KORT NYT

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Uld, ænder og ære i ret­ten i Horsens

20. juni afgør Civil­ret­ten i Hor­sens, om god­set Aakærs og god­se­jer Johan Koed Jør­gen­sens ære er kræn­ket eller ej.

Selv er Aakærs ejer helt sik­ker. Han er kræn­ket. Og kræn­ke­ren er for­man­den for Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning i Odder, Ib Salomon. 

Lokal­po­sten gen­nem­går her hele sagen.

Et “uldent forløb”

30. april sid­ste år fik for­man­den for DN i Odder, Ib Salo­mon, en stæv­ning fra god­se­je­rens advo­kat. Johan Koed Jør­gen­sen vil­le have ham straf­fet for at have kræn­ket både god­sets og god­se­je­rens ære.

Kræn­kel­sen bestod i, at Ib Salo­mon i et læser­brev hav­de kaldt Odder kom­mu­nes behand­ling af en dis­pen­sa­tion til Aakær for et ”uldent forløb”.

Læser­bre­vet hand­le­de om en sag om et min­dre vand­løb, som er beskyt­tet af Natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven. Det bety­der, at det må ikke ændres. Kun almin­de­ligt ved­li­ge­hold er tilladt.

Men da kom­mu­nens med­ar­bej­de­re i 2013 besøg­te vand­lø­bet, så de, at det var ble­vet rør­lagt og der­for kun­ne van­det ikke løbe frit.

Ulov­lig lovliggørelse

Mil­jøaf­de­lin­gen gav Aakær gods et påbud om at genåb­ne vand­lø­bet – og det skul­le være gjort sene­st 15. okto­ber 2014. Men lige før den­ne dead­li­ne greb kom­mu­nens davæ­ren­de direk­tør for tek­nik og mil­jø ind, og gav god­set hvad der blev kaldt en ”lov­lig­gø­ren­de dispensation”.

Det er det­te for­løb, Ib Salo­mon har kaldt ”uldent”, og som fik DN Odder til at kla­ge over dis­pen­sa­tio­nen til lan­dets høje­ste myn­dig­hed på natu­r­om­rå­det, Natur- og Miljøklagenævnet.

Ib Salo­mon og DN fik ret – lov­lig­gø­rel­sen var ulovlig

Alle 10 med­lem­mer af næv­net gav DN Odder ret: Den lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion var ikke lovlig.

I sagen mod Ib Salo­mon anfø­rer god­sets advo­kat, at udtryk­ket uldent kun kan for­stås som om Aakær har med­vir­ket til et ulov­ligt eller uldent for­løb. Omvendt frem­hæ­ver Ib Salo­mon, at ordet uldent er brugt i betyd­nin­gen ”svært at gen­nem­skue”, og at bemærk­nin­gen i øvrigt er ret­tet mod kom­mu­nen og ikke god­set. Om det er æreskræn­ken­de, afgør Civil­ret­ten 20. juni.

Først sagen om de tre vandhuller

Så er der sagen om ænder­ne i en sko­vsø i Spå­kær­sko­ven. (Sko­ven lig­ger til ven­stre, når du lige over for Aakær dre­jer mod Bilsbæk).

Den­ne sag var ikke med i den stæv­ning, som Ib Salo­mon modt­og 30. april sid­ste år. Den er sene­re til­fø­jet, for­di den også efter god­se­je­rens og advo­ka­tens mening rum­mer æreskrænkelse.

Men før det kom så langt og de man­ge ænder i sko­vsø­en over­ho­ve­det blev en sag, var der bal­la­den om tre vand­hul­ler på god­sets jor­de, som også er omfat­tet af Natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven. Den­ne sag er dog ikke taget med i injuri­esa­gen mod Ib Salo­mon. Men den er nævnt i det læser­brev, som fik Aakærs advo­kat til at udvi­de stæv­nin­gen – og nævnt på en æreskræn­ken­de måde – efter advo­ka­tens og god­se­je­rens mening.

Påbud blev droppet

I decem­ber 2015 besøg­te ansat­te i Odder kom­mu­nes mil­jø­for­valt­ning vand­hul­ler­ne, tog bil­le­der og skrev bag­ef­ter en rap­port. Af rap­por­ten frem­går, at der blev regi­stre­ret fod­ring af ænder. Der lå rester af korn på brin­ker­ne og i søen.

I rap­por­ten står, at van­det i alle tre vand­hul­ler var stærkt bela­stet af orga­nisk foru­re­ning – uklart og med far­ver fra lyse­grønt til lil­la, og der var ingen tegn på liv i van­det. Kom­mu­nens med­ar­bej­de­re for­tæl­ler også om en tyde­lig “mislugt” af ænder og ekskrementer.

På den bag­grund vars­le­de Odder kom­mu­ne et påbud om oprens­ning af de tre små søer. Men det påbud blev drop­pet igen med den begrun­del­se, at der jo ikke forelå doku­men­ta­tion for vand­hul­ler­nes til­stand før fodringen.

Aakær gods har ind­gå­et en såkaldt hel­heds­plan med Odder kom­mu­ne, og iføl­ge den må der hver­ken udsæt­tes eller fodres ænder i god­sets vandhuller.

Men det er for­budt at ændre til­stan­den i vand­hul­ler og søer, der er beskyt­tet af natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven. Og des­u­den har Aakær gods ind­gå­et en såkaldt hel­heds­plan med Odder kom­mu­ne, og iføl­ge den må der hver­ken udsæt­tes eller fodres ænder i god­sets vandhuller.

Områ­det er lejet ud til jagt. Det sam­me er områ­det med den lidt stør­re sø, som har fået Aakærs advo­ka­ter til at udvi­de sagen mod Ib Salomon.

Ænder­ne i skovsøen

Den sag star­te­de i juli sid­ste år, hvor en bor­ger gjor­de DN Odder opmærk­som på, at der i løbet af kort tid var kom­met mere end 100 ænder i sko­vsø­en. Ib Salo­mon skrev sene­re et læser­brev om sagen:

”Hen­ven­del­sen undre­de mig, for jeg hav­de fak­tisk været for­bi søen nog­le uger tid­li­ge­re, og den­gang var der kun nog­le få ænder. Men bor­ge­ren hav­de ret, for nu svøm­me­de der langt over 100 ænder rundt i søen”.

Natursty­rel­sen – fug­le kan fly­ve. Der­for er det svært at afgø­re, om ænder­ne er sat ud

Da det er for­budt at sæt­te et så stort antal ænder ud, hen­vend­te han sig 20. juli til Odder kom­mu­ne, for at få mil­jøaf­de­lin­gen til at under­sø­ge, om der var udsat ænder i søen.

Ib Salo­mon skri­ver i læser­bre­vet: ” Da jeg 18. august intet hav­de hørt, kon­tak­te­de jeg igen for­valt­nin­gen, blot for at få at vide, at det er meget svært at bevi­se, at ænder­ne er udsat. Men på en af brin­ker­ne lig­ger der en fle­re meter lang bræm­me af korn, så der fodres – og hel­ler ikke det er lov­ligt. Nu har kom­mu­nen fået fotos af både ande-myl­de­ret og foder­plad­sen, og nu for­ly­der det, at man vil tage hånd om sagen. Det håber jeg san­de­lig også, og jeg håber, for­valt­nin­gen er mere hel­dig den­ne gang, for i for­å­ret opgav kom­mu­nen at kræ­ve oprens­ning af tre beskyt­te­de vand­hul­ler, der var spo­le­ret af fod­ring”. Det er den sid­ste sæt­ning, god­se­je­ren betrag­ter som æreskrænkende.

Højst 15 ænder iføl­ge jagtloven

Sko­vsø­en er ca 4.500 kva­drat­me­ter stor. Jagt­loven til­la­der , at der udsæt­tes én and pr 300 kva­drat­me­ter vand­fla­de. Alt­så 15 i sko­vsø­en i Spåkærskoven.

To ansat­te fra Odder kom­mu­nes afde­ling for tek­nik og mil­jø har sam­men med Aakærs for­val­ter været på besig­ti­gel­se ved søen, som det hedder.

De to skrev efter­føl­gen­de en rap­port. Her hed­der det, at ”van­det var ret grum­set og præ­get af algevækst…Ingen søve­ge­ta­tion kun­ne ses ved besigtigelsen”.

Fra Natursty­rel­sen har kom­mu­nen fået den besked, at man ikke umid­del­bart kan afgø­re, om ænder­ne er sat ud. For fug­le fly­ver jo – og de kan være flø­jet til søen.

Men uan­set om ænder­ne er sat ud – eller de er kom­met fly­ven­de – er det ikke til­ladt at fodre dem. Det stri­der også mod den hel­heds­plan, Aakær har ind­gå­et med kommunen.

For­må­let med fod­ring er at hol­de på fug­le­ne til jag­ten går ind. Det gør den 1. Sep­tem­ber. Så kan ænder­ne skydes.

De tre oplys­nin­ger i læserbrevet

Aakærs advo­kat mener, at føl­gen­de tre oplys­nin­ger i Ib Salo­mons læser­brev er både for­ker­te og æreskrænkende:

  • at der kan være tale om udsat­te ænder
  • at der på en af søens brin­ker lig­ger ”en fle­re meter lang bræm­me af korn, så der fodres”
  • Og ende­lig føl­gen­de sæt­ning: ”I for­å­ret opgav kom­mu­nen at kræ­ve oprens­ning af tre vand­hul­ler, der er spo­le­ret af fodring”

Der­for blev sagen mod Ib Salo­mon udvi­det, så den ikke ale­ne hand­ler om det uld­ne, men også om de tre oplys­nin­ger i et læserbrev.

20. juni får vi Civil­ret­tens afgø­rel­se: Æreskræn­ken­de eller ej.

 

 

 

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.