­nu fle­re men­ne­sker fået øje på for­de­len ved at sid­de hjem­me og hand­le. Det er fint med cafe­er og restau­ran­ter, hvor de pas­ser ind. F.eks på Cen­tral­ho­tel­let. Men skal butik­ker­ne over­le­ve, kræ­ver det let adgang til dem – og ordent­li­ge par­ke­rings­plad­ser tæt på. Halv­de­len af kom­mu­nens ind­byg­ge­re bor i lan­d­om­rå­der­ne, og der bor man­ge ældre men­ne­sker i Odder. Så det nyt­ter ikke at vi under­ken­der beho­vet for par­ke­ring. Hel­ler ikke i bymidten”.

ÅBEN KOMMUNE

Odder kom­mu­ne har en pas­sen­de stør­rel­se efter Lene Aagaard’s mening

Odder kom­mu­ne har efter Lenes mening en pas­sen­de stør­rel­se. Andre ste­der begyn­der man at snak­ke om, at kom­mu­nal­re­for­men har skabt alt for sto­re enhe­der – at de bør bry­des ned igen.

”Vi er ikke stør­re, end vi kan fort­sæt­te med at være en åben kom­mu­ne, hvor bor­ger­ne har let adgang til poli­ti­ke­re og forvaltning.

Jeg er ikke blind for, at der er ser­vi­ce-områ­der, hvor der er plads til for­bed­rin­ger, og jeg glæ­der mig til at få så man­ge facts, at jeg i god tid før val­get i novem­ber kan for­hol­de mig ordent­ligt til problemerne”.

Læs portræt af Lene Aagaard 

Læs præ­sen­ta­tio­nen af Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, som til kom­mu­nalval­get stil­ler op for soci­al­de­mo­kra­ter­ne
Læs præ­sen­ta­tio­nen af Mor­ten Skak Otto­sen fra Gyl­ling, som stil­ler op for de konservative

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.