KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

En vestin­der i Falling

Huset lig­ger et par hund­re­de meter fra Fal­ling Kirke. 
Lige der hvor vej­en, som HC Ander­sen skrev, slår en bugt.
I dag er det renove­ret og udbyg­get. Men engang var det for­fal­dent og for­sømt. Huset blev kaldt ”neger­hyt­ten”.

Oprin­de­ligt var det et såkaldt røg­ter­hus til går­den Mar­gret­he­lyst, og som så man­ge af den slags huse var det  i meget dår­lig stand. I åre­vis boe­de røg­te­re her med deres fami­li­er. Men sene­re fik huset –  på den tid og i det­te områ­de – en mere ekso­tisk bebo­er. Nem­lig en mand fra de Vestin­di­ske Øer, som Dan­mark var i besid­del­se af frem til 1916, hvor de tre øer blev solgt til USA for ca 100 mil­li­o­ner kroner.
Hvor­når “nege­ren”, som han blev kaldt, flyt­te­de ind sam­men med en efter sigen­de meget sto­re hvi­de kone, ved vi ikke præ­cist. Men i 1946 gæste­de han lands­by­sko­le i Aal­strup, hvor også bør­ne­ne fra Fal­ling var elever.

Ryk­ke i håret
“Jeg var 10 år den­gang”, for­tæl­ler Jør­gen Elbæk, der gik på sko­len. ”Nege­ren var alle­re­de den­gang en ældre, mager ryn­ket mand med sne­hvidt kru­set hår. Hans kæm­pe­sto­re kone var med på sko­len. Hun sad i et hjør­ne og fulg­te alt. Og det var også hen­de, der fik pen­ge af førstelæreren.

“Neger­hyt­ten” som huset så ud i begyn­del­sen af 1950érne

Han for­tal­te os om de vestin­di­ske øer, hvor han var født, og om sla­ve­ri­et. Men det var hans hår, vi alle huske­de bedst fra besøget.
På rad og ræk­ke fik vi nem­lig lov til at kom­me op på for­høj­nin­gen, hvor han sad, og så måt­te vi føle på og ryk­ke lidt i hans hår, som bevis på, at det ikke var en paryk”.

Bør­ne­ne i buret
På det tids­punkt var der ikke man­ge men­ne­sker med mørk hud i Dan­mark. Og da slet ikke i Ørting-Fal­ling området.
Men vi ved, at fra 1880 til 1920 kom godt 300 sor­te vestin­de­re til Dan­mark. De kom som søfolk, eller for­di de som tje­ne­ste­folk fulg­te med en dansk fami­lie hjem.

Andre kom på en helt anden måde. F.eks. de to børn, der blev vist frem i et bur, da Tivo­li i Køben­havn i 1905 hav­de ”Dansk Kolo­ni­ud­stil­ling”. Eller den dreng, som Poli­ti­kens jour­na­list, Hen­rik Cav­ling, køb­te for 2 ame­ri­kan­ske dol­lars i 1894 og tog med hjem til redak­tio­nen på Råd­hus­plad­sen i Køben­havn. Han vak­te så stor opsigt, at også avi­ser i Ring­kø­bing og Vend­sy­s­sel skrev om ham.
Udstil­lin­gen i Tivo­li var arran­ge­ret af Dansk Kunst­flids­for­e­ning, som Emma Gad – hen­de med takt og tone – hav­de opret­tet i 1900.
Om alle tre børn for­tæl­les, at folk gned på deres kin­der for at fin­de ud af, om far­ven var ægte – og ryk­ke­de i deres hår for at se, om det var en paryk.

Et sort kapitel
Der er langt fra Tivo­li i Køben­havn og Poli­ti­ken på Råd­hus­plad­sen til et røg­ter­hus tæt på kir­ken i Fal­ling. Og der er år mel­lem bør­ne­ne i buret og vestin­de­ren i Fal­ling. Men 
huset på Alrø­vej huskes end­nu som ”neger­hyt­ten” – sene­st med bil­le­der i Face­book­grup­pen ”Gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”. 
Man­ge vil mene, at til­nav­net er raci­stisk. Og det er det vel også. Men ikke desto min­dre kan det ikke blot min­de os om den vestin­di­ske mand, der for en tid boe­de her i områ­det. Det kan også min­de os om en peri­o­de, der er ble­vet kaldt et sort kapi­tel i Dan­marks histo­rie. Vur­de­rin­gen er, at ca. 100.000 afri­kan­ske sla­ver blev sej­let over Atlan­ten på dan­ske ski­be. Og omkring år 1800 var der 35.000 sor­te sla­ver i Dansk Vestin­di­en. Det var nog­le af deres efter­kom­me­re, der kom til Danmark.

Det var dét kapi­tel, som man­den fra ”Neger­hyt­ten” for­tal­te sko­le­e­le­ver­ne i Fal­ling om en dag i 1946. Omend de bedst husker hans hvi­de, kru­se­de hår.

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.