KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kom­men­tar: Lær lidt af oplandet

Der går et spø­gel­se rundt på lan­dets råd­hu­se. Det bru­ger ord som faci­li­te­re, pro­ces­ser, innova­tion, ita­le­sæt­te, sam­ska­bel­se, vær­di­ska­bel­se, bor­ge­r­in­vol­ve­ring, pro­jek­t­ma­ge­re, borgerdeltagelse….
En indu­stri af kon­su­len­ter føl­ger lige i hæle­ne på spø­gel­set og gen­ta­ger alle dets man­ge ord, sæt­ter dem ind på sli­des og viser dem i hastig ræk­ke­føl­ge. Og på råd­hu­se­ne bli­ver der nik­ket som i Kej­se­rens nye klæ­der – for ingen vil indrøm­me, at de ikke kan se de fine stof­fer, som de får for­talt, at klæ­der­ne er lavet af

I HAMBORG PUDSER DE STADIG KIKKERTEN
Som regel repræ­sen­te­rer spø­gel­set og dets føl­ge­re ide­er, der er top-down bestemt: Beslut­nings­ta­ge­re og deres embeds­mænd bestem­mer, at nu skal bor­ger­ne gøre det­te eller hint – og så hen­tes kon­su­len­ter­ne ind for at hjæl­pe bor­ger­ne, så de får ide­er, der pas­ser ind i ram­mer­ne. Vi har Vita­Parks Rum­rej­se som det helt fri­ske eksempel.

Odder skal være et fyrtårn, der kan ses helt til Hamborg

På Råd­hu­set blev det beslut­tet, at Vita­Park skal være et sam­lings­punkt for alle – og den ansat­te leder kvit­te­re­de med flos­k­ler som f.eks, at Odder skal være et kul­tur­fyrtårn, der kan ses helt i Ham­borg. De pud­ser sta­dig kik­ker­ter og bril­ler i Ham­borg i håb om at se et lysglimt.
Lede­ren vil­le på Rum­rej­se – måske for at hjæl­pe folk i Ham­borg – og invi­te­re­de 100 bor­ge­re til at tage med:
Hun skrev: “Vi skal ska­be rum, hvor gene­ra­tio­ner kan mødes på tværs. Rum, hvor der kan ops­tå enga­ge­ren­de møde­ste­der og lige­vær­di­ge fæl­les­ska­ber. Rum, der har kul­tur og bevæ­gel­se som det dri­ven­de og bæren­de omdrej­nings­punkt. Rum, som kan under­støt­te sund­hed og dan­nel­se. Med andre ord rum hvor det gode liv kan udfol­del­se og hvor fæl­les­ska­bet kan blomstre.” 

Det hand­le­de såmænd bare om, hvad den gam­le ope­ra­tions­gang på syge­hu­set skul­le bru­ges til. Og der blev brugt 450.000 kr til mar­keds­fø­ring for at få de 100 bor­ge­re med i raketten.

PAS INDRAMMERNE
90 bor­ge­re mød­te op. De 45 faldt fra igen. Fle­re af dem var lidt træt­te af at høre på de fast­lag­te visio­ner og ram­mer, og syn­tes hel­ler ikke, de kun­ne gen­ken­de, at de delt­og i en pro­ces, der “hed­der en lige­vær­dig sam­ska­bel­se­pro­ces” hvor – som lede­ren skrev i oplæg – “alle del­ta­ge­re lige­stil­let. Kom­mu­nen har ikke en stør­re stem­me end andre del­ta­ge­re, men del­ta­ger på lige fod. I Rum­rej­sen har alle kun­net byde ind med sine kom­pe­ten­cer, drøm­me og ide­er. Om man var direk­tør i kom­mu­nen, gym­na­sie­e­lev, virk­som­hed­s­e­jer eller pensionist”.

Men de fra­fald­ne kom for at med­vir­ke til at skaf­fe akti­vi­te­ter. De kun­ne så efter­føl­gen­de læse, at nu har rum­rej­sen bragt os et “hospi­ta­ri­um” i Odder.

Vita­Park har et bru­ger­råd – omdøbt til “med­ska­ber­råd”. Men det var ikke invi­te­ret til at byde ind og for­tæl­le, om med­lem­mer­ne syn­tes, det var en god idé at fyre raket­ten af. Og da for­man­den for sam­me med­ska­ber­råd så, hvad rej­sen hav­de kostet, tog han sit gode tøj og gik – med bemærk­nin­ger om, at der var for megen snak – men kun få resultater.

 

FRIE TID BETALES MED NOTESBØGER

Næsten 600.000 kr har rej­sen kostet. Der har været man­ge skri­ve­ri­er om, at der på bud­get­tet er en post, der hed­der mate­ri­a­ler og den net­te sum, de har kostet. Nem­lig 73.943,06 kro­ner. Kug­le­pen­ne, notes­bø­ger, post-its, sto­re post-it… se selv i regn­ska­bet. Det mener lede­ren af Vita­Park er helt rime­ligt. Hun siger til Hor­sens Fol­ke­blad 5. april: “De har givet deres frie tid til os, så de skul­le også have noget igen”.
Også regn­ska­bet er fyldt med de ord, som kon­su­lent-spø­gel­set bru­ger kon­stant, og som er brugt så man­ge gan­ge, at de har mistet deres betydning.
Odder Litt­le Cul­tu­re Club, der arran­ge­rer kon­cer­ter bl.a. i sam­ar­bej­de med Brand­by­ge­gaard i Amstrup – er flyt­tet ud af Kul­tur­køk­ke­net i Vita­Park. Kon­cer­ter­ne i Odder skal frem­over hol­des i Pak­hu­set, hvor arran­gø­rer­ne ikke skal besva­re alen­lan­ge e‑mail om de mind­ste detal­jer for­ud for hver kon­cert – og hvor de kan opbe­va­re det udstyr, der ikke kun­ne fin­des plads til i de tom­me loka­ler i VitaPark.

MARKEDSFØRING TIL 450.000 KR
582.566,30 kr er man­ge pen­ge. 450.000 kr er gået ale­ne til mar­keds­fø­ring af rum­rej­sen. Det beløb kan sam­men­lig­nes med, at mar­keds­fø­rin­gen af Odder byfest koster omkring 75.000 kr – men de pen­ge beta­ler sponsorer.
Belø­be­ne til mar­keds­fø­ring og notes­bø­ger m.v. kan også sam­men­lig­nes med, at de 12 lokal­råd for Odders opland til sam­men får 250.000 kr til at gøre godt med i lands­by­er­ne. Det kan hol­des op mod, at f.eks. Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning ikke har kun­net få en kro­ne i loka­le­støt­te. Eksem­pel efter eksem­pel kan træk­kes frem.

MASSER AF KULTUR
I oplan­det er der mas­ser af kul­tur og akti­vi­te­ter, der ska­ber fæl­les­skab. Men det hele er skabt af ildsjæ­le, der har ønsket at gøre noget for deres lokal­sam­fund. De bru­ger deres frie tid – og skal ikke have hver­ken notes­bø­ger eller kug­le­pen­ne som kom­pen­sa­tion. Ikke for at spil­le by og land ud mod hin­an­den. Men for at sige, at hvor kon­su­lent-kul­tu­ren og deres føl­ge­re ikke har fat, sker tin­ge­ne. De sker på grund af enga­ge­re­de bor­ge­re, der om nød­ven­digt selv skaf­fer pengene.

5. april sag­de lede­ren til Hor­sens Folkeblad:
”Det har været og er fak­tisk også en øvel­ses­ba­ne og et udvik­lings­pro­jekt for, hvor­dan Odder Kom­mu­ne og dens insti­tu­tio­ner kan ind­dra­ge bor­ger­ne i at ska­be, udvik­le og have fæl­les ansvar for udvik­lin­gen af kommunen”.
Helt ærligt – fri os for fle­re øvel­ses­ba­ner og udvik­lings­pro­jek­ter. Og skab rime­lig­hed i for­bru­get af pen­ge. Lær lidt af oplandet.

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET