KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Snæ­vert fler­tal for at beva­re 10 valgsteder

Et snæ­vert fler­tal vil i aften på kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­mø­det stem­me for at beva­re samt­li­ge 10 valg­ste­der i Odder kom­mu­ne – og ikke som for­valt­nin­gen har fore­slå­et, redu­ce­re dem med mere end halvdelen.
Det for­slag  har været behand­let i Øko­no­mi- og Erhverv­s­ud­val­get. Her vil­le kun Ven­stres med­lem­mer beva­re alle 10 valg­ste­der i Odder kom­mu­ne. De Kon­ser­va­ti­ves, Soci­al­de­mo­kra­ter­nes og Enheds­li­stens med­lem­mer vil­le accep­te­re en reduk­tion til 5 – 6 valg­ste­der. Det frem­går af refe­ra­tet fra udval­gets møde 30. september.
Men SF vil ikke ned­læg­ge valg­ste­der. Det vil den radi­ka­le Kre­sten Bjer­re hel­ler ikke. John Rosen­høj, DF, er på ferie, men også han er imod ned­læg­gel­se.  “For før­ste gang i seks år er jeg ikke til møde”, siger han til Lokal­po­sten. “Men jeg går ikke ind for ned­læg­gel­se af valg­ste­der. Så uden mig fal­der forslaget”.
Der­til kom­mer, at for­valt­nin­gens bereg­nin­ger er også man­gel­ful­de – og argu­men­ter­ne for læn­ge siden skudt ned.
De 12 lokal­råd i Odder kom­mu­ne har læn­ge argu­men­te­ret mod ned­læg­gel­sen og har skudt for­valt­nin­gens argu­men­ter ned. 
For­valt­nin­gens argu­men­ter er, at

  • Der er udgif­ter ved at hol­de valg
  • Det er svært at skaf­fe tilforordnede
  • Væl­ger­ne er ble­vet mere mobi­le – og
  • Der skal ind­fø­res et elek­tro­nisk valgsystem.

FÆRRE VALGSTEDERFÆRRE BØF
Først vil­le for­valt­nin­gen skæ­re ned til tre valg­ste­der. Så blev det fire. Bereg­nin­ger­ne viser, at med fire valg­ste­der kan der spa­res 51.600 kr/​valg.

Fær­re valg­ste­der – fær­re til­for­ord­ne­de – fær­re bøf med løg

Bespa­rel­sen er bl.a. diæter til de til­for­ord­ne­de plus på de tar­te­let­ter eller bøf med blø­de løg, som de for­tæ­rer i dagens løb. Fær­re valg­ste­der – fær­re til­for­ord­ne­de – fær­re bøf med løg.
At det skul­le være svært at skaf­fe til­for­ord­ne­de – kan oplan­det ikke nik­ke ja til. Men hvis det  var eller blev et pro­blem, kan kom­mu­nen bare drop­pe dens ”plejer”-tænkning. Det ”ple­jer” at være par­ti­er­ne, der udpe­ger til­for­ord­ne­de. Men min­dre end 4 pro­cent af den voks­ne befolk­ning er nu med­lem­mer af et par­ti. Så i ste­det for at gøre som “vi ple­jer”, kan de til­for­ord­ne­de hen­tes i de man­ge for­e­nin­ger og Lokal­råd, som har langt fle­re med­lem­mer end par­ti­er­ne. Der er ingen grund til at bru­ge sala­mi-meto­den og redu­ce­re valgstederne.
Intet i ”bekendt­gø­rel­se af lov om kom­mu­na­le og regio­na­le valg” siger nem­lig, at de til­for­ord­ne­de skal fin­des blandt dem, der beta­ler kon­tin­gent til et parti.

IT-FOLK KAN BEVÆGE SIG
M.h.t. de mobi­le væl­ge­re, så er da rig­tigt, at man­ge men­ne­sker har bil. Men hvad med dem, der ikke har? Den kol­lek­ti­ve tra­fik i Odder kom­mu­ne er skå­ret ned – og det har især ramt oplandet.
Det nye valg­sy­stem kræ­ver, at der skal være IT-folk på valg­ste­der­ne, mener for­valt­nin­gen. Og kom­mu­nen kan kun stil­le med fire.
Også dét argu­ment har lokal­rå­de­ne skudt ned. Bli­ver det nød­ven­digt, kan IT-fol­ke­ne jo bevæ­ge sig mel­lem valg­ste­der­ne. Hvis ikke for­valt­nin­gen mener, det er et pro­blem for oplan­dets  væl­ge­re, er det vel hel­ler ikke et pro­blem for IT’erne.

MANGELFULDE BEREGNINGER
Et fler­tal i Øko­no­mi- og Erhvervs­rå­det vil­le redu­ce­re til 5 – 6 valg­ste­der. Det ske­te efter en dis­kus­sion på grund­lag af et oplæg, for­valt­nin­gen afle­ve­re­de til udval­get. Det var base­ret på fire valgsteder.
Det sam­me oplæg og de sam­me bereg­nin­ger er sendt til byrå­det uden ændrin­ger, og viser alt­så, at hvis

Fle­re brev­stem­mer er ikke med i beregningerne

kom­mu­nal­be­sty­rel­sen skæ­rer ned til fire valg­ste­der, kan der ved hvert valg spa­res 51.600 kr/​valg.
”Hvis jeg var kom­mu­nal­po­li­ti­ker, vil­le jeg som mini­mum bede om nye bereg­nin­ger”, siger for­man­den for Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne, Jan Kjær­s­gaard. “Der er vel alt andet lige for­skel på fire valg­ste­der og på fem – seks”.
Des­u­den viser forsk­nin­gen, at ned­læg­gel­se af valg­ste­der fører til fle­re brev­stem­mer. En brev­stem­me koster i gen­nem­snit 100 kr. En stem­me afgi­vet på et valg­sted koster 25 – 30 kr. Også de tal bør ind­dra­ges i for­valt­nin­gens beregninger.

 

 

 

KALENDER

LOPPEMARKED ALRØ RUNDT

27. – 28. maj kl. 10 – 16 beg­ge dage hol­der Alrø lop­pe­mar­ked. Der vil være boder over hele øen.

PINSE GARAGESALG

28.maj kl. 10 – 15 fejrer børn og voks­ne i Gyl­ling pin­sen med gara­ge­salg. Der vil være boder over hele landsbyen.

CIRKUSHALLEN

04. juni kl. 15 er Cir­kus Mascot i Ørting Hal­len med fore­stil­lin­gen “Glad i låget”. Det er cir­kus i bør­ne­høj­de for hele fami­li­en. Bil­let­ter kan købes her

GRUNDLOVSFEST VED MØLLEN
05. juni fra kl. 14 – 17 invi­te­rer Katja Ive­søe og Kas­per Toms­høj til grund­lovs­fest ved Gyl­ling Møl­le. Taler og underholdning. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.