KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Snæ­vert fler­tal for at beva­re 10 valgsteder

Et snæ­vert fler­tal vil i aften på kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­mø­det stem­me for at beva­re samt­li­ge 10 valg­ste­der i Odder kom­mu­ne – og ikke som for­valt­nin­gen har fore­slå­et, redu­ce­re dem med mere end halvdelen.
Det for­slag  har været behand­let i Øko­no­mi- og Erhverv­s­ud­val­get. Her vil­le kun Ven­stres med­lem­mer beva­re alle 10 valg­ste­der i Odder kom­mu­ne. De Kon­ser­va­ti­ves, Soci­al­de­mo­kra­ter­nes og Enheds­li­stens med­lem­mer vil­le accep­te­re en reduk­tion til 5 – 6 valg­ste­der. Det frem­går af refe­ra­tet fra udval­gets møde 30. september.
Men SF vil ikke ned­læg­ge valg­ste­der. Det vil den radi­ka­le Kre­sten Bjer­re hel­ler ikke. John Rosen­høj, DF, er på ferie, men også han er imod ned­læg­gel­se.  “For før­ste gang i seks år er jeg ikke til møde”, siger han til Lokal­po­sten. “Men jeg går ikke ind for ned­læg­gel­se af valg­ste­der. Så uden mig fal­der forslaget”.
Der­til kom­mer, at for­valt­nin­gens bereg­nin­ger er også man­gel­ful­de – og argu­men­ter­ne for læn­ge siden skudt ned.
De 12 lokal­råd i Odder kom­mu­ne har læn­ge argu­men­te­ret mod ned­læg­gel­sen og har skudt for­valt­nin­gens argu­men­ter ned. 
For­valt­nin­gens argu­men­ter er, at

  • Der er udgif­ter ved at hol­de valg
  • Det er svært at skaf­fe tilforordnede
  • Væl­ger­ne er ble­vet mere mobi­le – og
  • Der skal ind­fø­res et elek­tro­nisk valgsystem.

FÆRRE VALGSTEDERFÆRRE BØF
Først vil­le for­valt­nin­gen skæ­re ned til tre valg­ste­der. Så blev det fire. Bereg­nin­ger­ne viser, at med fire valg­ste­der kan der spa­res 51.600 kr/​valg.

Fær­re valg­ste­der – fær­re til­for­ord­ne­de – fær­re bøf med løg

Bespa­rel­sen er bl.a. diæter til de til­for­ord­ne­de plus på de tar­te­let­ter eller bøf med blø­de løg, som de for­tæ­rer i dagens løb. Fær­re valg­ste­der – fær­re til­for­ord­ne­de – fær­re bøf med løg.
At det skul­le være svært at skaf­fe til­for­ord­ne­de – kan oplan­det ikke nik­ke ja til. Men hvis det  var eller blev et pro­blem, kan kom­mu­nen bare drop­pe dens ”plejer”-tænkning. Det ”ple­jer” at være par­ti­er­ne, der udpe­ger til­for­ord­ne­de. Men min­dre end 4 pro­cent af den voks­ne befolk­ning er nu med­lem­mer af et par­ti. Så i ste­det for at gøre som “vi ple­jer”, kan de til­for­ord­ne­de hen­tes i de man­ge for­e­nin­ger og Lokal­råd, som har langt fle­re med­lem­mer end par­ti­er­ne. Der er ingen grund til at bru­ge sala­mi-meto­den og redu­ce­re valgstederne.
Intet i ”bekendt­gø­rel­se af lov om kom­mu­na­le og regio­na­le valg” siger nem­lig, at de til­for­ord­ne­de skal fin­des blandt dem, der beta­ler kon­tin­gent til et parti.

IT-FOLK KAN BEVÆGE SIG
M.h.t. de mobi­le væl­ge­re, så er da rig­tigt, at man­ge men­ne­sker har bil. Men hvad med dem, der ikke har? Den kol­lek­ti­ve tra­fik i Odder kom­mu­ne er skå­ret ned – og det har især ramt oplandet.
Det nye valg­sy­stem kræ­ver, at der skal være IT-folk på valg­ste­der­ne, mener for­valt­nin­gen. Og kom­mu­nen kan kun stil­le med fire.
Også dét argu­ment har lokal­rå­de­ne skudt ned. Bli­ver det nød­ven­digt, kan IT-fol­ke­ne jo bevæ­ge sig mel­lem valg­ste­der­ne. Hvis ikke for­valt­nin­gen mener, det er et pro­blem for oplan­dets  væl­ge­re, er det vel hel­ler ikke et pro­blem for IT’erne.

MANGELFULDE BEREGNINGER
Et fler­tal i Øko­no­mi- og Erhvervs­rå­det vil­le redu­ce­re til 5 – 6 valg­ste­der. Det ske­te efter en dis­kus­sion på grund­lag af et oplæg, for­valt­nin­gen afle­ve­re­de til udval­get. Det var base­ret på fire valgsteder.
Det sam­me oplæg og de sam­me bereg­nin­ger er sendt til byrå­det uden ændrin­ger, og viser alt­så, at hvis

Fle­re brev­stem­mer er ikke med i beregningerne

kom­mu­nal­be­sty­rel­sen skæ­rer ned til fire valg­ste­der, kan der ved hvert valg spa­res 51.600 kr/​valg.
”Hvis jeg var kom­mu­nal­po­li­ti­ker, vil­le jeg som mini­mum bede om nye bereg­nin­ger”, siger for­man­den for Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne, Jan Kjær­s­gaard. “Der er vel alt andet lige for­skel på fire valg­ste­der og på fem – seks”.
Des­u­den viser forsk­nin­gen, at ned­læg­gel­se af valg­ste­der fører til fle­re brev­stem­mer. En brev­stem­me koster i gen­nem­snit 100 kr. En stem­me afgi­vet på et valg­sted koster 25 – 30 kr. Også de tal bør ind­dra­ges i for­valt­nin­gens beregninger.

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.