KORT NYT

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Det er godt at få snakket

Fla­get er hejst – lyse­ne tændt i Ørting Kirke.
Det er den sid­ste mor­gensang før sommerferien.

Jona­tan og Sus­an­ne har valgt de sal­mer, der skal synges

Den­ne tors­dag mor­gen har 20 men­ne­sker fun­det vej til kir­ken og sid­der nu og småsnak­ker lidt før orga­nist Jona­tan Kagan kl. 9.30. byder velkommen.
Han har sam­men med kir­kesan­ger Sus­an­ne Kjær­s­gaard valgt de sal­mer, der skal syn­ges. Ikke min­dre end otte er det ble­vet til. De er ikke alle lige vel­kend­te. Men dem, der sid­der på kir­ke­bæn­ke­ne, ken­der dem. For de hører til den gene­ra­tion, hvor man i sko­ler­ne ter­pe­de salmevers.


Efter de før­ste fire spil­ler Jona­tan en kort orgel-solo, og der bre­der sig en næsten medi­ta­tiv stem­ning i den gam­le lands­by­kir­ke før han tager fat på at spil­le de sid­ste sal­mer og Sus­an­ne syn­ger for.

JEG NYDER VORES SAMVÆR

I Sog­ne­hu­set er der dæk­ket op til kaf­fe og rundstykker

På vej fra kir­ken over i Sog­ne­hu­set er det tyde­ligt, at alle ken­der hin­an­den. Og de fle­ste kom­mer hver gang, der er morgensang.
”Jeg kom­mer, for­di jeg godt kan lide at syn­ge. Men bestemt også, for­di man lige får snak­ket med nog­le men­ne­sker, og jeg nyder vores samvær i Sog­ne­hu­set efter at vi har været i kir­ken”, for­kla­rer en ældre kvin­de. ”Man kom­mer lidt hjemmefra”.
I Sog­ne­hu­set er der dæk­ket op ved et lang bord. Kaf­fe og te bli­ver skæn­ket, kur­ven med rundstyk­ker skif­ter hæn­der, og ost, mar­me­la­de og Nutel­la ræk­kes over bor­det eller gives til sidemanden.
Igen går snak­ken livligt.

RUNDSTYKKER OG SMØRKAGE
”Jeg kan godt lide at kom­me i kir­ken, og jeg kan godt lide at snak­ke med andre. Selv­føl­ge­lig får jeg ikke snak­ket med alle, men man hører altid lidt nyt om, hvor­dan det står til med dem, der sid­der ved siden af. Og så kan jeg godt lide at syn­ge sam­men med andre”, siger Tove.
Der bli­ver snak­ket om den udflugt, som fle­re har været med på, og om den tur, der ven­ter inden så læn­ge. Rundstyk­ker­ne er spist, og smør­ka­gen bli­ver budt rundt, og mens den spi­ses, gør orga­nist og kir­kesan­ger klar til næste sang-halv­leg, som de ind­le­der med sam­men at syn­ge den gam­le Bee Gees sang ”How deep is your love”.

FODBOLDHVAER DET?

Opslag i Sognehuset

Og så kan der ellers ønskes fra Højsko­lesang­bo­gen. Jona­tan sid­der nu ved kla­ve­ret, og her er tem­po­et et andet end på kir­kens orgel. Jeg elsker de grøn­ne lun­de og jeg ser de bøge­ly­se øer bli­ver sun­get efter ønske, og der er sta­dig kaf­fe at skæn­ke fra termokanderne.

Et for­slag om Natio­nalsan­gen med den begrun­del­se, at VM i fod­bold star­ter i dag, må dog vige for præ­stens for­slag om ”En yndig og fry­de­fuld som­mer­tid”. Der er helt tyde­ligt ikke den sto­re fod­bold-inter­es­se. Men den sang er også god, synes forslagsstilleren.
Og det er jo også bare Rusland og Sau­di Ara­bi­en, der begyn­der, så…Det hav­de været vær­re, hvis det hav­de været på lør­dag, hvor Dan­mark spil­ler mod Peru.

I AUGUST MØDES DE IGEN
Klok­ken nær­mer sig 11, men der er lige tid til ”I sko­vens dybe stil­le ro”, som den sid­ste. Den­ne gang er kir­kesan­ge­ren hur­tig og kom­mer med for­sla­get, før præ­sten igen når at kom­me på banen, og få det tred­je ønske opfyldt.
Så er der almin­de­ligt opbrud med den sid­ste snak, mens kop­per­ne sam­les sam­men. Den anden tors­dag i august mødes de fle­ste igen, når mor­gensan­gen begyn­der efter feri­en, og de glæ­der sig alle­re­de. Som en af del­ta­ger­ne siger:
”Det er tit, jeg ikke har det så godt. Og selv om jeg så har svært ved at sam­le mig sam­men til at kom­me, er det alli­ge­vel godt at gøre det. Godt at sid­de i kir­ken – og godt at få snak­ket lidt med de andre, mens vi drik­ker kaffe”.

(Mor­gensang i Ørting Kir­ke den anden tors­dag i hver måned er star­tet på kir­kesan­ge Sus­an­ne Kjær­s­gaards ini­ti­a­tiv. Læs eller gen­læs Lokal­po­stens portræt af hen­de her )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter 12. janu­ar kl. 09.30. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien.

SPISEVENNER MØDES IGEN

17. janu­ar kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen til fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st den 13. til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

DIALOGMØDE

18. janu­ar kl. 19 hol­der Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling dia­log­mø­de med områ­dets for­e­nin­ger og virk­som­he­der. Det er hos Dine­sens i Falling

FARVEL TIL MARIANNE LYST

29. janu­ar hol­der Mari­an­ne Lyst afskeds­gud­stje­ne­ster i Gyl­ling Kir­ke (kl. 10.00) og i Alrø Kir­ke (kl. 11.30). Bag­ef­ter er der recep­tion i Alrø Forsamlingshus. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.