KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Vi skal støt­te loka­le ildsjæle

Lands­by­er­nes styr­ker skal markedsføres

48-åri­ge Lone Riis fra Gyl­ling har altid været aktiv i for­e­nin­ger og besty­rel­ser. Hun er med­lem af menig­heds­rå­det for Gyl­ling-Alrø og af besty­rel­sen for Gyl­ling Efter­sko­le. Hun har tid­li­ge­re været aktiv i bør­ne­ha­ve- og sko­le­be­sty­rel­ser. Men nu er hen­des tre børn voks­ne. Det fri­vil­li­ge arbej­de har fået hen­de til at ønske at kom­me tæt­te­re på de lokal­po­li­ti­ske beslut­nin­ger og være med til at sæt­te ram­mer og ret­ning. Der­for stil­ler hun, der de sene­ste 12 år har være ansvar­lig for den admi­ni­stra­ti­ve del på Hospi­ce Søholm i Aar­hus, op til byrå­det for Venstre. 

Hvis hun bli­ver valgt, vil hun ger­ne i Børn‑, unge- og kul­tur­ud­val­get. Bl.a. for­di hun ger­ne vil være med til at sik­re en tid­lig ind­sats for udsat­te børn og unge. Og for­di hun hun mener, at fri­tids- og for­e­nings­li­vet skal være en vig­tig del af flest muli­ge børn og unges liv.
I udval­get er der også mulig­hed for at give en hånd til ildsjæ­le­ne. ”Det er de ihær­di­ge bor­ge­re og den fri­vil­li­ge ind­sats, som for alvor får lands­by­er­ne til at blom­stre og det skal vi under­støt­te”, siger hun.
Hun vil også ger­ne i soci­al- og sund­heds­ud­val­get, for at sæt­te fokus på det gode liv – hele livet – også i oplandet.

KENDER LOKALOMRÅDETS PROBLEMER
”Mine rød­der er i loka­l­om­rå­det”, siger Lone Riis. ”Jeg ken­der vig­tig­he­den af at vi bli­ver mødt, hørt og set som de små sam­fund vi er. Og jeg ken­der i sær­de­les­hed de pro­ble­ma­tik­ker, vi står med. Jeg vil støt­te op om det, der udsprin­ger fra bor­ger­ne, ildsjæ­le­ne og lokal­rå­de­ne. Vi skal have udvik­ling og vækst i hele kommunen”.
Hun mener, at poli­ti­ker­ne skal under­støt­te loka­le arran­ge­men­ter og til­tag ved at til­by­de bistand – f.eks. til admi­ni­stra­ti­ve udfor­drin­ger og til fondssøgninger.
Lone Riis peger på nød­ven­dig­he­den af at have god tra­fik­be­tje­ning, som sik­rer øget mobi­li­tet for alle uden bil – unge som ældre – både tid­ligt og sent på dagen. Det giver også mulig­hed for den ældre gene­ra­tion at for­bli­ve i lokalområdet.
Hun mener, kom­mu­nen skal vær­ne om oplan­dets styr­ker – og for­skel­lig­hed skal mar­keds­fø­res – vi skal nå ud til de poten­ti­el­le til­flyt­te­re. Vi skal for­tæl­le den gode histo­rie om, hvor­for her er godt at bo og leve. Lands­by­er­ne skal være en stør­re del af den fæl­les mar­keds­fø­ring af kommunen.

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr