KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Han har boet i byen i 39 af de 41 leveår

Lars Jør­gen­sen er noget af en hjem­me­fø­ding. Han har boet i Ørting hele livet – bort­set fra to år i Odder. Hans far­mor, som nu er 96 år, bor også i Ørting. Det sam­me gør hans for­æl­dre og en søster. Hans anden søster har boet i byen. Hans onkel og tan­te kan også skri­ve Ørting i adres­se­fel­ter­ne. Så søger man oplys­nin­ger, lyder rådet ofte: ”Spørg Lars – han er i fami­lie med det hal­ve af byen”.

VI KAN HJÆLPE MINE FORÆLDRE OG FARMOR
Han er 41 år, arbej­der med IT i Århus, og bor sam­men med kone og tre børn i Sme­de­ga­de-kvar­te­ret. Huset er byg­get på en grund udstyk­ket fra hans far­fars gam­le gård, så der var fami­li­en igen.
”Det er en for­del for alle par­ter, at vi bor tæt sam­men, for så kan vi hjæl­pe hin­an­den”, siger han. ”Bør­ne­ne kan gå til mine for­æl­dre. Vi kan låne af hin­an­den. Og vi kan hjæl­pe mine for­æl­dre og farmor”.
Lars ken­der hvert et hus i byen. Som dreng var han avis­bud – det var den­gang fle­re vil­le beta­le for nyhe­der, og end­da beta­le for at få dem på papir. Han ken­der de fle­ste bebo­e­re, og han har været invol­ve­ret i stort set alt. Eller også har hans familie.

At være hjæl­per ved lop­pe­mar­ke­det, er en god måde for til­flyt­te­re til at lære folk at kende

Sid­ste wee­kend kun­ne man fin­de ham i Hal­len, som hjæl­per med at ind­sam­le lop­per og skrot og få det hele gjort klar til søn­da­gens salg. Det har han hjul­pet med år efter år – og også haft bør­ne­ne med. ”De har drø­net rundt i Hal­len på de små cyk­ler, der kom ind, og sam­men med andre leget med dét, der kom ind til salg i børneafdelingen.
”Lop­pe­mar­ke­det er et godt sted for til­flyt­te­re at møde nye ven­ner og bekend­te”, siger han. ”Man arbej­der sam­men, spi­ser sam­men og snak­ker sam­men – har noget andet end vej­ret at snak­ke om. Folk er vir­ke­lig let­te at kom­me i kon­takt med – meget åbne over for nye beboere”.

GODT FOR BYFESTEN

Da hånd­bol­den hav­de stor­heds­tid, spil­le­de han – og var med til fester­ne. (Læs om hånd­bold her). Han har været med i

Vin­der­ne af Euro-Cup 92 – Lars Jør­gen­sen er num­mer 2 til høj­re – lige bag pokalen

ØFUG’s besty­rel­se og i udval­get, hvor idræts­for­e­nin­ger arbej­der sam­men om to tel­te og også andre arran­ge­men­ter under Odder Byfest.

”Det har været godt for byfe­sten, at oplan­det er kom­met med – at ØFUG og Gyl­ling Bold­klub er gået ind i arbej­det”, mener han. ”For det før­ste har det givet nyt liv til en byfest, der var ved at være lidt træt. For det andet har det bety­det, at nu synes fle­re her fra områ­det tager til byfest. Og så skal vi hel­ler ikke glem­me, at byfe­sten fak­tisk giver gode pen­ge til vores fri­vil­li­ge arbejde”.
Lars’s børn har nydt godt af det fri­vil­li­ge arbej­de i ØFUG, og hans dat­ter kvit­te­rer nu for det ved at være træ­ner for de mind­ste børn på gymnastikholdene.
Selv er han kom­met ind i Fit­ness-udval­get. Det nye rum i Hal­len er mildt sagt ble­vet en suc­ces, og har alle­re­de man­ge fle­re med­lem­mer, end man mest opti­mi­stisk kun­ne håbe på. Og fle­re kom­mer til. Også men­ne­sker, der ellers ikke har vist sig i Hallen.

HER ER NÆRHED OG TRYGHED
For Lars og hans fami­lie er Ørting et godt sted at bo.
”Her er nær­hed og tryg­hed”, siger han. ”Jeg kan godt lide, at vi ken­der hin­an­den – at vi hjæl­per hin­an­den. Det er rart at vide, hvor folk er. Er de på ferie, skal vi måske kig­ge lidt ekstra til deres hus – og det gør alle.
Der er kom­met nye fæl­les­ska­ber. Mine for­æl­dre spil­le­de hånd­bold og var f.eks. med i en strik­ke- og kort­klub, som sta­dig eksi­ste­rer – men måske ikke mødes så hyp­pigt nu, hvor man­ge af med­lem­mer­ne er kom­met lidt op i alde­ren. Men den­gang mød­tes de jævn­ligt og tog også på ferie sam­men, så bør­ne­ne kend­te hin­an­den og de voksne”.
Der er kom­met nye ”klub­ber” til. I Sme­de­ga­de­kvar­te­ret er bebo­er­ne f.eks. gode til at være sam­men, og de kan snildt fin­de anled­nin­ger til at have en lil­le fest – reje-kom­sam­men, som­mer­fest, julefrokost
”Vi er gode til at hjæl­pe hin­an­den. Man skal bare bede om hjælp, så står nabo­er­ne klar. På sam­me måde som da jeg var dreng, bety­der fæl­les­ska­bet, at bør­ne­ne hin­an­den at ken­de – uan­set hvor de går i sko­le. De får deres kam­me­ra­ter her”.

FORANDRINGER SKRÆMMER HAM IKKE

Hver gang, der er sket noget dår­ligt, er det ble­vet vendt til noget positivt

Der er sket man­ge for­an­drin­ger i Ørting – og nu kom­mer der fle­re. Frisko­len luk­ker til som­mer, og præ­s­te­går­den har kun været mid­ler­ti­digt bebo­et siden præ­sten flyt­te­de ud. Hvad der skal ske med byg­nin­ger­ne, ved ingen – endnu.
Men Lars mener, at hver gang noget dår­ligt er sket, er det ble­vet vendt til noget godt.
”Køb­man­den luk­ke­de, og man­ge spe­ci­elt ældre men­ne­sker var ved at gå i panik. Men så fik vi Han­dels­plad­sen. Post­hu­set luk­ke­de. Men nu sen­der og hen­ter vi pak­ker på Han­dels­plad­sen. Og da den måt­te luk­ke, blev den hur­tigt genåb­net, for­di områ­dets bebo­e­re var vil­li­ge til at låne Stig og Kir­sten pen­ge. Ple­je­hjem­met luk­ke­de og stod tomt i en peri­o­de, men så kom Fon­den Ørting og lave­de botil­bud og sko­le. Cen­tralsko­len, hvor jeg selv gik, luk­ke­de – men så blev Frisko­len åbnet, for­di ildsjæ­le tog arbej­det på sig. Frisko­len har af man­ge grun­de været i en nega­tiv spiral de sene­ste år – og luk­ker. Men jeg er helt sik­ker på, det vil lyk­kes også at fin­de noget posi­tivt at bru­ge byg­nin­ger­ne til. Der er så man­ge her, som vil lands­by­en – eller lands­by­er­ne – det godt”.

Der har aldrig boet så man­ge men­ne­sker i Ørting som nu. Og inden så læn­ge begyn­der kom­mu­nen at sæl­ge de ni nye byg­ge­grun­de. Det vil typisk være fami­li­er, der alle­re­de har børn – eller er på vej til at få børn – der køber dem.
”Til­flyt­te­re er meget vel­kom­ne”, siger Lars. ”Og det er let at fal­de til i byen – hvis man selv vil”.

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.