KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Som­mer­re­stau­rant og intim­kon­cert

Nu let­ter det for Brand­by­ge­gaard, som har været hårdt ramt af Cor­o­na-ned­luk­nin­gen.
Som­mer-restau­ran­ten ”Sted­bun­den” på gårds­plad­sen vil være åben fra ons­dag til og med søn­dag i uge 28, 29 og 30. med mad

Grønt­sa­ger til restau­ran­ten er snart klar

frem­bragt på går­den og med de drik­ke­va­rer, der er frem­stil­let sam­me sted. Nok den ene­ste som­mer­re­stau­rant, hvor ejer­ne selv har frem­bragt både mad og drik­ke­va­rer, selv har til­be­redt den og selv ser­ve­rer den.
Kun 30 gæster kan få plads hver aften. Bil­let­ter kan købes her

  

BO EVERS-KONCERT
Pin­se­kon­cer­ten i og omkring den sto­re gam­le træ-lade måt­te afly­ses. Men 4. juli bli­ver der holdt en min­dre kon­cert med Bo Evers – en af de kunst­ne­re, som skul­le have opt­rå­dt i pin­sen. Kon­cer­ten begyn­der kl. 20, men har du lyst til at spi­se, bli­ver der ser­ve­ret svam­pe­la­sag­ne og grøn salat fra kl. 19.
Bil­let­ter til mad og til kon­cert kan købes her
Du kan høre Bo Evers’ sang ”hver anden wee­kend” her – og hans “Fred” her
Gård­bu­tik­ken i ska­bet er sta­dig åben. Her kan du købe æg, grønt­sa­ger og jui­ce.

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58