KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Han har boet i byen i 39 af de 41 leveår

Lars Jør­gen­sen er noget af en hjem­me­fø­ding. Han har boet i Ørting hele livet – bort­set fra to år i Odder. Hans far­mor, som nu er 96 år, bor også i Ørting. Det sam­me gør hans for­æl­dre og en søster. Hans anden søster har boet i byen. Hans onkel og tan­te kan også skri­ve Ørting i adres­se­fel­ter­ne. Så søger man oplys­nin­ger, lyder rådet ofte: ”Spørg Lars – han er i fami­lie med det hal­ve af byen”.

VI KAN HJÆLPE MINE FORÆLDRE OG FARMOR
Han er 41 år, arbej­der med IT i Århus, og bor sam­men med kone og tre børn i Sme­de­ga­de-kvar­te­ret. Huset er byg­get på en grund udstyk­ket fra hans far­fars gam­le gård, så der var fami­li­en igen.
”Det er en for­del for alle par­ter, at vi bor tæt sam­men, for så kan vi hjæl­pe hin­an­den”, siger han. ”Bør­ne­ne kan gå til mine for­æl­dre. Vi kan låne af hin­an­den. Og vi kan hjæl­pe mine for­æl­dre og farmor”.
Lars ken­der hvert et hus i byen. Som dreng var han avis­bud – det var den­gang fle­re vil­le beta­le for nyhe­der, og end­da beta­le for at få dem på papir. Han ken­der de fle­ste bebo­e­re, og han har været invol­ve­ret i stort set alt. Eller også har hans familie.

At være hjæl­per ved lop­pe­mar­ke­det, er en god måde for til­flyt­te­re til at lære folk at kende

Sid­ste wee­kend kun­ne man fin­de ham i Hal­len, som hjæl­per med at ind­sam­le lop­per og skrot og få det hele gjort klar til søn­da­gens salg. Det har han hjul­pet med år efter år – og også haft bør­ne­ne med. ”De har drø­net rundt i Hal­len på de små cyk­ler, der kom ind, og sam­men med andre leget med dét, der kom ind til salg i børneafdelingen.
”Lop­pe­mar­ke­det er et godt sted for til­flyt­te­re at møde nye ven­ner og bekend­te”, siger han. ”Man arbej­der sam­men, spi­ser sam­men og snak­ker sam­men – har noget andet end vej­ret at snak­ke om. Folk er vir­ke­lig let­te at kom­me i kon­takt med – meget åbne over for nye beboere”.

GODT FOR BYFESTEN

Da hånd­bol­den hav­de stor­heds­tid, spil­le­de han – og var med til fester­ne. (Læs om hånd­bold her). Han har været med i

Vin­der­ne af Euro-Cup 92 – Lars Jør­gen­sen er num­mer 2 til høj­re – lige bag pokalen

ØFUG’s besty­rel­se og i udval­get, hvor idræts­for­e­nin­ger arbej­der sam­men om to tel­te og også andre arran­ge­men­ter under Odder Byfest.

”Det har været godt for byfe­sten, at oplan­det er kom­met med – at ØFUG og Gyl­ling Bold­klub er gået ind i arbej­det”, mener han. ”For det før­ste har det givet nyt liv til en byfest, der var ved at være lidt træt. For det andet har det bety­det, at nu synes fle­re her fra områ­det tager til byfest. Og så skal vi hel­ler ikke glem­me, at byfe­sten fak­tisk giver gode pen­ge til vores fri­vil­li­ge arbejde”.
Lars’s børn har nydt godt af det fri­vil­li­ge arbej­de i ØFUG, og hans dat­ter kvit­te­rer nu for det ved at være træ­ner for de mind­ste børn på gymnastikholdene.
Selv er han kom­met ind i Fit­ness-udval­get. Det nye rum i Hal­len er mildt sagt ble­vet en suc­ces, og har alle­re­de man­ge fle­re med­lem­mer, end man mest opti­mi­stisk kun­ne håbe på. Og fle­re kom­mer til. Også men­ne­sker, der ellers ikke har vist sig i Hallen.

HER ER NÆRHED OG TRYGHED
For Lars og hans fami­lie er Ørting et godt sted at bo.
”Her er nær­hed og tryg­hed”, siger han. ”Jeg kan godt lide, at vi ken­der hin­an­den – at vi hjæl­per hin­an­den. Det er rart at vide, hvor folk er. Er de på ferie, skal vi måske kig­ge lidt ekstra til deres hus – og det gør alle.
Der er kom­met nye fæl­les­ska­ber. Mine for­æl­dre spil­le­de hånd­bold og var f.eks. med i en strik­ke- og kort­klub, som sta­dig eksi­ste­rer – men måske ikke mødes så hyp­pigt nu, hvor man­ge af med­lem­mer­ne er kom­met lidt op i alde­ren. Men den­gang mød­tes de jævn­ligt og tog også på ferie sam­men, så bør­ne­ne kend­te hin­an­den og de voksne”.
Der er kom­met nye ”klub­ber” til. I Sme­de­ga­de­kvar­te­ret er bebo­er­ne f.eks. gode til at være sam­men, og de kan snildt fin­de anled­nin­ger til at have en lil­le fest – reje-kom­sam­men, som­mer­fest, julefrokost
”Vi er gode til at hjæl­pe hin­an­den. Man skal bare bede om hjælp, så står nabo­er­ne klar. På sam­me måde som da jeg var dreng, bety­der fæl­les­ska­bet, at bør­ne­ne hin­an­den at ken­de – uan­set hvor de går i sko­le. De får deres kam­me­ra­ter her”.

FORANDRINGER SKRÆMMER HAM IKKE

Hver gang, der er sket noget dår­ligt, er det ble­vet vendt til noget positivt

Der er sket man­ge for­an­drin­ger i Ørting – og nu kom­mer der fle­re. Frisko­len luk­ker til som­mer, og præ­s­te­går­den har kun været mid­ler­ti­digt bebo­et siden præ­sten flyt­te­de ud. Hvad der skal ske med byg­nin­ger­ne, ved ingen – endnu.
Men Lars mener, at hver gang noget dår­ligt er sket, er det ble­vet vendt til noget godt.
”Køb­man­den luk­ke­de, og man­ge spe­ci­elt ældre men­ne­sker var ved at gå i panik. Men så fik vi Han­dels­plad­sen. Post­hu­set luk­ke­de. Men nu sen­der og hen­ter vi pak­ker på Han­dels­plad­sen. Og da den måt­te luk­ke, blev den hur­tigt genåb­net, for­di områ­dets bebo­e­re var vil­li­ge til at låne Stig og Kir­sten pen­ge. Ple­je­hjem­met luk­ke­de og stod tomt i en peri­o­de, men så kom Fon­den Ørting og lave­de botil­bud og sko­le. Cen­tralsko­len, hvor jeg selv gik, luk­ke­de – men så blev Frisko­len åbnet, for­di ildsjæ­le tog arbej­det på sig. Frisko­len har af man­ge grun­de været i en nega­tiv spiral de sene­ste år – og luk­ker. Men jeg er helt sik­ker på, det vil lyk­kes også at fin­de noget posi­tivt at bru­ge byg­nin­ger­ne til. Der er så man­ge her, som vil lands­by­en – eller lands­by­er­ne – det godt”.

Der har aldrig boet så man­ge men­ne­sker i Ørting som nu. Og inden så læn­ge begyn­der kom­mu­nen at sæl­ge de ni nye byg­ge­grun­de. Det vil typisk være fami­li­er, der alle­re­de har børn – eller er på vej til at få børn – der køber dem.
”Til­flyt­te­re er meget vel­kom­ne”, siger Lars. ”Og det er let at fal­de til i byen – hvis man selv vil”.

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET