KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Tango var mere end bare en drukkenbolt

Når Svend kom sej­len­de med for man­ge pro­mil­ler inden­bords, så det ud som om han dan­se­de Tango. Og så var der ikke langt til et øgenavn.

Tango Svend blev betrag­tet som – og var – en sum­per med et til tider alt for vold­somt for­brug af alkohol.

Men Svend sat­te andre spor end dan­sen på gaden, når han var på vej hjem. Ikke mindst i en ung dreng, der lidt tøven­de for­tal­te, han vil­le være musi­ker, lave egne sange.

TVILLING

Svend Chri­sten­sen blev født i Gyl­ling 5. maj 1944. Den dag fik hans for­æl­dre tvil­lin­ger. Søste­rens navn var Else. De var nog­le små skravl, og der har åben­bart været tvivl om, hvor­vidt de kun­ne over­le­ve. For de blev beg­ge hjem­me­døbt. Fire og en halv måned efter blev de ”frem­stil­let” i kirken.

Ud over tvil­lings­øste­ren hav­de Svend to ældre søstre – den ni år ældre Gret­he og den syv år ældre Inger. De fire børns far ernæ­re­de fami­li­en som arbejdsmand.

STORT SIKKERHEDEN

Vi ved ikke så meget om Svends sko­le­tid i Gyl­ling. Og der er usik­ker­hed om hans arbej­de efter sko­len.  Men vi ved, han arbej­de­de på Ålyk­ke i man­ge år. Her var han sta­bil – kom til tiden, udfør­te job­bet godt osv. Han arbej­de­de i male­ka­bi­ne, og det var end­da vold­somt svært at få ham til at for­stå, det var nød­ven­digt at bru­ge sik­ker­heds­ud­styr, for malin­gen kun­ne give hjer­neska­der. Det så Svend stort på.


BRUDEN SUS

Når folk i Gyl­ling snak­ker om Tango, næv­ner de som regel også Sus. Eller Bru­den, som hun blev kaldt. Sus – eller Sus­an­ne – var i man­ge år sam­men med Svend. Da hun i en peri­o­de flyt­te­de til Amstrup, var han så jaloux, at han aften efter aften opholdt sig uden for huset, hvor hun boe­de. Men Sus kom tilbage.

Mari-Ann Kou­strup Sten­strup boe­de næsten nabo til Svend. ”Da Sus boe­de i huset, hav­de hun et værel­se på øver­ste eta­ge, hvor hun hav­de en mas­se ting fra for­ti­den. Bl.a. en stor smuk bru­dekjo­le og mas­ser af bryl­lups­bil­le­der. Hen­des tid­li­ge­re mand var i uni­form. Der var vist en del vold i det ægte­skab, og jeg tror, det var der­for, hun røg ud i et mis­brug. Hun var et sødt menneske”.

TOG SIG AF HINANDEN

I huset, hvor Tango og Bru­den Sus boe­de, kom der ofte gæster. Og der var altid alko­hol med i samvæ­ret. Mas­ser af det. Men de hav­de også andet sam­men end druk. De tog sig også af hin­an­den. F.eks. boe­de ”Kumo med klump­fo­den” – også en af lands­by­ens sum­pe­re – hos dem, og Sus tog sig af ham. Og da hun hav­de brug for det, boe­de Svends nie­ce i lang tid i huset og gik i sko­le i Gylling.

Sus var fast kir­ke­gæn­ger. Det var Svend ikke. Præ­sten brød sig ikke om den lidt for­hut­le­de kvin­de, og da hun døde af en hjer­nes­vulst, tal­te han ikke sær­lig pænt om hen­de til begra­vel­sen, husker Mari-Ann. Kun tre bebo­e­re fra Gyl­ling deltog.

SMUKKERE END SMUK

Tango fort­sat­te livet sam­men med en grup­pe, der ind­t­og fly­den­de føde på områ­dets cafe­te­ri­er og Fær­ge­kro­en i Hou.

