KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

XL motion er en suc­ces

Før­ste gang kom fire del­ta­ge­re. Anden gang fem. Og tirs­dag aften hvor Hal­len for 3. gang åbne­de døren for hol­det, kom 15 – alle kvin­der mel­lem 33 og 64 år.
ØFUG’s nye akti­vi­tet – XL motion – teg­ner til at bli­ve en suc­ces.

Sus­an­ne Peder­sen – jeg ken­der det så godt. Det er let­te­re at sæt­te sig i sofa­en

Sus­an­ne Peder­sen er ini­ti­a­tiv­ta­ger til hol­det – og er også dets træ­ner.
Hun fik selv for godt halvan­det år siden en hjer­ne­blød­ning og blev lam i ven­stre side. Men hun har med genop­træ­ning og egen-ener­gi kæm­pet sig til­ba­ge og har over­vun­det de  han­di­cap, hjer­ne­blød­nin­gen før­te med sig.
Det var under genop­træ­nin­gen, hun fik ide­en til en helt ny akti­vi­tet i ØFUG-regí.
”Det gode i vores for­e­ning er jo, at alle nye ini­ti­a­ti­ver bli­ver hilst vel­kom­men. Ingen siger: Nej, det kan nok ikke bli­ve til noget. Tvær­ti­mod. Her hand­ler det om lad os ende­lig prø­ve – og så give det den nød­ven­di­ge tid til at det kan slå rod”.

SJOVT OG VARIERET
”For mig gav hjer­ne­blød­nin­gen anled­ning til en total livs­stil-ændring. Med kost og med motion”, siger Sus­an­ne. Før den dyr­ke­de jeg over­ho­ve­det ikke motion. Jeg ken­der det så godt – når man først er kom­met hjem fra arbej­de, er det svært at kom­me afsted igen. Det er let­te­re at slå sig ned i sofa­en. Der­for ved jeg også, at det skal være sjovt, for at man kom­mer mere end én gang. Og det prø­ver jeg at få det til at være – og vari­e­ret med man­ge for­skel­li­ge øvel­ser”.
Og de har det sjovt på XL-motions-hol­det. Det var i hvert fald det ord, del­ta­ger­ne brug­te igen og igen på vej ud ad døren. En af dem siger:
”Jeg er her før­ste gang. Min nabo lok­ke­de mig med, men jeg kom­mer bestemt igen næste gang. Det var godt at få rørt sig, og det var ikke mere hårdt end det var til at kla­re, og så er det sjovt”
Hol­det er også åbent for mænd. ”Men de vil nok hel­le­re op i det nye fit­ness rum”, siger Sus­an­ne. ”Nu kan de jo også spil­le fod­bold søn­dag aften. Men de skal være så vel­kom­ne”.

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.