KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Det er godt at få snakket

Fla­get er hejst – lyse­ne tændt i Ørting Kirke.
Det er den sid­ste mor­gensang før sommerferien.

Jona­tan og Sus­an­ne har valgt de sal­mer, der skal synges

Den­ne tors­dag mor­gen har 20 men­ne­sker fun­det vej til kir­ken og sid­der nu og småsnak­ker lidt før orga­nist Jona­tan Kagan kl. 9.30. byder velkommen.
Han har sam­men med kir­kesan­ger Sus­an­ne Kjær­s­gaard valgt de sal­mer, der skal syn­ges. Ikke min­dre end otte er det ble­vet til. De er ikke alle lige vel­kend­te. Men dem, der sid­der på kir­ke­bæn­ke­ne, ken­der dem. For de hører til den gene­ra­tion, hvor man i sko­ler­ne ter­pe­de salmevers.


Efter de før­ste fire spil­ler Jona­tan en kort orgel-solo, og der bre­der sig en næsten medi­ta­tiv stem­ning i den gam­le lands­by­kir­ke før han tager fat på at spil­le de sid­ste sal­mer og Sus­an­ne syn­ger for.

JEG NYDER VORES SAMVÆR

I Sog­ne­hu­set er der dæk­ket op til kaf­fe og rundstykker

På vej fra kir­ken over i Sog­ne­hu­set er det tyde­ligt, at alle ken­der hin­an­den. Og de fle­ste kom­mer hver gang, der er morgensang.
”Jeg kom­mer, for­di jeg godt kan lide at syn­ge. Men bestemt også, for­di man lige får snak­ket med nog­le men­ne­sker, og jeg nyder vores samvær i Sog­ne­hu­set efter at vi har været i kir­ken”, for­kla­rer en ældre kvin­de. ”Man kom­mer lidt hjemmefra”.
I Sog­ne­hu­set er der dæk­ket op ved et lang bord. Kaf­fe og te bli­ver skæn­ket, kur­ven med rundstyk­ker skif­ter hæn­der, og ost, mar­me­la­de og Nutel­la ræk­kes over bor­det eller gives til sidemanden.
Igen går snak­ken livligt.

RUNDSTYKKER OG SMØRKAGE
”Jeg kan godt lide at kom­me i kir­ken, og jeg kan godt lide at snak­ke med andre. Selv­føl­ge­lig får jeg ikke snak­ket med alle, men man hører altid lidt nyt om, hvor­dan det står til med dem, der sid­der ved siden af. Og så kan jeg godt lide at syn­ge sam­men med andre”, siger Tove.
Der bli­ver snak­ket om den udflugt, som fle­re har været med på, og om den tur, der ven­ter inden så læn­ge. Rundstyk­ker­ne er spist, og smør­ka­gen bli­ver budt rundt, og mens den spi­ses, gør orga­nist og kir­kesan­ger klar til næste sang-halv­leg, som de ind­le­der med sam­men at syn­ge den gam­le Bee Gees sang ”How deep is your love”.

FODBOLDHVAER DET?

Opslag i Sognehuset

Og så kan der ellers ønskes fra Højsko­lesang­bo­gen. Jona­tan sid­der nu ved kla­ve­ret, og her er tem­po­et et andet end på kir­kens orgel. Jeg elsker de grøn­ne lun­de og jeg ser de bøge­ly­se øer bli­ver sun­get efter ønske, og der er sta­dig kaf­fe at skæn­ke fra termokanderne.

Et for­slag om Natio­nalsan­gen med den begrun­del­se, at VM i fod­bold star­ter i dag, må dog vige for præ­stens for­slag om ”En yndig og fry­de­fuld som­mer­tid”. Der er helt tyde­ligt ikke den sto­re fod­bold-inter­es­se. Men den sang er også god, synes forslagsstilleren.
Og det er jo også bare Rusland og Sau­di Ara­bi­en, der begyn­der, så…Det hav­de været vær­re, hvis det hav­de været på lør­dag, hvor Dan­mark spil­ler mod Peru.

I AUGUST MØDES DE IGEN
Klok­ken nær­mer sig 11, men der er lige tid til ”I sko­vens dybe stil­le ro”, som den sid­ste. Den­ne gang er kir­kesan­ge­ren hur­tig og kom­mer med for­sla­get, før præ­sten igen når at kom­me på banen, og få det tred­je ønske opfyldt.
Så er der almin­de­ligt opbrud med den sid­ste snak, mens kop­per­ne sam­les sam­men. Den anden tors­dag i august mødes de fle­ste igen, når mor­gensan­gen begyn­der efter feri­en, og de glæ­der sig alle­re­de. Som en af del­ta­ger­ne siger:
”Det er tit, jeg ikke har det så godt. Og selv om jeg så har svært ved at sam­le mig sam­men til at kom­me, er det alli­ge­vel godt at gøre det. Godt at sid­de i kir­ken – og godt at få snak­ket lidt med de andre, mens vi drik­ker kaffe”.

(Mor­gensang i Ørting Kir­ke den anden tors­dag i hver måned er star­tet på kir­kesan­ge Sus­an­ne Kjær­s­gaards ini­ti­a­tiv. Læs eller gen­læs Lokal­po­stens portræt af hen­de her )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET