KORT NYT

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brand­dam­men i Fal­ling gjor­de ingen nyt­te da går­den på Asse­bæ­kvej brændte

Brand­dam­men i Fal­ling var ikke meget bevendt, da blæ­sten send­te gni­ster­ne mod går­dens strå­tag. (Bil­ledet er taget, da den i 1950’erne blev oprenset)

Dren­gen August kom løben­de med klapren­de træsko og råb­te for­pu­stet: Det bræn­der, det brænder.

Niels Marcus Niel­sen stod med piben og avi­sen i hæn­der­ne. Han hav­de lige spist mid­dags­mad og nu vil­le han ind og have en lur. Men da August kom klapren­de og råb­te, at det neder­ste hus var i brand, smed han avis og pibe og skynd­te sig ned for at se, hvor slemt det stod til. Det var en skor­stens­brand og gni­ster­ne fløj. Han så med det sam­me, at med den stær­ke blæst og vin­den, der bar lige på, vil­le det være umu­ligt at red­de den strå­tæk­te gård. Alt var så tørt den­ne som­mer­dag i 1887. Og det vil­le vare alt for læn­ge, før van­det fra lands­by­ens brand­dam kom til går­den. Han skynd­te sig der­for til­ba­ge for at red­de det bed­ste, han hav­de: Konen Ane Marie og de to døtre på fire og knapt et år – Kirsti­ne og Kir­sten. Søn­nen Niels var ikke hjem­me. Og så måt­te nabo­går­den så vidt muligt reddes.

FÆSTEBONDENS SØN

Niels Marcus blev født på Hjar­nø 07. novem­ber 1844. Han var næstæld­ste søn af fæste­bon­den på ”Vester­gaard”. Han vil­le ger­ne være land­mand, men det var ude­luk­ket, for kun den æld­ste søn kun­ne over­ta­ge fæs­te­går­den. Fæs­te­gård lyder som noget fra Stavns­bån­dets dage, selv om det blev ophæ­vet i 1788. Fæs­te­gård bety­der, at en god­se­jer over­lod brugs­ret­ten til en gård til en fæste­bon­de mod at han yde­de land­gil­de, som det hed, i form af pen­ge eller natu­ra­li­er én gang om året. Des­u­den skul­le bon­den beta­le en sum, når fæste­bre­vet blev under­skre­vet. Iføl­ge dan​marks​hi​sto​ri​en​.dk var ca. en tred­je­del af alle går­de – eller godt 25.000 – i 1849 i fæste. Vester­gaard på Hjar­nø var blot en af dem.

TIL SØS MED LUS OG LOPPER

Niels Marcus kom fra Vester­gaard på Hjar­nø – en lil­le ø i Hor­sens Fjord

Da Niels Marcus ikke kun­ne bli­ve land­mand, stak han til søs. Sejlad­sen og arbej­det pas­se­de ham fint, men ikke for­hol­de­ne ombord. Der var mas­ser af utøj – lus, lop­per og det, der var vær­re – som pin­te og pla­ge­de, så Niels Marcus måt­te til­brin­ge næt­ter­ne på dæk­ket. Efter et par år hav­de han fået nok og tog hjem til Hjar­nø. Han hjalp til på går­den en tid, men så søg­te han til fami­li­ens over­ra­skel­se ind på semi­na­ri­et i Ged­ved og blev sko­le­læ­rer. Det før­ste job var på Hjar­nø. Men det vare­de kun et halvt års tid, for hans bror, der som den æld­ste skul­le over­ta­ge fæstet på Vester­gaard, døde af ”tæring”, som kræft blev kaldt den­gang, og hvis fæstet skul­le beva­res i fami­li­en, måt­te Niels Marcus overtage.

Da han var er knap 28 år gam­mel, blev han gift med en ung kvin­de fra øen. De fik søn­nen Niels. Men efter fem års ægte­skab, døde hun. Niels Marcus var dog ikke enke­mand læn­ge. I maj 1879, da han er 34 år gam­mel, blev han gift med en kvin­de fra fast­lan­det – den 22-åri­ge Ane Marie Ole­sen fra Fal­ling. De fik to piger, mens de boe­de på Hjar­nø. De fik beg­ge til­fø­jet Vester­gaard til efter­nav­net Nielsen.

PRÆSTEN BURDE SELV RO BÅDEN

Man kan fin­de nav­net Niels Marcus Niel­sen i en doms­pro­tokol fra Viborg. Sam­men med møl­le­ren og andre på øen, næg­te­de han gra­tis at frag­te præ­sten fra Glud over van­det. De hav­de frag­tet den gam­le præst, men da den nye kom til, men­te de, at det var hans eget pro­blem at kom­me over van­det. Ret­ten var ikke enig. De blev dømt til at frag­te Her­rens tje­ner i en båd, de stil­le­de til rådig­hed i fæl­les­skab og beman­de den med to eller fire for­svar­li­ge ror­kar­le. Des­u­den skul­le de hol­de en sten­bro i orden, hvor båden kun­ne læg­ge til. Den dom så Niels Marcus ikke lyst på. Men der var ikke noget at gøre.

PRISEN VAR AFTÆGT OG ET BRYLLUP

I Fal­ling var Ane Mari­es for­æl­dre ved at være klar til at over­la­de går­den til yngre kræf­ter. Og de til­by­der Niels Marcus og Ane Marie, at de kan over­ta­ge den – bl.a. mod at have dem på aftægt, som det hed og mod at hol­de deres yng­ste dat­ters bryl­lup. Intet ved det bryl­lup blev over­ladt til til­fæl­dig­he­der­ne. Det blev nøje opreg­net, hvor meget der skul­le bages, koges og slagtes.

Dyrk­nings­jor­den i Fal­ling var bed­re end den på Hjar­nø, så Niels Marcus slog til. Og fami­li­en flyt­te­de i 1885 til Fal­ling for at bo sam­men med Ane Mari­es forældre.

DEN STORE LADE VAR FOR BLÆRET

Niels Marcus Niel­sen
Ane Marie Nielsen

Da dat­te­ren Kirsti­ne var fire år, brænd­te går­den. Kirsti­ne skrev sene­re om den dag, og hun huske­de, at hen­des far kom løben­de til­ba­ge og råb­te, at den stær­ke blæst gjor­de det umu­ligt at red­de går­den. ”Han sag­de til min mor, at hun måt­te gå med bør­ne­ne. Jeg husker, hun tog min søster Kir­sten på den ene arm og vug­gen under den anden, og jeg skul­le hol­de hen­de i kjolen”.

Hun for­tal­te også, at fami­li­en flyt­te­de ind i vogn­por­ten på den gård, der blev red­det, da bran­den hær­ge­de. Og der boe­de de til den nye gård – Mari­en­lund – var byg­get fær­dig på Fal­ling Mark i 1888.

Det byg­ge­ri blev der snak­ket meget om de lan­ge vin­ter­af­te­ner i lands­by­en Fal­ling. Den ude­frakom­men­de Niels Marcus var bare for blæ­ret. Hvad lig­ne­de det at byg­ge en lade, der – efter bebo­er­nes mening – kun­ne huse hele byens avl. Men han prø­ve­de med laden at være frem­sy­net, og tage høj­de for den udvik­ling, der vil­le kom­me i land­brugs­pro­duk­tio­nen. Måske var det lidt for stort for pen­ge­ne, der var til rådig­hed. I hvert fald var det kun det hal­ve af stu­e­hu­set, der fik væg­ge med dob­belt sten, som skul­le hol­de kul­den ude. Den anden halv­del måt­te nøjes med én sten.

Men går­den blev ram­men om et godt fami­li­e­liv med de ni børn. De seks blev født på går­den på Fal­ling Mark.

FÆSTEBONDENS SØN BLEV EN DEL AF LOKALSAMFUNDET

Niels Marcus og Ane Marie blev begra­vet på Fal­ling kir­ke­gård. Kun deres børn fik til­fø­jet Vester­gaard til deres efternavn

Niels Marcus og Ane Marie var gæst­frie men­ne­sker, og man­ge kom for­bi. I de før­ste år, hvor de høste­de med le, var der brug for man­ge hæn­der. Jule­af­ten og nytår­s­af­ten var alle hjæl­pe­re invi­te­ret til at spi­se. Fami­li­en var blandt de før­ste, der hav­de jule­træ. De var grundtvi­gi­a­ne­re – deres børn blev sendt på højsko­le. Niels Marcus var med til at opret­te fored­rags­for­e­nin­gen i Ørting-Fal­ling, og han var med­lem af fol­ke­tæl­lings­kom­mis­sio­nen. Fæste­bon­dens søn fra Hjar­nø blev en del af lokal­sam­fun­det her. Det sam­me blev fle­re af hans børn, som blev boen­de i områ­det. Men han var blæ­ret, for­di hans lade blev byg­get alt for stor – i hvert fald efter lands­by­ens bebo­e­res mening. 

Helt frem til 1980’erne ind­kald­te Niels Marcus og Ane Mari­es efter­kom­me­re hvert år til slægts­stæv­ner. Og flok­ken vok­se­de. På skift skrev de om stæv­ner­ne og erin­drin­ger fra deres barn­dom og ung­dom på Fal­ling Mark. Den­ne arti­kel byg­ger på nog­le af de beskri­vel­ser. Des­u­den på kir­kebø­ger og fol­ke­tæl­lin­ger.

KALENDERMAD OG KONCERT
25. juni invi­te­rer Brand­by­ge­gård til mad og kon­cert på gårds­plad­sen. Bil­let kan købes her

SOMMERBUTIK
26. juni kl. 14 – 17 åbner SOMMERBUTIK igen i Fryse­hu­set i Ålstrup

ELLER KØR EN TUR
27. juni kl. 13.30 invi­te­rer Dan­ske Seni­o­rer til en gå- eller køre­tur. Møde­sted: Sognehuset.