KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Kom­men­tar: Lær lidt af oplandet

Der går et spø­gel­se rundt på lan­dets råd­hu­se. Det bru­ger ord som faci­li­te­re, pro­ces­ser, innova­tion, ita­le­sæt­te, sam­ska­bel­se, vær­di­ska­bel­se, bor­ge­r­in­vol­ve­ring, pro­jek­t­ma­ge­re, borgerdeltagelse….
En indu­stri af kon­su­len­ter føl­ger lige i hæle­ne på spø­gel­set og gen­ta­ger alle dets man­ge ord, sæt­ter dem ind på sli­des og viser dem i hastig ræk­ke­føl­ge. Og på råd­hu­se­ne bli­ver der nik­ket som i Kej­se­rens nye klæ­der – for ingen vil indrøm­me, at de ikke kan se de fine stof­fer, som de får for­talt, at klæ­der­ne er lavet af

I HAMBORG PUDSER DE STADIG KIKKERTEN
Som regel repræ­sen­te­rer spø­gel­set og dets føl­ge­re ide­er, der er top-down bestemt: Beslut­nings­ta­ge­re og deres embeds­mænd bestem­mer, at nu skal bor­ger­ne gøre det­te eller hint – og så hen­tes kon­su­len­ter­ne ind for at hjæl­pe bor­ger­ne, så de får ide­er, der pas­ser ind i ram­mer­ne. Vi har Vita­Parks Rum­rej­se som det helt fri­ske eksempel.

Odder skal være et fyrtårn, der kan ses helt til Hamborg

På Råd­hu­set blev det beslut­tet, at Vita­Park skal være et sam­lings­punkt for alle – og den ansat­te leder kvit­te­re­de med flos­k­ler som f.eks, at Odder skal være et kul­tur­fyrtårn, der kan ses helt i Ham­borg. De pud­ser sta­dig kik­ker­ter og bril­ler i Ham­borg i håb om at se et lysglimt.
Lede­ren vil­le på Rum­rej­se – måske for at hjæl­pe folk i Ham­borg – og invi­te­re­de 100 bor­ge­re til at tage med:
Hun skrev: “Vi skal ska­be rum, hvor gene­ra­tio­ner kan mødes på tværs. Rum, hvor der kan ops­tå enga­ge­ren­de møde­ste­der og lige­vær­di­ge fæl­les­ska­ber. Rum, der har kul­tur og bevæ­gel­se som det dri­ven­de og bæren­de omdrej­nings­punkt. Rum, som kan under­støt­te sund­hed og dan­nel­se. Med andre ord rum hvor det gode liv kan udfol­del­se og hvor fæl­les­ska­bet kan blomstre.” 

Det hand­le­de såmænd bare om, hvad den gam­le ope­ra­tions­gang på syge­hu­set skul­le bru­ges til. Og der blev brugt 450.000 kr til mar­keds­fø­ring for at få de 100 bor­ge­re med i raketten.

PAS INDRAMMERNE
90 bor­ge­re mød­te op. De 45 faldt fra igen. Fle­re af dem var lidt træt­te af at høre på de fast­lag­te visio­ner og ram­mer, og syn­tes hel­ler ikke, de kun­ne gen­ken­de, at de delt­og i en pro­ces, der “hed­der en lige­vær­dig sam­ska­bel­se­pro­ces” hvor – som lede­ren skrev i oplæg – “alle del­ta­ge­re lige­stil­let. Kom­mu­nen har ikke en stør­re stem­me end andre del­ta­ge­re, men del­ta­ger på lige fod. I Rum­rej­sen har alle kun­net byde ind med sine kom­pe­ten­cer, drøm­me og ide­er. Om man var direk­tør i kom­mu­nen, gym­na­sie­e­lev, virk­som­hed­s­e­jer eller pensionist”.

Men de fra­fald­ne kom for at med­vir­ke til at skaf­fe akti­vi­te­ter. De kun­ne så efter­føl­gen­de læse, at nu har rum­rej­sen bragt os et “hospi­ta­ri­um” i Odder.

Vita­Park har et bru­ger­råd – omdøbt til “med­ska­ber­råd”. Men det var ikke invi­te­ret til at byde ind og for­tæl­le, om med­lem­mer­ne syn­tes, det var en god idé at fyre raket­ten af. Og da for­man­den for sam­me med­ska­ber­råd så, hvad rej­sen hav­de kostet, tog han sit gode tøj og gik – med bemærk­nin­ger om, at der var for megen snak – men kun få resultater.

 

FRIE TID BETALES MED NOTESBØGER

Næsten 600.000 kr har rej­sen kostet. Der har været man­ge skri­ve­ri­er om, at der på bud­get­tet er en post, der hed­der mate­ri­a­ler og den net­te sum, de har kostet. Nem­lig 73.943,06 kro­ner. Kug­le­pen­ne, notes­bø­ger, post-its, sto­re post-it… se selv i regn­ska­bet. Det mener lede­ren af Vita­Park er helt rime­ligt. Hun siger til Hor­sens Fol­ke­blad 5. april: “De har givet deres frie tid til os, så de skul­le også have noget igen”.
Også regn­ska­bet er fyldt med de ord, som kon­su­lent-spø­gel­set bru­ger kon­stant, og som er brugt så man­ge gan­ge, at de har mistet deres betydning.
Odder Litt­le Cul­tu­re Club, der arran­ge­rer kon­cer­ter bl.a. i sam­ar­bej­de med Brand­by­ge­gaard i Amstrup – er flyt­tet ud af Kul­tur­køk­ke­net i Vita­Park. Kon­cer­ter­ne i Odder skal frem­over hol­des i Pak­hu­set, hvor arran­gø­rer­ne ikke skal besva­re alen­lan­ge e‑mail om de mind­ste detal­jer for­ud for hver kon­cert – og hvor de kan opbe­va­re det udstyr, der ikke kun­ne fin­des plads til i de tom­me loka­ler i VitaPark.

MARKEDSFØRING TIL 450.000 KR
582.566,30 kr er man­ge pen­ge. 450.000 kr er gået ale­ne til mar­keds­fø­ring af rum­rej­sen. Det beløb kan sam­men­lig­nes med, at mar­keds­fø­rin­gen af Odder byfest koster omkring 75.000 kr – men de pen­ge beta­ler sponsorer.
Belø­be­ne til mar­keds­fø­ring og notes­bø­ger m.v. kan også sam­men­lig­nes med, at de 12 lokal­råd for Odders opland til sam­men får 250.000 kr til at gøre godt med i lands­by­er­ne. Det kan hol­des op mod, at f.eks. Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning ikke har kun­net få en kro­ne i loka­le­støt­te. Eksem­pel efter eksem­pel kan træk­kes frem.

MASSER AF KULTUR
I oplan­det er der mas­ser af kul­tur og akti­vi­te­ter, der ska­ber fæl­les­skab. Men det hele er skabt af ildsjæ­le, der har ønsket at gøre noget for deres lokal­sam­fund. De bru­ger deres frie tid – og skal ikke have hver­ken notes­bø­ger eller kug­le­pen­ne som kom­pen­sa­tion. Ikke for at spil­le by og land ud mod hin­an­den. Men for at sige, at hvor kon­su­lent-kul­tu­ren og deres føl­ge­re ikke har fat, sker tin­ge­ne. De sker på grund af enga­ge­re­de bor­ge­re, der om nød­ven­digt selv skaf­fer pengene.

5. april sag­de lede­ren til Hor­sens Folkeblad:
”Det har været og er fak­tisk også en øvel­ses­ba­ne og et udvik­lings­pro­jekt for, hvor­dan Odder Kom­mu­ne og dens insti­tu­tio­ner kan ind­dra­ge bor­ger­ne i at ska­be, udvik­le og have fæl­les ansvar for udvik­lin­gen af kommunen”.
Helt ærligt – fri os for fle­re øvel­ses­ba­ner og udvik­lings­pro­jek­ter. Og skab rime­lig­hed i for­bru­get af pen­ge. Lær lidt af oplandet.

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.