KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Det begynd­te med et tyskervrag – gen­nem­hul­let af kug­ler fra fronten

Den var et vrag – eller pæne­re sagt en krigsin­va­lid. Men på trods af det slap Johan­nes Mad­sen 1921 ikke min­dre end 10.500 kr. for at få den. Omreg­net til 2020-kro­ner sva­rer det til 279.269 kro­ner. En for­mue for et vrag, som hel­ler ikke kun­ne leve op til løf­tet om at køre 18 km. Den sneg sig aldrig op over de 15 km. og vil­le helst bli­ve på de 12.
Men med den grund­lag­de han en vogn­mands­for­ret­ning i Gyl­ling, som han hav­de i 48 år. 

HVERKEN LANDBRUG ELLER FISKERI

Johan­nes Mad­sen var ikke født i Gyl­ling, men i Dagstrup sogn ved Mør­ke på Djursland 1. maj 1887. Her hav­de hans for­æl­dre et husmandssted.

Som det var almin­de­ligt den­gang på lan­det, blev Johan­nes sendt ud for at tje­ne på en gård alle­re­de da han var 10 år. Løn­nen for arbej­det var 10 kr. for et halvt år – og 11 kr. hvis han vil­le bli­ve end­nu et halvt år, for­tal­te han den loka­le avis, da han fyld­te 75 år. Men så fik han også et par træsko. 

Men land­bru­get var ikke noget for ham, så da han hav­de været ind­kaldt som sol­dat, vid­ste han, at det var ikke dér, hans frem­ti­di­ge arbej­de skul­le læg­ges. Han blev hel­ler ikke fisker, selv om han i en peri­o­de arbej­de­de med fiske­ri ved Bøn­nerup Strand på Djursland.

ET MUDRET MØDE MED EN BIL

Da han i 1907 var ind­kaldt til infan­te­ri­et i Århus, hav­de han det før­ste møde med en bil. En gang om ugen red hele bata­l­jo­nen til Has­le, der den­gang var ube­byg­get. En dag kom en bil køren­de på vej­en og skræm­te heste­ne, så dyr og infan­te­ri­ster blev sendt ned i mud­re­de grøf­ter. Han var meget lidt begej­stret for bilen – for det var et stør­re arbej­de at gøre heste­ne rene bag­ef­ter, og han skul­le også selv have mud­de­ret fjernet. 

VED AT AF SKRÆK

Efter mili­tærtje­ne­sten fik Johan­nes arbej­de på jer­n­ba­ner­nes værk­sted i Hor­sens. Løn­nen var her 2 kro­ner om dagen plus en fløjl­sjak­ke og en kasket udle­ve­ret en gang om året. På en uge tjen­te han alt­så lige så meget, som han tid­li­ge­re kun­ne tje­ne på et halvt år ved land­bru­get. Men i Hor­sens skul­le han så også selv beta­le kost og logi.

Fra værk­ste­det flyt­te­de han arbejds­plads og blev ansat som vogn­mand­s­kusk hos hote­le­jer Ole Peder­sen i Hor­sens, som også var vognmand.

Johan­nes hav­de ikke køre­kort, så hans plads var bag heste­ne for­an vognen.

Men han prø­ve­de dog en enkelt gang at køre i en bil – som pas­sa­ger. Vogn­man­den invi­te­re­de ham med på en tur til Søvind. Og det var ingen udsøgt for­nø­jel­se. Han var ved at dø af skræk, da bilen kør­te ned ad bakken.

MOTORER OG LUKSUSBILER

Han kom tæt­te­re på biler, da han fik arbej­de hos Kram­per & Jør­gen­sen i Hor­sens. Fabrik­ken byg­ge­de først moto­rer til bl.a. elvær­ker og ski­be. Men fra 1913 tog den sprin­get og begynd­te at pro­du­ce­re last­bi­ler, bus­ser, brand­bi­ler, post­bi­ler og ambu­lan­cer. Godt 300 mand var beskæf­ti­get på virk­som­he­den i Hor­sens. Blandt dem Johan­nes Madsen.

Men efter før­ste ver­denskrig kom den øko­no­mi­ske kri­se og fabrik­ken gik – som så man­ge andre virk­som­he­der – fallit.

KØREKORT OG TYSKERVRAG

Den lil­le fami­lie og tyskervraget 

Johan­nes hav­de fået smag på biler, og i 1920 hav­de han fået kørekort.

I Gyl­ling hav­de han mulig­hed for at købe halv­part i en last­bil af vogn­mand Niels M. Eskerod, som hav­de to spand heste og den last­bil fra før­ste ver­denskrig, som Johan­nes end­te med at købe. Ikke kun nøjes med halv­par­ten. Den var gen­nem­hul­let af kug­ler fra tiden ved fronten.

Han leje­de sig ind i ”kaser­nen” i Gyl­ling. Det var en lang byg­ning, der den­gang lå over for kir­ken. Den blev opført omkring 1650, og var egent­lig en lade. I 1880’erne blev den brugt til sko­le, og sene­re alt­så til vogn­mands­for­ret­ning med bebo­el­se. Som last­bi­len var bebo­el­sen alt andet end luksus.

EN LILLE FAMILIE

Det var en lil­le fami­lie, der flyt­te­de til Gyl­ling – far, mor og to børn. For 26. okto­ber 1912 var Johan­nes nem­lig ble­vet gift i Veds­let kir­ke med Kjer­sti­ne Marie Søren­sen fra Hyl­ke. Hun var 28 år – han var 25. I decem­ber 1914 hav­de de fået deres før­ste barn – dat­te­ren Ebba. Og i april 1917 blev søn­nen Egon født.

KØRTE OM DAGENLAPPEDE AFTEN OG NAT

At bli­ve vogn­mand med egen tysk last­bil, der hav­de været ved fron­ten i før­ste ver­denskrig, var ikke det let­te­ste. Det kræ­ve­de mas­ser af arbej­de. Både dag og nat. Hver ene­ste dag var der pro­ble­mer med bilens motor, og Johan­nes måt­te i aften og nat­te­ti­mer­ne bru­ge alle de erfa­rin­ger, han hav­de fået på fabrik­ken i Hor­sens, for at få ”tyskervra­get” til at køre end­nu en dag. Om dagen kør­te han fragt og også pas­sa­ge­rer. Han hav­de nog­le lan­ge bæn­ke, som han kun­ne sæt­te op på vog­nens lad. Johan­nes har sene­re for­talt, at hvis det ikke var for­di præ­sten, der boe­de over for ”kaser­nen”, næsten hver mor­gen dril­le­de ham med vra­get, hav­de han nok opgi­vet. Men dril­le­ri­er­ne gjor­de ham stæ­dig – så han fort­sat­te med at lap­pe på moto­ren og bilens andre skavanker.

FLYTTER FRAKASERNEN

Alle­re­de året efter kun­ne han købe end­nu en last­bil, og i decem­ber 1926 kun­ne fami­li­en flyt­te fra ”kaser­nen”. Johan­nes køb­te hus på Sko­le­ga­de 25 – i dag hed­der det Gyl­ling Øster­ga­de 4 A. Pri­sen var 8600 kr. Alt­så min­dre end den sum, han betal­te for last­bi­len, som var ble­vet gen­nem­hul­let af kug­ler ved fron­ten. Så det gik godt for den lil­le fami­lie i Gylling.

Men 4. maj 1929 ram­te ulyk­ken. Johan­nes’ kone, Kjer­sti­ne Marie, døde kun 45 år gam­mel. Hun blev begra­vet på Gyl­ling Kir­ke­gård.  

Johan­nes var nu enke­mand og for­u­den at være en travl vogn­mand, var han også ale­ne med den 14-åri­ge Ebba og den 12-åri­ge Egon.

TÆT AT DRUKNE

Den 27. juli i 1931 var ulyk­ken ved lige igen at ram­me fami­li­en. Den da 14-åri­ge Egon var sam­men med tre andre unge sej­let ud i en lil­le sky­de­pram, som sme­den hav­de byg­get. Trods advars­ler om vin­dens styr­ke, sej­le­de sme­den ud med de fire dren­ge. Båden kæn­tre­de, og kun Egon Mad­sen blev red­det. Sme­den og tre andre dren­ge druk­ne­de. (Læs histo­ri­en her)

GIFT MED ANNA MARIE

Johan­nes Mad­sen var ble­vet en vel­e­tab­le­ret mand i Gyl­ling. Og i 1933 blev han valgt ind i sog­ne­rå­det, og var med­lem frem til 1942.

Sog­ne­rå­det i Gyl­ling – Johan­nes står bagest, num­mer to fra højre

Han var sta­dig ale­ne, men i 1933 mød­te han den 17 år yngre Anna Marie. Hun var hus­be­sty­re­rin­de på en gård i Gyl­ling, fra­skilt efter nog­le få års ægte­skab med gård­be­sty­rer Alfred Nygård, og hun hav­de en lil­le søn – Chresten.

Hun kom fra Vistoft på Mols, hvor hen­des far var skrædder.

Johan­nes og Anna Marie blev gift i Gyl­ling Kir­ke 21. august i 1934. Da var Chre­sten fem år – og Johan­nes’ børn 20 og 17 år.

Søn­nen Egon blev ind­kaldt til Liv­gar­den, og efter endt mili­tærtje­ne­ste, blev han ansat i vogn­mands­fir­ma­et, der gik rig­tig godt med kon­ces­sion til frag­t­ru­ter­ne til både Hor­sens og Århus, og med to last­bi­ler og en taxa.

Anna Marie og Johan­nes fik fem fæl­les børn efter at Johan­nes var fyldt 50 år. Tove kom til ver­den i 1938, Ver­ner året efter, Åse i 1941 og Leif i 1942. Efter­nø­le­ren Fro­de blev født i 1947.

I 1943 hav­de de den sto­re sorg at miste lil­le Ver­ner. Han var knap 4 år, da han blev syg og døde. Han blev begra­vet på Gyl­ling Kirkegård.

TYSKERNE STJAL LASTBILEN

Besæt­tel­sen kom 9. april 1940. Den mær­ke­de man nu ikke meget til ude på lan­det – bort­set fra ratio­ne­rin­gen af vis­se varer.

Johan­nes Mad­sen – ingen tyske­re skal køre hjem i MIN bil

Men for en vogn­mand betød det, at de var man­gel på brænd­stof, og at tysker­ne skul­le give til­la­del­se til kør­sel. Til­la­del­sen skul­le for­ny­es hver måned. Det vær­ste for Johan­nes Mad­sen var dog, da vær­ne­mag­ten i 1944 tog en for­holds­vis ny Bed­ford last­bil fra hans gara­ge. Og det var lige før hans per­son­vogn i begyn­del­sen af 1945 var gået sam­me vej. Men Johan­nes fik det at vide under hån­den, og kør­te promp­te til Århus og solg­te bilen, så ingen tyske­re kom til at køre syd på i den. Sam­men med søn­nen Egon tog han ved besæt­tel­sens ophør til Søn­derjyl­land for at lede efter last­bi­len. De fandt den ikke – og erstat­ning blev aldrig givet.

JUBILÆUM OG SØLVBRYLLUP

15. febru­ar 1946 kun­ne vogn­mands­fir­ma­et fejre 25 års jubilæum i Gyl­ling, og det blev fejret med fest og lej­lig­heds­sang, hvor det før­ste vrag af en last­bil igen blev nævnt. Året efter fyld­te Johan­nes 60 år – hans yng­ste søn blev født, og han fik bar­ne­barn num­mer to. Fle­re kom til i åre­ne efter.

I 1959 kun­ne Anna Marie og Johan­nes fejre sølv­bryl­lup. Festen bli­ver holdt med man­ge gæster i last­bil-gara­gen, der var nykal­ket og fint pyntet.

SÆLGER FORRETNINGEN EFTER 48 år

For­ret­nin­gen gik sta­dig godt. Søn­nen Egon tog sig sam­men med en med­hjæl­per af det meste af kørs­len med den last­bil, som fir­ma­et råder over. Men taxa­kørs­len tager Johan­nes sig af. I 1962, da han er 75 år, køber han den sid­ste bil – en Opel Rekord.

I 1968 da han var 82 år, solg­te Johan­nes last­bil og for­ret­nin­gen til Kaj Seve­rin­sen – og skrev under på, at han ikke vil bedri­ve vogn­mand­s­kør­sel i Gyl­ling eller i en radi­us af 30 km. fra lands­by­en i to år. Salgs­sum­men var 9000,- kr. Han stop­pe­de også med at køre taxa, men beholdt køre­kor­tet, der skul­le for­ny­es hvert år. Også per­son­bi­len beholdt han. Anna Marie og han blev boen­de i Gyl­ling, og den fore­tag­som­me mand skul­le nu være pen­sio­nist. Han bru­ger tiden på hus og have, som der står i lej­lig­heds­san­gen, da han i 1972 fyl­der 85 år.

ANNA MARIE DØR

Men Anna Mari­es hel­bred skran­te­de, og i april 1977 flyt­te­de de to ind på Sko­v­bak­ke­hjem­met i Odder. Knap et år efter – nem­lig 02. marts 1978 – døde Anna Marie plud­se­ligt, og blev begra­vet på Gyl­ling Kir­ke­gård. Johan­nes, der nu var næsten 91 år, blev for anden gang i livet enkemand.

Først året efter sag­de Johan­nes ende­ligt far­vel til lands­by­en og solg­te huset på Gyl­ling Øster­ga­de 4 A for 365.000,- kr. Selv blev han på hjem­met i Odder, hvor han døde 29. novem­ber 1981 94 år gammel.

Når du pas­se­rer præ­s­te­går­den og kir­ken, kig så mod de to røde ens huse, der lig­ger, hvor “kaser­nen” lå, og send en ven­lig tan­ke til man­den, der for godt 100 år siden stod dér aften efter aften, nat efter nat og rode­de med et vrag af en last­bil i håb om, at den end­nu en dag kun­ne køre fragt, så han kun­ne for­sør­ge den lil­le familie.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET