KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

De gra­tis glæ­der

Rege­ring og fol­ke­tin­gets par­ti­er – med få und­ta­gel­ser – giver nu dan­sker­ne en ”gaveregn”, for­di folks egne opspa­re­de feri­e­pen­ge bli­ver udbe­talt, og pen­sio­ni­ster og andre på over­før­sels­ind­komst får 1000 kr skat­te­frit. Sene­st til okto­ber. Alt for at få dan­sker­ne til at ”svin­ge dan­kor­tet”, så der kan kom­me ”gang i hju­le­ne”. Poli­ti­ker­nes og medi­er­nes kli­che­er står i kø.
Men de gra­tis glæ­der er nu hel­ler ikke at forag­te. Spe­ci­elt når ”gavereg­nen” ikke kom­mer ind på kon­to­en lige med det sam­me. Sid­ste år gav Lokal­po­sten i maj og juni fle­re eksemp­ler på, hvor de glæ­der fin­des her i områ­det. Og det var en læser-suc­ces, som skal gen­ta­ges den­ne som­mer. Også selv om de ikke sæt­ter gang i andre hjul end kal­o­ri­e­for­bræn­din­gen. For på cykel eller gåben er det nem­lig nemt at kom­me til de smuk­ke­ste ste­der i vores områ­de, og til ste­der, som har deres helt egen histo­rie.
Jeres for­slag til ”gra­tis glæ­der” mod­ta­ges ger­ne. Send mig en e‑mail – mh@​oertingposten.​dk – og jeg vil se, hvad jeg kan gøre for at få en arti­kel ud af det.
Her kan du læse et par af de artik­ler, der blev bragt sid­ste som­mer:
Sov  i telt og lav mad på bål
Tag hoved­vej­en til for­ti­dens mose-ghet­to i Ørting

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58