KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

En vestin­der i Falling

Huset lig­ger et par hund­re­de meter fra Fal­ling Kirke. 
Lige der hvor vej­en, som HC Ander­sen skrev, slår en bugt.
I dag er det renove­ret og udbyg­get. Men engang var det for­fal­dent og for­sømt. Huset blev kaldt ”neger­hyt­ten”.

Oprin­de­ligt var det et såkaldt røg­ter­hus til går­den Mar­gret­he­lyst, og som så man­ge af den slags huse var det  i meget dår­lig stand. I åre­vis boe­de røg­te­re her med deres fami­li­er. Men sene­re fik huset –  på den tid og i det­te områ­de – en mere ekso­tisk bebo­er. Nem­lig en mand fra de Vestin­di­ske Øer, som Dan­mark var i besid­del­se af frem til 1916, hvor de tre øer blev solgt til USA for ca 100 mil­li­o­ner kroner.
Hvor­når “nege­ren”, som han blev kaldt, flyt­te­de ind sam­men med en efter sigen­de meget sto­re hvi­de kone, ved vi ikke præ­cist. Men i 1946 gæste­de han lands­by­sko­le i Aal­strup, hvor også bør­ne­ne fra Fal­ling var elever.

Ryk­ke i håret
“Jeg var 10 år den­gang”, for­tæl­ler Jør­gen Elbæk, der gik på sko­len. ”Nege­ren var alle­re­de den­gang en ældre, mager ryn­ket mand med sne­hvidt kru­set hår. Hans kæm­pe­sto­re kone var med på sko­len. Hun sad i et hjør­ne og fulg­te alt. Og det var også hen­de, der fik pen­ge af førstelæreren.

“Neger­hyt­ten” som huset så ud i begyn­del­sen af 1950érne

Han for­tal­te os om de vestin­di­ske øer, hvor han var født, og om sla­ve­ri­et. Men det var hans hår, vi alle huske­de bedst fra besøget.
På rad og ræk­ke fik vi nem­lig lov til at kom­me op på for­høj­nin­gen, hvor han sad, og så måt­te vi føle på og ryk­ke lidt i hans hår, som bevis på, at det ikke var en paryk”.

Bør­ne­ne i buret
På det tids­punkt var der ikke man­ge men­ne­sker med mørk hud i Dan­mark. Og da slet ikke i Ørting-Fal­ling området.
Men vi ved, at fra 1880 til 1920 kom godt 300 sor­te vestin­de­re til Dan­mark. De kom som søfolk, eller for­di de som tje­ne­ste­folk fulg­te med en dansk fami­lie hjem.

Andre kom på en helt anden måde. F.eks. de to børn, der blev vist frem i et bur, da Tivo­li i Køben­havn i 1905 hav­de ”Dansk Kolo­ni­ud­stil­ling”. Eller den dreng, som Poli­ti­kens jour­na­list, Hen­rik Cav­ling, køb­te for 2 ame­ri­kan­ske dol­lars i 1894 og tog med hjem til redak­tio­nen på Råd­hus­plad­sen i Køben­havn. Han vak­te så stor opsigt, at også avi­ser i Ring­kø­bing og Vend­sy­s­sel skrev om ham.
Udstil­lin­gen i Tivo­li var arran­ge­ret af Dansk Kunst­flids­for­e­ning, som Emma Gad – hen­de med takt og tone – hav­de opret­tet i 1900.
Om alle tre børn for­tæl­les, at folk gned på deres kin­der for at fin­de ud af, om far­ven var ægte – og ryk­ke­de i deres hår for at se, om det var en paryk.

Et sort kapitel
Der er langt fra Tivo­li i Køben­havn og Poli­ti­ken på Råd­hus­plad­sen til et røg­ter­hus tæt på kir­ken i Fal­ling. Og der er år mel­lem bør­ne­ne i buret og vestin­de­ren i Fal­ling. Men 
huset på Alrø­vej huskes end­nu som ”neger­hyt­ten” – sene­st med bil­le­der i Face­book­grup­pen ”Gam­le bil­le­der fra Odder og omegn”. 
Man­ge vil mene, at til­nav­net er raci­stisk. Og det er det vel også. Men ikke desto min­dre kan det ikke blot min­de os om den vestin­di­ske mand, der for en tid boe­de her i områ­det. Det kan også min­de os om en peri­o­de, der er ble­vet kaldt et sort kapi­tel i Dan­marks histo­rie. Vur­de­rin­gen er, at ca. 100.000 afri­kan­ske sla­ver blev sej­let over Atlan­ten på dan­ske ski­be. Og omkring år 1800 var der 35.000 sor­te sla­ver i Dansk Vestin­di­en. Det var nog­le af deres efter­kom­me­re, der kom til Danmark.

Det var dét kapi­tel, som man­den fra ”Neger­hyt­ten” for­tal­te sko­le­e­le­ver­ne i Fal­ling om en dag i 1946. Omend de bedst husker hans hvi­de, kru­se­de hår.

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET