KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Den ene­ste rune­sten blev slidt ned som dør­trin ved kostal­den – se den i kirken

Den er ikke helt så stor som en mind­ste af Jel­ling ste­ne­ne. Og hel­ler ikke nær så pra­len­de, som den stør­ste, hvor Harald Blå­tand for­tæl­ler om egne bedrif­ter – og at han gjor­de Daner­ne Kristne.

I Jel­ling er ste­ne­ne beskyt­tet i et mon­tre – her kan man røre ved runestenen

Der er slidt på den­ne sten. Men ikke som slid på ste­ne­ne i Jel­ling, hvor det mest er vind og vejr, der har tru­et med at for­vi­t­re ste­ne­ne. Her har fød­der slidt på den – inte­ta­nen­de, at træsko­e­ne trå­d­te på et for­tids­min­de. Den er hel­ler ikke spær­ret inde i beskyt­ten­de mon­tre som Jel­ling ste­ne­ne. Den er frit til­gæn­ge­lig, så man kan røre ved den. Den er ikke – som Jel­ling ste­ne­ne – med på Unescos Ver­dens­arv­li­ste. Men Gyl­ling Ste­nen er alli­ge­vel en vig­tig fortidsarv.

SOGNEFOGEDEN OG KAPELLANEN

På Natio­nal­mu­se­et i arki­vet lig­ger et brev date­ret 10. august 1839. Det er skre­vet og sendt af kapel­lan Budtz i Gyl­ling. (En kapel­lan er en hjæl­pe­præst). I bre­vet for­tæl­ler Budtz, at sog­ne­fo­ged Søren Søren­sen hav­de for­talt ham, at under hans lade var ind­sat en sten med ind­hug­nin­ger. Sog­ne­fo­ge­den og kapel­la­nen fik ste­nen flyt­tet ud, så de kun­ne under­sø­ge den nær­me­re. Da den kom frem i lyset, var Budtz over­be­vist om, at det var runer, der var hug­get ind i ste­nen. Men på den ene side var de slidt ned for, som han skri­ver i bre­vet til Natio­nal­mu­se­et, “for­modent­lig for­di Ste­nen engang har været lagt på et Sted, hvor der har været Gang over den”.

GAVE TIL DET OFFENTLIGE

Næste gang Natio­nal­mu­se­et hør­te om ste­nen, er i et brev fra Gyl­lings legen­da­ri­ske præst, Otto Møl­ler. Han med­del­er 21. april 1852, at ste­nen i 1851 er flyt­tet til kir­ken. Bre­vet lig­ger i arki­vet i et omslag, hvor­på der er skre­vet: “Gave til det Offent­li­ge af en Rune­sten, fun­den ved Gyl­ling nær Hor­sens, Hads Her­red, Århus Amt. I 1851 blev Ste­nen, som tid­li­ge­re hen­laae ved Bon­de­gaar­dens Mød­ding, flyt­tet til Gyl­ling Kirke…”.

Ved kir­ken stod den ude under tår­net, og blev udsat for vind og vejr. Men I 1890 blev den flyt­tet ind i våben­hu­set, hvor den blev sat på et muret fundament.

MOLTKE TOG TIL GYLLING

I man­ge år arbej­de­de folk med kend­skab til runer på at fin­de ud af, hvad der egent­lig stod på ste­nen. De kom det ikke nær­me­re end til “Toke Tro­els’ søn rej­ste den­ne sten efter..god…og ris­bi­ik sin bro­der”.

Først da Erik Molt­ke tog til Gyl­ling i okto­ber 1928 for at under­sø­ge ste­nen, kom der mere kød på rune­teksten. Erik Molt­ke var histo­ri­ker og runo­log, og han var bl.a. Natio­nal­mu­se­ets kon­su­lent I runo­lo­gi­ske spørgsmål.

Han skrev bag­ef­ter artik­len Nyfor­tolk­ning af Gyl­ling-ste­nen”, og her gør han detal­je­ret rede for, hvor­dan han kom­mer frem til, at tek­sten på ste­nen er “Toke Tor­gisl­søn rej­ste den­ne sten efter sin gode fader og Ris­pling sin bro­der”.

FRA ARILDS TID

Hvem Tor­gisl var, ved vi ikke. Vi ved hel­ler ikke noget om søn­ner­ne Toke og Ris­pling. Vi ved kun, at de for mere end 1000 år siden leve­de i Gylling.

Hvor­dan ste­nen end­te på sog­ne­fo­ged Søren Søren­sens gård, ved vi hel­ler ikke.

I kapel­lan Budtz’s brev til Natio­nal­mu­se­et næv­nes, at Søren­sen men­te, den var taget fra en grav­høj på hans eller på nabo­ens mark. Det gen­tog præ­sten  Otto Møl­ler i “Opteg­nel­ser om Gyl­ling”:
”Det eld­ste Min­des­ma­er­ke fra For­ti­den her i Byen er den Rune­sten, der nu er opstil­let i Kir­kens Vaa­ben­hus. Den blev 1840 fun­det i den lige syd for Kir­ken lig­gen­de Gaard, den­gang bebo­et af Sog­ne­fo­ged Soren Soren­sen. Den laa for­an Udgangs­doren fra hans Kostald ….Hvor Ste­nen oprin­de­lig hav­de staa­et, vid­stes ikke; den hav­de lig­get der i Gaar­den fra Arild­s­tid. Et Par Hund­re­de Alen lige vest for Gaar­den, i Mark­s­kel­let mel­lem de to saa­kald­te »Skri­ver­gaar­de«, var en Grav­hoj, som først for en Snes Aar siden var helt udgra­vet og slo­j­fet. Maa­ske Ste­nen kan have staa­et ved den­ne høj fra først af, men der vid­stes intet derom”.

DEN ENESTE RUNESTEN

At den er ble­vet brugt som dør­trin på sog­ne­fo­ge­dens gård siden Arilds tid bety­der, at den har lig­get der så læn­ge, at ingen kan huske, at den ikke var der.

Men uan­set hvor ste­nen har stå­et, før den blev lagt ved døren til kostal­den, så er dens plads nu i våben­hu­set. Nok er den ikke så pra­len­de som dén, der blev rejst af Harald Blå­tand, men den er en del af vores loka­le kul­tu­rarv. Og det er den ene­ste rune­sten, vi har i Odder kommune.

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.