KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Han har boet i byen i 39 af de 41 leveår

Lars Jør­gen­sen er noget af en hjem­me­fø­ding. Han har boet i Ørting hele livet – bort­set fra to år i Odder. Hans far­mor, som nu er 96 år, bor også i Ørting. Det sam­me gør hans for­æl­dre og en søster. Hans anden søster har boet i byen. Hans onkel og tan­te kan også skri­ve Ørting i adres­se­fel­ter­ne. Så søger man oplys­nin­ger, lyder rådet ofte: ”Spørg Lars – han er i fami­lie med det hal­ve af byen”.

VI KAN HJÆLPE MINE FORÆLDRE OG FARMOR
Han er 41 år, arbej­der med IT i Århus, og bor sam­men med kone og tre børn i Sme­de­ga­de-kvar­te­ret. Huset er byg­get på en grund udstyk­ket fra hans far­fars gam­le gård, så der var fami­li­en igen.
”Det er en for­del for alle par­ter, at vi bor tæt sam­men, for så kan vi hjæl­pe hin­an­den”, siger han. ”Bør­ne­ne kan gå til mine for­æl­dre. Vi kan låne af hin­an­den. Og vi kan hjæl­pe mine for­æl­dre og farmor”.
Lars ken­der hvert et hus i byen. Som dreng var han avis­bud – det var den­gang fle­re vil­le beta­le for nyhe­der, og end­da beta­le for at få dem på papir. Han ken­der de fle­ste bebo­e­re, og han har været invol­ve­ret i stort set alt. Eller også har hans familie.

At være hjæl­per ved lop­pe­mar­ke­det, er en god måde for til­flyt­te­re til at lære folk at kende

Sid­ste wee­kend kun­ne man fin­de ham i Hal­len, som hjæl­per med at ind­sam­le lop­per og skrot og få det hele gjort klar til søn­da­gens salg. Det har han hjul­pet med år efter år – og også haft bør­ne­ne med. ”De har drø­net rundt i Hal­len på de små cyk­ler, der kom ind, og sam­men med andre leget med dét, der kom ind til salg i børneafdelingen.
”Lop­pe­mar­ke­det er et godt sted for til­flyt­te­re at møde nye ven­ner og bekend­te”, siger han. ”Man arbej­der sam­men, spi­ser sam­men og snak­ker sam­men – har noget andet end vej­ret at snak­ke om. Folk er vir­ke­lig let­te at kom­me i kon­takt med – meget åbne over for nye beboere”.

GODT FOR BYFESTEN

Da hånd­bol­den hav­de stor­heds­tid, spil­le­de han – og var med til fester­ne. (Læs om hånd­bold her). Han har været med i

Vin­der­ne af Euro-Cup 92 – Lars Jør­gen­sen er num­mer 2 til høj­re – lige bag pokalen

ØFUG’s besty­rel­se og i udval­get, hvor idræts­for­e­nin­ger arbej­der sam­men om to tel­te og også andre arran­ge­men­ter under Odder Byfest.

”Det har været godt for byfe­sten, at oplan­det er kom­met med – at ØFUG og Gyl­ling Bold­klub er gået ind i arbej­det”, mener han. ”For det før­ste har det givet nyt liv til en byfest, der var ved at være lidt træt. For det andet har det bety­det, at nu synes fle­re her fra områ­det tager til byfest. Og så skal vi hel­ler ikke glem­me, at byfe­sten fak­tisk giver gode pen­ge til vores fri­vil­li­ge arbejde”.
Lars’s børn har nydt godt af det fri­vil­li­ge arbej­de i ØFUG, og hans dat­ter kvit­te­rer nu for det ved at være træ­ner for de mind­ste børn på gymnastikholdene.
Selv er han kom­met ind i Fit­ness-udval­get. Det nye rum i Hal­len er mildt sagt ble­vet en suc­ces, og har alle­re­de man­ge fle­re med­lem­mer, end man mest opti­mi­stisk kun­ne håbe på. Og fle­re kom­mer til. Også men­ne­sker, der ellers ikke har vist sig i Hallen.

