KORT NYT

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Den ene­ste rune­sten blev slidt ned som dør­trin ved kostal­den – se den i kirken

Den er ikke helt så stor som en mind­ste af Jel­ling ste­ne­ne. Og hel­ler ikke nær så pra­len­de, som den stør­ste, hvor Harald Blå­tand for­tæl­ler om egne bedrif­ter – og at han gjor­de Daner­ne Kristne.

I Jel­ling er ste­ne­ne beskyt­tet i et mon­tre – her kan man røre ved runestenen

Der er slidt på den­ne sten. Men ikke som slid på ste­ne­ne i Jel­ling, hvor det mest er vind og vejr, der har tru­et med at for­vi­t­re ste­ne­ne. Her har fød­der slidt på den – inte­ta­nen­de, at træsko­e­ne trå­d­te på et for­tids­min­de. Den er hel­ler ikke spær­ret inde i beskyt­ten­de mon­tre som Jel­ling ste­ne­ne. Den er frit til­gæn­ge­lig, så man kan røre ved den. Den er ikke – som Jel­ling ste­ne­ne – med på Unescos Ver­dens­arv­li­ste. Men Gyl­ling Ste­nen er alli­ge­vel en vig­tig fortidsarv.

SOGNEFOGEDEN OG KAPELLANEN

På Natio­nal­mu­se­et i arki­vet lig­ger et brev date­ret 10. august 1839. Det er skre­vet og sendt af kapel­lan Budtz i Gyl­ling. (En kapel­lan er en hjæl­pe­præst). I bre­vet for­tæl­ler Budtz, at sog­ne­fo­ged Søren Søren­sen hav­de for­talt ham, at under hans lade var ind­sat en sten med ind­hug­nin­ger. Sog­ne­fo­ge­den og kapel­la­nen fik ste­nen flyt­tet ud, så de kun­ne under­sø­ge den nær­me­re. Da den kom frem i lyset, var Budtz over­be­vist om, at det var runer, der var hug­get ind i ste­nen. Men på den ene side var de slidt ned for, som han skri­ver i bre­vet til Natio­nal­mu­se­et, “for­modent­lig for­di Ste­nen engang har været lagt på et Sted, hvor der har været Gang over den”.

GAVE TIL DET OFFENTLIGE

Næste gang Natio­nal­mu­se­et hør­te om ste­nen, er i et brev fra Gyl­lings legen­da­ri­ske præst, Otto Møl­ler. Han med­del­er 21. april 1852, at ste­nen i 1851 er flyt­tet til kir­ken. Bre­vet lig­ger i arki­vet i et omslag, hvor­på der er skre­vet: “Gave til det Offent­li­ge af en Rune­sten, fun­den ved Gyl­ling nær Hor­sens, Hads Her­red, Århus Amt. I 1851 blev Ste­nen, som tid­li­ge­re hen­laae ved Bon­de­gaar­dens Mød­ding, flyt­tet til Gyl­ling Kirke…”.

Ved kir­ken stod den ude under tår­net, og blev udsat for vind og vejr. Men I 1890 blev den flyt­tet ind i våben­hu­set, hvor den blev sat på et muret fundament.

MOLTKE TOG TIL GYLLING

I man­ge år arbej­de­de folk med kend­skab til runer på at fin­de ud af, hvad der egent­lig stod på ste­nen. De kom det ikke nær­me­re end til “Toke Tro­els’ søn rej­ste den­ne sten efter..god…og ris­bi­ik sin bro­der”.

Først da Erik Molt­ke tog til Gyl­ling i okto­ber 1928 for at under­sø­ge ste­nen, kom der mere kød på rune­teksten. Erik Molt­ke var histo­ri­ker og runo­log, og han var bl.a. Natio­nal­mu­se­ets kon­su­lent I runo­lo­gi­ske spørgsmål.

Han skrev bag­ef­ter artik­len Nyfor­tolk­ning af Gyl­ling-ste­nen”, og her gør han detal­je­ret rede for, hvor­dan han kom­mer frem til, at tek­sten på ste­nen er “Toke Tor­gisl­søn rej­ste den­ne sten efter sin gode fader og Ris­pling sin bro­der”.

FRA ARILDS TID

Hvem Tor­gisl var, ved vi ikke. Vi ved hel­ler ikke noget om søn­ner­ne Toke og Ris­pling. Vi ved kun, at de for mere end 1000 år siden leve­de i Gylling.

Hvor­dan ste­nen end­te på sog­ne­fo­ged Søren Søren­sens gård, ved vi hel­ler ikke.

I kapel­lan Budtz’s brev til Natio­nal­mu­se­et næv­nes, at Søren­sen men­te, den var taget fra en grav­høj på hans eller på nabo­ens mark. Det gen­tog præ­sten  Otto Møl­ler i “Opteg­nel­ser om Gyl­ling”:
”Det eld­ste Min­des­ma­er­ke fra For­ti­den her i Byen er den Rune­sten, der nu er opstil­let i Kir­kens Vaa­ben­hus. Den blev 1840 fun­det i den lige syd for Kir­ken lig­gen­de Gaard, den­gang bebo­et af Sog­ne­fo­ged Soren Soren­sen. Den laa for­an Udgangs­doren fra hans Kostald ….Hvor Ste­nen oprin­de­lig hav­de staa­et, vid­stes ikke; den hav­de lig­get der i Gaar­den fra Arild­s­tid. Et Par Hund­re­de Alen lige vest for Gaar­den, i Mark­s­kel­let mel­lem de to saa­kald­te »Skri­ver­gaar­de«, var en Grav­hoj, som først for en Snes Aar siden var helt udgra­vet og slo­j­fet. Maa­ske Ste­nen kan have staa­et ved den­ne høj fra først af, men der vid­stes intet derom”.

DEN ENESTE RUNESTEN

At den er ble­vet brugt som dør­trin på sog­ne­fo­ge­dens gård siden Arilds tid bety­der, at den har lig­get der så læn­ge, at ingen kan huske, at den ikke var der.

Men uan­set hvor ste­nen har stå­et, før den blev lagt ved døren til kostal­den, så er dens plads nu i våben­hu­set. Nok er den ikke så pra­len­de som dén, der blev rejst af Harald Blå­tand, men den er en del af vores loka­le kul­tu­rarv. Og det er den ene­ste rune­sten, vi har i Odder kommune.

KALENDERMAD OG KONCERT
25. juni invi­te­rer Brand­by­ge­gård til mad og kon­cert på gårds­plad­sen. Bil­let kan købes her

SOMMERBUTIK
26. juni kl. 14 – 17 åbner SOMMERBUTIK igen i Fryse­hu­set i Ålstrup

ELLER KØR EN TUR
27. juni kl. 13.30 invi­te­rer Dan­ske Seni­o­rer til en gå- eller køre­tur. Møde­sted: Sognehuset.