KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Pri­sen for at give Ørting Mose til­ba­ge til natu­ren og redu­ce­re CO2-udled­nin­gen: 18.404.580 kr.

”Der arbej­des på at omdan­ne Ørting Mose til et våd­om­rå­de. Den­ne omdan­nel­se vil både have en fore­byg­gen­de effekt på kli­ma­for­an­drin­ger samt en reduk­tion af nærings­stof­fer i vandmiljøet”.

Sådan står der i Odder kom­mu­nes plan­stra­te­gi 2023.

Man kan også sige, at Ørting Mose skal gives til­ba­ge til natu­ren – være som den var, før Hede­sel­ska­bet fik lov til at gå amok med afvan­dings­pro­jek­ter og der­med ind­dra­ge sto­re natu­r­om­rå­der til land­brugs­jord. ”Vi skal ikke fre­de natu­ren, vi skal bekæm­pe den”. Sådan lød det bud­skab, for­e­nin­gens repræ­sen­tan­ter drog land og rige rundt.
Natur­be­kæm­pel­sen betød, at 450 hektar mose i Ørting og Rand­lev blev omdan­net til 160 små – og nog­le få sto­re – jord­s­tyk­ker. F.eks. ejer Vejlsko­v­gård 110 af de 450 hektar. (En hektar er 10.000 kva­drat­me­ter, så moser­nes are­a­ler sva­rer til lidt mere end 450 fodboldbaner).

CO2 SPÆRRES INDE

Når dræn­rør bli­ver fjer­net fra den tør­lag­te mosejord, sti­ger grund­vands­spej­let. Det kan redu­ce­re CO2-uds­lip­pet bety­de­ligt, for­di jord fra våd­om­rå­der som moser og enge inde­hol­der en mas­se plan­te­re­ster. Når jor­den fra dis­se områ­der får lov til at være i fred, slip­per CO2 fra plan­te­re­ster­ne ikke ud. Men så snart en plov bli­ver sat i jor­den, fri­gø­res CO2 til atmos­fæ­ren. CO2 – eller kul­dioxid – er den driv­hus­gas, der er mest domi­ne­ren­de i atmosfæren.

50 PROCENT AF LANDBRUGETS UDLEDNING

I hele Dan­mark er 7 pro­cent af det sam­le­de dyr­ke­de land­brugs­a­re­al lav­bundsjord. Alli­ge­vel teg­ner de syv pro­cent sig iføl­ge Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning for op mod 50 pro­cent af land­bru­gets sam­le­de CO2-udled­ning. 
I 2021 vedt­og et bredt fler­tal i fol­ke­tin­get, at i 2030 skal 100.000 ha lav­bundsjor­de være taget ud af drift for at ned­brin­ge land­bru­gets udled­ning af driv­hus­gas­ser. Iføl­ge en stør­re arti­kel i dag­bla­det Infor­ma­tion fra august 2023, er der til nu udta­get min­dre end 1 pro­cent af det fast­sat­te mål.

Odder kom­mu­nes 450 ha lav­bundsjord sva­rer til min­dre end en halv pro­cent af målet for hele lan­det. Og det kan hel­ler ikke bidra­ge med at ned­sæt­te land­bru­gets CO2-udled­ning med godt 50 pro­cent, men kun ca. 32 pro­cent. Det skyl­des, at de 450 ha lav­bundsjord er for­delt på man­ge små lod­der, og en del af dem bli­ver ikke dyr­ket. Lod­der­ne hør­te til mosens man­ge små ejen­dom­me. Det har her, bebo­er­ne tid­li­ge­re gra­ve­de tørv, som de brug­te til brændsel. 

23,4 TONS CO2 PR HA/​ÅR

Men som det frem­går af kom­mu­nens plan­sta­te­gi, er det ikke alle 160 jord­lod­der, der skal omdan­nes til våd­om­rå­de. Det er kun Ørting Mose. Hvor­for Natursty­rel­sen under Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et har lavet under­sø­gel­ser af beg­ge moser – også bereg­net, hvor meget pro­jek­ter­ne vil koste. (Rap­por­ten kan down­lo­a­des her).

Anlægs­om­kost­nin­ger­ne for at omdan­ne Ørting Mose til våd­om­rå­de vur­de­res til at være på 2.927.980 kr. Og hvis man med­reg­ner kom­pen­sa­tion til lod­se­jer­ne, råd­giv­nings­om­kost­nin­ger m.m. vil de sam­le­de pro­jektom­kost­nin­ger være 18.404.580 kr. For de pen­ge kan CO2 redu­ce­res med 23,4 tons/​ ha/​ år. ”Pro­jek­tet vur­de­res omkost­nings­ef­fek­tivt”, skri­ver Naturstyrelsen.

PENGE, PENGE, PENGE
Det er man­ge pen­ge, men de skal ikke hen­tes ind over kom­mu­neskat­ten. De lidt mere end 18 mil­li­o­ner kro­ner er ikke pen­ge, der skal hen­tes ind via kom­mu­neskat­ten. Sta­ten og EU har afsat fle­re pul­jer, der kan søges. Til at dæk­ke ind­sat­sen fra kom­mu­ner og lav­bund­s­kon­su­len­ter, er der afsat sam­let 105 mil­li­o­ner kro­ner årligt i 2024 – 2025, Der­til kom­mer en pul­je til erstat­ning til lod­se­je­re m.v. Den kun­ne søges to gan­ge sid­ste år. I sid­ste ansøg­nings­run­de var den på godt 608 mil­li­o­ner kr.
Moser­nes lod­se­je­re har været til to ori­en­te­rings­mø­der. Bl.a. om erstat­nings­reg­ler­ne. Andre inter­es­se­re­de kan læse her.
Pro­jek­tet kan redu­ce­re afgi­vel­se af driv­hus­gas til atmos­fæ­ren. Men det vil også få stor betyd­ning for områ­dets biodiversitet.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet