KORT NYT

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Uld, ænder og ære i ret­ten i Horsens

20. juni afgør Civil­ret­ten i Hor­sens, om god­set Aakærs og god­se­jer Johan Koed Jør­gen­sens ære er kræn­ket eller ej.

Selv er Aakærs ejer helt sik­ker. Han er kræn­ket. Og kræn­ke­ren er for­man­den for Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning i Odder, Ib Salomon. 

Lokal­po­sten gen­nem­går her hele sagen.

Et “uldent forløb”

30. april sid­ste år fik for­man­den for DN i Odder, Ib Salo­mon, en stæv­ning fra god­se­je­rens advo­kat. Johan Koed Jør­gen­sen vil­le have ham straf­fet for at have kræn­ket både god­sets og god­se­je­rens ære.

Kræn­kel­sen bestod i, at Ib Salo­mon i et læser­brev hav­de kaldt Odder kom­mu­nes behand­ling af en dis­pen­sa­tion til Aakær for et ”uldent forløb”.

Læser­bre­vet hand­le­de om en sag om et min­dre vand­løb, som er beskyt­tet af Natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven. Det bety­der, at det må ikke ændres. Kun almin­de­ligt ved­li­ge­hold er tilladt.

Men da kom­mu­nens med­ar­bej­de­re i 2013 besøg­te vand­lø­bet, så de, at det var ble­vet rør­lagt og der­for kun­ne van­det ikke løbe frit.

Ulov­lig lovliggørelse

Mil­jøaf­de­lin­gen gav Aakær gods et påbud om at genåb­ne vand­lø­bet – og det skul­le være gjort sene­st 15. okto­ber 2014. Men lige før den­ne dead­li­ne greb kom­mu­nens davæ­ren­de direk­tør for tek­nik og mil­jø ind, og gav god­set hvad der blev kaldt en ”lov­lig­gø­ren­de dispensation”.

Det er det­te for­løb, Ib Salo­mon har kaldt ”uldent”, og som fik DN Odder til at kla­ge over dis­pen­sa­tio­nen til lan­dets høje­ste myn­dig­hed på natu­r­om­rå­det, Natur- og Miljøklagenævnet.

Ib Salo­mon og DN fik ret – lov­lig­gø­rel­sen var ulovlig

Alle 10 med­lem­mer af næv­net gav DN Odder ret: Den lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion var ikke lovlig.

I sagen mod Ib Salo­mon anfø­rer god­sets advo­kat, at udtryk­ket uldent kun kan for­stås som om Aakær har med­vir­ket til et ulov­ligt eller uldent for­løb. Omvendt frem­hæ­ver Ib Salo­mon, at ordet uldent er brugt i betyd­nin­gen ”svært at gen­nem­skue”, og at bemærk­nin­gen i øvrigt er ret­tet mod kom­mu­nen og ikke god­set. Om det er æreskræn­ken­de, afgør Civil­ret­ten 20. juni.

Først sagen om de tre vandhuller

Så er der sagen om ænder­ne i en sko­vsø i Spå­kær­sko­ven. (Sko­ven lig­ger til ven­stre, når du lige over for Aakær dre­jer mod Bilsbæk).

Den­ne sag var ikke med i den stæv­ning, som Ib Salo­mon modt­og 30. april sid­ste år. Den er sene­re til­fø­jet, for­di den også efter god­se­je­rens og advo­ka­tens mening rum­mer æreskrænkelse.

Men før det kom så langt og de man­ge ænder i sko­vsø­en over­ho­ve­det blev en sag, var der bal­la­den om tre vand­hul­ler på god­sets jor­de, som også er omfat­tet af Natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven. Den­ne sag er dog ikke taget med i injuri­esa­gen mod Ib Salo­mon. Men den er nævnt i det læser­brev, som fik Aakærs advo­kat til at udvi­de stæv­nin­gen – og nævnt på en æreskræn­ken­de måde – efter advo­ka­tens og god­se­je­rens mening.

Påbud blev droppet

I decem­ber 2015 besøg­te ansat­te i Odder kom­mu­nes mil­jø­for­valt­ning vand­hul­ler­ne, tog bil­le­der og skrev bag­ef­ter en rap­port. Af rap­por­ten frem­går, at der blev regi­stre­ret fod­ring af ænder. Der lå rester af korn på brin­ker­ne og i søen.

I rap­por­ten står, at van­det i alle tre vand­hul­ler var stærkt bela­stet af orga­nisk foru­re­ning – uklart og med far­ver fra lyse­grønt til lil­la, og der var ingen tegn på liv i van­det. Kom­mu­nens med­ar­bej­de­re for­tæl­ler også om en tyde­lig “mislugt” af ænder og ekskrementer.

På den bag­grund vars­le­de Odder kom­mu­ne et påbud om oprens­ning af de tre små søer. Men det påbud blev drop­pet igen med den begrun­del­se, at der jo ikke forelå doku­men­ta­tion for vand­hul­ler­nes til­stand før fodringen.

Aakær gods har ind­gå­et en såkaldt hel­heds­plan med Odder kom­mu­ne, og iføl­ge den må der hver­ken udsæt­tes eller fodres ænder i god­sets vandhuller.

Men det er for­budt at ændre til­stan­den i vand­hul­ler og søer, der er beskyt­tet af natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven. Og des­u­den har Aakær gods ind­gå­et en såkaldt hel­heds­plan med Odder kom­mu­ne, og iføl­ge den må der hver­ken udsæt­tes eller fodres ænder i god­sets vandhuller.

Områ­det er lejet ud til jagt. Det sam­me er områ­det med den lidt stør­re sø, som har fået Aakærs advo­ka­ter til at udvi­de sagen mod Ib Salomon.

Ænder­ne i skovsøen

Den sag star­te­de i juli sid­ste år, hvor en bor­ger gjor­de DN Odder opmærk­som på, at der i løbet af kort tid var kom­met mere end 100 ænder i sko­vsø­en. Ib Salo­mon skrev sene­re et læser­brev om sagen:

”Hen­ven­del­sen undre­de mig, for jeg hav­de fak­tisk været for­bi søen nog­le uger tid­li­ge­re, og den­gang var der kun nog­le få ænder. Men bor­ge­ren hav­de ret, for nu svøm­me­de der langt over 100 ænder rundt i søen”.

Natursty­rel­sen – fug­le kan fly­ve. Der­for er det svært at afgø­re, om ænder­ne er sat ud

Da det er for­budt at sæt­te et så stort antal ænder ud, hen­vend­te han sig 20. juli til Odder kom­mu­ne, for at få mil­jøaf­de­lin­gen til at under­sø­ge, om der var udsat ænder i søen.

Ib Salo­mon skri­ver i læser­bre­vet: ” Da jeg 18. august intet hav­de hørt, kon­tak­te­de jeg igen for­valt­nin­gen, blot for at få at vide, at det er meget svært at bevi­se, at ænder­ne er udsat. Men på en af brin­ker­ne lig­ger der en fle­re meter lang bræm­me af korn, så der fodres – og hel­ler ikke det er lov­ligt. Nu har kom­mu­nen fået fotos af både ande-myl­de­ret og foder­plad­sen, og nu for­ly­der det, at man vil tage hånd om sagen. Det håber jeg san­de­lig også, og jeg håber, for­valt­nin­gen er mere hel­dig den­ne gang, for i for­å­ret opgav kom­mu­nen at kræ­ve oprens­ning af tre beskyt­te­de vand­hul­ler, der var spo­le­ret af fod­ring”. Det er den sid­ste sæt­ning, god­se­je­ren betrag­ter som æreskrænkende.

Højst 15 ænder iføl­ge jagtloven

Sko­vsø­en er ca 4.500 kva­drat­me­ter stor. Jagt­loven til­la­der , at der udsæt­tes én and pr 300 kva­drat­me­ter vand­fla­de. Alt­så 15 i sko­vsø­en i Spåkærskoven.

To ansat­te fra Odder kom­mu­nes afde­ling for tek­nik og mil­jø har sam­men med Aakærs for­val­ter været på besig­ti­gel­se ved søen, som det hedder.

De to skrev efter­føl­gen­de en rap­port. Her hed­der det, at ”van­det var ret grum­set og præ­get af algevækst…Ingen søve­ge­ta­tion kun­ne ses ved besigtigelsen”.

Fra Natursty­rel­sen har kom­mu­nen fået den besked, at man ikke umid­del­bart kan afgø­re, om ænder­ne er sat ud. For fug­le fly­ver jo – og de kan være flø­jet til søen.

Men uan­set om ænder­ne er sat ud – eller de er kom­met fly­ven­de – er det ikke til­ladt at fodre dem. Det stri­der også mod den hel­heds­plan, Aakær har ind­gå­et med kommunen.

For­må­let med fod­ring er at hol­de på fug­le­ne til jag­ten går ind. Det gør den 1. Sep­tem­ber. Så kan ænder­ne skydes.

De tre oplys­nin­ger i læserbrevet

Aakærs advo­kat mener, at føl­gen­de tre oplys­nin­ger i Ib Salo­mons læser­brev er både for­ker­te og æreskrænkende:

  • at der kan være tale om udsat­te ænder
  • at der på en af søens brin­ker lig­ger ”en fle­re meter lang bræm­me af korn, så der fodres”
  • Og ende­lig føl­gen­de sæt­ning: ”I for­å­ret opgav kom­mu­nen at kræ­ve oprens­ning af tre vand­hul­ler, der er spo­le­ret af fodring”

Der­for blev sagen mod Ib Salo­mon udvi­det, så den ikke ale­ne hand­ler om det uld­ne, men også om de tre oplys­nin­ger i et læserbrev.

20. juni får vi Civil­ret­tens afgø­rel­se: Æreskræn­ken­de eller ej.

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORER
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

ÆSKEN HOLDER JUL

13. og 14. novem­ber hol­der Æsken på Alrø jule­å­bent før­ste gang. Også d. 20. – 21. og 27. – 28. novem­ber er den åben. Alle dage fra kl. 11 – 16. 

JULEMARKED VED MØLLEN

27. nov, fra 10 – 16 er der jule­mar­ked ved Gyl­ling Mølle


JULEKONCERT

14. dec. kl. 19.30 – jule­kon­cert med Odder Voi­ces i Fal­ling Kirke