KORT NYT

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Bag nav­net på ste­nen (3) – der er grund til at fryg­te havet og vinden

Både den næst­sid­ste og den sid­ste dag i juli, som var en tors­dag og en fre­dag, kald­te kir­ke­klok­ken bebo­er­ne i Gyl­ling til begra­vel­se. Tors­dag stod to kister på gul­vet tæt på kir­kens kor – en vok­sen og en lidt min­dre til et barn. En far og hans søn. På før­ste kir­ke­bænk sad en mor og to søskende.

Fre­dag blev en vok­senki­ste båret ind i kir­ken. I den lå en dreng på 15 år.

I kir­ke­bo­gen står ved alle tre nav­ne: ”Druk­net ved Kæn­tring­s­u­lyk­ke i Kat­te­gat ud for Gyllingskov”.

Året var 1931.

I en lil­le pram min­dre end den­ne sej­le­de sme­den ud sam­men med tre dren­ge – den yng­ste var kun 11 år.

EN LILLE SKYDEPRAM

Sme­den i Gyl­lings­kov, Johan Baa­sch, hav­de byg­get en sky­de­pram. En lil­le flad­bun­det båd, hvor en jæger kun­ne lig­ge ned og på tæt hold sky­de ænder eller gæs. Og den sid­ste søn­dag i juli fik han lyst til at tage en tur i den. Sam­men med søn­nen – den 11-åri­ge Svend Aage – cyk­le­de han ned til van­det. Her mød­te de to sto­re dren­ge – Anker Dahl­gaard og Egon Mad­sen. ”Tag med os”, sag­de sme­den. Og skønt dren­ge­ne var betæn­ke­li­ge, for­di sky­de­pram­men var så lil­le, at den næp­pe kun­ne rum­me fire per­so­ner, vandt lysten til en efter­mid­dag på vandet. 

Sme­den sat­te to sejl på den lil­le pram og begynd­te at skub­be den ud. To brød­re, der var på stran­den, kom løben­de: ”Gør det ikke. Det blæ­ser for meget, og båden er for lil­le”. Men sme­den over­hør­te advars­len. Måske var han betæn­ke­lig, men nu hav­de han jo lovet drengene…

REDNINGSMANDEN RØGVANDET

Da pram­men kom ud på dybt vand, tog en kaste­vind fat i sej­le­ne, og pram­men kæntrede.

De to brød­re, der hav­de adva­ret, så det fra land, og de skynd­te sig at løbe til en båd og ro ud for at for­sø­ge at red­de sme­den og de tre dren­ge. En anden ung mand, som fiske­de ikke langt fra den lil­le pram, så også ulyk­ken og skynd­te sig til ste­det. Sme­den var gået til bunds med det sam­me, men de tre dren­ge klam­re­de sig til båden, så den væl­te­de, og red­nings­man­den kom i livsfare.

FORSVUNDETDET MØRKE VAND

Fle­re både kom til, og det lyk­ke­des at få ham op og også red­de den ene af dren­ge­ne, nem­lig Egon Mad­sen – vogn­man­dens søn.  Men den 11.årige Svend Åge og 15-åri­ge Anker Dahl­gaard var for­s­vun­det i det mør­ke vand.

Fiske­re begynd­te staks at træk­ke vod omkring ulyk­kes­ste­det i håb om at få dren­ge­ne og sme­den op, men den stær­ke strøm og en mas­se tang på bun­den gjor­de deres arbej­de vanskeligt.

Fle­re og fle­re men­ne­sker kom ned til stran­den for at føl­ge redningsforsøget.

En lokal bebo­er teg­ne­de den lil­le pram, der blev truk­ket på land – ude på van­det de både, der led­te efter sme­den og drengene

Ved 20-tiden fandt fisker­ne sme­den og hans lil­le søn. Nu mang­le­de kun Anker Dahl­gaard. Hans lig blev først fun­det næste for­mid­dag ikke langt fra, hvor han gik til bunds. I land blev han lagt på en vogn og kørt op til for­æl­dre­nes gård. Alle de fiske­re, der hav­de ledt efter dren­gen, fulg­te bagefter.

DET FRA KØKKENVINDUET

Petra Ras­mi­ne, der var gift med sme­den og mor til den 11-åri­ge Svend Åge, hav­de fra køk­ken­vin­du­et set den lil­le båd gå ud og hav­de fulgt den med øjne­ne. Et øje­blik for­lod hun vin­du­et, og da hun kom til­ba­ge, så hun, at båden var kæn­tret. Hun vid­ste, hvad det betød – håbe­de det bed­ste, men fryg­te­de det vær­ste. Og fire dage sene­re måt­te hun begra­ve mand og søn.

INGEN FEST  ALRØ

Ankers for­æl­dre var ikke hjem­me, da ulyk­ken ske­te. De var til møde på Alrø, og af en eller anden grund var der ikke kon­takt til cen­tra­len i Gyl­ling, så man skul­le over cen­tra­len i Odder for at give dem besked. Der blev ikke ingen fest på øen efter det ind­le­den­de fored­rag, da beske­den nåe­de frem til Kri­sten og Bir­git­te Dahl­gaard. Fem dage efter kald­te kir­ke­klok­ken i Gyl­ling til Ankers begravelse.

STENEN MINDER OS OM

I dag kan man næsten ikke læse nav­net på stenen

Kæn­tring­s­u­lyk­ken var den vær­ste, nogen kun­ne huske. Også jour­na­li­ster fra de loka­le avi­ser kom til stran­den, og næste dag kun­ne abon­nen­ter­ne læse artik­ler, hvor nav­ne­ne på dem, der delt­og i red­nings­ak­tio­nen, blev nævnt – også hvem de var søn­ner af. Og uvist af hvil­ken grund, kan man også læse, at Ankers onkel var den davæ­ren­de radi­ka­le inden­rigs­mi­ni­ster Ber­tel Dahl­gaard. Det gør sådan set ikke ulyk­ken hver­ken stør­re eller mindre. 

Johan Basch´s grav og den lil­le Svend Åges grav er for længst slet­tet. Kun Ankers sten er beva­ret på Gyl­ling kir­ke­gård – navn og dato­er kan knapt læses på den hvi­de sten. Men den min­der os om den søn­dag efter­mid­dag for 91 år siden, hvor det blev klart for alle, at havet og vin­den skal man fryg­te. Så vil­le for­nuf­ten have vun­det over lysten til en efter­mid­dag på van­det i en alt for lil­le båd. 

Artik­len byg­ger på gam­le avis­ud­klip, kir­ke­bog, fol­ke­tæl­ling og interview

Tid­li­ge­re artik­ler i seri­en:
Dren­gen med det lyse sind kan sta­dig lære os noget vig­tigt
De unge i lands­by­er­ne mang­ler Møl­le Sig­ne og hen­des fristed

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter 12. janu­ar kl. 09.30. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien.

SPISEVENNER MØDES IGEN

17. janu­ar kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen til fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st den 13. til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

DIALOGMØDE

18. janu­ar kl. 19 hol­der Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling dia­log­mø­de med områ­dets for­e­nin­ger og virk­som­he­der. Det er hos Dine­sens i Falling

FARVEL TIL MARIANNE LYST

29. janu­ar hol­der Mari­an­ne Lyst afskeds­gud­stje­ne­ster i Gyl­ling Kir­ke (kl. 10.00) og i Alrø Kir­ke (kl. 11.30). Bag­ef­ter er der recep­tion i Alrø Forsamlingshus. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.