KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Den ene­ste rune­sten blev slidt ned som dør­trin ved kostal­den – se den i kirken

Den er ikke helt så stor som en mind­ste af Jel­ling ste­ne­ne. Og hel­ler ikke nær så pra­len­de, som den stør­ste, hvor Harald Blå­tand for­tæl­ler om egne bedrif­ter – og at han gjor­de Daner­ne Kristne.

I Jel­ling er ste­ne­ne beskyt­tet i et mon­tre – her kan man røre ved runestenen

Der er slidt på den­ne sten. Men ikke som slid på ste­ne­ne i Jel­ling, hvor det mest er vind og vejr, der har tru­et med at for­vi­t­re ste­ne­ne. Her har fød­der slidt på den – inte­ta­nen­de, at træsko­e­ne trå­d­te på et for­tids­min­de. Den er hel­ler ikke spær­ret inde i beskyt­ten­de mon­tre som Jel­ling ste­ne­ne. Den er frit til­gæn­ge­lig, så man kan røre ved den. Den er ikke – som Jel­ling ste­ne­ne – med på Unescos Ver­dens­arv­li­ste. Men Gyl­ling Ste­nen er alli­ge­vel en vig­tig fortidsarv.

SOGNEFOGEDEN OG KAPELLANEN

På Natio­nal­mu­se­et i arki­vet lig­ger et brev date­ret 10. august 1839. Det er skre­vet og sendt af kapel­lan Budtz i Gyl­ling. (En kapel­lan er en hjæl­pe­præst). I bre­vet for­tæl­ler Budtz, at sog­ne­fo­ged Søren Søren­sen hav­de for­talt ham, at under hans lade var ind­sat en sten med ind­hug­nin­ger. Sog­ne­fo­ge­den og kapel­la­nen fik ste­nen flyt­tet ud, så de kun­ne under­sø­ge den nær­me­re. Da den kom frem i lyset, var Budtz over­be­vist om, at det var runer, der var hug­get ind i ste­nen. Men på den ene side var de slidt ned for, som han skri­ver i bre­vet til Natio­nal­mu­se­et, “for­modent­lig for­di Ste­nen engang har været lagt på et Sted, hvor der har været Gang over den”.

GAVE TIL DET OFFENTLIGE

Næste gang Natio­nal­mu­se­et hør­te om ste­nen, er i et brev fra Gyl­lings legen­da­ri­ske præst, Otto Møl­ler. Han med­del­er 21. april 1852, at ste­nen i 1851 er flyt­tet til kir­ken. Bre­vet lig­ger i arki­vet i et omslag, hvor­på der er skre­vet: “Gave til det Offent­li­ge af en Rune­sten, fun­den ved Gyl­ling nær Hor­sens, Hads Her­red, Århus Amt. I 1851 blev Ste­nen, som tid­li­ge­re hen­laae ved Bon­de­gaar­dens Mød­ding, flyt­tet til Gyl­ling Kirke…”.

Ved kir­ken stod den ude under tår­net, og blev udsat for vind og vejr. Men I 1890 blev den flyt­tet ind i våben­hu­set, hvor den blev sat på et muret fundament.

MOLTKE TOG TIL GYLLING

I man­ge år arbej­de­de folk med kend­skab til runer på at fin­de ud af, hvad der egent­lig stod på ste­nen. De kom det ikke nær­me­re end til “Toke Tro­els’ søn rej­ste den­ne sten efter..god…og ris­bi­ik sin bro­der”.

Først da Erik Molt­ke tog til Gyl­ling i okto­ber 1928 for at under­sø­ge ste­nen, kom der mere kød på rune­teksten. Erik Molt­ke var histo­ri­ker og runo­log, og han var bl.a. Natio­nal­mu­se­ets kon­su­lent I runo­lo­gi­ske spørgsmål.

Han skrev bag­ef­ter artik­len Nyfor­tolk­ning af Gyl­ling-ste­nen”, og her gør han detal­je­ret rede for, hvor­dan han kom­mer frem til, at tek­sten på ste­nen er “Toke Tor­gisl­søn rej­ste den­ne sten efter sin gode fader og Ris­pling sin bro­der”.

FRA ARILDS TID

Hvem Tor­gisl var, ved vi ikke. Vi ved hel­ler ikke noget om søn­ner­ne Toke og Ris­pling. Vi ved kun, at de for mere end 1000 år siden leve­de i Gylling.

Hvor­dan ste­nen end­te på sog­ne­fo­ged Søren Søren­sens gård, ved vi hel­ler ikke.

I kapel­lan Budtz’s brev til Natio­nal­mu­se­et næv­nes, at Søren­sen men­te, den var taget fra en grav­høj på hans eller på nabo­ens mark. Det gen­tog præ­sten  Otto Møl­ler i “Opteg­nel­ser om Gyl­ling”:
”Det eld­ste Min­des­ma­er­ke fra For­ti­den her i Byen er den Rune­sten, der nu er opstil­let i Kir­kens Vaa­ben­hus. Den blev 1840 fun­det i den lige syd for Kir­ken lig­gen­de Gaard, den­gang bebo­et af Sog­ne­fo­ged Soren Soren­sen. Den laa for­an Udgangs­doren fra hans Kostald ….Hvor Ste­nen oprin­de­lig hav­de staa­et, vid­stes ikke; den hav­de lig­get der i Gaar­den fra Arild­s­tid. Et Par Hund­re­de Alen lige vest for Gaar­den, i Mark­s­kel­let mel­lem de to saa­kald­te »Skri­ver­gaar­de«, var en Grav­hoj, som først for en Snes Aar siden var helt udgra­vet og slo­j­fet. Maa­ske Ste­nen kan have staa­et ved den­ne høj fra først af, men der vid­stes intet derom”.

DEN ENESTE RUNESTEN

At den er ble­vet brugt som dør­trin på sog­ne­fo­ge­dens gård siden Arilds tid bety­der, at den har lig­get der så læn­ge, at ingen kan huske, at den ikke var der.

Men uan­set hvor ste­nen har stå­et, før den blev lagt ved døren til kostal­den, så er dens plads nu i våben­hu­set. Nok er den ikke så pra­len­de som dén, der blev rejst af Harald Blå­tand, men den er en del af vores loka­le kul­tu­rarv. Og det er den ene­ste rune­sten, vi har i Odder kommune.

KALENDER

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

VIKINGER

11. april kl. 14.30 vil histo­ri­ke­ren, arkæ­o­lo­gen og for­fat­te­ren Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­le om vikin­ge­ti­den på Alrø og andre ste­der. Det er i Alrø For­sam­lings­hus og det er den rul­len­de kir­kecafé, der arran­ge­rer. Det er gan­ske gra­tis – også kaf­fe og kage, og det er for alle i Fjordpastoratet. 

MORGENSANG OG KAFFE

13. april er der igen mor­gensang og kaf­fe i Sog­ne­hu­set i Ørting. Det begyn­der kl. 9.30.

LOPPEMARKED

16. april kl. 12 – 15 hol­der Ørting Hal­lens Ven­ner lop­pe­mar­ked i Hal­len. 15. april ind­sam­les lop­per og skrot. 

SPISEVENNER

25. april kl. 12 – 14 mødes Spi­se­ven­ner i Ørting Hal­lens Café for at spi­se kyl­ling med ovns­teg­te kar­to­f­ler og dam­pet grønt.

OLDERMANDSHØJEN

29. april skal Older­mands­høj­en på Mose­vej ind­vies. Sæt kryds i kalen­de­ren – nær­me­re pro­gram følger.

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.