KORT NYT

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Det er vig­tigt at for­tæl­le lokalhistorien

Mogens Høj­mark betrag­ter det ikke som en for­nær­mel­se, når man siger, at det vir­ker som om tiden har stå­et stil­le i den lil­le lands­by Ålstrup, hvor går­de­ne sta­dig lig­ger i byen, og de

Mogens Høj­mark – uden histo­ri­en har vi ingen rødder

gam­le huse lig­ger langs vej­en. Tvær­ti­mod. Han begyn­der straks at for­tæl­le om ste­det. Selv bor han i træsko­man­dens lil­le hus, der blev byg­get i 1872, og her har han og hans kone boet i mere end 30 år.
Lokal­hi­sto­ri­en og i det hele taget histo­rie lig­ger ham på sin­de, for ”det er jo vores rod og ken­der man ikke histo­ri­en, har man ingen rød­der”, som han siger. Han er for­mand for Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Gyl­ling. Og synes også, det er på tide, der bli­ver lavet et arkiv for Ørting-Fal­ling områ­det: ”Tag jer nu sam­men”, lyder hans opfordring.

 

 

ARBEJDE  GÅRDE
Mogens Høj­mark var lærer på Gyl­ling Efter­sko­le i 37 år, som er en af Dan­marks tre efter­sko­ler, der er spe­ci­a­li­se­ret i at under­vi­se ele­ver med læsevanskeligheder.
Det lå dog ikke i kor­te­ne, at han skul­le bli­ve lærer. Det var næsten det ene­ste, han var sik­ker på, han ikke skul­le være. Den unge fyn­bo, som han var den­gang, vil­le hel­ler ikke læn­ge­re gå i sko­le. Så han tog arbej­de på går­de­ne, og kom også til Nor­ge for at arbej­de på en gård. ”Men man fik jo ikke rig­tigt noget for det”, siger han. ”Så jeg skul­le vide­re. Og så tænk­te jeg, at for­di jeg hav­de ople­vet, at alle unger på går­de­ne kom til mig, for at få mig til at for­tæl­le histo­ri­er, hver gang jeg hav­de en pau­se, skul­le jeg måske alli­ge­vel bli­ve lærer”.

SKAL DU IKKE LÆRE AT LÆSE RIGTIGT?
Det blev han så – på Den Frie Lærer­højsko­le i Elbæk. Og efter et par omve­je blev det til i alt 37 år i Gyl­ling.  ”I begyn­del­sen hav­de vi kun 32 ele­ver”, siger han. ”Men alle fag skul­le være dæk­ket. Så vi lave­de ske­ma­et først – og så for­del­te vi timer­ne mel­lem lærer­ne. Jeg har under­vist i fysik, i motor­læ­re – i stort set alle fag, hvor der var hul­ler at dække”.

I dag har Gyl­ling Efter­sko­le, der lig­ger midt i lands­by­en, 130 elever. 

I dag har efter­sko­len 130 elever.
”Det har ikke været let at få for­stå­el­se for ord­blind­hed – læsevanskeligheder.
Vores ele­ver kun­ne være rig­tig gode til mate­ma­tik og de kun­ne vide alt om en motor. De kun­ne bare ikke læse sig til det.
Vi var stol­te af at lære dem at bru­ge com­pu­te­re, der kun­ne læse en bog højt for dem. Vi ple­je­de at sige, de læste med øre­ne – ikke med øjne­ne. Jeg glem­mer ikke, da vi hav­de besøg af Ber­tel Haar­der, der var under­vis­nings­mi­ni­ster. En elev viste ham, hvor­dan bogen blev læst op. Og så spurg­te Haar­der: Men skal du da slet ikke lære at læse 
rig­tigt?
Så var der måske ikke noget at sige til, at det den­gang var op ad bak­ke, når ele­ver­ne f.eks. bag­ef­ter kom på tek­nisk sko­le. Jeg blev gang på gang rin­get op af dem, og de var kede af det og næsten des­pe­ra­te, for­di de ikke kun­ne få den hjælp, de hav­de brug for. De rin­ge­de til mig, for­di jeg var sko­le­vej­le­der. Alt­så den, der skul­le hjæl­pe dem vide­re efter skolen”.
Han hav­de været sko­le­vej­le­der i 10 år, da han sag­de op. ”Mang­len på for­stå­el­se for vores ele­vers han­di­cap var ikke til at hol­de ud. Der­for holdt jeg op, da jeg blev 62 år og kun­ne få pension”.

SVÆRT AT FORSTÅ UDLÆNDINGEDEBATTEN
Hans dat­ter og ene søn er gået i hans fod­spor og er ble­vet lære­re. Hans anden søn er sport­sjour­na­list. Fire bør­ne­børn er også kom­met til. De to er adop­te­ret fra Etio­pi­en. Mogens Høj­mark har der­for fået ind i fami­li­en, at men­ne­sker med en anden hud­far­ve end den gængse ble­ge, der med alle mid­ler bli­ver bru­net i som­mer­ti­den, ikke altid bli­ver behand­let godt.
”I bør­ne­ha­ven og i sko­len blev de andre børns ube­tænk­som­me øge­nav­ne dog visket væk, når min søn viste bil­le­der og for­tal­te om bør­ne­hjem­met, hvor de hav­de hen­tet mit barnebarn”.
Han har svært ved at for­stå den dan­ske udlæn­din­ge­de­bat, hvor poli­ti­ker­ne skal over­gå hin­an­den og hvor soci­al­de­mo­kra­ter­ne – for at hen­te stem­mer­ne hjem fra Dansk Fol­ke­par­ti – næsten over­går dét par­ti i ive­ren for at fore­slå stram­nin­ger af lov­giv­nin­gen. Og hvor efter­ti­den, når histo­ri­ke­re og andre for­dy­ber sig i de beva­re­de dan­ske medi­er, må tro, at nog­le få 100 kvin­der med bur­ka, er det stør­ste pro­blem vi hav­de her i lan­det i 2017.

EVENTYR FOR BØRN
Selv har Mogens Høj­mark arbej­det som fri­vil­lig på sprog­cen­tret i Hor­sens, hvor han har haft sam­ta­ler med ele­ver­ne, for at træ­ne dem i at snak­ke dansk og for at for­tæl­le dem om dansk kul­tur. Et arbej­de, han kal­der given­de, for­di ”de jo gav mig noget til­ba­ge i form af viden om deres hjem­land og dets kultur”.
Det begynd­te han på, da han blev pensioneret. 
Han bru­ger også tid på at skri­ve even­tyr for børn. De lig­ger i Fryse­hu­set – Ålstrups sam­lings­sted – til fri afbe­nyt­tel­se af for­æl­dre og bedste­for­æl­dre. Inge, hans kone, har lavet tre bil­le­der af Jule­trol­den Mus­kus, af Elver­pi­gen Hele­ne og af Nis­sepi­gen Sanis. De kan også ses i Frysehuset.
(To af histo­ri­er­ne kan du down­lo­a­de Elver­pi­gen Hele­na Jule­trol­den Mus­kus (1))
.
Et år blev det til en hel jule­ka­len­der – et even­tyr om dagen til byens børn.

LOKALHISTORISK ARKIV
Men det meste af tiden bru­ges på Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Gylling.

Mogens Høj­mark tager ud og for­tæl­ler om Karen Jep­pe og hen­des betyd­ning for armenierne

At han er ble­vet så invol­ve­ret i arki­vet skyl­des Karen Jep­pe. Da han var lærer på Gyl­ling Efter­sko­le for­tal­te han ele­ver­ne om hen­de. ”De kun­ne da ikke være i byen med dens min­de­sten for arme­ni­er­nes moder uden at ken­de histo­ri­en”, siger han. Der­for gik han på det lil­le arkiv for at fin­de oplysninger
”I begyn­del­sen hav­de jeg kun nok til at for­tæl­le om Karen Jep­pe og hen­des arbej­de i en time”, siger han. ”Til sidst blev det til seks timer”.
Sene­re skrev han bogen ”Kun et lil­le lys”.  
Og så kom der også bud efter ham for at kom­me ud  på aftensko­ler og i for­sam­lings­hu­se og for­tæl­le om Jep­pes enor­me betyd­ning for arme­ni­er­ne under fol­ked­ra­bet – og i tiden efter.
Mogens Høj­mark er kendt af man­ge arme­ni­e­re. Og det er ham, der byder dem vel­kom­men, når de én gang om året kom­mer til Gyl­ling for at min­des det armen­ske fol­ke­mord og kvin­den, der hjalp så man­ge hun kunne.(Læs Lokal­po­stens arti­kel om Karen Jep­pe) 
Inter­es­sen for Karen Jep­pe – og i det hele taget lokal­hi­sto­ri­en – fik ham til at gå ind i Arki­vets besty­rel­se – og de sid­ste par år har han været formand.
”Før i tiden blev meget smidt ud, når et hus skul­le ryd­des ved flyt­ning eller døds­fald. Men nu er man­ge hel­dig­vis begyndt at kom­me til arki­vet med papi­rer og bil­le­der. Og det er godt – for det er vig­tigt at kun­ne for­tæl­le lokal­hi­sto­ri­en. I det hele taget histo­ri­en”, siger man­den, der bor i træsko­man­dens hus i Ålstrup, hvor hvert hus og gård for­tæl­ler en histo­rie om en tid, der var. 

Du kan læse mere om Lokal­hi­sto­risk arkiv i Gyl­ling her 

 

KALENDER

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter. 

FOREDRAGSOGNEHUSET
12. sep­tem­ber kl. 13.30 hol­der Peter Roland Lar­sen fored­rag for Dan­ske Seni­o­rer – Fra Nar­høj til Kon­ge­vej. Bag­ef­ter kaf­fe og ban­ko. Hvis du er +60 år, kan du bli­ve med­lem af for­e­nin­gen for 110 kr./år. Så mød bare op og hør mere om alle aktiviteterne.

SPISEVENNER

Spi­se­ven­ner begyn­der en ny sæson 20. sep­tem­ber. Det er sta­dig i Ørting Hal­lens Café kl. 12. Det er for alle + 60. Husk til­mel­ding sene­st 16. sep­tem­ber kl. 12 til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65). Du kan også kon­tak­te dem, hvis du har brug for hjælp til at kom­me til Hallen. 


MORGENSANG OG KAFFE
13. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i kir­ken og bag­ef­ter kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.