KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Snæ­vert fler­tal for at beva­re 10 valgsteder

Et snæ­vert fler­tal vil i aften på kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­mø­det stem­me for at beva­re samt­li­ge 10 valg­ste­der i Odder kom­mu­ne – og ikke som for­valt­nin­gen har fore­slå­et, redu­ce­re dem med mere end halvdelen.
Det for­slag  har været behand­let i Øko­no­mi- og Erhverv­s­ud­val­get. Her vil­le kun Ven­stres med­lem­mer beva­re alle 10 valg­ste­der i Odder kom­mu­ne. De Kon­ser­va­ti­ves, Soci­al­de­mo­kra­ter­nes og Enheds­li­stens med­lem­mer vil­le accep­te­re en reduk­tion til 5 – 6 valg­ste­der. Det frem­går af refe­ra­tet fra udval­gets møde 30. september.
Men SF vil ikke ned­læg­ge valg­ste­der. Det vil den radi­ka­le Kre­sten Bjer­re hel­ler ikke. John Rosen­høj, DF, er på ferie, men også han er imod ned­læg­gel­se.  “For før­ste gang i seks år er jeg ikke til møde”, siger han til Lokal­po­sten. “Men jeg går ikke ind for ned­læg­gel­se af valg­ste­der. Så uden mig fal­der forslaget”.
Der­til kom­mer, at for­valt­nin­gens bereg­nin­ger er også man­gel­ful­de – og argu­men­ter­ne for læn­ge siden skudt ned.
De 12 lokal­råd i Odder kom­mu­ne har læn­ge argu­men­te­ret mod ned­læg­gel­sen og har skudt for­valt­nin­gens argu­men­ter ned. 
For­valt­nin­gens argu­men­ter er, at

  • Der er udgif­ter ved at hol­de valg
  • Det er svært at skaf­fe tilforordnede
  • Væl­ger­ne er ble­vet mere mobi­le – og
  • Der skal ind­fø­res et elek­tro­nisk valgsystem.

FÆRRE VALGSTEDERFÆRRE BØF
Først vil­le for­valt­nin­gen skæ­re ned til tre valg­ste­der. Så blev det fire. Bereg­nin­ger­ne viser, at med fire valg­ste­der kan der spa­res 51.600 kr/​valg.

Fær­re valg­ste­der – fær­re til­for­ord­ne­de – fær­re bøf med løg

Bespa­rel­sen er bl.a. diæter til de til­for­ord­ne­de plus på de tar­te­let­ter eller bøf med blø­de løg, som de for­tæ­rer i dagens løb. Fær­re valg­ste­der – fær­re til­for­ord­ne­de – fær­re bøf med løg.
At det skul­le være svært at skaf­fe til­for­ord­ne­de – kan oplan­det ikke nik­ke ja til. Men hvis det  var eller blev et pro­blem, kan kom­mu­nen bare drop­pe dens ”plejer”-tænkning. Det ”ple­jer” at være par­ti­er­ne, der udpe­ger til­for­ord­ne­de. Men min­dre end 4 pro­cent af den voks­ne befolk­ning er nu med­lem­mer af et par­ti. Så i ste­det for at gøre som “vi ple­jer”, kan de til­for­ord­ne­de hen­tes i de man­ge for­e­nin­ger og Lokal­råd, som har langt fle­re med­lem­mer end par­ti­er­ne. Der er ingen grund til at bru­ge sala­mi-meto­den og redu­ce­re valgstederne.
Intet i ”bekendt­gø­rel­se af lov om kom­mu­na­le og regio­na­le valg” siger nem­lig, at de til­for­ord­ne­de skal fin­des blandt dem, der beta­ler kon­tin­gent til et parti.

IT-FOLK KAN BEVÆGE SIG
M.h.t. de mobi­le væl­ge­re, så er da rig­tigt, at man­ge men­ne­sker har bil. Men hvad med dem, der ikke har? Den kol­lek­ti­ve tra­fik i Odder kom­mu­ne er skå­ret ned – og det har især ramt oplandet.
Det nye valg­sy­stem kræ­ver, at der skal være IT-folk på valg­ste­der­ne, mener for­valt­nin­gen. Og kom­mu­nen kan kun stil­le med fire.
Også dét argu­ment har lokal­rå­de­ne skudt ned. Bli­ver det nød­ven­digt, kan IT-fol­ke­ne jo bevæ­ge sig mel­lem valg­ste­der­ne. Hvis ikke for­valt­nin­gen mener, det er et pro­blem for oplan­dets  væl­ge­re, er det vel hel­ler ikke et pro­blem for IT’erne.

MANGELFULDE BEREGNINGER
Et fler­tal i Øko­no­mi- og Erhvervs­rå­det vil­le redu­ce­re til 5 – 6 valg­ste­der. Det ske­te efter en dis­kus­sion på grund­lag af et oplæg, for­valt­nin­gen afle­ve­re­de til udval­get. Det var base­ret på fire valgsteder.
Det sam­me oplæg og de sam­me bereg­nin­ger er sendt til byrå­det uden ændrin­ger, og viser alt­så, at hvis

Fle­re brev­stem­mer er ikke med i beregningerne

kom­mu­nal­be­sty­rel­sen skæ­rer ned til fire valg­ste­der, kan der ved hvert valg spa­res 51.600 kr/​valg.
”Hvis jeg var kom­mu­nal­po­li­ti­ker, vil­le jeg som mini­mum bede om nye bereg­nin­ger”, siger for­man­den for Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne, Jan Kjær­s­gaard. “Der er vel alt andet lige for­skel på fire valg­ste­der og på fem – seks”.
Des­u­den viser forsk­nin­gen, at ned­læg­gel­se af valg­ste­der fører til fle­re brev­stem­mer. En brev­stem­me koster i gen­nem­snit 100 kr. En stem­me afgi­vet på et valg­sted koster 25 – 30 kr. Også de tal bør ind­dra­ges i for­valt­nin­gens beregninger.

 

 

 

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.