KORT NYT

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

De fri­vil­li­ge deler byfe­stens overskud

Tho­mas Tikjøb – hvis byfe­sten skal karak­te­ri­se­res med ét ord, så må det være “hyg­ge­lig”. Der skal være noget for alle.

Odder Byfest har 30 – års jubilæum i år. Og igen i år er ØFUG med i for­re­ste linje, når det gæl­der om at få byfe­sten arran­ge­ret. I det hele taget vil­le der ikke være byfest uden de fri­vil­li­ge orga­ni­sa­tio­ners ind­sats. Til gen­gæld har de så mulig­hed for at tje­ne pen­ge til deres aktiviteter.
Tho­mas Tikjøb, som er for­mand for Odder Byfest Komité, min­der om, at hver gang man køber en øl eller en soda­vand i tel­te­ne eller ved andre akti­vi­te­ter, støt­ter man den loka­le idræt eller et andet godt for­mål”. Og der vil bli­ve rig mulig­hed for at støt­te, for der vil være noget for alle.
”Hvis man skal fin­de et ord, der skal karak­te­ri­se­re byfe­sten, så må det være hyg­ge­lig”, siger Tho­mas Tikjøb. ”Vi skal have go’ mad, musik og fadøl.”

TØSEDRENGE-HIT
Tors­dag aften kan hele fami­li­en kom­me til ”Musik under Bøgen”. Det koster kun en 50’er for voks­ne at kom­me ind. Børn smut­ter med gra­tis. Kl. 18 åbner plad­sen med vete­ran­bi­ler, og Julie Ber­tel­sen med band går på umid­del­bart efter. Og kl. 20.30 går Anne Dor­te Michel­sen og Maria Bram­sen fra Tøsed­ren­ge­ne på sce­nen med alle de gam­le hit, som alle kan syn­ge med på. Her kan du høre en af de gode gam­le – nem­lig Indi­a­ner.
Man kan købe mad – eller selv tage en pic­ni­c­k­urv med og nøjes med at købe drik­ke­va­rer Så der er lagt op til fami­lie-hyg­ge for bil­li­ge penge


80’ER OPTOG MED PENGEPRÆMIE

Fre­dag åbner byfe­sten for alvor i alle tel­te. Og det sker med et optog, der har 80´erne som tema. Det star­ter på Bou­le­var­den kl. 17. Alle for­e­nin­ger og insti­tu­tio­ner kan del­ta­ge i kon­kur­ren­ce om det bed­ste 80’er-indslag. Præ­mi­en er pen­ge, så her er mulig­hed for at SFO’en eller bør­ne­ha­ven kan tje­ne til en udflugt eller andet, unger­ne ger­ne vil.
I år er Nor­dens Per­le flyt­tet fra Tor­vet til par­ke­rings­plad­ser­ne tæt på Aldi, hvor også Sydens Per­le hol­der til
”Det ene­ste faste pro­gram for Nor­dens Per­le er ”Ladi­es Night”. Ellers skal det være et telt, hvor folk kan sid­de og snak­ke og hyg­ge sig med andre, mens de spi­ser god mad og drik­ker en øl”, siger Tho­mas Tikjøb.
Sydens Per­le vil – også som sæd­van­ligt – byde på musik og fest – for­u­den mad og drikke.

KRÆMMERMARKEDOGSÅ FOR BØRN

Kræm­mer­mar­ked fra Tor­vet og ned til skoven

Kræm­mer­mar­ke­det ind­ta­ger som sæd­van­ligt hele Bou­le­var­den lør­dag – fra Tor­vet og ned til sko­ven – og alle side­ga­der­ne. Her tje­ner for­e­nin­ger­ne pen­ge på udlej­nin­gen af stadepladserne.
Bør­ne­ne vil få deres eget kræm­mer­mar­ked. Det arran­ge­rer DUI-LEG og VIRKE på p‑pladsen for­an rådhuset.
Tho­mas min­der om, at der nu er en ledig plads på Tor­vet. ”I år kom­mer der sky­de­tel­te og andet, der kan min­de lidt om Tivo­li. Det kun­ne være godt at få en eller fle­re loka­le for­e­nin­ger til at benyt­te plad­sen, så over­skud kom­mer for­e­nin­ger­ne til gode”

MELD DIG SOM FRIVILLIG
Der er sta­dig brug for fri­vil­li­ge. Så hvis du vil hjæl­pe, kan du skri­ve til Tho­mas Tikjøb eller Pia Nøhr på Messenger/​Facebook. Du kan også for­tæl­le, om du helst vil sæl­ge mad eller drikkevarer.

Tag en tørn og skaf pen­ge til end­nu bed­re akti­vi­te­ter for dine børn eller børnebørn

Der er brug for hjælp i Sydens Per­le, Nor­dens Per­le og ved Kræm­mer­mar­ked på føl­gen­de tidspunkter:
Fre­dag (17:00 – 21:30) el (21.30 – 02:00) &
Lør­dag (09:00 – 13:00) og (13:00 – 17:00)
Lør­dag (17:00 – 21:30) og (21.30 – 02:00)
Des­u­den er der meget brug for hjælp til opryd­ning søn­dag mel­lem kl. 9 og kl. 13 efter de akti­vi­te­ter, der ska­ber mulig­hed for at give end­nu bed­re til dine børn og børnebørn.

 

 

 

KALENDER

MORGENSANG I KIRKEN
..begyn­der igen 6. maj kl. 9.30. Bag­ef­ter kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej. 

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i resten af maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.

ØFUG GENERALFORSAMLING
- 25. maj kl. 20 i Ørting Hal­lens cafeteria

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.

ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye.