KORT NYT

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

De gra­ve­de og drak sig i døden

Kør godt en kilo­me­ter op ad Gos­mer­vej og så vil du til ven­stre fin­de Sme­derup. Ste­det er mest kendt for Sme­derup-fun­de­ne fra den lil­le mose ikke langt fra vej­en.  Men en anden histo­rie af den mere uhyg­ge­li­ge slags er knyt­tet til ste­det. Den er ble­vet for­talt i gene­ra­tio­ner. Og kun få tro­e­de på den – det var bare en god historie.

Men da en stor grup­pe bebo­e­re begynd­te at resear­che i lokal­hi­sto­ri­en – og sene­re  omsat­te deres viden til sku­e­spil – blev histo­ri­en bekræf­tet. Den blev omsat til en sang – Sme­derup-san­gen – der ind­gik i Gos­mer-Spil­let i 1981.

 

VAND TIL FOLK OG 

Bil­le­de af mand, der “viser vand”. Det hæn­ger på Ribe Kunstmuseum

Vi skal til­ba­ge til novem­ber 1788. Sme­derup hav­de sto­re pro­ble­mer med at skaf­fe vand til de 49 bebo­e­re for­delt på ni hus­stan­de og til dyre­ne. Det var så slemt, at et gam­melt mund­held lød: “Gid Fan­den tje­ne i Sme­derup, for der kan man ikke faae saa meget vand, man kan toe sig i”.
Der blev sendt bud efter en mand med sær­li­ge evner. Med en pile­k­vist for­met som et Y i hån­den, kun­ne han fin­de vand. Hvor kvi­sten bevæ­ge­de sig, kun­ne der gra­ves en brønd.
Kvi­sten bevæ­ge­de sig et sted midt i byen. Og straks gik de gode Sme­derup-bor­ge­re i aktion. Gla­de var de, for en brønd på dét sted vil­le let­te deres arbej­de med at få hen­tet vand.
Hver gård stil­le­de med en karl og en sko­vl, og de otte mænd begynd­te straks at gra­ve. Andre af Sme­derups 49 bebo­e­re kør­te jor­den væk – mens andre igen sør­ge­de for mad, øl og brændevin.

EN VANDRINGSMAND ADVAREDE
Kar­le­ne gra­ve­de og gra­ve­de – og sluk­ke­de tør­sten – og hul­let blev stør­re og dybe­re. De nåe­de ned, hvor van­det pib­le­de frem, og det skul­le fejres. Øl og bræn­de­vin blev firet ned til dem, og stem­nin­gen steg og steg.
En frem­med van­drings­mand kom for­bi, så ned i brøn­den og for­tal­te så kar­le­ne, at de skul­le se at kom­me op – og det end­da hur­tigt. For brøn­den vil­le styr­te sam­men. Ingen lyt­te­de. Iføl­ge for­tæl­lin­gen blev han end­da hånet voldsomt.
Han prø­ve­de igen at adva­re – uden held. Så opgav han og gik vide­re. Men han var dår­ligt kom­met 100 meter væk, før for­fær­de­li­ge skrig lød. Brøn­den styr­te­de sam­men, og syv af de otte kar­le blev begra­vet levende. 

FANDT DEMKIRKEBOGEN
Histo­ri­en om de syv kar­le er for­talt i gene­ra­tio­ner – og der er sik­kert hver gang ble­vet skru­et en smu­le op for mæng­den af våde varer.
Alle tro­e­de, der bare var tale om en god historie.
Men da Gos­mer-bor­ger­ne begynd­te at gra­ve i lokal­hi­sto­ri­en, fandt de kar­le­ne i kir­ke­bo­gen. Den yng­ste var 19 år – den æld­ste 29, da brøn­den faldt sam­men over dem.
Syv fami­li­er blev ramt hårdt, og med ulyk­ken miste­de lands­by­en med de kun 49 bebo­e­re en stor del af de arbejds­du­e­li­ge unge.

VISE VANDMED PIL
At fin­de vand ved hjælp af en pile­k­vist var den gængse meto­de. Var der man­gel på vand, blev der sendt bud efter man­den med de sær­li­ge evner, og så kom han med det Y‑formede træstyk­ke og “viste vand”, som det hed. 
Så sent som i 1911 var der en hef­tig dis­kus­sion om meto­den. Og fle­re vil­de teo­ri­er blev frem­sat. F.eks. at van­det skul­le være lidt radio­ak­tivt, før pile­k­vi­sten vil­le bevæ­ge sig.
Der er ingen tvivl om at man­den med de sær­li­ge evner fandt vand. Nog­le gan­ge. Og hver gang han kryd­se­de mar­ker­ne, var der to mulig­he­der: Enten fandt han vand – eller også gjor­de han ikke.
Den dag sidst i novem­ber 1788 hav­de han hel­det med sig. Det sam­me hav­de den otten­de karl. Iføl­ge for­tæl­lin­gen kom han op – miste­de kun træsko­e­ne. De syv andre miste­de livet.

Histo­ri­en er base­ret på mate­ri­a­le fra Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Hou og fra fag­bla­det “Inge­ni­ø­ren”.

Umid­del­bart efter jul brin­ger Lokal­po­sten en arti­kel om Gos­mer-spil­le­ne. Karen Ras­mus­sen, som var med i arbej­det, har over­ladt mig to sto­re poser med mate­ri­a­le + et par foto­al­bum. Målet med Gos­mer-spil­le­ne var at give bebo­er­ne deres histo­rie til­ba­ge. At for­tæl­le hvor­dan hver­da­gens men­ne­sker leve­de. Magt­ha­ver­nes Dan­marks­hi­sto­rie er skre­vet så tit. 

Hvis du også har poser med mate­ri­a­le, der kan bidra­ge til vores loka­l­om­rå­des histo­rie, så ring til mig – 2929 9923

 

 

 

 

 

 

KALENDER

LOPPEMARKED ALRØ RUNDT

27. – 28. maj kl. 10 – 16 beg­ge dage hol­der Alrø lop­pe­mar­ked. Der vil være boder over hele øen.

PINSE GARAGESALG

28.maj kl. 10 – 15 fejrer børn og voks­ne i Gyl­ling pin­sen med gara­ge­salg. Der vil være boder over hele landsbyen.

CIRKUSHALLEN

04. juni kl. 15 er Cir­kus Mascot i Ørting Hal­len med fore­stil­lin­gen “Glad i låget”. Det er cir­kus i bør­ne­høj­de for hele fami­li­en. Bil­let­ter kan købes her

GRUNDLOVSFEST VED MØLLEN
05. juni fra kl. 14 – 17 invi­te­rer Katja Ive­søe og Kas­per Toms­høj til grund­lovs­fest ved Gyl­ling Møl­le. Taler og underholdning. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.