KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Det er ikke nok at lyt­te til bor­ger­ne – poli­ti­ker­ne skal også hand­le på det

Tine Myn­s­ter, som kom­mer fra en god Ven­stre-fami­lie, har været pas­sivt med­lem af Radi­ka­le Ven­stre i 30 år. Hun blev radi­kal alle­re­de da hun gik i 8. klas­se. Da hun fik opfor­dring til at stil­le op til kom­mu­nalval­get 16. novem­ber, beslut­te­de hun at ændre det pas­si­ve til et aktivt med­lem­skab. For efter at have boet i Odder kom­mu­ne siden 2002, synes hun, der er en del områ­der, hun ger­ne vil være med til at sæt­te fokus på. Det gæl­der f.eks. de til­bud, som en bosæt­nings­kom­mu­ne skal give bor­ger­ne – hvad enten de bor i byen eller i lands­by­er­ne. Det gæl­der sam­spil­let mel­lem bor­ge­re, poli­ti­ke­re og for­valt­ning og det gæl­der behand­lin­gen af kysten og fjor­den. Og når man tager i betragt­ning at Tine Myn­s­ter har været for­mand for Odder Kul­tur­for­e­ning i to år, er det næp­pe en over­ra­skel­se, at kul­tu­ren også står højt på hen­des prioriteringsliste.

FORVALTNINGEN SKAL IKKE STYRE

Hun drøm­mer om en kom­mu­nal­be­sty­rel­se med poli­ti­ke­re, der møder med visio­ner og sam­ar­bej­der om at føre dem ud i livet – og en for­valt­ning, der for­tæl­ler hvor­dan det kan lade sig gøre – hvor­dan even­tu­el­le for­hin­drin­ger kan overvindes.

”Jeg tror på, at vi kan gøre sam­ar­bej­det mel­lem bor­ge­re, poli­ti­ke­re og for­valt­nin­gen mere gen­nem­sig­tig og tyde­lig. Det vil jeg ger­ne arbej­de med, hvis jeg bli­ver valgt ind til novem­ber”, siger hun.

SKAB GENNEMSKUELIGHED

Bor­ger­ne skal mødes med “hvad kan jeg hjæl­pe dig med”, når de kom­mer ind på Rådhuset

Jeg har nu i snart 3 år arbej­det seri­øst og mål­ret­tet på at ændre til­skud­s­ord­nin­gen inden for kul­tu­r­om­rå­det i Odder Kom­mu­ne gen­nem mit arbej­de i besty­rel­sen i Odder Kul­tur­for­e­ning. Da vi bosat­te os i Snæ­rild i 2002, var det meget svært at fin­de ud af hvor­dan man ansøg­te om støt­te til kul­tur­pro­jek­ter, og der­for har det været mit ønske fra begyn­del­sen at gen­nem­sig­tig­he­den skul­le frem. I al ube­ske­den­hed mener jeg at det er sket inden­for kul­tu­r­om­rå­det i Odder, nu hvor det er med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen der stem­mer om de enkel­te pro­jek­ter.  Jeg mener ikke at alting kan ord­nes på den­ne måde, men jeg vil arbej­de for at sam­me gen­nem­sig­tig­hed bli­ver hver­da­gen i al kom­mu­ni­ka­tion med bor­ger­ne. Jeg tæn­ker at det vil­le være fint, hvis man som bor­ger der hen­ven­der sig til en fra kom­mu­nen bli­ver mødt med “Hvad kan vi hjæl­pe dig med?”

Jeg vil ger­ne at vi som bor­ge­re mødes med til­lid og respekt, og at ople­vel­sen af at kun­ne få hjælp når man har brug for den. Det er klart at ikke alle ønsker kan imø­de­kom­mes, men så skal der bare gives en rede­lig for­kla­ring på det – så tror jeg også at vi er man­ge der vil accep­te­re afsla­ge­ne uan­set om det hand­ler om han­di­cap, genop­træ­ning, byg­ge­sa­ger eller erhvervs­god­ken­del­ser. Kom­mu­ni­ka­tio­nen må og skal stå på et fun­da­ment af tillid.”

MANGLER HANDLING

Poli­ti­ker­ne vil ger­ne lyt­te til bor­ger­ne – men de hand­ler ikke på det

Tine Myn­s­ter aner­ken­der, at poli­ti­ker­ne i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen ger­ne vil lyt­te til bor­ger­ne. ”Men det er ikke nok at lyt­te – at hol­de kor­te bor­ger­mø­der, hvor oplæg fra embeds­mænd og poli­ti­ke­re slu­ger det meste af tiden. Det kræ­ver hand­ling. Og hand­ling kni­ber det med. 

Vi hører snak om bor­ge­r­ind­dra­gel­se – men ingen defi­ne­rer, hvad det egent­lig bety­der, og når et ord bru­ges i flæng om alt og ingen­ting, mister det sin betyd­ning. Ind­drag bor­ger­ne, lyt til dem – og følg op med hand­ling. Ellers giver det en for­nem­mel­se af, at det er spild af ener­gi at enga­ge­re sig”.

TILFLYTTERE HAR KRAV PÅ TILBUD

I Odder kom­mu­ne offent­lig­gø­res tal for hvor man­ge til­flyt­te­re, der kom­mer. Og borg­meste­ren klap­per i hæn­der­ne ved enhver stigning.

Musiks­ko­len skal ikke gem­mes væk i et loka­le i Spektrum

”Odder er en bosæt­nings­kom­mu­ne. Man­ge til­flyt­te­re kom­mer, for­di de her får mere bolig for pen­ge­ne end i Århus”, siger Tine Myn­s­ter. ”De bli­ver ikke budt vel­kom­men med ordent­li­ge infor­ma­tio­ner om, hvad kom­mu­nen kan til­by­de. Og vi er hel­ler ikke ordent­ligt for­be­redt på det. Vi skal kun­ne til­by­de pas­nings­til­bud tæt på, hvor folk bor – hvad enten det er i byen eller i en lands­by. Vi skal have fri­tidstil­bud, kul­tu­rel­le til­bud. Det er fint – men ikke nok – at have sport­s­fa­ci­li­te­ter. Vi skal pri­o­ri­te­re kul­tu­rel­le til­bud til børn og unge. Musiks­ko­len skal ikke gem­mes af vej­en i et loka­le i Spektrum.“

Den Kre­a­ti­ve Sko­le er dan­net kort før Covid 19 brød løs, men vi mang­ler at høre om tan­ker­ne bag og hvem den hen­ven­der sig til. Er der ingen poli­ti­ke­re der bræn­der for det­te i den nuvæ­ren­de kommunalbestyrelse?”

FLYT BIBLIOTEKET

Vi mang­ler det ung­doms­hus, der har været snak­ket om i åre­vis. Et sted, hvor unge kan kom­me og være på deres egne betin­gel­ser – uden kom­mu­na­le kon­su­len­ter, der laver ram­mer­ne. Hvor de kan spil­le musik eller rode med deres knal­ler­ter. Hvor de kan have en ungdomsklub”.

Tine Myn­s­ter vil ger­ne have bibli­o­te­ket flyt­tet til Cen­tral­ho­tel­let – og bru­ge de nuvæ­ren­de bibli­o­teks­byg­nin­ger til Den Kre­a­ti­ve Sko­le – alt­så musiks­ko­len og billedskolen.

Helt præ­cist hvor Ung­doms­hu­set og evt Ung­dom­sko­len skal lig­ge ønsker Tine Myn­s­ter at ind­kal­de byens unge men­ne­sker til en debat om. Det er vig­tigt at det bli­ver et sted der kan opfyl­de de ønsker og behov nuti­dens unge har. Tine Myn­s­ter håber at kun­ne arran­ge­re et valg­mø­de med net­op ung­doms­hu­set som tema, for nu skal der hand­les på dette.

Igen­nem de sene­ste år har bibli­o­te­ker­ne i lan­det udvik­let sig til kul­tur­hu­se, hvor der udover udlån af bøger afhol­des fored­rag, kon­cer­ter og wor­ks­hops. Sådan er det også i Odder, og Odder Bibli­o­tek er et vel­fun­ge­ren­de og spr­ud­len­de hus at kom­me i. “Jeg er sik­ker på at hvis vi tæn­ker os om, vil vi kun­ne få det vi drøm­mer om på Tor­vet ved at flyt­te Odder Bibli­o­tek op i Centralhotellet.”

LYT TIL ILDSJÆLENE

”Kul­tu­ren blom­strer, når ide­er­ne kom­mer fra ildsjæ­le, der også har ener­gi­en til at føre dem ud i livet”, siger hun. Igen­nem sit arbej­de i Odder Kul­tur­for­e­ning har Tine Myn­s­ter fået et stort kend­skab og over­blik over hvad der rører sig blandt bor­ge­re og mang­fol­dig­he­den af kul­tur­men­ne­sker i hele kom­mu­nen. “Det er guld for en kom­mu­ne at have så enga­ge­re­de bor­ge­re, og jeg er stolt over så man­ge pro­jek­ter der er ble­vet gen­nem­ført de sene­ste år – og alt sam­men er sket i fæl­les­skab mel­lem bor­ge­re og ansat­te i kommunen.”

CYKELSTIER PÅ KRYDS OG TVÆRS

En del af kom­mu­nens til­bud til såvel nuvæ­ren­de som kom­men­de bor­ge­re er let adgang til den natur, som altid bli­ver frem­hæ­vet som det sær­li­ge ved Odder, når turi­ster­ne skal informeres.

”Vi skal pri­o­ri­te­re cykel­sti­er, så folk kan kom­me på kryds og tværs, uden at skul­le køre på en vej. Vi har ikke ordent­li­ge veje til de områ­der, hvor natu­ren er smuk­ke­st. Mas­ser af veje er elen­di­ge med hul­ler og høje kan­ter ud til en stri­be sand – ikke lige hvad cyk­li­ster har brug for. De sid­ste par som­re har vist en stor stig­ning i dan­ske turi­ster der ger­ne vil over­nat­te i natu­ren og Odder Kom­mu­ne har ikke en seri­øs struk­tur på det­te pro­blem. Jeg for­står godt at man­ge vil over­nat­te i vand­kan­ten, men vi skal have ord­ne­de for­hold til det­te og afmær­ke­de plad­ser til auto­cam­pe­re mm. Andre kom­mu­ner kan, så det skal vi også kun­ne i Odder Kommune.”

HAVBRUG SKADER FJORDEN

Tine Myn­s­ter fat­ter hel­ler ikke, at poli­ti­ker­ne ikke pro­teste­rer med arme og ben, når Hor­sens Fjord bli­ver øde­lagt af sto­re dam­brug ved Endelave.

”Vi flyt­te­de til Alrø i 2006, og den­gang var der mas­ser af fisk i fjor­den. Det er slut. Vel hører dam­bru­ge­ne til i Heden­sted kom­mu­ne. Men Odder kom­mu­ne sam­ar­bej­der med den og med Hor­sens kom­mu­ne om Natu­r­om­rå­de Hor­sens Fjord, der skal gøre natu­ren mere til­gæn­ge­lig for alle. Så er det da nær­lig­gen­de at pro­teste­re vildt, når natu­ren bli­ver øde­lagt”, siger hun.

FEDTSPILLERI

Tine Myn­s­ter er helt enig med Bodil Jør­gen­sen.

Og så synes hun i øvrigt, det er noget fedt­spil­le­ri, når borg­mester­kan­di­da­ter og andre poli­ti­ke­re ikke vil mel­de deres mening om en Kat­te­gat­for­bin­del­se klart ud, men siger, at det jo er en beslut­ning, som fol­ke­tin­get skal træf­fe. ”Jeg synes, der er al mulig grund til at for­tæl­le fol­ke­tin­get, at vi ikke vil have en for­bin­del­se, da den øde­læg­ger vores kom­mu­ne og dens natur. For ikke nok med at den øde­læg­ger Odder, Sam­sø og Røsnæs, byg­ge­ri­et vil også med­fø­re et for­brug af byg­ge­ma­te­ri­a­ler, der vil få pri­ser­ne til at sti­ge vold­somt frem­over. Kat­te­gat­for­bin­del­sen er tænkt i en tid – når den engang står fær­dig kører ingen biler med fos­si­le brænd­stof­fer og der­for vil udreg­nin­ger­ne være nog­le helt andre.

Skal vi vir­ke­lig øde­læg­ge så meget natur for søl­le 30 min?”


(Du kan se video­en med Bodil Jør­gen­sens mening om Kat­te­gat­for­bin­del­sen her )

Du kan læse Lokal­po­stens portræt af Tine Myn­s­ter her

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.