KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Sko­len er på listen over kul­tur­mil­jø­er

Bør­ne­ne blev stil­let op på ræk­ke i sko­le­går­den, og før­ste­læ­rer J. Spar­sø hej­ste fla­get 21. sep­tem­ber 1961, da Ørting Fal­ling Cen­tralsko­le offi­ci­elt blev ind­vi­et.
Ele­ver­ne skul­le gå  i sko­le i en byg­ning, der i dag er på listen over kul­tur­mil­jø­er i Odder kom­mu­ne.

Skov- og Natursty­rel­sen defi­ne­re­de i 1998 et kul­tur­mil­jø som ”et geo­gra­fisk afgræn­set områ­de, som med sin frem­træ­den afspej­ler væsent­li­ge træk af sam­fun­dets udvik­ling”.

Når som­mer­fe­ri­en begyn­der, vil sko­len bli­ve tømt for liv – men byg­nin­ger­ne lig­ger der sta­dig. Og de er på listen over kul­tur­mil­jø­er 

I rap­por­ten ”40 kul­tur­mil­jø­er i Odder kom­mu­ne” hed­der det om sko­len, at ”den er et eksem­pel på arki­tek­tur inden for ”den dan­ske funk­tio­nel­le tra­di­tion” – en strøm­ning, der ellers ikke er repræ­sen­te­ret i Odder kom­mu­ne”.
Over­sat bety­der det, at byg­nin­gen blev skabt for at til­go­de­se et behov – ikke for at impo­ne­re nogen. Den har ingen over­flø­di­ge deko­ra­tio­ner – men gode ram­mer, lys og luft. Klas­se­flø­je sam­let af en aula, hvor alle kan mødes, og den er byg­get af de sam­me mate­ri­a­ler, som andre byg­nin­ger i områ­det.

Der står også i rap­por­ten, som du kan down­lo­a­de her, at ”byg­nin­ger­ne er sår­ba­re over­for væsent­li­ge ændrin­ger af arki­tek­tur og omgi­vel­ser”.

BEGRÆNSNING
Når vi kom­mer til som­mer­fe­ri­en vil byg­nin­ger­ne bli­ve tømt for liv. Mar­gret­he­lyst Frisko­le luk­ker.
Men byg­nin­ger­ne vil sta­dig lig­ge der – nu som nær­me­ste nabo til en hal, der er tip-top i orden.
En som­mer­hu­se­jer fik for kort tid siden NEJ til at væl­te et gam­melt hus og byg­ge et nyt. Begrun­del­se: Som­mer­hu­set er en del af kul­tur­mil­jø­er­ne.
Over­ført til sko­len bety­der det, at den kan ikke pæres ned. Ej hel­ler kan den udsæt­tes for ”væsent­li­ge ændrin­ger af arki­tek­tur og omgi­vel­ser”.
Det sæt­ter begræns­nin­ger for, til hvil­ket brug, de to sto­re pant­ha­ve­re – Nor­dea og Odder kom­mu­ne – kan sæl­ge byg­nin­ger­ne. 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58