KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Stør­re pul­jer til landsbyerne

Mari­an­ne Hund­ebøll – SF – tager ger­ne en fjer­de periode

54-åri­ge Mari­an­ne Hund­ebøll kan ikke huske, at hun ikke har været inter­es­se­ret i ver­den omkring os og i poli­tik. Før hun kun­ne læse selv, var det bed­ste­mor, der for­kla­re­de nyhe­der­nes ind­hold – sene­re læste hun selv avi­ser og så TV-nyhe­der og debat­ter. For­æl­dre­ne, der var med i Rets­for­bun­det, hav­de en efter­sko­le, hvor man­ge ele­ver hav­de haft en hård start på livet. Det væk­ke­de hen­des “det er ikke retfærdigt”-gen.
Hun går efter borg­mester­po­sten. Men lyk­kes det ikke, vil hun i udval­get for Mil­jø & Tek­nik eller i Økonomiudvalget.
“Det grøn­ne områ­de lig­ger i Mil­jø & Tek­nik – og den over­ord­ne­de øko­no­mi, poli­ti­k­ud­vik­ling og bor­ge­r­ind­dra­gel­sen i Øko­no­mi­ud­val­get. Alle de områ­der lig­ger mig på sin­de”. Ergo­te­ra­pe­u­ten, som arbej­der i kom­mu­nen med at behand­le ansøg­nin­ger om hjæl­pe­mid­ler til bor­ger­ne, har alle­re­de været i byrå­det i tre peri­o­der – men tager ger­ne en fjer­de med.
Når det gæl­der bor­ge­r­ind­dra­gel­se, kan det dog ærg­re hen­de, at når der f.eks. skal laves kom­mu­ne­plan, tager kun få bor­ge­re imod en møde­in­vi­ta­tion. Reak­tio­nen kom­mer først, når bor­ger­ne fin­der ud af, at der skal gøres noget i deres områ­de. Men så er det for sent. ”Det hand­ler også om kom­mu­ni­ka­tion”, siger hun. ”Vi skal bli­ve bed­re til at mel­de ud, hvad det kon­kret hand­ler om i et område”.
Det kan være svært for hen­de at skel­ne mel­lem opland og Odder by. ”Når jeg vil arbej­de for at vi får en grøn kom­mu­ne, at vi kan til­by­de et godt bør­ne­liv osv, så hand­ler det jo om både by og opland”, siger hun. Men alli­ge­vel er der foku­s­om­rå­der, som ale­ne gæl­der lands­by­er­ne. Hun bor selv i Randlev.

FLERE PENGE TIL PROJEKTER
”Vi skal bli­ve bed­re til at ska­be dia­log mel­lem byrå­det og lands­by­er­ne”, siger hun. ”Og bed­re til at give ini­ti­a­ti­ver fæl­les ejerskab”.
Hun ser f.eks. ger­ne, at byråd og lokal­råd laver udvik­lings­pla­ner for et områ­de, som beg­ge par­ter har ejer­skab til, og at der bli­ver lavet en afta­le om, hvor­når udvik­lings­pla­ner­ne skal være klar.
I det hele taget tror på, at kom­mu­nens 12 lokal­råd vil gøre dia­lo­gen med oplan­det let­te­re og bedre.
Hun vil arbej­de for, at kom­mu­nen afsæt­ter en stør­re pul­je til pro­jek­ter i lands­by­er­ne, og ansæt­ter en fun­dra­i­ser, der kan hjæl­pe med at søge pen­ge andre steder.

BEBOERNE SKALSÆLGELANDSBYERNE
Mari­an­ne Hund­ebøll har de sene­ste fire år været med i Ørting Hal­lens besty­rel­se. ”Jeg synes, det har givet mig en god ind­sigt i hele loka­l­om­rå­det og den fæl­les­skabs­fø­lel­se og kre­a­ti­vi­tet, der fin­des. Det skal under­støt­tes af byrå­det, hvor vi over­ho­ve­det kan”, siger hun.
Når det hand­ler om at få fle­re til at flyt­te til lands­by­er­ne opfor­drer hun bor­ger­ne til at for­tæl­le, hvor­for det er godt at bo i lige deres områ­de. ”Det er byrå­det, der skal sik­re, at der er byg­ge­grun­de, sko­ler, bør­ne­ha­ver osv. Men det er bebo­er­ne, der så at sige skal sæl­ge landsbyerne”.
Mari­an­ne Hund­ebøll mener dog ikke, der er til­stræk­ke­ligt fokus på oplan­det i bran­din­gen af Odder kom­mu­ne. ”Det skal vi have gjort noget ved”.

DEN KOLLEKTIVE TRAFIK
Den kol­lek­ti­ve tra­fik er for rin­ge. Mari­an­ne Hund­ebøll mener, at adgan­gen til fæl­les trans­port ikke kun er vig­tig for lands­by­er­nes bebo­e­re. Det spil­ler også en stor rol­le, når vi skal have fat i tilflyttere.
”Der er alle­re­de i næste års bud­get sat pen­ge af til en ana­ly­se af beho­vet for at for­bed­re den kol­lek­ti­ve tra­fik”, siger hun. ”Men det er vig­tigt, at det ikke bli­ver ved en ana­ly­se. Der skal handles”.

 

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr