KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

De fri­vil­li­ge deler byfe­stens overskud

Tho­mas Tikjøb – hvis byfe­sten skal karak­te­ri­se­res med ét ord, så må det være “hyg­ge­lig”. Der skal være noget for alle.

Odder Byfest har 30 – års jubilæum i år. Og igen i år er ØFUG med i for­re­ste linje, når det gæl­der om at få byfe­sten arran­ge­ret. I det hele taget vil­le der ikke være byfest uden de fri­vil­li­ge orga­ni­sa­tio­ners ind­sats. Til gen­gæld har de så mulig­hed for at tje­ne pen­ge til deres aktiviteter.
Tho­mas Tikjøb, som er for­mand for Odder Byfest Komité, min­der om, at hver gang man køber en øl eller en soda­vand i tel­te­ne eller ved andre akti­vi­te­ter, støt­ter man den loka­le idræt eller et andet godt for­mål”. Og der vil bli­ve rig mulig­hed for at støt­te, for der vil være noget for alle.
”Hvis man skal fin­de et ord, der skal karak­te­ri­se­re byfe­sten, så må det være hyg­ge­lig”, siger Tho­mas Tikjøb. ”Vi skal have go’ mad, musik og fadøl.”

TØSEDRENGE-HIT
Tors­dag aften kan hele fami­li­en kom­me til ”Musik under Bøgen”. Det koster kun en 50’er for voks­ne at kom­me ind. Børn smut­ter med gra­tis. Kl. 18 åbner plad­sen med vete­ran­bi­ler, og Julie Ber­tel­sen med band går på umid­del­bart efter. Og kl. 20.30 går Anne Dor­te Michel­sen og Maria Bram­sen fra Tøsed­ren­ge­ne på sce­nen med alle de gam­le hit, som alle kan syn­ge med på. Her kan du høre en af de gode gam­le – nem­lig Indi­a­ner.
Man kan købe mad – eller selv tage en pic­ni­c­k­urv med og nøjes med at købe drik­ke­va­rer Så der er lagt op til fami­lie-hyg­ge for bil­li­ge penge


80’ER OPTOG MED PENGEPRÆMIE

Fre­dag åbner byfe­sten for alvor i alle tel­te. Og det sker med et optog, der har 80´erne som tema. Det star­ter på Bou­le­var­den kl. 17. Alle for­e­nin­ger og insti­tu­tio­ner kan del­ta­ge i kon­kur­ren­ce om det bed­ste 80’er-indslag. Præ­mi­en er pen­ge, så her er mulig­hed for at SFO’en eller bør­ne­ha­ven kan tje­ne til en udflugt eller andet, unger­ne ger­ne vil.
I år er Nor­dens Per­le flyt­tet fra Tor­vet til par­ke­rings­plad­ser­ne tæt på Aldi, hvor også Sydens Per­le hol­der til
”Det ene­ste faste pro­gram for Nor­dens Per­le er ”Ladi­es Night”. Ellers skal det være et telt, hvor folk kan sid­de og snak­ke og hyg­ge sig med andre, mens de spi­ser god mad og drik­ker en øl”, siger Tho­mas Tikjøb.
Sydens Per­le vil – også som sæd­van­ligt – byde på musik og fest – for­u­den mad og drikke.

KRÆMMERMARKEDOGSÅ FOR BØRN

Kræm­mer­mar­ked fra Tor­vet og ned til skoven

Kræm­mer­mar­ke­det ind­ta­ger som sæd­van­ligt hele Bou­le­var­den lør­dag – fra Tor­vet og ned til sko­ven – og alle side­ga­der­ne. Her tje­ner for­e­nin­ger­ne pen­ge på udlej­nin­gen af stadepladserne.
Bør­ne­ne vil få deres eget kræm­mer­mar­ked. Det arran­ge­rer DUI-LEG og VIRKE på p‑pladsen for­an rådhuset.
Tho­mas min­der om, at der nu er en ledig plads på Tor­vet. ”I år kom­mer der sky­de­tel­te og andet, der kan min­de lidt om Tivo­li. Det kun­ne være godt at få en eller fle­re loka­le for­e­nin­ger til at benyt­te plad­sen, så over­skud kom­mer for­e­nin­ger­ne til gode”

MELD DIG SOM FRIVILLIG
Der er sta­dig brug for fri­vil­li­ge. Så hvis du vil hjæl­pe, kan du skri­ve til Tho­mas Tikjøb eller Pia Nøhr på Messenger/​Facebook. Du kan også for­tæl­le, om du helst vil sæl­ge mad eller drikkevarer.

Tag en tørn og skaf pen­ge til end­nu bed­re akti­vi­te­ter for dine børn eller børnebørn

Der er brug for hjælp i Sydens Per­le, Nor­dens Per­le og ved Kræm­mer­mar­ked på føl­gen­de tidspunkter:
Fre­dag (17:00 – 21:30) el (21.30 – 02:00) &
Lør­dag (09:00 – 13:00) og (13:00 – 17:00)
Lør­dag (17:00 – 21:30) og (21.30 – 02:00)
Des­u­den er der meget brug for hjælp til opryd­ning søn­dag mel­lem kl. 9 og kl. 13 efter de akti­vi­te­ter, der ska­ber mulig­hed for at give end­nu bed­re til dine børn og børnebørn.

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr