KORT NYT

Tid til at søge julehjælp

Hvis du har børn under 18 år og ved, at du af den ene eller den anden grund vil have svært ved at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men til jul, kan du nu søge kir­ken om jule­hjælp.Du skal udfyl­de et ske­ma. Det kan hen­tes her: odder​provsti​.dk ‑Også andre end bør­ne­fa­mi­li­er kan kom­me i betragt­ning, hvis der er en sær­lig grund.Ske­ma­et skal være afle­ve­ret sene­st 23. november. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Uld, ænder og ære i ret­ten i Horsens

20. juni afgør Civil­ret­ten i Hor­sens, om god­set Aakærs og god­se­jer Johan Koed Jør­gen­sens ære er kræn­ket eller ej.

Selv er Aakærs ejer helt sik­ker. Han er kræn­ket. Og kræn­ke­ren er for­man­den for Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning i Odder, Ib Salomon. 

Lokal­po­sten gen­nem­går her hele sagen.

Et “uldent forløb”

30. april sid­ste år fik for­man­den for DN i Odder, Ib Salo­mon, en stæv­ning fra god­se­je­rens advo­kat. Johan Koed Jør­gen­sen vil­le have ham straf­fet for at have kræn­ket både god­sets og god­se­je­rens ære.

Kræn­kel­sen bestod i, at Ib Salo­mon i et læser­brev hav­de kaldt Odder kom­mu­nes behand­ling af en dis­pen­sa­tion til Aakær for et ”uldent forløb”.

Læser­bre­vet hand­le­de om en sag om et min­dre vand­løb, som er beskyt­tet af Natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven. Det bety­der, at det må ikke ændres. Kun almin­de­ligt ved­li­ge­hold er tilladt.

Men da kom­mu­nens med­ar­bej­de­re i 2013 besøg­te vand­lø­bet, så de, at det var ble­vet rør­lagt og der­for kun­ne van­det ikke løbe frit.

Ulov­lig lovliggørelse

Mil­jøaf­de­lin­gen gav Aakær gods et påbud om at genåb­ne vand­lø­bet – og det skul­le være gjort sene­st 15. okto­ber 2014. Men lige før den­ne dead­li­ne greb kom­mu­nens davæ­ren­de direk­tør for tek­nik og mil­jø ind, og gav god­set hvad der blev kaldt en ”lov­lig­gø­ren­de dispensation”.

Det er det­te for­løb, Ib Salo­mon har kaldt ”uldent”, og som fik DN Odder til at kla­ge over dis­pen­sa­tio­nen til lan­dets høje­ste myn­dig­hed på natu­r­om­rå­det, Natur- og Miljøklagenævnet.

Ib Salo­mon og DN fik ret – lov­lig­gø­rel­sen var ulovlig

Alle 10 med­lem­mer af næv­net gav DN Odder ret: Den lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion var ikke lovlig.

I sagen mod Ib Salo­mon anfø­rer god­sets advo­kat, at udtryk­ket uldent kun kan for­stås som om Aakær har med­vir­ket til et ulov­ligt eller uldent for­løb. Omvendt frem­hæ­ver Ib Salo­mon, at ordet uldent er brugt i betyd­nin­gen ”svært at gen­nem­skue”, og at bemærk­nin­gen i øvrigt er ret­tet mod kom­mu­nen og ikke god­set. Om det er æreskræn­ken­de, afgør Civil­ret­ten 20. juni.

Først sagen om de tre vandhuller

Så er der sagen om ænder­ne i en sko­vsø i Spå­kær­sko­ven. (Sko­ven lig­ger til ven­stre, når du lige over for Aakær dre­jer mod Bilsbæk).

Den­ne sag var ikke med i den stæv­ning, som Ib Salo­mon modt­og 30. april sid­ste år. Den er sene­re til­fø­jet, for­di den også efter god­se­je­rens og advo­ka­tens mening rum­mer æreskrænkelse.

Men før det kom så langt og de man­ge ænder i sko­vsø­en over­ho­ve­det blev en sag, var der bal­la­den om tre vand­hul­ler på god­sets jor­de, som også er omfat­tet af Natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven. Den­ne sag er dog ikke taget med i injuri­esa­gen mod Ib Salo­mon. Men den er nævnt i det læser­brev, som fik Aakærs advo­kat til at udvi­de stæv­nin­gen – og nævnt på en æreskræn­ken­de måde – efter advo­ka­tens og god­se­je­rens mening.

Påbud blev droppet

I decem­ber 2015 besøg­te ansat­te i Odder kom­mu­nes mil­jø­for­valt­ning vand­hul­ler­ne, tog bil­le­der og skrev bag­ef­ter en rap­port. Af rap­por­ten frem­går, at der blev regi­stre­ret fod­ring af ænder. Der lå rester af korn på brin­ker­ne og i søen.

I rap­por­ten står, at van­det i alle tre vand­hul­ler var stærkt bela­stet af orga­nisk foru­re­ning – uklart og med far­ver fra lyse­grønt til lil­la, og der var ingen tegn på liv i van­det. Kom­mu­nens med­ar­bej­de­re for­tæl­ler også om en tyde­lig “mislugt” af ænder og ekskrementer.

På den bag­grund vars­le­de Odder kom­mu­ne et påbud om oprens­ning af de tre små søer. Men det påbud blev drop­pet igen med den begrun­del­se, at der jo ikke forelå doku­men­ta­tion for vand­hul­ler­nes til­stand før fodringen.

Aakær gods har ind­gå­et en såkaldt hel­heds­plan med Odder kom­mu­ne, og iføl­ge den må der hver­ken udsæt­tes eller fodres ænder i god­sets vandhuller.

Men det er for­budt at ændre til­stan­den i vand­hul­ler og søer, der er beskyt­tet af natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven. Og des­u­den har Aakær gods ind­gå­et en såkaldt hel­heds­plan med Odder kom­mu­ne, og iføl­ge den må der hver­ken udsæt­tes eller fodres ænder i god­sets vandhuller.

Områ­det er lejet ud til jagt. Det sam­me er områ­det med den lidt stør­re sø, som har fået Aakærs advo­ka­ter til at udvi­de sagen mod Ib Salomon.

Ænder­ne i skovsøen

Den sag star­te­de i juli sid­ste år, hvor en bor­ger gjor­de DN Odder opmærk­som på, at der i løbet af kort tid var kom­met mere end 100 ænder i sko­vsø­en. Ib Salo­mon skrev sene­re et læser­brev om sagen:

”Hen­ven­del­sen undre­de mig, for jeg hav­de fak­tisk været for­bi søen nog­le uger tid­li­ge­re, og den­gang var der kun nog­le få ænder. Men bor­ge­ren hav­de ret, for nu svøm­me­de der langt over 100 ænder rundt i søen”.

Natursty­rel­sen – fug­le kan fly­ve. Der­for er det svært at afgø­re, om ænder­ne er sat ud

Da det er for­budt at sæt­te et så stort antal ænder ud, hen­vend­te han sig 20. juli til Odder kom­mu­ne, for at få mil­jøaf­de­lin­gen til at under­sø­ge, om der var udsat ænder i søen.

Ib Salo­mon skri­ver i læser­bre­vet: ” Da jeg 18. august intet hav­de hørt, kon­tak­te­de jeg igen for­valt­nin­gen, blot for at få at vide, at det er meget svært at bevi­se, at ænder­ne er udsat. Men på en af brin­ker­ne lig­ger der en fle­re meter lang bræm­me af korn, så der fodres – og hel­ler ikke det er lov­ligt. Nu har kom­mu­nen fået fotos af både ande-myl­de­ret og foder­plad­sen, og nu for­ly­der det, at man vil tage hånd om sagen. Det håber jeg san­de­lig også, og jeg håber, for­valt­nin­gen er mere hel­dig den­ne gang, for i for­å­ret opgav kom­mu­nen at kræ­ve oprens­ning af tre beskyt­te­de vand­hul­ler, der var spo­le­ret af fod­ring”. Det er den sid­ste sæt­ning, god­se­je­ren betrag­ter som æreskrænkende.

Højst 15 ænder iføl­ge jagtloven

Sko­vsø­en er ca 4.500 kva­drat­me­ter stor. Jagt­loven til­la­der , at der udsæt­tes én and pr 300 kva­drat­me­ter vand­fla­de. Alt­så 15 i sko­vsø­en i Spåkærskoven.

To ansat­te fra Odder kom­mu­nes afde­ling for tek­nik og mil­jø har sam­men med Aakærs for­val­ter været på besig­ti­gel­se ved søen, som det hedder.

De to skrev efter­føl­gen­de en rap­port. Her hed­der det, at ”van­det var ret grum­set og præ­get af algevækst…Ingen søve­ge­ta­tion kun­ne ses ved besigtigelsen”.

Fra Natursty­rel­sen har kom­mu­nen fået den besked, at man ikke umid­del­bart kan afgø­re, om ænder­ne er sat ud. For fug­le fly­ver jo – og de kan være flø­jet til søen.

Men uan­set om ænder­ne er sat ud – eller de er kom­met fly­ven­de – er det ikke til­ladt at fodre dem. Det stri­der også mod den hel­heds­plan, Aakær har ind­gå­et med kommunen.

For­må­let med fod­ring er at hol­de på fug­le­ne til jag­ten går ind. Det gør den 1. Sep­tem­ber. Så kan ænder­ne skydes.

De tre oplys­nin­ger i læserbrevet

Aakærs advo­kat mener, at føl­gen­de tre oplys­nin­ger i Ib Salo­mons læser­brev er både for­ker­te og æreskrænkende:

  • at der kan være tale om udsat­te ænder
  • at der på en af søens brin­ker lig­ger ”en fle­re meter lang bræm­me af korn, så der fodres”
  • Og ende­lig føl­gen­de sæt­ning: ”I for­å­ret opgav kom­mu­nen at kræ­ve oprens­ning af tre vand­hul­ler, der er spo­le­ret af fodring”

Der­for blev sagen mod Ib Salo­mon udvi­det, så den ikke ale­ne hand­ler om det uld­ne, men også om de tre oplys­nin­ger i et læserbrev.

20. juni får vi Civil­ret­tens afgø­rel­se: Æreskræn­ken­de eller ej.

 

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

JULGALLERIET

27. – 29. novem­ber hol­der Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion åbent. Fre­dag fra kl. 13 til kl. 17 – lør­dag og søn­dag fra kl. 10 til kl. 16. Cor­o­na-reg­ler­ne bli­ver over­holdt, så husk ansigtsmasken.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

JULEAFSLUTNINGDANSKE SENIORER
6. decem­ber kl. 14.30 hol­der Dan­ske Seni­o­rer jule­af­slut­ning med gløgg og æbleski­ver efter de ni læs­nin­ger i kir­ken. Det er i Sognehuset. 


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

Der er mor­gensang i kir­ken hver måned med efter­føl­gen­de fæl­les mor­gen­mad i Sognehuset

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Halv­de­len af pen­ge­ne går til ØFUG. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr