KORT NYT

Loka­l­om­rå­dets udvik­lings­plan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup.

Østjy­der mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les for­e­ning.

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 med­lem­mer.

Vej­bod fort­sæt­ter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til for­sam­lings­for­bud­det”.

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug.

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tæn­ke­boks”.

Pla­der for de smadre­de vin­du­er

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vin­du­er.

Lor­te Cor­o­na”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafe­te­ria.

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned.

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude.

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

De gra­ve­de og drak sig i døden

Kør godt en kilo­me­ter op ad Gos­mer­vej og så vil du til ven­stre fin­de Sme­derup. Ste­det er mest kendt for Sme­derup-fun­de­ne fra den lil­le mose ikke langt fra vej­en.  Men en anden histo­rie af den mere uhyg­ge­li­ge slags er knyt­tet til ste­det. Den er ble­vet for­talt i gene­ra­tio­ner. Og kun få tro­e­de på den – det var bare en god histo­rie.

Men da en stor grup­pe bebo­e­re begynd­te at resear­che i lokal­hi­sto­ri­en – og sene­re  omsat­te deres viden til sku­e­spil – blev histo­ri­en bekræf­tet. Den blev omsat til en sang – Sme­derup-san­gen – der ind­gik i Gos­mer-Spil­let i 1981.

 

VAND TIL FOLK OG

Bil­le­de af mand, der “viser vand”. Det hæn­ger på Ribe Kunst­mu­se­um

Vi skal til­ba­ge til novem­ber 1788. Sme­derup hav­de sto­re pro­ble­mer med at skaf­fe vand til de 49 bebo­e­re for­delt på ni hus­stan­de og til dyre­ne. Det var så slemt, at et gam­melt mund­held lød: “Gid Fan­den tje­ne i Sme­derup, for der kan man ikke faae saa meget vand, man kan toe sig i”.
Der blev sendt bud efter en mand med sær­li­ge evner. Med en pile­k­vist for­met som et Y i hån­den, kun­ne han fin­de vand. Hvor kvi­sten bevæ­ge­de sig, kun­ne der gra­ves en brønd.
Kvi­sten bevæ­ge­de sig et sted midt i byen. Og straks gik de gode Sme­derup-bor­ge­re i aktion. Gla­de var de, for en brønd på dét sted vil­le let­te deres arbej­de med at få hen­tet vand.
Hver gård stil­le­de med en karl og en sko­vl, og de otte mænd begynd­te straks at gra­ve. Andre af Sme­derups 49 bebo­e­re kør­te jor­den væk – mens andre igen sør­ge­de for mad, øl og bræn­de­vin.

EN VANDRINGSMAND ADVAREDE
Kar­le­ne gra­ve­de og gra­ve­de – og sluk­ke­de tør­sten – og hul­let blev stør­re og dybe­re. De nåe­de ned, hvor van­det pib­le­de frem, og det skul­le fejres. Øl og bræn­de­vin blev firet ned til dem, og stem­nin­gen steg og steg.
En frem­med van­drings­mand kom for­bi, så ned i brøn­den og for­tal­te så kar­le­ne, at de skul­le se at kom­me op – og det end­da hur­tigt. For brøn­den vil­le styr­te sam­men. Ingen lyt­te­de. Iføl­ge for­tæl­lin­gen blev han end­da hånet vold­somt.
Han prø­ve­de igen at adva­re – uden held. Så opgav han og gik vide­re. Men han var dår­ligt kom­met 100 meter væk, før for­fær­de­li­ge skrig lød. Brøn­den styr­te­de sam­men, og syv af de otte kar­le blev begra­vet leven­de. 

FANDT DEMKIRKEBOGEN
Histo­ri­en om de syv kar­le er for­talt i gene­ra­tio­ner – og der er sik­kert hver gang ble­vet skru­et en smu­le op for mæng­den af våde varer.
Alle tro­e­de, der bare var tale om en god histo­rie.
Men da Gos­mer-bor­ger­ne begynd­te at gra­ve i lokal­hi­sto­ri­en, fandt de kar­le­ne i kir­ke­bo­gen. Den yng­ste var 19 år – den æld­ste 29, da brøn­den faldt sam­men over dem.
Syv fami­li­er blev ramt hårdt, og med ulyk­ken miste­de lands­by­en med de kun 49 bebo­e­re en stor del af de arbejds­du­e­li­ge unge.

VISE VANDMED PIL
At fin­de vand ved hjælp af en pile­k­vist var den gængse meto­de. Var der man­gel på vand, blev der sendt bud efter man­den med de sær­li­ge evner, og så kom han med det Y‑formede træstyk­ke og “viste vand”, som det hed. 
Så sent som i 1911 var der en hef­tig dis­kus­sion om meto­den. Og fle­re vil­de teo­ri­er blev frem­sat. F.eks. at van­det skul­le være lidt radio­ak­tivt, før pile­k­vi­sten vil­le bevæ­ge sig.
Der er ingen tvivl om at man­den med de sær­li­ge evner fandt vand. Nog­le gan­ge. Og hver gang han kryd­se­de mar­ker­ne, var der to mulig­he­der: Enten fandt han vand – eller også gjor­de han ikke.
Den dag sidst i novem­ber 1788 hav­de han hel­det med sig. Det sam­me hav­de den otten­de karl. Iføl­ge for­tæl­lin­gen kom han op – miste­de kun træsko­e­ne. De syv andre miste­de livet.

Histo­ri­en er base­ret på mate­ri­a­le fra Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Hou og fra fag­bla­det “Inge­ni­ø­ren”.

Umid­del­bart efter jul brin­ger Lokal­po­sten en arti­kel om Gos­mer-spil­le­ne. Karen Ras­mus­sen, som var med i arbej­det, har over­ladt mig to sto­re poser med mate­ri­a­le + et par foto­al­bum. Målet med Gos­mer-spil­le­ne var at give bebo­er­ne deres histo­rie til­ba­ge. At for­tæl­le hvor­dan hver­da­gens men­ne­sker leve­de. Magt­ha­ver­nes Dan­marks­hi­sto­rie er skre­vet så tit.  

Hvis du også har poser med mate­ri­a­le, der kan bidra­ge til vores loka­l­om­rå­des histo­rie, så ring til mig – 2929 9923

 

 

 

 

 

 

KALENDER

AFLYSNING:
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 3. novem­ber er aflyst på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set 29. okt., 05. nov., 12. nov. og 19. nov. på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58

CORONA-AFLYSNING
MARGRETHS GOBELINER

19. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsen om gobe­li­ner­ne på Chri­sti­ans­borg, som Dron­nin­gen fik, da hun fyld­te 50 år. Hun var en del af den lil­le grup­pe, som fik ide­en til de far­ve­strå­len­de vær­ker, som for­tæl­ler Dan­marks histo­rie. Bag­ef­ter der der fæl­les kaf­fe­bord – pri­sen for kaf­fe og kage er 25 kr.