HER ER NÆRHED OG TRYGHED
For Lars og hans fami­lie er Ørting et godt sted at bo.
”Her er nær­hed og tryg­hed”, siger han. ”Jeg kan godt lide, at vi ken­der hin­an­den – at vi hjæl­per hin­an­den. Det er rart at vide, hvor folk er. Er de på ferie, skal vi måske kig­ge lidt ekstra til deres hus – og det gør alle.
Der er kom­met nye fæl­les­ska­ber. Mine for­æl­dre spil­le­de hånd­bold og var f.eks. med i en strik­ke- og kort­klub, som sta­dig eksi­ste­rer – men måske ikke mødes så hyp­pigt nu, hvor man­ge af med­lem­mer­ne er kom­met lidt op i alde­ren. Men den­gang mød­tes de jævn­ligt og tog også på ferie sam­men, så bør­ne­ne kend­te hin­an­den og de voksne”.
Der er kom­met nye ”klub­ber” til. I Sme­de­ga­de­kvar­te­ret er bebo­er­ne f.eks. gode til at være sam­men, og de kan snildt fin­de anled­nin­ger til at have en lil­le fest – reje-kom­sam­men, som­mer­fest, julefrokost
”Vi er gode til at hjæl­pe hin­an­den. Man skal bare bede om hjælp, så står nabo­er­ne klar. På sam­me måde som da jeg var dreng, bety­der fæl­les­ska­bet, at bør­ne­ne hin­an­den at ken­de – uan­set hvor de går i sko­le. De får deres kam­me­ra­ter her”.

FORANDRINGER SKRÆMMER HAM IKKE

Hver gang, der er sket noget dår­ligt, er det ble­vet vendt til noget positivt

Der er sket man­ge for­an­drin­ger i Ørting – og nu kom­mer der fle­re. Frisko­len luk­ker til som­mer, og præ­s­te­går­den har kun været mid­ler­ti­digt bebo­et siden præ­sten flyt­te­de ud. Hvad der skal ske med byg­nin­ger­ne, ved ingen – endnu.
Men Lars mener, at hver gang noget dår­ligt er sket, er det ble­vet vendt til noget godt.
”Køb­man­den luk­ke­de, og man­ge spe­ci­elt ældre men­ne­sker var ved at gå i panik. Men så fik vi Han­dels­plad­sen. Post­hu­set luk­ke­de. Men nu sen­der og hen­ter vi pak­ker på Han­dels­plad­sen. Og da den måt­te luk­ke, blev den hur­tigt genåb­net, for­di områ­dets bebo­e­re var vil­li­ge til at låne Stig og Kir­sten pen­ge. Ple­je­hjem­met luk­ke­de og stod tomt i en peri­o­de, men så kom Fon­den Ørting og lave­de botil­bud og sko­le. Cen­tralsko­len, hvor jeg selv gik, luk­ke­de – men så blev Frisko­len åbnet, for­di ildsjæ­le tog arbej­det på sig. Frisko­len har af man­ge grun­de været i en nega­tiv spiral de sene­ste år – og luk­ker. Men jeg er helt sik­ker på, det vil lyk­kes også at fin­de noget posi­tivt at bru­ge byg­nin­ger­ne til. Der er så man­ge her, som vil lands­by­en – eller lands­by­er­ne – det godt”.

Der har aldrig boet så man­ge men­ne­sker i Ørting som nu. Og inden så læn­ge begyn­der kom­mu­nen at sæl­ge de ni nye byg­ge­grun­de. Det vil typisk være fami­li­er, der alle­re­de har børn – eller er på vej til at få børn – der køber dem.
”Til­flyt­te­re er meget vel­kom­ne”, siger Lars. ”Og det er let at fal­de til i byen – hvis man selv vil”.

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.