KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Han har boet i byen i 39 af de 41 leveår

Lars Jør­gen­sen er noget af en hjem­me­fø­ding. Han har boet i Ørting hele livet – bort­set fra to år i Odder. Hans far­mor, som nu er 96 år, bor også i Ørting. Det sam­me gør hans for­æl­dre og en søster. Hans anden søster har boet i byen. Hans onkel og tan­te kan også skri­ve Ørting i adres­se­fel­ter­ne. Så søger man oplys­nin­ger, lyder rådet ofte: ”Spørg Lars – han er i fami­lie med det hal­ve af byen”.

VI KAN HJÆLPE MINE FORÆLDRE OG FARMOR
Han er 41 år, arbej­der med IT i Århus, og bor sam­men med kone og tre børn i Sme­de­ga­de-kvar­te­ret. Huset er byg­get på en grund udstyk­ket fra hans far­fars gam­le gård, så der var fami­li­en igen.
”Det er en for­del for alle par­ter, at vi bor tæt sam­men, for så kan vi hjæl­pe hin­an­den”, siger han. ”Bør­ne­ne kan gå til mine for­æl­dre. Vi kan låne af hin­an­den. Og vi kan hjæl­pe mine for­æl­dre og farmor”.
Lars ken­der hvert et hus i byen. Som dreng var han avis­bud – det var den­gang fle­re vil­le beta­le for nyhe­der, og end­da beta­le for at få dem på papir. Han ken­der de fle­ste bebo­e­re, og han har været invol­ve­ret i stort set alt. Eller også har hans familie.

At være hjæl­per ved lop­pe­mar­ke­det, er en god måde for til­flyt­te­re til at lære folk at kende

Sid­ste wee­kend kun­ne man fin­de ham i Hal­len, som hjæl­per med at ind­sam­le lop­per og skrot og få det hele gjort klar til søn­da­gens salg. Det har han hjul­pet med år efter år – og også haft bør­ne­ne med. ”De har drø­net rundt i Hal­len på de små cyk­ler, der kom ind, og sam­men med andre leget med dét, der kom ind til salg i børneafdelingen.
”Lop­pe­mar­ke­det er et godt sted for til­flyt­te­re at møde nye ven­ner og bekend­te”, siger han. ”Man arbej­der sam­men, spi­ser sam­men og snak­ker sam­men – har noget andet end vej­ret at snak­ke om. Folk er vir­ke­lig let­te at kom­me i kon­takt med – meget åbne over for nye beboere”.

GODT FOR BYFESTEN

Da hånd­bol­den hav­de stor­heds­tid, spil­le­de han – og var med til fester­ne. (Læs om hånd­bold her). Han har været med i

Vin­der­ne af Euro-Cup 92 – Lars Jør­gen­sen er num­mer 2 til høj­re – lige bag pokalen

ØFUG’s besty­rel­se og i udval­get, hvor idræts­for­e­nin­ger arbej­der sam­men om to tel­te og også andre arran­ge­men­ter under Odder Byfest.

”Det har været godt for byfe­sten, at oplan­det er kom­met med – at ØFUG og Gyl­ling Bold­klub er gået ind i arbej­det”, mener han. ”For det før­ste har det givet nyt liv til en byfest, der var ved at være lidt træt. For det andet har det bety­det, at nu synes fle­re her fra områ­det tager til byfest. Og så skal vi hel­ler ikke glem­me, at byfe­sten fak­tisk giver gode pen­ge til vores fri­vil­li­ge arbejde”.
Lars’s børn har nydt godt af det fri­vil­li­ge arbej­de i ØFUG, og hans dat­ter kvit­te­rer nu for det ved at være træ­ner for de mind­ste børn på gymnastikholdene.
Selv er han kom­met ind i Fit­ness-udval­get. Det nye rum i Hal­len er mildt sagt ble­vet en suc­ces, og har alle­re­de man­ge fle­re med­lem­mer, end man mest opti­mi­stisk kun­ne håbe på. Og fle­re kom­mer til. Også men­ne­sker, der ellers ikke har vist sig i Hallen.

HER ER NÆRHED OG TRYGHED
For Lars og hans fami­lie er Ørting et godt sted at bo.
”Her er nær­hed og tryg­hed”, siger han. ”Jeg kan godt lide, at vi ken­der hin­an­den – at vi hjæl­per hin­an­den. Det er rart at vide, hvor folk er. Er de på ferie, skal vi måske kig­ge lidt ekstra til deres hus – og det gør alle.
Der er kom­met nye fæl­les­ska­ber. Mine for­æl­dre spil­le­de hånd­bold og var f.eks. med i en strik­ke- og kort­klub, som sta­dig eksi­ste­rer – men måske ikke mødes så hyp­pigt nu, hvor man­ge af med­lem­mer­ne er kom­met lidt op i alde­ren. Men den­gang mød­tes de jævn­ligt og tog også på ferie sam­men, så bør­ne­ne kend­te hin­an­den og de voksne”.
Der er kom­met nye ”klub­ber” til. I Sme­de­ga­de­kvar­te­ret er bebo­er­ne f.eks. gode til at være sam­men, og de kan snildt fin­de anled­nin­ger til at have en lil­le fest – reje-kom­sam­men, som­mer­fest, julefrokost
”Vi er gode til at hjæl­pe hin­an­den. Man skal bare bede om hjælp, så står nabo­er­ne klar. På sam­me måde som da jeg var dreng, bety­der fæl­les­ska­bet, at bør­ne­ne hin­an­den at ken­de – uan­set hvor de går i sko­le. De får deres kam­me­ra­ter her”.

FORANDRINGER SKRÆMMER HAM IKKE

Hver gang, der er sket noget dår­ligt, er det ble­vet vendt til noget positivt

Der er sket man­ge for­an­drin­ger i Ørting – og nu kom­mer der fle­re. Frisko­len luk­ker til som­mer, og præ­s­te­går­den har kun været mid­ler­ti­digt bebo­et siden præ­sten flyt­te­de ud. Hvad der skal ske med byg­nin­ger­ne, ved ingen – endnu.
Men Lars mener, at hver gang noget dår­ligt er sket, er det ble­vet vendt til noget godt.
”Køb­man­den luk­ke­de, og man­ge spe­ci­elt ældre men­ne­sker var ved at gå i panik. Men så fik vi Han­dels­plad­sen. Post­hu­set luk­ke­de. Men nu sen­der og hen­ter vi pak­ker på Han­dels­plad­sen. Og da den måt­te luk­ke, blev den hur­tigt genåb­net, for­di områ­dets bebo­e­re var vil­li­ge til at låne Stig og Kir­sten pen­ge. Ple­je­hjem­met luk­ke­de og stod tomt i en peri­o­de, men så kom Fon­den Ørting og lave­de botil­bud og sko­le. Cen­tralsko­len, hvor jeg selv gik, luk­ke­de – men så blev Frisko­len åbnet, for­di ildsjæ­le tog arbej­det på sig. Frisko­len har af man­ge grun­de været i en nega­tiv spiral de sene­ste år – og luk­ker. Men jeg er helt sik­ker på, det vil lyk­kes også at fin­de noget posi­tivt at bru­ge byg­nin­ger­ne til. Der er så man­ge her, som vil lands­by­en – eller lands­by­er­ne – det godt”.

Der har aldrig boet så man­ge men­ne­sker i Ørting som nu. Og inden så læn­ge begyn­der kom­mu­nen at sæl­ge de ni nye byg­ge­grun­de. Det vil typisk være fami­li­er, der alle­re­de har børn – eller er på vej til at få børn – der køber dem.
”Til­flyt­te­re er meget vel­kom­ne”, siger Lars. ”Og det er let at fal­de til i byen – hvis man selv vil”.

 

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.