KORT NYT

Loka­l­om­rå­dets udvik­lings­plan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup.

Østjy­der mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les for­e­ning.

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 med­lem­mer.

Vej­bod fort­sæt­ter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til for­sam­lings­for­bud­det”.

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug.

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tæn­ke­boks”.

Pla­der for de smadre­de vin­du­er

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vin­du­er.

Lor­te Cor­o­na”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafe­te­ria.

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned.

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude.

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

En vestin­der i Fal­ling

Huset lig­ger et par hund­re­de meter fra Fal­ling Kir­ke.
Lige der hvor vej­en, som HC Ander­sen skrev, slår en bugt.
I dag er det renove­ret og udbyg­get. Men engang var det for­fal­dent og for­sømt. Huset blev kaldt ”neger­hyt­ten”.

Oprin­de­ligt var det et såkaldt røg­ter­hus til går­den Mar­gret­he­lyst, og som så man­ge af den slags huse var det  i meget dår­lig stand. I åre­vis boe­de røg­te­re her med deres fami­li­er. Men sene­re fik huset –  på den tid og i det­te områ­de – en mere ekso­tisk bebo­er. Nem­lig en mand fra de Vestin­di­ske Øer, som Dan­mark var i besid­del­se af frem til 1916, hvor de tre øer blev solgt til USA for ca 100 mil­li­o­ner kro­ner.
Hvor­når “nege­ren”, som han blev kaldt, flyt­te­de ind sam­men med en efter sigen­de meget sto­re hvi­de kone, ved vi ikke præ­cist. Men i 1946 gæste­de han lands­by­sko­le i Aal­strup, hvor også bør­ne­ne fra Fal­ling var ele­ver.

Ryk­ke i håret
“Jeg var 10 år den­gang”, for­tæl­ler Jør­gen Elbæk, der gik på sko­len. ”Nege­ren var alle­re­de den­gang en ældre, mager ryn­ket mand med sne­hvidt kru­set hår. Hans kæm­pe­sto­re kone var med på sko­len. Hun sad i et hjør­ne og fulg­te alt. Og det var også hen­de, der fik pen­ge af før­ste­læ­re­ren.

“Neger­hyt­ten” som huset så ud i begyn­del­sen af 1950érne

Han for­tal­te os om de vestin­di­ske øer, hvor han var født, og om sla­ve­ri­et. Men det var hans hår, vi alle huske­de bedst fra besø­get.
På rad og ræk­ke fik vi nem­lig lov til at kom­me op på for­høj­nin­gen, hvor han sad, og så måt­te vi føle på og ryk­ke lidt i hans hår, som bevis på, at det ikke var en paryk”.

Bør­ne­ne i buret
På det tids­punkt var der ikke man­ge men­ne­sker med mørk hud i Dan­mark. Og da slet ikke i Ørting-Fal­ling områ­det.
Men vi ved, at fra 1880 til 1920 kom godt 300 sor­te vestin­de­re til Dan­mark. De kom som søfolk, eller for­di de som tje­ne­ste­folk fulg­te med en dansk fami­lie hjem.

Andre kom på en helt anden måde. F.eks. de to børn, der blev vist frem i et bur, da Tivo­li i Køben­havn i 1905 hav­de ”Dansk Kolo­ni­ud­stil­ling”. Eller den dreng, som Poli­ti­kens jour­na­list, Hen­rik Cav­ling, køb­te for 2 ame­ri­kan­ske dol­lars i 1894 og tog med hjem til redak­tio­nen på Råd­hus­plad­sen i Køben­havn. Han vak­te så stor opsigt, at også avi­ser i Ring­kø­bing og Vend­sy­s­sel skrev om ham.
Udstil­lin­gen i Tivo­li var arran­ge­ret af Dansk Kunst­flids­for­e­ning, som Emma Gad – hen­de med takt og tone – hav­de opret­tet i 1900.
Om alle tre børn for­tæl­les, at folk gned på deres kin­der for at fin­de ud af, om far­ven var ægte – og ryk­ke­de i deres hår for at se, om det var en paryk.

Et sort kapi­tel
Der er langt fra Tivo­li i Køben­havn og Poli­ti­ken på Råd­hus­plad­sen til et røg­ter­hus tæt på kir­ken i Fal­ling. Og der er år mel­lem bør­ne­ne i buret og vestin­de­ren i Fal­ling. Men 
huset på Alrø­vej huskes end­nu som ”neger­hyt­ten” – sene­st med bil­le­der i Face­book­grup­pen ”Gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”. 
Man­ge vil mene, at til­nav­net er raci­stisk. Og det er det vel også. Men ikke desto min­dre kan det ikke blot min­de os om den vestin­di­ske mand, der for en tid boe­de her i områ­det. Det kan også min­de os om en peri­o­de, der er ble­vet kaldt et sort kapi­tel i Dan­marks histo­rie. Vur­de­rin­gen er, at ca. 100.000 afri­kan­ske sla­ver blev sej­let over Atlan­ten på dan­ske ski­be. Og omkring år 1800 var der 35.000 sor­te sla­ver i Dansk Vestin­di­en. Det var nog­le af deres efter­kom­me­re, der kom til Dan­mark.

Det var dét kapi­tel, som man­den fra ”Neger­hyt­ten” for­tal­te sko­le­e­le­ver­ne i Fal­ling om en dag i 1946. Omend de bedst husker hans hvi­de, kru­se­de hår.

 

KALENDER

AFLYSNING:
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 3. novem­ber er aflyst på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58

MARGRETHS GOBELINER

19. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsen om gobe­li­ner­ne på Chri­sti­ans­borg, som Dron­nin­gen fik, da hun fyld­te 50 år. Hun var en del af den lil­le grup­pe, som fik ide­en til de far­ve­strå­len­de vær­ker, som for­tæl­ler Dan­marks histo­rie. Bag­ef­ter der der fæl­les kaf­fe­bord – pri­sen for kaf­fe og kage er 25 kr.