KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Det er godt at få snak­ket

Fla­get er hejst – lyse­ne tændt i Ørting Kir­ke.
Det er den sid­ste mor­gensang før som­mer­fe­ri­en.

Jona­tan og Sus­an­ne har valgt de sal­mer, der skal syn­ges

Den­ne tors­dag mor­gen har 20 men­ne­sker fun­det vej til kir­ken og sid­der nu og småsnak­ker lidt før orga­nist Jona­tan Kagan kl. 9.30. byder vel­kom­men.
Han har sam­men med kir­kesan­ger Sus­an­ne Kjær­s­gaard valgt de sal­mer, der skal syn­ges. Ikke min­dre end otte er det ble­vet til. De er ikke alle lige vel­kend­te. Men dem, der sid­der på kir­ke­bæn­ke­ne, ken­der dem. For de hører til den gene­ra­tion, hvor man i sko­ler­ne ter­pe­de sal­me­vers.


Efter de før­ste fire spil­ler Jona­tan en kort orgel-solo, og der bre­der sig en næsten medi­ta­tiv stem­ning i den gam­le lands­by­kir­ke før han tager fat på at spil­le de sid­ste sal­mer og Sus­an­ne syn­ger for.

JEG NYDER VORES SAMVÆR

I Sog­ne­hu­set er der dæk­ket op til kaf­fe og rundstyk­ker

På vej fra kir­ken over i Sog­ne­hu­set er det tyde­ligt, at alle ken­der hin­an­den. Og de fle­ste kom­mer hver gang, der er mor­gensang.
”Jeg kom­mer, for­di jeg godt kan lide at syn­ge. Men bestemt også, for­di man lige får snak­ket med nog­le men­ne­sker, og jeg nyder vores samvær i Sog­ne­hu­set efter at vi har været i kir­ken”, for­kla­rer en ældre kvin­de. ”Man kom­mer lidt hjem­me­fra”.
I Sog­ne­hu­set er der dæk­ket op ved et lang bord. Kaf­fe og te bli­ver skæn­ket, kur­ven med rundstyk­ker skif­ter hæn­der, og ost, mar­me­la­de og Nutel­la ræk­kes over bor­det eller gives til side­man­den.
Igen går snak­ken liv­ligt.

RUNDSTYKKER OG SMØRKAGE
”Jeg kan godt lide at kom­me i kir­ken, og jeg kan godt lide at snak­ke med andre. Selv­føl­ge­lig får jeg ikke snak­ket med alle, men man hører altid lidt nyt om, hvor­dan det står til med dem, der sid­der ved siden af. Og så kan jeg godt lide at syn­ge sam­men med andre”, siger Tove.
Der bli­ver snak­ket om den udflugt, som fle­re har været med på, og om den tur, der ven­ter inden så læn­ge. Rundstyk­ker­ne er spist, og smør­ka­gen bli­ver budt rundt, og mens den spi­ses, gør orga­nist og kir­kesan­ger klar til næste sang-halv­leg, som de ind­le­der med sam­men at syn­ge den gam­le Bee Gees sang ”How deep is your love”.

FODBOLDHVAER DET?

Opslag i Sog­ne­hu­set

Og så kan der ellers ønskes fra Højsko­lesang­bo­gen. Jona­tan sid­der nu ved kla­ve­ret, og her er tem­po­et et andet end på kir­kens orgel. Jeg elsker de grøn­ne lun­de og jeg ser de bøge­ly­se øer bli­ver sun­get efter ønske, og der er sta­dig kaf­fe at skæn­ke fra ter­mokan­der­ne.

Et for­slag om Natio­nalsan­gen med den begrun­del­se, at VM i fod­bold star­ter i dag, må dog vige for præ­stens for­slag om ”En yndig og fry­de­fuld som­mer­tid”. Der er helt tyde­ligt ikke den sto­re fod­bold-inter­es­se. Men den sang er også god, synes for­slags­stil­le­ren.
Og det er jo også bare Rusland og Sau­di Ara­bi­en, der begyn­der, så…Det hav­de været vær­re, hvis det hav­de været på lør­dag, hvor Dan­mark spil­ler mod Peru.

I AUGUST MØDES DE IGEN
Klok­ken nær­mer sig 11, men der er lige tid til ”I sko­vens dybe stil­le ro”, som den sid­ste. Den­ne gang er kir­kesan­ge­ren hur­tig og kom­mer med for­sla­get, før præ­sten igen når at kom­me på banen, og få det tred­je ønske opfyldt.
Så er der almin­de­ligt opbrud med den sid­ste snak, mens kop­per­ne sam­les sam­men. Den anden tors­dag i august mødes de fle­ste igen, når mor­gensan­gen begyn­der efter feri­en, og de glæ­der sig alle­re­de. Som en af del­ta­ger­ne siger:
”Det er tit, jeg ikke har det så godt. Og selv om jeg så har svært ved at sam­le mig sam­men til at kom­me, er det alli­ge­vel godt at gøre det. Godt at sid­de i kir­ken – og godt at få snak­ket lidt med de andre, mens vi drik­ker kaf­fe”.

(Mor­gensang i Ørting Kir­ke den anden tors­dag i hver måned er star­tet på kir­kesan­ge Sus­an­ne Kjær­s­gaards ini­ti­a­tiv. Læs eller gen­læs Lokal­po­stens portræt af hen­de her )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58