KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Det er ikke nok at lyt­te til bor­ger­ne – poli­ti­ker­ne skal også hand­le på det

Tine Myn­s­ter, som kom­mer fra en god Ven­stre-fami­lie, har været pas­sivt med­lem af Radi­ka­le Ven­stre i 30 år. Hun blev radi­kal alle­re­de da hun gik i 8. klas­se. Da hun fik opfor­dring til at stil­le op til kom­mu­nalval­get 16. novem­ber, beslut­te­de hun at ændre det pas­si­ve til et aktivt med­lem­skab. For efter at have boet i Odder kom­mu­ne siden 2002, synes hun, der er en del områ­der, hun ger­ne vil være med til at sæt­te fokus på. Det gæl­der f.eks. de til­bud, som en bosæt­nings­kom­mu­ne skal give bor­ger­ne – hvad enten de bor i byen eller i lands­by­er­ne. Det gæl­der sam­spil­let mel­lem bor­ge­re, poli­ti­ke­re og for­valt­ning og det gæl­der behand­lin­gen af kysten og fjor­den. Og når man tager i betragt­ning at Tine Myn­s­ter har været for­mand for Odder Kul­tur­for­e­ning i to år, er det næp­pe en over­ra­skel­se, at kul­tu­ren også står højt på hen­des prioriteringsliste.

FORVALTNINGEN SKAL IKKE STYRE

Hun drøm­mer om en kom­mu­nal­be­sty­rel­se med poli­ti­ke­re, der møder med visio­ner og sam­ar­bej­der om at føre dem ud i livet – og en for­valt­ning, der for­tæl­ler hvor­dan det kan lade sig gøre – hvor­dan even­tu­el­le for­hin­drin­ger kan overvindes.

”Jeg tror på, at vi kan gøre sam­ar­bej­det mel­lem bor­ge­re, poli­ti­ke­re og for­valt­nin­gen mere gen­nem­sig­tig og tyde­lig. Det vil jeg ger­ne arbej­de med, hvis jeg bli­ver valgt ind til novem­ber”, siger hun.

SKAB GENNEMSKUELIGHED

Bor­ger­ne skal mødes med “hvad kan jeg hjæl­pe dig med”, når de kom­mer ind på Rådhuset

Jeg har nu i snart 3 år arbej­det seri­øst og mål­ret­tet på at ændre til­skud­s­ord­nin­gen inden for kul­tu­r­om­rå­det i Odder Kom­mu­ne gen­nem mit arbej­de i besty­rel­sen i Odder Kul­tur­for­e­ning. Da vi bosat­te os i Snæ­rild i 2002, var det meget svært at fin­de ud af hvor­dan man ansøg­te om støt­te til kul­tur­pro­jek­ter, og der­for har det været mit ønske fra begyn­del­sen at gen­nem­sig­tig­he­den skul­le frem. I al ube­ske­den­hed mener jeg at det er sket inden­for kul­tu­r­om­rå­det i Odder, nu hvor det er med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen der stem­mer om de enkel­te pro­jek­ter.  Jeg mener ikke at alting kan ord­nes på den­ne måde, men jeg vil arbej­de for at sam­me gen­nem­sig­tig­hed bli­ver hver­da­gen i al kom­mu­ni­ka­tion med bor­ger­ne. Jeg tæn­ker at det vil­le være fint, hvis man som bor­ger der hen­ven­der sig til en fra kom­mu­nen bli­ver mødt med “Hvad kan vi hjæl­pe dig med?”

Jeg vil ger­ne at vi som bor­ge­re mødes med til­lid og respekt, og at ople­vel­sen af at kun­ne få hjælp når man har brug for den. Det er klart at ikke alle ønsker kan imø­de­kom­mes, men så skal der bare gives en rede­lig for­kla­ring på det – så tror jeg også at vi er man­ge der vil accep­te­re afsla­ge­ne uan­set om det hand­ler om han­di­cap, genop­træ­ning, byg­ge­sa­ger eller erhvervs­god­ken­del­ser. Kom­mu­ni­ka­tio­nen må og skal stå på et fun­da­ment af tillid.”

MANGLER HANDLING

Poli­ti­ker­ne vil ger­ne lyt­te til bor­ger­ne – men de hand­ler ikke på det

Tine Myn­s­ter aner­ken­der, at poli­ti­ker­ne i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen ger­ne vil lyt­te til bor­ger­ne. ”Men det er ikke nok at lyt­te – at hol­de kor­te bor­ger­mø­der, hvor oplæg fra embeds­mænd og poli­ti­ke­re slu­ger det meste af tiden. Det kræ­ver hand­ling. Og hand­ling kni­ber det med. 

Vi hører snak om bor­ge­r­ind­dra­gel­se – men ingen defi­ne­rer, hvad det egent­lig bety­der, og når et ord bru­ges i flæng om alt og ingen­ting, mister det sin betyd­ning. Ind­drag bor­ger­ne, lyt til dem – og følg op med hand­ling. Ellers giver det en for­nem­mel­se af, at det er spild af ener­gi at enga­ge­re sig”.

TILFLYTTERE HAR KRAV PÅ TILBUD

I Odder kom­mu­ne offent­lig­gø­res tal for hvor man­ge til­flyt­te­re, der kom­mer. Og borg­meste­ren klap­per i hæn­der­ne ved enhver stigning.

Musiks­ko­len skal ikke gem­mes væk i et loka­le i Spektrum

”Odder er en bosæt­nings­kom­mu­ne. Man­ge til­flyt­te­re kom­mer, for­di de her får mere bolig for pen­ge­ne end i Århus”, siger Tine Myn­s­ter. ”De bli­ver ikke budt vel­kom­men med ordent­li­ge infor­ma­tio­ner om, hvad kom­mu­nen kan til­by­de. Og vi er hel­ler ikke ordent­ligt for­be­redt på det. Vi skal kun­ne til­by­de pas­nings­til­bud tæt på, hvor folk bor – hvad enten det er i byen eller i en lands­by. Vi skal have fri­tidstil­bud, kul­tu­rel­le til­bud. Det er fint – men ikke nok – at have sport­s­fa­ci­li­te­ter. Vi skal pri­o­ri­te­re kul­tu­rel­le til­bud til børn og unge. Musiks­ko­len skal ikke gem­mes af vej­en i et loka­le i Spektrum.“

Den Kre­a­ti­ve Sko­le er dan­net kort før Covid 19 brød løs, men vi mang­ler at høre om tan­ker­ne bag og hvem den hen­ven­der sig til. Er der ingen poli­ti­ke­re der bræn­der for det­te i den nuvæ­ren­de kommunalbestyrelse?”

FLYT BIBLIOTEKET

Vi mang­ler det ung­doms­hus, der har været snak­ket om i åre­vis. Et sted, hvor unge kan kom­me og være på deres egne betin­gel­ser – uden kom­mu­na­le kon­su­len­ter, der laver ram­mer­ne. Hvor de kan spil­le musik eller rode med deres knal­ler­ter. Hvor de kan have en ungdomsklub”.

Tine Myn­s­ter vil ger­ne have bibli­o­te­ket flyt­tet til Cen­tral­ho­tel­let – og bru­ge de nuvæ­ren­de bibli­o­teks­byg­nin­ger til Den Kre­a­ti­ve Sko­le – alt­så musiks­ko­len og billedskolen.

Helt præ­cist hvor Ung­doms­hu­set og evt Ung­dom­sko­len skal lig­ge ønsker Tine Myn­s­ter at ind­kal­de byens unge men­ne­sker til en debat om. Det er vig­tigt at det bli­ver et sted der kan opfyl­de de ønsker og behov nuti­dens unge har. Tine Myn­s­ter håber at kun­ne arran­ge­re et valg­mø­de med net­op ung­doms­hu­set som tema, for nu skal der hand­les på dette.

Igen­nem de sene­ste år har bibli­o­te­ker­ne i lan­det udvik­let sig til kul­tur­hu­se, hvor der udover udlån af bøger afhol­des fored­rag, kon­cer­ter og wor­ks­hops. Sådan er det også i Odder, og Odder Bibli­o­tek er et vel­fun­ge­ren­de og spr­ud­len­de hus at kom­me i. “Jeg er sik­ker på at hvis vi tæn­ker os om, vil vi kun­ne få det vi drøm­mer om på Tor­vet ved at flyt­te Odder Bibli­o­tek op i Centralhotellet.”

LYT TIL ILDSJÆLENE

”Kul­tu­ren blom­strer, når ide­er­ne kom­mer fra ildsjæ­le, der også har ener­gi­en til at føre dem ud i livet”, siger hun. Igen­nem sit arbej­de i Odder Kul­tur­for­e­ning har Tine Myn­s­ter fået et stort kend­skab og over­blik over hvad der rører sig blandt bor­ge­re og mang­fol­dig­he­den af kul­tur­men­ne­sker i hele kom­mu­nen. “Det er guld for en kom­mu­ne at have så enga­ge­re­de bor­ge­re, og jeg er stolt over så man­ge pro­jek­ter der er ble­vet gen­nem­ført de sene­ste år – og alt sam­men er sket i fæl­les­skab mel­lem bor­ge­re og ansat­te i kommunen.”

CYKELSTIER PÅ KRYDS OG TVÆRS

En del af kom­mu­nens til­bud til såvel nuvæ­ren­de som kom­men­de bor­ge­re er let adgang til den natur, som altid bli­ver frem­hæ­vet som det sær­li­ge ved Odder, når turi­ster­ne skal informeres.

”Vi skal pri­o­ri­te­re cykel­sti­er, så folk kan kom­me på kryds og tværs, uden at skul­le køre på en vej. Vi har ikke ordent­li­ge veje til de områ­der, hvor natu­ren er smuk­ke­st. Mas­ser af veje er elen­di­ge med hul­ler og høje kan­ter ud til en stri­be sand – ikke lige hvad cyk­li­ster har brug for. De sid­ste par som­re har vist en stor stig­ning i dan­ske turi­ster der ger­ne vil over­nat­te i natu­ren og Odder Kom­mu­ne har ikke en seri­øs struk­tur på det­te pro­blem. Jeg for­står godt at man­ge vil over­nat­te i vand­kan­ten, men vi skal have ord­ne­de for­hold til det­te og afmær­ke­de plad­ser til auto­cam­pe­re mm. Andre kom­mu­ner kan, så det skal vi også kun­ne i Odder Kommune.”

HAVBRUG SKADER FJORDEN

Tine Myn­s­ter fat­ter hel­ler ikke, at poli­ti­ker­ne ikke pro­teste­rer med arme og ben, når Hor­sens Fjord bli­ver øde­lagt af sto­re dam­brug ved Endelave.

”Vi flyt­te­de til Alrø i 2006, og den­gang var der mas­ser af fisk i fjor­den. Det er slut. Vel hører dam­bru­ge­ne til i Heden­sted kom­mu­ne. Men Odder kom­mu­ne sam­ar­bej­der med den og med Hor­sens kom­mu­ne om Natu­r­om­rå­de Hor­sens Fjord, der skal gøre natu­ren mere til­gæn­ge­lig for alle. Så er det da nær­lig­gen­de at pro­teste­re vildt, når natu­ren bli­ver øde­lagt”, siger hun.

FEDTSPILLERI

Tine Myn­s­ter er helt enig med Bodil Jør­gen­sen.

Og så synes hun i øvrigt, det er noget fedt­spil­le­ri, når borg­mester­kan­di­da­ter og andre poli­ti­ke­re ikke vil mel­de deres mening om en Kat­te­gat­for­bin­del­se klart ud, men siger, at det jo er en beslut­ning, som fol­ke­tin­get skal træf­fe. ”Jeg synes, der er al mulig grund til at for­tæl­le fol­ke­tin­get, at vi ikke vil have en for­bin­del­se, da den øde­læg­ger vores kom­mu­ne og dens natur. For ikke nok med at den øde­læg­ger Odder, Sam­sø og Røsnæs, byg­ge­ri­et vil også med­fø­re et for­brug af byg­ge­ma­te­ri­a­ler, der vil få pri­ser­ne til at sti­ge vold­somt frem­over. Kat­te­gat­for­bin­del­sen er tænkt i en tid – når den engang står fær­dig kører ingen biler med fos­si­le brænd­stof­fer og der­for vil udreg­nin­ger­ne være nog­le helt andre.

Skal vi vir­ke­lig øde­læg­ge så meget natur for søl­le 30 min?”


(Du kan se video­en med Bodil Jør­gen­sens mening om Kat­te­gat­for­bin­del­sen her )

Du kan læse Lokal­po­stens portræt af Tine Myn­s­ter her

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

AMSTRUP-MØDE

22. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Amstrup om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus.

ODDER VOICES

28. sep­tem­ber kl. 19.30 er der san­gaf­ten med koret Odder Voi­ces i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej

FALLING-MØDE:

29. sep­tem­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Fal­ling om udvik­lings­pla­nen. Det er i Fal­ling Forsamlingshus

ØRTING-MØDE:

6. okto­ber kl. 19 hol­der Lokal­rå­det møde med bebo­er­ne i Ørting om udvik­lings­pla­nen. Det er i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

NATURSTI-INDVIELSE:

(foto fra Odder kom­mu­nes hjem­mesi­de)

9. okto­ber kl. 14 skal den nye natursti i Ålstrup ind­vies. Det begyn­der ved Fryse­hu­set, hvor snoren skal klippes

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692