KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Støt den loka­le idræt

Bør­ne­ne kan have det sjovt på det sto­re lege­om­rå­de, de voks­ne kan lyt­te til kon­cer­ter hele dagen, og hele fami­li­en kan spi­se sam­men med ven­ner i tel­tet eller på plad­sen. Og når det er tid at sen­de unger­ne hjem, kan for­æl­dre­ne fort­sæt­te med at feste.
Det er blot lidt af det, som tel­tet Sydens Per­le byder på, når Odder for 30. Gang hol­der byfest 03. Og 04. August. Tel­tet står ved Aldi’s par­ke­rings­plads og dri­ves af fire loka­le idræts­for­e­nin­ger, som også deler over­skud. Det er Odder IGF Fod­bold, Odder Cykel­klub, Gyl­ling Bold­klub og vores egen for­e­ning – ØFUG.
På plad­sen er der boder med mad og drik­ke­va­rer. Her kan man også købe bil­let til lør­dag aftens festu­ge­me­nu: Hels­tegt pat­te­gris, grøn salat, kar­tof­fel­sa­lat og brød. Pri­sen er 130 kr.
Du kan down­lo­a­de hele byfest-pro­gram­met her og på side 18 – 20 læse om alle akti­vi­te­ter­ne i Sydens Per­le.
I år er tel­tet Nor­dens Per­le flyt­tet ned ved siden af Sydens Per­le. I det­te telt hol­des Ladi­es Night lør­dag aften mel­lem kl. 17 og 20. Bil­let­ten koster 199 kr og dæk­ker vel­komstdrink, mad, musik og ser­ve­ring af byens fod­bold­hel­te. Pen­ge­ne kan over­fø­res til Mobile­Pay 34 313. Også det­te telt dri­ves af de fire loka­le idræts­for­e­nin­ger. 

 

 

KALENDER

SØNDERJYSK KAFFEBORD

24. sep­tem­ber har Tors­dags­klub­ben søn­derjysk kaf­fe­bord. Det er ingen betin­gel­se, at man bager kage – men uden kage er pri­sen 30 kr

BYG-SELV-BURGER FÆLLESSPISNING

24. sep­tem­ber kl. 18 er der igen fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens cafe­te­ria. Den­ne gang ser­ve­rer Karen Byg-selv-bur­ger med pom­frit­tes. Husk: Til­mel­ding sene­st d. 23. kl. 12. Ring eller send en SMS på tlf 20 46 95 39. Voks­ne skal beta­le 50 kr – børn til og med 12 år slip­per med 40 kr

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.