KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Så er der dømt Kan­dis, croo­ner-jazz og metal ude på landet

De kom­men­de uger byder på en blan­det musik-landhandel

Ørting Hal­len bli­ver fyldt op, når Kan­dis lør­dag d. 1. juni går på sce­nen. 575 men­ne­sker er klar til at syn­ge med, og på sam­me tids­punkt vil croo­ner-jazz begyn­de at strøm­me ud i den gam­le træla­de på Brand­by­ge­gaard. Og i for­bin­del­se med Gyl­ling byfest hol­der Metal i For­sam­lings­hu­set 14 juni kon­cert med tre band.

Det er ikke lyv at sige, at der er noget for enhver musiksmag.

JAZZDEN GAMLE TRÆLADE

Croo­ner-jazz er måske ikke kendt af man­ge. Og så alli­ge­vel. Frank Sina­tra var croo­ner – det sam­me var Dean Mar­tin og Bing Cros­by. De sang på en måde, så min gam­le mor sag­de: ”Så skru dog ned for de flø­de­bol­ler!”. Hun hav­de måske ret på den måde, at det var mænd, der sang blødt og per­son­ligt ind i mikro­fo­nen. Sangsti­len opstod for mere end 100 år siden, da mikro­fo­ner­ne blev så gode, at en san­ger nu ikke behø­ve­de at syn­ge højt hen over et orke­ster. Mikro­fo­nens følsom­hed betød, at det var muligt at syn­ge med svag stem­me, og det skab­te en mere per­son­lig og intim stil.

Det er hver­ken Sina­tra, Cros­by eller deres reinkar­tio­ner, der på lør­dag ind­ta­ger den gam­le træla­des sce­ne. Det er Emil Otto med band. Om ham skri­ver Søren Kvist fra Brand­by­ge­gaard:
”Jeg har svært ved at skju­le min begej­string! Som stor fan af Sina­tra, Dean Mar­tin og sam­lin­gen af øvri­ge croo­n­er­kory­fæ­er, er det mig en inder­lig glæ­de at lyt­te til Emil Otto. Det er tyde­ligt at høre inspira­tio­nen fra de sto­re og jeg er helt sik­ker på, at han selv en dag kom­mer til at bli­ve inspira­tion for næste gene­ra­tion. Der er ikke så meget mere at sige til det andet end: Find hans ”nye” album og “Ain’t Love a Beau­ti­ful Thing,” der i øvrigt har sik­ret ham en nomi­ne­ring i kate­go­ri­en Årets vokal­ja­zzud­gi­vel­se ved Danish Jazz awards, forelsk jer og kom med til en helt fan­ta­stisk aften her på ste­det i juni”. Bil­let til spis­ning og kon­cert kan købes her. Der er kun få tilbage.

Du kan høre Emil Otto her.

575 HELDIGE KOMMER TIL HALBAL

Ørting Hal­lens Ven­ner og Skan­der­borg Land­bo­ung­dom er gået sam­men om at hen­te Kan­dis til hal­bal. 500 bil­let­ter til fæl­les­spis­ning og kon­cert blev sat til salg. De var hur­tigt væk, og man­ge gik for­gæ­ves, så der­for blev 75 bil­let­ter ale­ne til kon­cer­ten sat til salg. De blev også solgt meget hur­tigt. Så på lør­dag har kun de hel­di­ge adgang til Hal­len. Og den vil være propfyldt.

Hører du ikke til de hel­di­ge, kan du hol­de din egen Kan­dis-aften hjem­me i sofa­en med fil­men ”Kan­dis for livet”. Hoved­væg­ten i fil­men er grup­pens fans, men den for­tæl­ler også om det dan­se­band, der spil­le­de før­ste gang 1. janu­ar 1989 til enke­bal på Hotel Phø­nix i Thisted. 

METALFORSAMLINGSHUSET TIL 100 KR

Men 14. juni er der sta­dig mulig­hed for at kom­me til at høre livemu­sik. ”Metal i for­sam­lings­hu­set” arran­ge­rer kon­cert num­mer 32 og har ind­budt tre grup­per, der kom­mer med for­skel­lig musik. En bil­let koster kun 100 kr, og den kan købes her. Der kan du også læse om den musik, der bli­ver serveret.

Der er ingen fæl­les spis­ning før kon­cer­ten. Men i For­sam­lings­hu­sets gård er der mulig­hed for mel­lem kl. 18 og kl. 19 at købe hot­dogs og fri­ka­del­le sandwich. Og der er også mulig­hed for at mel­de sig til stegt flæsk med per­sil­lesovs ved Gyl­ling Møl­le i sam­me tids­rum. Dead­li­ne for bestil­ling er 11. juni.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET