KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

De gra­ve­de og drak sig i døden

Kør godt en kilo­me­ter op ad Gos­mer­vej og så vil du til ven­stre fin­de Sme­derup. Ste­det er mest kendt for Sme­derup-fun­de­ne fra den lil­le mose ikke langt fra vej­en.  Men en anden histo­rie af den mere uhyg­ge­li­ge slags er knyt­tet til ste­det. Den er ble­vet for­talt i gene­ra­tio­ner. Og kun få tro­e­de på den – det var bare en god historie.

Men da en stor grup­pe bebo­e­re begynd­te at resear­che i lokal­hi­sto­ri­en – og sene­re  omsat­te deres viden til sku­e­spil – blev histo­ri­en bekræf­tet. Den blev omsat til en sang – Sme­derup-san­gen – der ind­gik i Gos­mer-Spil­let i 1981.

 

VAND TIL FOLK OG 

Bil­le­de af mand, der “viser vand”. Det hæn­ger på Ribe Kunstmuseum

Vi skal til­ba­ge til novem­ber 1788. Sme­derup hav­de sto­re pro­ble­mer med at skaf­fe vand til de 49 bebo­e­re for­delt på ni hus­stan­de og til dyre­ne. Det var så slemt, at et gam­melt mund­held lød: “Gid Fan­den tje­ne i Sme­derup, for der kan man ikke faae saa meget vand, man kan toe sig i”.
Der blev sendt bud efter en mand med sær­li­ge evner. Med en pile­k­vist for­met som et Y i hån­den, kun­ne han fin­de vand. Hvor kvi­sten bevæ­ge­de sig, kun­ne der gra­ves en brønd.
Kvi­sten bevæ­ge­de sig et sted midt i byen. Og straks gik de gode Sme­derup-bor­ge­re i aktion. Gla­de var de, for en brønd på dét sted vil­le let­te deres arbej­de med at få hen­tet vand.
Hver gård stil­le­de med en karl og en sko­vl, og de otte mænd begynd­te straks at gra­ve. Andre af Sme­derups 49 bebo­e­re kør­te jor­den væk – mens andre igen sør­ge­de for mad, øl og brændevin.

EN VANDRINGSMAND ADVAREDE
Kar­le­ne gra­ve­de og gra­ve­de – og sluk­ke­de tør­sten – og hul­let blev stør­re og dybe­re. De nåe­de ned, hvor van­det pib­le­de frem, og det skul­le fejres. Øl og bræn­de­vin blev firet ned til dem, og stem­nin­gen steg og steg.
En frem­med van­drings­mand kom for­bi, så ned i brøn­den og for­tal­te så kar­le­ne, at de skul­le se at kom­me op – og det end­da hur­tigt. For brøn­den vil­le styr­te sam­men. Ingen lyt­te­de. Iføl­ge for­tæl­lin­gen blev han end­da hånet voldsomt.
Han prø­ve­de igen at adva­re – uden held. Så opgav han og gik vide­re. Men han var dår­ligt kom­met 100 meter væk, før for­fær­de­li­ge skrig lød. Brøn­den styr­te­de sam­men, og syv af de otte kar­le blev begra­vet levende. 

FANDT DEMKIRKEBOGEN
Histo­ri­en om de syv kar­le er for­talt i gene­ra­tio­ner – og der er sik­kert hver gang ble­vet skru­et en smu­le op for mæng­den af våde varer.
Alle tro­e­de, der bare var tale om en god historie.
Men da Gos­mer-bor­ger­ne begynd­te at gra­ve i lokal­hi­sto­ri­en, fandt de kar­le­ne i kir­ke­bo­gen. Den yng­ste var 19 år – den æld­ste 29, da brøn­den faldt sam­men over dem.
Syv fami­li­er blev ramt hårdt, og med ulyk­ken miste­de lands­by­en med de kun 49 bebo­e­re en stor del af de arbejds­du­e­li­ge unge.

VISE VANDMED PIL
At fin­de vand ved hjælp af en pile­k­vist var den gængse meto­de. Var der man­gel på vand, blev der sendt bud efter man­den med de sær­li­ge evner, og så kom han med det Y‑formede træstyk­ke og “viste vand”, som det hed. 
Så sent som i 1911 var der en hef­tig dis­kus­sion om meto­den. Og fle­re vil­de teo­ri­er blev frem­sat. F.eks. at van­det skul­le være lidt radio­ak­tivt, før pile­k­vi­sten vil­le bevæ­ge sig.
Der er ingen tvivl om at man­den med de sær­li­ge evner fandt vand. Nog­le gan­ge. Og hver gang han kryd­se­de mar­ker­ne, var der to mulig­he­der: Enten fandt han vand – eller også gjor­de han ikke.
Den dag sidst i novem­ber 1788 hav­de han hel­det med sig. Det sam­me hav­de den otten­de karl. Iføl­ge for­tæl­lin­gen kom han op – miste­de kun træsko­e­ne. De syv andre miste­de livet.

Histo­ri­en er base­ret på mate­ri­a­le fra Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Hou og fra fag­bla­det “Inge­ni­ø­ren”.

Umid­del­bart efter jul brin­ger Lokal­po­sten en arti­kel om Gos­mer-spil­le­ne. Karen Ras­mus­sen, som var med i arbej­det, har over­ladt mig to sto­re poser med mate­ri­a­le + et par foto­al­bum. Målet med Gos­mer-spil­le­ne var at give bebo­er­ne deres histo­rie til­ba­ge. At for­tæl­le hvor­dan hver­da­gens men­ne­sker leve­de. Magt­ha­ver­nes Dan­marks­hi­sto­rie er skre­vet så tit. 

Hvis du også har poser med mate­ri­a­le, der kan bidra­ge til vores loka­l­om­rå­des histo­rie, så ring til mig – 2929 9923

 

 

 

 

 

 

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.