Men musi­ke­ren Tho­mas But­tens­chön husker Tango, som meget mere end en druk­ken­bolt. Han husker ham som en vok­sen, der på man­ge måder opfør­te sig som et barn. Men en vok­sen, der vil­le for­tæl­le de halv­sto­re dren­ge om kvin­der, og de suge­de det hele til sig. Også hans halv- og hel­p­lat­te vit­tig­he­der. Tango gav dem godt råd: ”For­tæl hen­de hvor smuk hun er, og hun vil elske dig for det”. Det råd blev sene­re til en But­tens­chön-sang: ”Smuk­ke­re end smuk” som er med på hans andet album. Da det blev udsendt, skrev han en lil­le tekst om Tango, og her kon­sta­te­rer han: ”Jeg må den dag i dag give ham ret – det vir­ke­de sgu”.

MERE END ET SCORETRICK

Men Svends råd var meget mere end et sco­re­tri­ck. Det kan bru­ges i de fle­ste af livets for­hold: Tal et men­ne­ske op – og det ran­ker ryg­gen. Hav posi­ti­ve for­vent­nin­ger. Det var måske ikke lige det, Svend hav­de i tan­ker­ne, da han sad der på bæn­ken i Gyl­ling og holdt hof med dren­ge­ne. Men det er ikke desto min­dre, hvad vi i psy­ko­lo­gi­en ken­der som Rosent­hal-effek­ten: For­vent­nin­ger­ne til et men­ne­ske har det med at bli­ve opfyldt. 

Men Tango snak­ke­de også om andet end damer med drengene.

FOR GODE TIL RADIOEN

But­tens­chön skrev: ”Af og til spurg­te han os om, hvad vi drøm­te om. Og jeg for­tal­te ham, at jeg ger­ne vil­le være musi­ker. Han synes det lød som en frem­ra­gen­de idé, så læn­ge jeg bare sør­ge­de for at skri­ve nog­le ordent­li­ge san­ge. San­ge som hand­le­de om rig­ti­ge ting. Han blev helt rød i hove­d­et af ophid­sel­se da han sag­de “De aller­bed­ste san­ge, er sgu ikke de sto­re hits I hører i radio­en! De aller­bed­ste san­ge er for gode til radio­en!” – Jeg for­stod ikke hvad det betød. Men lige præ­cis dén sæt­ning har altid hængt fast”.

SANG TIL TANGO

Også når det gæl­der radio­ens musik, hav­de Tango ret. En com­pu­ter væl­ger i dag, hvil­ken musik de uskyl­di­ge lyt­te­re skal høre i de for­skel­li­ge pro­gram­mer – musik, der pas­ser til pro­gram­mets pro­fil. Det bety­der, at man­ge san­ge bli­ver skre­vet, så de pas­ser ind.

But­tens­chöns fem­te album hed­der ”San­ge, der ikke er til radio­en”. Og en af dem er skre­vet til Tango: ”Jeg er fan”.

FORTALTE DE SAMME VITSER

Tango elske­de at for­tæl­le vit­tig­he­der. Han gri­ne­de altid højt og hjerte­ligt, når han for­tal­te, og det tog meget lang tid at kom­me til poin­ten. Og hvis folk alle­re­de hav­de hørt vit­sen, ændre­de han den en smule.

En af de hyp­pig­ste var: Hvad sag­de den sto­re skor­sten til den lil­le skor­sten? Du er for lil­le til at ryge. Og fik han sva­ret, for­di det ikke var før­ste gang vit­sen blev for­talt, ændre­de han den straks til ”du ryger ikke nok”.

MERE END EN DRUKKENBOLT

Tango var en druk­ken­bolt. Men han var også så meget andet: Et rum­me­ligt men­ne­ske – ven­ner­nes ven, et tænk­somt væsen, der hav­de en mening om det­te eller hint, og den per­son, der opmun­tre­de et ungt men­ne­ske til at for­føl­ge drøm­men om at bli­ve musiker.

Når vi møder andre, der i en bran­dert dan­ser tango, så tænk på Svend. Et men­ne­ske rum­mer meget mere end pro­mil­ler­ne. Hvor­for Tango Svend drak som en svamp, ved vi ikke. Men vi ved, at der er altid en grund til ethvert misbrug.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.