KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Nu bæres lyset frem…”

I mor­ges tænd­te bør­ne­ne på Mar­gret­he­lyst Frisko­le og Bør­ne­ha­ve lys og sang for at mar­ke­re, at i dag er Luci­a­dag.
Det sam­me ske­te på man­ge andre sko­ler og insti­tu­tio­ner over hele lan­det.
Det kan fore­kom­me en smu­le para­doksalt, at vi i et pro­te­stan­tisk land med lys, optog og de sær­li­ge Luci­a­bol­ler, mar­ke­rer døds­da­gen for en katolsk hel­gen. For det var Lucia nem­lig. Hun var en ung kri­sten pige fra Sici­li­en, som 13. decem­ber år 304 led mar­tyr­dø­den, og som sene­re af den katol­ske kir­ke blev kåret som hel­gen.

VI FEJRER LYSET

Men nav­net Lucia kom­mer af det lat­in­ske lux, som bety­der lys, og i artik­ler kan man læse, at i Nor­den hand­ler det mest af alt om at fejre lysets til­ba­ge­komst.
For iføl­ge den gam­le kalen­der­sy­stem, var luci­a­nat­ten den læng­ste nat. Nu er den 21. decem­ber ven­de­punk­tet.
I Sve­ri­ge er Luci­a­da­gen ble­vet fejret siden 1700-tal­let. I Dan­mark begynd­te Lucia-opto­ge­ne først fra 1944. Det var for­man­den for For­e­nin­gen Nor­den, der som en pro­test mod tysker­nes besæt­tel­se af lan­det arran­ge­re­de et Lucia-optog i Sca­la i Køben­havn 13. Decem­ber. Siden bred­te det sig til hele lan­det.

KALENDER

SØNDERJYSK KAFFEBORD

24. sep­tem­ber har Tors­dags­klub­ben søn­derjysk kaf­fe­bord. Det er ingen betin­gel­se, at man bager kage – men uden kage er pri­sen 30 kr

BYG-SELV-BURGER FÆLLESSPISNING

24. sep­tem­ber kl. 18 er der igen fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens cafe­te­ria. Den­ne gang ser­ve­rer Karen Byg-selv-bur­ger med pom­frit­tes. Husk: Til­mel­ding sene­st d. 23. kl. 12. Ring eller send en SMS på tlf 20 46 95 39. Voks­ne skal beta­le 50 kr – børn til og med 12 år slip­per med 40 kr

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.