KORT NYT

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

De gra­ve­de og drak sig i døden

Kør godt en kilo­me­ter op ad Gos­mer­vej og så vil du til ven­stre fin­de Sme­derup. Ste­det er mest kendt for Sme­derup-fun­de­ne fra den lil­le mose ikke langt fra vej­en.  Men en anden histo­rie af den mere uhyg­ge­li­ge slags er knyt­tet til ste­det. Den er ble­vet for­talt i gene­ra­tio­ner. Og kun få tro­e­de på den – det var bare en god historie.

Men da en stor grup­pe bebo­e­re begynd­te at resear­che i lokal­hi­sto­ri­en – og sene­re  omsat­te deres viden til sku­e­spil – blev histo­ri­en bekræf­tet. Den blev omsat til en sang – Sme­derup-san­gen – der ind­gik i Gos­mer-Spil­let i 1981.

 

VAND TIL FOLK OG 

Bil­le­de af mand, der “viser vand”. Det hæn­ger på Ribe Kunstmuseum

Vi skal til­ba­ge til novem­ber 1788. Sme­derup hav­de sto­re pro­ble­mer med at skaf­fe vand til de 49 bebo­e­re for­delt på ni hus­stan­de og til dyre­ne. Det var så slemt, at et gam­melt mund­held lød: “Gid Fan­den tje­ne i Sme­derup, for der kan man ikke faae saa meget vand, man kan toe sig i”.
Der blev sendt bud efter en mand med sær­li­ge evner. Med en pile­k­vist for­met som et Y i hån­den, kun­ne han fin­de vand. Hvor kvi­sten bevæ­ge­de sig, kun­ne der gra­ves en brønd.
Kvi­sten bevæ­ge­de sig et sted midt i byen. Og straks gik de gode Sme­derup-bor­ge­re i aktion. Gla­de var de, for en brønd på dét sted vil­le let­te deres arbej­de med at få hen­tet vand.
Hver gård stil­le­de med en karl og en sko­vl, og de otte mænd begynd­te straks at gra­ve. Andre af Sme­derups 49 bebo­e­re kør­te jor­den væk – mens andre igen sør­ge­de for mad, øl og brændevin.

EN VANDRINGSMAND ADVAREDE
Kar­le­ne gra­ve­de og gra­ve­de – og sluk­ke­de tør­sten – og hul­let blev stør­re og dybe­re. De nåe­de ned, hvor van­det pib­le­de frem, og det skul­le fejres. Øl og bræn­de­vin blev firet ned til dem, og stem­nin­gen steg og steg.
En frem­med van­drings­mand kom for­bi, så ned i brøn­den og for­tal­te så kar­le­ne, at de skul­le se at kom­me op – og det end­da hur­tigt. For brøn­den vil­le styr­te sam­men. Ingen lyt­te­de. Iføl­ge for­tæl­lin­gen blev han end­da hånet voldsomt.
Han prø­ve­de igen at adva­re – uden held. Så opgav han og gik vide­re. Men han var dår­ligt kom­met 100 meter væk, før for­fær­de­li­ge skrig lød. Brøn­den styr­te­de sam­men, og syv af de otte kar­le blev begra­vet levende. 

FANDT DEMKIRKEBOGEN
Histo­ri­en om de syv kar­le er for­talt i gene­ra­tio­ner – og der er sik­kert hver gang ble­vet skru­et en smu­le op for mæng­den af våde varer.
Alle tro­e­de, der bare var tale om en god historie.
Men da Gos­mer-bor­ger­ne begynd­te at gra­ve i lokal­hi­sto­ri­en, fandt de kar­le­ne i kir­ke­bo­gen. Den yng­ste var 19 år – den æld­ste 29, da brøn­den faldt sam­men over dem.
Syv fami­li­er blev ramt hårdt, og med ulyk­ken miste­de lands­by­en med de kun 49 bebo­e­re en stor del af de arbejds­du­e­li­ge unge.

VISE VANDMED PIL
At fin­de vand ved hjælp af en pile­k­vist var den gængse meto­de. Var der man­gel på vand, blev der sendt bud efter man­den med de sær­li­ge evner, og så kom han med det Y‑formede træstyk­ke og “viste vand”, som det hed. 
Så sent som i 1911 var der en hef­tig dis­kus­sion om meto­den. Og fle­re vil­de teo­ri­er blev frem­sat. F.eks. at van­det skul­le være lidt radio­ak­tivt, før pile­k­vi­sten vil­le bevæ­ge sig.
Der er ingen tvivl om at man­den med de sær­li­ge evner fandt vand. Nog­le gan­ge. Og hver gang han kryd­se­de mar­ker­ne, var der to mulig­he­der: Enten fandt han vand – eller også gjor­de han ikke.
Den dag sidst i novem­ber 1788 hav­de han hel­det med sig. Det sam­me hav­de den otten­de karl. Iføl­ge for­tæl­lin­gen kom han op – miste­de kun træsko­e­ne. De syv andre miste­de livet.

Histo­ri­en er base­ret på mate­ri­a­le fra Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Hou og fra fag­bla­det “Inge­ni­ø­ren”.

Umid­del­bart efter jul brin­ger Lokal­po­sten en arti­kel om Gos­mer-spil­le­ne. Karen Ras­mus­sen, som var med i arbej­det, har over­ladt mig to sto­re poser med mate­ri­a­le + et par foto­al­bum. Målet med Gos­mer-spil­le­ne var at give bebo­er­ne deres histo­rie til­ba­ge. At for­tæl­le hvor­dan hver­da­gens men­ne­sker leve­de. Magt­ha­ver­nes Dan­marks­hi­sto­rie er skre­vet så tit. 

Hvis du også har poser med mate­ri­a­le, der kan bidra­ge til vores loka­l­om­rå­des histo­rie, så ring til mig – 2929 9923

 

 

 

 

 

 

KALENDERSOGNEUDFLUGT
25. maj går turen til Oden­se med sejlads på Åen, besøg i H.C. Ander­sens Hus, mid­dag på Den Gam­le Kro, besøg i Oden­se Dom­kir­ke og kaf­fe på Børkop Vand­møl­le. Pris incl. bus­tu­ren 100 kr. Til­mel­ding sene­st 18. maj til Ben­te Ras­mus­sen – 8655 2142 eller 2064 3151

KAFFE OG GÅTURE
30. maj kl. 13.30 mødes Dan­ske Seni­o­rer ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten til fæl­les gåture/​køreture og kaf­fe til en tier.

ALRØ-HISTORIKER FORTÆLLER
02. juni kl. 19 for­tæl­ler Rik­ke Agne­te Olsen om Bjør­n­kær. Kul­tur­Hub Odder arran­ge­rer. Bil­let kan købes her

SPIL TOFTEN

13. juni invi­te­rer Dan­ske Seni­o­rer til uden­dørs spil på Tof­ten (ved siden af den gam­le præ­s­te­gård) på Bils­bæ­kvej. Alle, der har lyst, kan være med. Der er kaf­fe til en tier i spejderhytten.