KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Den ene­ste rune­sten blev slidt ned som dør­trin ved kostal­den – se den i kirken

Den er ikke helt så stor som en mind­ste af Jel­ling ste­ne­ne. Og hel­ler ikke nær så pra­len­de, som den stør­ste, hvor Harald Blå­tand for­tæl­ler om egne bedrif­ter – og at han gjor­de Daner­ne Kristne.

I Jel­ling er ste­ne­ne beskyt­tet i et mon­tre – her kan man røre ved runestenen

Der er slidt på den­ne sten. Men ikke som slid på ste­ne­ne i Jel­ling, hvor det mest er vind og vejr, der har tru­et med at for­vi­t­re ste­ne­ne. Her har fød­der slidt på den – inte­ta­nen­de, at træsko­e­ne trå­d­te på et for­tids­min­de. Den er hel­ler ikke spær­ret inde i beskyt­ten­de mon­tre som Jel­ling ste­ne­ne. Den er frit til­gæn­ge­lig, så man kan røre ved den. Den er ikke – som Jel­ling ste­ne­ne – med på Unescos Ver­dens­arv­li­ste. Men Gyl­ling Ste­nen er alli­ge­vel en vig­tig fortidsarv.

SOGNEFOGEDEN OG KAPELLANEN

På Natio­nal­mu­se­et i arki­vet lig­ger et brev date­ret 10. august 1839. Det er skre­vet og sendt af kapel­lan Budtz i Gyl­ling. (En kapel­lan er en hjæl­pe­præst). I bre­vet for­tæl­ler Budtz, at sog­ne­fo­ged Søren Søren­sen hav­de for­talt ham, at under hans lade var ind­sat en sten med ind­hug­nin­ger. Sog­ne­fo­ge­den og kapel­la­nen fik ste­nen flyt­tet ud, så de kun­ne under­sø­ge den nær­me­re. Da den kom frem i lyset, var Budtz over­be­vist om, at det var runer, der var hug­get ind i ste­nen. Men på den ene side var de slidt ned for, som han skri­ver i bre­vet til Natio­nal­mu­se­et, “for­modent­lig for­di Ste­nen engang har været lagt på et Sted, hvor der har været Gang over den”.

GAVE TIL DET OFFENTLIGE

Næste gang Natio­nal­mu­se­et hør­te om ste­nen, er i et brev fra Gyl­lings legen­da­ri­ske præst, Otto Møl­ler. Han med­del­er 21. april 1852, at ste­nen i 1851 er flyt­tet til kir­ken. Bre­vet lig­ger i arki­vet i et omslag, hvor­på der er skre­vet: “Gave til det Offent­li­ge af en Rune­sten, fun­den ved Gyl­ling nær Hor­sens, Hads Her­red, Århus Amt. I 1851 blev Ste­nen, som tid­li­ge­re hen­laae ved Bon­de­gaar­dens Mød­ding, flyt­tet til Gyl­ling Kirke…”.

Ved kir­ken stod den ude under tår­net, og blev udsat for vind og vejr. Men I 1890 blev den flyt­tet ind i våben­hu­set, hvor den blev sat på et muret fundament.

MOLTKE TOG TIL GYLLING

I man­ge år arbej­de­de folk med kend­skab til runer på at fin­de ud af, hvad der egent­lig stod på ste­nen. De kom det ikke nær­me­re end til “Toke Tro­els’ søn rej­ste den­ne sten efter..god…og ris­bi­ik sin bro­der”.

Først da Erik Molt­ke tog til Gyl­ling i okto­ber 1928 for at under­sø­ge ste­nen, kom der mere kød på rune­teksten. Erik Molt­ke var histo­ri­ker og runo­log, og han var bl.a. Natio­nal­mu­se­ets kon­su­lent I runo­lo­gi­ske spørgsmål.

Han skrev bag­ef­ter artik­len Nyfor­tolk­ning af Gyl­ling-ste­nen”, og her gør han detal­je­ret rede for, hvor­dan han kom­mer frem til, at tek­sten på ste­nen er “Toke Tor­gisl­søn rej­ste den­ne sten efter sin gode fader og Ris­pling sin bro­der”.

FRA ARILDS TID

Hvem Tor­gisl var, ved vi ikke. Vi ved hel­ler ikke noget om søn­ner­ne Toke og Ris­pling. Vi ved kun, at de for mere end 1000 år siden leve­de i Gylling.

Hvor­dan ste­nen end­te på sog­ne­fo­ged Søren Søren­sens gård, ved vi hel­ler ikke.

I kapel­lan Budtz’s brev til Natio­nal­mu­se­et næv­nes, at Søren­sen men­te, den var taget fra en grav­høj på hans eller på nabo­ens mark. Det gen­tog præ­sten  Otto Møl­ler i “Opteg­nel­ser om Gyl­ling”:
”Det eld­ste Min­des­ma­er­ke fra For­ti­den her i Byen er den Rune­sten, der nu er opstil­let i Kir­kens Vaa­ben­hus. Den blev 1840 fun­det i den lige syd for Kir­ken lig­gen­de Gaard, den­gang bebo­et af Sog­ne­fo­ged Soren Soren­sen. Den laa for­an Udgangs­doren fra hans Kostald ….Hvor Ste­nen oprin­de­lig hav­de staa­et, vid­stes ikke; den hav­de lig­get der i Gaar­den fra Arild­s­tid. Et Par Hund­re­de Alen lige vest for Gaar­den, i Mark­s­kel­let mel­lem de to saa­kald­te »Skri­ver­gaar­de«, var en Grav­hoj, som først for en Snes Aar siden var helt udgra­vet og slo­j­fet. Maa­ske Ste­nen kan have staa­et ved den­ne høj fra først af, men der vid­stes intet derom”.

DEN ENESTE RUNESTEN

At den er ble­vet brugt som dør­trin på sog­ne­fo­ge­dens gård siden Arilds tid bety­der, at den har lig­get der så læn­ge, at ingen kan huske, at den ikke var der.

Men uan­set hvor ste­nen har stå­et, før den blev lagt ved døren til kostal­den, så er dens plads nu i våben­hu­set. Nok er den ikke så pra­len­de som dén, der blev rejst af Harald Blå­tand, men den er en del af vores loka­le kul­tu­rarv. Og det er den ene­ste rune­sten, vi har i Odder kommune.

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

AMSTRUP-MØDE

22. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Amstrup om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus.

ODDER VOICES

28. sep­tem­ber kl. 19.30 er der san­gaf­ten med koret Odder Voi­ces i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej

FALLING-MØDE:

29. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Fal­ling om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus

ØRTING-MØDE:

6. okto­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Ørting om udvik­lings­pla­nen. Det er i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

NATURSTI-INDVIELSE:

(foto fra Odder kom­mu­nes hjem­mesi­de)

9. okto­ber kl. 14 skal den nye natursti i Ålstrup ind­vies. Det begyn­der ved Fryse­hu­set, hvor snoren skal klippes

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692