KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Uld, ænder og ære i ret­ten i Horsens

20. juni afgør Civil­ret­ten i Hor­sens, om god­set Aakærs og god­se­jer Johan Koed Jør­gen­sens ære er kræn­ket eller ej.

Selv er Aakærs ejer helt sik­ker. Han er kræn­ket. Og kræn­ke­ren er for­man­den for Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning i Odder, Ib Salomon. 

Lokal­po­sten gen­nem­går her hele sagen.

Et “uldent forløb”

30. april sid­ste år fik for­man­den for DN i Odder, Ib Salo­mon, en stæv­ning fra god­se­je­rens advo­kat. Johan Koed Jør­gen­sen vil­le have ham straf­fet for at have kræn­ket både god­sets og god­se­je­rens ære.

Kræn­kel­sen bestod i, at Ib Salo­mon i et læser­brev hav­de kaldt Odder kom­mu­nes behand­ling af en dis­pen­sa­tion til Aakær for et ”uldent forløb”.

Læser­bre­vet hand­le­de om en sag om et min­dre vand­løb, som er beskyt­tet af Natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven. Det bety­der, at det må ikke ændres. Kun almin­de­ligt ved­li­ge­hold er tilladt.

Men da kom­mu­nens med­ar­bej­de­re i 2013 besøg­te vand­lø­bet, så de, at det var ble­vet rør­lagt og der­for kun­ne van­det ikke løbe frit.

Ulov­lig lovliggørelse

Mil­jøaf­de­lin­gen gav Aakær gods et påbud om at genåb­ne vand­lø­bet – og det skul­le være gjort sene­st 15. okto­ber 2014. Men lige før den­ne dead­li­ne greb kom­mu­nens davæ­ren­de direk­tør for tek­nik og mil­jø ind, og gav god­set hvad der blev kaldt en ”lov­lig­gø­ren­de dispensation”.

Det er det­te for­løb, Ib Salo­mon har kaldt ”uldent”, og som fik DN Odder til at kla­ge over dis­pen­sa­tio­nen til lan­dets høje­ste myn­dig­hed på natu­r­om­rå­det, Natur- og Miljøklagenævnet.

Ib Salo­mon og DN fik ret – lov­lig­gø­rel­sen var ulovlig

Alle 10 med­lem­mer af næv­net gav DN Odder ret: Den lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion var ikke lovlig.

I sagen mod Ib Salo­mon anfø­rer god­sets advo­kat, at udtryk­ket uldent kun kan for­stås som om Aakær har med­vir­ket til et ulov­ligt eller uldent for­løb. Omvendt frem­hæ­ver Ib Salo­mon, at ordet uldent er brugt i betyd­nin­gen ”svært at gen­nem­skue”, og at bemærk­nin­gen i øvrigt er ret­tet mod kom­mu­nen og ikke god­set. Om det er æreskræn­ken­de, afgør Civil­ret­ten 20. juni.

Først sagen om de tre vandhuller

Så er der sagen om ænder­ne i en sko­vsø i Spå­kær­sko­ven. (Sko­ven lig­ger til ven­stre, når du lige over for Aakær dre­jer mod Bilsbæk).

Den­ne sag var ikke med i den stæv­ning, som Ib Salo­mon modt­og 30. april sid­ste år. Den er sene­re til­fø­jet, for­di den også efter god­se­je­rens og advo­ka­tens mening rum­mer æreskrænkelse.

Men før det kom så langt og de man­ge ænder i sko­vsø­en over­ho­ve­det blev en sag, var der bal­la­den om tre vand­hul­ler på god­sets jor­de, som også er omfat­tet af Natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven. Den­ne sag er dog ikke taget med i injuri­esa­gen mod Ib Salo­mon. Men den er nævnt i det læser­brev, som fik Aakærs advo­kat til at udvi­de stæv­nin­gen – og nævnt på en æreskræn­ken­de måde – efter advo­ka­tens og god­se­je­rens mening.

Påbud blev droppet

I decem­ber 2015 besøg­te ansat­te i Odder kom­mu­nes mil­jø­for­valt­ning vand­hul­ler­ne, tog bil­le­der og skrev bag­ef­ter en rap­port. Af rap­por­ten frem­går, at der blev regi­stre­ret fod­ring af ænder. Der lå rester af korn på brin­ker­ne og i søen.

I rap­por­ten står, at van­det i alle tre vand­hul­ler var stærkt bela­stet af orga­nisk foru­re­ning – uklart og med far­ver fra lyse­grønt til lil­la, og der var ingen tegn på liv i van­det. Kom­mu­nens med­ar­bej­de­re for­tæl­ler også om en tyde­lig “mislugt” af ænder og ekskrementer.

På den bag­grund vars­le­de Odder kom­mu­ne et påbud om oprens­ning af de tre små søer. Men det påbud blev drop­pet igen med den begrun­del­se, at der jo ikke forelå doku­men­ta­tion for vand­hul­ler­nes til­stand før fodringen.

Aakær gods har ind­gå­et en såkaldt hel­heds­plan med Odder kom­mu­ne, og iføl­ge den må der hver­ken udsæt­tes eller fodres ænder i god­sets vandhuller.

Men det er for­budt at ændre til­stan­den i vand­hul­ler og søer, der er beskyt­tet af natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven. Og des­u­den har Aakær gods ind­gå­et en såkaldt hel­heds­plan med Odder kom­mu­ne, og iføl­ge den må der hver­ken udsæt­tes eller fodres ænder i god­sets vandhuller.

Områ­det er lejet ud til jagt. Det sam­me er områ­det med den lidt stør­re sø, som har fået Aakærs advo­ka­ter til at udvi­de sagen mod Ib Salomon.

Ænder­ne i skovsøen

Den sag star­te­de i juli sid­ste år, hvor en bor­ger gjor­de DN Odder opmærk­som på, at der i løbet af kort tid var kom­met mere end 100 ænder i sko­vsø­en. Ib Salo­mon skrev sene­re et læser­brev om sagen:

”Hen­ven­del­sen undre­de mig, for jeg hav­de fak­tisk været for­bi søen nog­le uger tid­li­ge­re, og den­gang var der kun nog­le få ænder. Men bor­ge­ren hav­de ret, for nu svøm­me­de der langt over 100 ænder rundt i søen”.

Natursty­rel­sen – fug­le kan fly­ve. Der­for er det svært at afgø­re, om ænder­ne er sat ud

Da det er for­budt at sæt­te et så stort antal ænder ud, hen­vend­te han sig 20. juli til Odder kom­mu­ne, for at få mil­jøaf­de­lin­gen til at under­sø­ge, om der var udsat ænder i søen.

Ib Salo­mon skri­ver i læser­bre­vet: ” Da jeg 18. august intet hav­de hørt, kon­tak­te­de jeg igen for­valt­nin­gen, blot for at få at vide, at det er meget svært at bevi­se, at ænder­ne er udsat. Men på en af brin­ker­ne lig­ger der en fle­re meter lang bræm­me af korn, så der fodres – og hel­ler ikke det er lov­ligt. Nu har kom­mu­nen fået fotos af både ande-myl­de­ret og foder­plad­sen, og nu for­ly­der det, at man vil tage hånd om sagen. Det håber jeg san­de­lig også, og jeg håber, for­valt­nin­gen er mere hel­dig den­ne gang, for i for­å­ret opgav kom­mu­nen at kræ­ve oprens­ning af tre beskyt­te­de vand­hul­ler, der var spo­le­ret af fod­ring”. Det er den sid­ste sæt­ning, god­se­je­ren betrag­ter som æreskrænkende.

Højst 15 ænder iføl­ge jagtloven

Sko­vsø­en er ca 4.500 kva­drat­me­ter stor. Jagt­loven til­la­der , at der udsæt­tes én and pr 300 kva­drat­me­ter vand­fla­de. Alt­så 15 i sko­vsø­en i Spåkærskoven.

To ansat­te fra Odder kom­mu­nes afde­ling for tek­nik og mil­jø har sam­men med Aakærs for­val­ter været på besig­ti­gel­se ved søen, som det hedder.

De to skrev efter­føl­gen­de en rap­port. Her hed­der det, at ”van­det var ret grum­set og præ­get af algevækst…Ingen søve­ge­ta­tion kun­ne ses ved besigtigelsen”.

Fra Natursty­rel­sen har kom­mu­nen fået den besked, at man ikke umid­del­bart kan afgø­re, om ænder­ne er sat ud. For fug­le fly­ver jo – og de kan være flø­jet til søen.

Men uan­set om ænder­ne er sat ud – eller de er kom­met fly­ven­de – er det ikke til­ladt at fodre dem. Det stri­der også mod den hel­heds­plan, Aakær har ind­gå­et med kommunen.

For­må­let med fod­ring er at hol­de på fug­le­ne til jag­ten går ind. Det gør den 1. Sep­tem­ber. Så kan ænder­ne skydes.

De tre oplys­nin­ger i læserbrevet

Aakærs advo­kat mener, at føl­gen­de tre oplys­nin­ger i Ib Salo­mons læser­brev er både for­ker­te og æreskrænkende:

  • at der kan være tale om udsat­te ænder
  • at der på en af søens brin­ker lig­ger ”en fle­re meter lang bræm­me af korn, så der fodres”
  • Og ende­lig føl­gen­de sæt­ning: ”I for­å­ret opgav kom­mu­nen at kræ­ve oprens­ning af tre vand­hul­ler, der er spo­le­ret af fodring”

Der­for blev sagen mod Ib Salo­mon udvi­det, så den ikke ale­ne hand­ler om det uld­ne, men også om de tre oplys­nin­ger i et læserbrev.

20. juni får vi Civil­ret­tens afgø­rel­se: Æreskræn­ken­de eller ej.

 

 

 

 

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.