KORT NYT

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

De fri­vil­li­ge deler byfe­stens overskud

Tho­mas Tikjøb – hvis byfe­sten skal karak­te­ri­se­res med ét ord, så må det være “hyg­ge­lig”. Der skal være noget for alle.

Odder Byfest har 30 – års jubilæum i år. Og igen i år er ØFUG med i for­re­ste linje, når det gæl­der om at få byfe­sten arran­ge­ret. I det hele taget vil­le der ikke være byfest uden de fri­vil­li­ge orga­ni­sa­tio­ners ind­sats. Til gen­gæld har de så mulig­hed for at tje­ne pen­ge til deres aktiviteter.
Tho­mas Tikjøb, som er for­mand for Odder Byfest Komité, min­der om, at hver gang man køber en øl eller en soda­vand i tel­te­ne eller ved andre akti­vi­te­ter, støt­ter man den loka­le idræt eller et andet godt for­mål”. Og der vil bli­ve rig mulig­hed for at støt­te, for der vil være noget for alle.
”Hvis man skal fin­de et ord, der skal karak­te­ri­se­re byfe­sten, så må det være hyg­ge­lig”, siger Tho­mas Tikjøb. ”Vi skal have go’ mad, musik og fadøl.”

TØSEDRENGE-HIT
Tors­dag aften kan hele fami­li­en kom­me til ”Musik under Bøgen”. Det koster kun en 50’er for voks­ne at kom­me ind. Børn smut­ter med gra­tis. Kl. 18 åbner plad­sen med vete­ran­bi­ler, og Julie Ber­tel­sen med band går på umid­del­bart efter. Og kl. 20.30 går Anne Dor­te Michel­sen og Maria Bram­sen fra Tøsed­ren­ge­ne på sce­nen med alle de gam­le hit, som alle kan syn­ge med på. Her kan du høre en af de gode gam­le – nem­lig Indi­a­ner.
Man kan købe mad – eller selv tage en pic­ni­c­k­urv med og nøjes med at købe drik­ke­va­rer Så der er lagt op til fami­lie-hyg­ge for bil­li­ge penge


80’ER OPTOG MED PENGEPRÆMIE

Fre­dag åbner byfe­sten for alvor i alle tel­te. Og det sker med et optog, der har 80´erne som tema. Det star­ter på Bou­le­var­den kl. 17. Alle for­e­nin­ger og insti­tu­tio­ner kan del­ta­ge i kon­kur­ren­ce om det bed­ste 80’er-indslag. Præ­mi­en er pen­ge, så her er mulig­hed for at SFO’en eller bør­ne­ha­ven kan tje­ne til en udflugt eller andet, unger­ne ger­ne vil.
I år er Nor­dens Per­le flyt­tet fra Tor­vet til par­ke­rings­plad­ser­ne tæt på Aldi, hvor også Sydens Per­le hol­der til
”Det ene­ste faste pro­gram for Nor­dens Per­le er ”Ladi­es Night”. Ellers skal det være et telt, hvor folk kan sid­de og snak­ke og hyg­ge sig med andre, mens de spi­ser god mad og drik­ker en øl”, siger Tho­mas Tikjøb.
Sydens Per­le vil – også som sæd­van­ligt – byde på musik og fest – for­u­den mad og drikke.

KRÆMMERMARKEDOGSÅ FOR BØRN

Kræm­mer­mar­ked fra Tor­vet og ned til skoven

Kræm­mer­mar­ke­det ind­ta­ger som sæd­van­ligt hele Bou­le­var­den lør­dag – fra Tor­vet og ned til sko­ven – og alle side­ga­der­ne. Her tje­ner for­e­nin­ger­ne pen­ge på udlej­nin­gen af stadepladserne.
Bør­ne­ne vil få deres eget kræm­mer­mar­ked. Det arran­ge­rer DUI-LEG og VIRKE på p‑pladsen for­an rådhuset.
Tho­mas min­der om, at der nu er en ledig plads på Tor­vet. ”I år kom­mer der sky­de­tel­te og andet, der kan min­de lidt om Tivo­li. Det kun­ne være godt at få en eller fle­re loka­le for­e­nin­ger til at benyt­te plad­sen, så over­skud kom­mer for­e­nin­ger­ne til gode”

MELD DIG SOM FRIVILLIG
Der er sta­dig brug for fri­vil­li­ge. Så hvis du vil hjæl­pe, kan du skri­ve til Tho­mas Tikjøb eller Pia Nøhr på Messenger/​Facebook. Du kan også for­tæl­le, om du helst vil sæl­ge mad eller drikkevarer.

Tag en tørn og skaf pen­ge til end­nu bed­re akti­vi­te­ter for dine børn eller børnebørn

Der er brug for hjælp i Sydens Per­le, Nor­dens Per­le og ved Kræm­mer­mar­ked på føl­gen­de tidspunkter:
Fre­dag (17:00 – 21:30) el (21.30 – 02:00) &
Lør­dag (09:00 – 13:00) og (13:00 – 17:00)
Lør­dag (17:00 – 21:30) og (21.30 – 02:00)
Des­u­den er der meget brug for hjælp til opryd­ning søn­dag mel­lem kl. 9 og kl. 13 efter de akti­vi­te­ter, der ska­ber mulig­hed for at give end­nu bed­re til dine børn og børnebørn.

 

 

 

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter 12. janu­ar kl. 09.30. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien.

SPISEVENNER MØDES IGEN

17. janu­ar kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen til fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st den 13. til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

DIALOGMØDE

18. janu­ar kl. 19 hol­der Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling dia­log­mø­de med områ­dets for­e­nin­ger og virk­som­he­der. Det er hos Dine­sens i Falling

FARVEL TIL MARIANNE LYST

29. janu­ar hol­der Mari­an­ne Lyst afskeds­gud­stje­ne­ster i Gyl­ling Kir­ke (kl. 10.00) og i Alrø Kir­ke (kl. 11.30). Bag­ef­ter er der recep­tion i Alrø Forsamlingshus. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.