KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Det er godt at få snakket

Fla­get er hejst – lyse­ne tændt i Ørting Kirke.
Det er den sid­ste mor­gensang før sommerferien.

Jona­tan og Sus­an­ne har valgt de sal­mer, der skal synges

Den­ne tors­dag mor­gen har 20 men­ne­sker fun­det vej til kir­ken og sid­der nu og småsnak­ker lidt før orga­nist Jona­tan Kagan kl. 9.30. byder velkommen.
Han har sam­men med kir­kesan­ger Sus­an­ne Kjær­s­gaard valgt de sal­mer, der skal syn­ges. Ikke min­dre end otte er det ble­vet til. De er ikke alle lige vel­kend­te. Men dem, der sid­der på kir­ke­bæn­ke­ne, ken­der dem. For de hører til den gene­ra­tion, hvor man i sko­ler­ne ter­pe­de salmevers.


Efter de før­ste fire spil­ler Jona­tan en kort orgel-solo, og der bre­der sig en næsten medi­ta­tiv stem­ning i den gam­le lands­by­kir­ke før han tager fat på at spil­le de sid­ste sal­mer og Sus­an­ne syn­ger for.

JEG NYDER VORES SAMVÆR

I Sog­ne­hu­set er der dæk­ket op til kaf­fe og rundstykker

På vej fra kir­ken over i Sog­ne­hu­set er det tyde­ligt, at alle ken­der hin­an­den. Og de fle­ste kom­mer hver gang, der er morgensang.
”Jeg kom­mer, for­di jeg godt kan lide at syn­ge. Men bestemt også, for­di man lige får snak­ket med nog­le men­ne­sker, og jeg nyder vores samvær i Sog­ne­hu­set efter at vi har været i kir­ken”, for­kla­rer en ældre kvin­de. ”Man kom­mer lidt hjemmefra”.
I Sog­ne­hu­set er der dæk­ket op ved et lang bord. Kaf­fe og te bli­ver skæn­ket, kur­ven med rundstyk­ker skif­ter hæn­der, og ost, mar­me­la­de og Nutel­la ræk­kes over bor­det eller gives til sidemanden.
Igen går snak­ken livligt.

RUNDSTYKKER OG SMØRKAGE
”Jeg kan godt lide at kom­me i kir­ken, og jeg kan godt lide at snak­ke med andre. Selv­føl­ge­lig får jeg ikke snak­ket med alle, men man hører altid lidt nyt om, hvor­dan det står til med dem, der sid­der ved siden af. Og så kan jeg godt lide at syn­ge sam­men med andre”, siger Tove.
Der bli­ver snak­ket om den udflugt, som fle­re har været med på, og om den tur, der ven­ter inden så læn­ge. Rundstyk­ker­ne er spist, og smør­ka­gen bli­ver budt rundt, og mens den spi­ses, gør orga­nist og kir­kesan­ger klar til næste sang-halv­leg, som de ind­le­der med sam­men at syn­ge den gam­le Bee Gees sang ”How deep is your love”.

FODBOLDHVAER DET?

Opslag i Sognehuset

Og så kan der ellers ønskes fra Højsko­lesang­bo­gen. Jona­tan sid­der nu ved kla­ve­ret, og her er tem­po­et et andet end på kir­kens orgel. Jeg elsker de grøn­ne lun­de og jeg ser de bøge­ly­se øer bli­ver sun­get efter ønske, og der er sta­dig kaf­fe at skæn­ke fra termokanderne.

Et for­slag om Natio­nalsan­gen med den begrun­del­se, at VM i fod­bold star­ter i dag, må dog vige for præ­stens for­slag om ”En yndig og fry­de­fuld som­mer­tid”. Der er helt tyde­ligt ikke den sto­re fod­bold-inter­es­se. Men den sang er også god, synes forslagsstilleren.
Og det er jo også bare Rusland og Sau­di Ara­bi­en, der begyn­der, så…Det hav­de været vær­re, hvis det hav­de været på lør­dag, hvor Dan­mark spil­ler mod Peru.

I AUGUST MØDES DE IGEN
Klok­ken nær­mer sig 11, men der er lige tid til ”I sko­vens dybe stil­le ro”, som den sid­ste. Den­ne gang er kir­kesan­ge­ren hur­tig og kom­mer med for­sla­get, før præ­sten igen når at kom­me på banen, og få det tred­je ønske opfyldt.
Så er der almin­de­ligt opbrud med den sid­ste snak, mens kop­per­ne sam­les sam­men. Den anden tors­dag i august mødes de fle­ste igen, når mor­gensan­gen begyn­der efter feri­en, og de glæ­der sig alle­re­de. Som en af del­ta­ger­ne siger:
”Det er tit, jeg ikke har det så godt. Og selv om jeg så har svært ved at sam­le mig sam­men til at kom­me, er det alli­ge­vel godt at gøre det. Godt at sid­de i kir­ken – og godt at få snak­ket lidt med de andre, mens vi drik­ker kaffe”.

(Mor­gensang i Ørting Kir­ke den anden tors­dag i hver måned er star­tet på kir­kesan­ge Sus­an­ne Kjær­s­gaards ini­ti­a­tiv. Læs eller gen­læs Lokal­po­stens portræt af hen­de her )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.