KORT NYT

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Kom­men­tar: Lær lidt af oplandet

Der går et spø­gel­se rundt på lan­dets råd­hu­se. Det bru­ger ord som faci­li­te­re, pro­ces­ser, innova­tion, ita­le­sæt­te, sam­ska­bel­se, vær­di­ska­bel­se, bor­ge­r­in­vol­ve­ring, pro­jek­t­ma­ge­re, borgerdeltagelse….
En indu­stri af kon­su­len­ter føl­ger lige i hæle­ne på spø­gel­set og gen­ta­ger alle dets man­ge ord, sæt­ter dem ind på sli­des og viser dem i hastig ræk­ke­føl­ge. Og på råd­hu­se­ne bli­ver der nik­ket som i Kej­se­rens nye klæ­der – for ingen vil indrøm­me, at de ikke kan se de fine stof­fer, som de får for­talt, at klæ­der­ne er lavet af

I HAMBORG PUDSER DE STADIG KIKKERTEN
Som regel repræ­sen­te­rer spø­gel­set og dets føl­ge­re ide­er, der er top-down bestemt: Beslut­nings­ta­ge­re og deres embeds­mænd bestem­mer, at nu skal bor­ger­ne gøre det­te eller hint – og så hen­tes kon­su­len­ter­ne ind for at hjæl­pe bor­ger­ne, så de får ide­er, der pas­ser ind i ram­mer­ne. Vi har Vita­Parks Rum­rej­se som det helt fri­ske eksempel.

Odder skal være et fyrtårn, der kan ses helt til Hamborg

På Råd­hu­set blev det beslut­tet, at Vita­Park skal være et sam­lings­punkt for alle – og den ansat­te leder kvit­te­re­de med flos­k­ler som f.eks, at Odder skal være et kul­tur­fyrtårn, der kan ses helt i Ham­borg. De pud­ser sta­dig kik­ker­ter og bril­ler i Ham­borg i håb om at se et lysglimt.
Lede­ren vil­le på Rum­rej­se – måske for at hjæl­pe folk i Ham­borg – og invi­te­re­de 100 bor­ge­re til at tage med:
Hun skrev: “Vi skal ska­be rum, hvor gene­ra­tio­ner kan mødes på tværs. Rum, hvor der kan ops­tå enga­ge­ren­de møde­ste­der og lige­vær­di­ge fæl­les­ska­ber. Rum, der har kul­tur og bevæ­gel­se som det dri­ven­de og bæren­de omdrej­nings­punkt. Rum, som kan under­støt­te sund­hed og dan­nel­se. Med andre ord rum hvor det gode liv kan udfol­del­se og hvor fæl­les­ska­bet kan blomstre.” 

Det hand­le­de såmænd bare om, hvad den gam­le ope­ra­tions­gang på syge­hu­set skul­le bru­ges til. Og der blev brugt 450.000 kr til mar­keds­fø­ring for at få de 100 bor­ge­re med i raketten.

PAS INDRAMMERNE
90 bor­ge­re mød­te op. De 45 faldt fra igen. Fle­re af dem var lidt træt­te af at høre på de fast­lag­te visio­ner og ram­mer, og syn­tes hel­ler ikke, de kun­ne gen­ken­de, at de delt­og i en pro­ces, der “hed­der en lige­vær­dig sam­ska­bel­se­pro­ces” hvor – som lede­ren skrev i oplæg – “alle del­ta­ge­re lige­stil­let. Kom­mu­nen har ikke en stør­re stem­me end andre del­ta­ge­re, men del­ta­ger på lige fod. I Rum­rej­sen har alle kun­net byde ind med sine kom­pe­ten­cer, drøm­me og ide­er. Om man var direk­tør i kom­mu­nen, gym­na­sie­e­lev, virk­som­hed­s­e­jer eller pensionist”.

Men de fra­fald­ne kom for at med­vir­ke til at skaf­fe akti­vi­te­ter. De kun­ne så efter­føl­gen­de læse, at nu har rum­rej­sen bragt os et “hospi­ta­ri­um” i Odder.

Vita­Park har et bru­ger­råd – omdøbt til “med­ska­ber­råd”. Men det var ikke invi­te­ret til at byde ind og for­tæl­le, om med­lem­mer­ne syn­tes, det var en god idé at fyre raket­ten af. Og da for­man­den for sam­me med­ska­ber­råd så, hvad rej­sen hav­de kostet, tog han sit gode tøj og gik – med bemærk­nin­ger om, at der var for megen snak – men kun få resultater.

 

FRIE TID BETALES MED NOTESBØGER

Næsten 600.000 kr har rej­sen kostet. Der har været man­ge skri­ve­ri­er om, at der på bud­get­tet er en post, der hed­der mate­ri­a­ler og den net­te sum, de har kostet. Nem­lig 73.943,06 kro­ner. Kug­le­pen­ne, notes­bø­ger, post-its, sto­re post-it… se selv i regn­ska­bet. Det mener lede­ren af Vita­Park er helt rime­ligt. Hun siger til Hor­sens Fol­ke­blad 5. april: “De har givet deres frie tid til os, så de skul­le også have noget igen”.
Også regn­ska­bet er fyldt med de ord, som kon­su­lent-spø­gel­set bru­ger kon­stant, og som er brugt så man­ge gan­ge, at de har mistet deres betydning.
Odder Litt­le Cul­tu­re Club, der arran­ge­rer kon­cer­ter bl.a. i sam­ar­bej­de med Brand­by­ge­gaard i Amstrup – er flyt­tet ud af Kul­tur­køk­ke­net i Vita­Park. Kon­cer­ter­ne i Odder skal frem­over hol­des i Pak­hu­set, hvor arran­gø­rer­ne ikke skal besva­re alen­lan­ge e‑mail om de mind­ste detal­jer for­ud for hver kon­cert – og hvor de kan opbe­va­re det udstyr, der ikke kun­ne fin­des plads til i de tom­me loka­ler i VitaPark.

MARKEDSFØRING TIL 450.000 KR
582.566,30 kr er man­ge pen­ge. 450.000 kr er gået ale­ne til mar­keds­fø­ring af rum­rej­sen. Det beløb kan sam­men­lig­nes med, at mar­keds­fø­rin­gen af Odder byfest koster omkring 75.000 kr – men de pen­ge beta­ler sponsorer.
Belø­be­ne til mar­keds­fø­ring og notes­bø­ger m.v. kan også sam­men­lig­nes med, at de 12 lokal­råd for Odders opland til sam­men får 250.000 kr til at gøre godt med i lands­by­er­ne. Det kan hol­des op mod, at f.eks. Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning ikke har kun­net få en kro­ne i loka­le­støt­te. Eksem­pel efter eksem­pel kan træk­kes frem.

MASSER AF KULTUR
I oplan­det er der mas­ser af kul­tur og akti­vi­te­ter, der ska­ber fæl­les­skab. Men det hele er skabt af ildsjæ­le, der har ønsket at gøre noget for deres lokal­sam­fund. De bru­ger deres frie tid – og skal ikke have hver­ken notes­bø­ger eller kug­le­pen­ne som kom­pen­sa­tion. Ikke for at spil­le by og land ud mod hin­an­den. Men for at sige, at hvor kon­su­lent-kul­tu­ren og deres føl­ge­re ikke har fat, sker tin­ge­ne. De sker på grund af enga­ge­re­de bor­ge­re, der om nød­ven­digt selv skaf­fer pengene.

5. april sag­de lede­ren til Hor­sens Folkeblad:
”Det har været og er fak­tisk også en øvel­ses­ba­ne og et udvik­lings­pro­jekt for, hvor­dan Odder Kom­mu­ne og dens insti­tu­tio­ner kan ind­dra­ge bor­ger­ne i at ska­be, udvik­le og have fæl­les ansvar for udvik­lin­gen af kommunen”.
Helt ærligt – fri os for fle­re øvel­ses­ba­ner og udvik­lings­pro­jek­ter. Og skab rime­lig­hed i for­bru­get af pen­ge. Lær lidt af oplandet.

 

 

 

 

KALENDER

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.


ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i april og maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.