KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Det er vig­tigt at for­tæl­le lokalhistorien

Mogens Høj­mark betrag­ter det ikke som en for­nær­mel­se, når man siger, at det vir­ker som om tiden har stå­et stil­le i den lil­le lands­by Ålstrup, hvor går­de­ne sta­dig lig­ger i byen, og de

Mogens Høj­mark – uden histo­ri­en har vi ingen rødder

gam­le huse lig­ger langs vej­en. Tvær­ti­mod. Han begyn­der straks at for­tæl­le om ste­det. Selv bor han i træsko­man­dens lil­le hus, der blev byg­get i 1872, og her har han og hans kone boet i mere end 30 år.
Lokal­hi­sto­ri­en og i det hele taget histo­rie lig­ger ham på sin­de, for ”det er jo vores rod og ken­der man ikke histo­ri­en, har man ingen rød­der”, som han siger. Han er for­mand for Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Gyl­ling. Og synes også, det er på tide, der bli­ver lavet et arkiv for Ørting-Fal­ling områ­det: ”Tag jer nu sam­men”, lyder hans opfordring.

 

 

ARBEJDE  GÅRDE
Mogens Høj­mark var lærer på Gyl­ling Efter­sko­le i 37 år, som er en af Dan­marks tre efter­sko­ler, der er spe­ci­a­li­se­ret i at under­vi­se ele­ver med læsevanskeligheder.
Det lå dog ikke i kor­te­ne, at han skul­le bli­ve lærer. Det var næsten det ene­ste, han var sik­ker på, han ikke skul­le være. Den unge fyn­bo, som han var den­gang, vil­le hel­ler ikke læn­ge­re gå i sko­le. Så han tog arbej­de på går­de­ne, og kom også til Nor­ge for at arbej­de på en gård. ”Men man fik jo ikke rig­tigt noget for det”, siger han. ”Så jeg skul­le vide­re. Og så tænk­te jeg, at for­di jeg hav­de ople­vet, at alle unger på går­de­ne kom til mig, for at få mig til at for­tæl­le histo­ri­er, hver gang jeg hav­de en pau­se, skul­le jeg måske alli­ge­vel bli­ve lærer”.

SKAL DU IKKE LÆRE AT LÆSE RIGTIGT?
Det blev han så – på Den Frie Lærer­højsko­le i Elbæk. Og efter et par omve­je blev det til i alt 37 år i Gyl­ling.  ”I begyn­del­sen hav­de vi kun 32 ele­ver”, siger han. ”Men alle fag skul­le være dæk­ket. Så vi lave­de ske­ma­et først – og så for­del­te vi timer­ne mel­lem lærer­ne. Jeg har under­vist i fysik, i motor­læ­re – i stort set alle fag, hvor der var hul­ler at dække”.

I dag har Gyl­ling Efter­sko­le, der lig­ger midt i lands­by­en, 130 elever. 

I dag har efter­sko­len 130 elever.
”Det har ikke været let at få for­stå­el­se for ord­blind­hed – læsevanskeligheder.
Vores ele­ver kun­ne være rig­tig gode til mate­ma­tik og de kun­ne vide alt om en motor. De kun­ne bare ikke læse sig til det.
Vi var stol­te af at lære dem at bru­ge com­pu­te­re, der kun­ne læse en bog højt for dem. Vi ple­je­de at sige, de læste med øre­ne – ikke med øjne­ne. Jeg glem­mer ikke, da vi hav­de besøg af Ber­tel Haar­der, der var under­vis­nings­mi­ni­ster. En elev viste ham, hvor­dan bogen blev læst op. Og så spurg­te Haar­der: Men skal du da slet ikke lære at læse 
rig­tigt?
Så var der måske ikke noget at sige til, at det den­gang var op ad bak­ke, når ele­ver­ne f.eks. bag­ef­ter kom på tek­nisk sko­le. Jeg blev gang på gang rin­get op af dem, og de var kede af det og næsten des­pe­ra­te, for­di de ikke kun­ne få den hjælp, de hav­de brug for. De rin­ge­de til mig, for­di jeg var sko­le­vej­le­der. Alt­så den, der skul­le hjæl­pe dem vide­re efter skolen”.
Han hav­de været sko­le­vej­le­der i 10 år, da han sag­de op. ”Mang­len på for­stå­el­se for vores ele­vers han­di­cap var ikke til at hol­de ud. Der­for holdt jeg op, da jeg blev 62 år og kun­ne få pension”.

SVÆRT AT FORSTÅ UDLÆNDINGEDEBATTEN
Hans dat­ter og ene søn er gået i hans fod­spor og er ble­vet lære­re. Hans anden søn er sport­sjour­na­list. Fire bør­ne­børn er også kom­met til. De to er adop­te­ret fra Etio­pi­en. Mogens Høj­mark har der­for fået ind i fami­li­en, at men­ne­sker med en anden hud­far­ve end den gængse ble­ge, der med alle mid­ler bli­ver bru­net i som­mer­ti­den, ikke altid bli­ver behand­let godt.
”I bør­ne­ha­ven og i sko­len blev de andre børns ube­tænk­som­me øge­nav­ne dog visket væk, når min søn viste bil­le­der og for­tal­te om bør­ne­hjem­met, hvor de hav­de hen­tet mit barnebarn”.
Han har svært ved at for­stå den dan­ske udlæn­din­ge­de­bat, hvor poli­ti­ker­ne skal over­gå hin­an­den og hvor soci­al­de­mo­kra­ter­ne – for at hen­te stem­mer­ne hjem fra Dansk Fol­ke­par­ti – næsten over­går dét par­ti i ive­ren for at fore­slå stram­nin­ger af lov­giv­nin­gen. Og hvor efter­ti­den, når histo­ri­ke­re og andre for­dy­ber sig i de beva­re­de dan­ske medi­er, må tro, at nog­le få 100 kvin­der med bur­ka, er det stør­ste pro­blem vi hav­de her i lan­det i 2017.

EVENTYR FOR BØRN
Selv har Mogens Høj­mark arbej­det som fri­vil­lig på sprog­cen­tret i Hor­sens, hvor han har haft sam­ta­ler med ele­ver­ne, for at træ­ne dem i at snak­ke dansk og for at for­tæl­le dem om dansk kul­tur. Et arbej­de, han kal­der given­de, for­di ”de jo gav mig noget til­ba­ge i form af viden om deres hjem­land og dets kultur”.
Det begynd­te han på, da han blev pensioneret. 
Han bru­ger også tid på at skri­ve even­tyr for børn. De lig­ger i Fryse­hu­set – Ålstrups sam­lings­sted – til fri afbe­nyt­tel­se af for­æl­dre og bedste­for­æl­dre. Inge, hans kone, har lavet tre bil­le­der af Jule­trol­den Mus­kus, af Elver­pi­gen Hele­ne og af Nis­sepi­gen Sanis. De kan også ses i Frysehuset.
(To af histo­ri­er­ne kan du down­lo­a­de Elver­pi­gen Hele­na Jule­trol­den Mus­kus (1))
.
Et år blev det til en hel jule­ka­len­der – et even­tyr om dagen til byens børn.

LOKALHISTORISK ARKIV
Men det meste af tiden bru­ges på Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Gylling.

Mogens Høj­mark tager ud og for­tæl­ler om Karen Jep­pe og hen­des betyd­ning for armenierne

At han er ble­vet så invol­ve­ret i arki­vet skyl­des Karen Jep­pe. Da han var lærer på Gyl­ling Efter­sko­le for­tal­te han ele­ver­ne om hen­de. ”De kun­ne da ikke være i byen med dens min­de­sten for arme­ni­er­nes moder uden at ken­de histo­ri­en”, siger han. Der­for gik han på det lil­le arkiv for at fin­de oplysninger
”I begyn­del­sen hav­de jeg kun nok til at for­tæl­le om Karen Jep­pe og hen­des arbej­de i en time”, siger han. ”Til sidst blev det til seks timer”.
Sene­re skrev han bogen ”Kun et lil­le lys”.  
Og så kom der også bud efter ham for at kom­me ud  på aftensko­ler og i for­sam­lings­hu­se og for­tæl­le om Jep­pes enor­me betyd­ning for arme­ni­er­ne under fol­ked­ra­bet – og i tiden efter.
Mogens Høj­mark er kendt af man­ge arme­ni­e­re. Og det er ham, der byder dem vel­kom­men, når de én gang om året kom­mer til Gyl­ling for at min­des det armen­ske fol­ke­mord og kvin­den, der hjalp så man­ge hun kunne.(Læs Lokal­po­stens arti­kel om Karen Jep­pe) 
Inter­es­sen for Karen Jep­pe – og i det hele taget lokal­hi­sto­ri­en – fik ham til at gå ind i Arki­vets besty­rel­se – og de sid­ste par år har han været formand.
”Før i tiden blev meget smidt ud, når et hus skul­le ryd­des ved flyt­ning eller døds­fald. Men nu er man­ge hel­dig­vis begyndt at kom­me til arki­vet med papi­rer og bil­le­der. Og det er godt – for det er vig­tigt at kun­ne for­tæl­le lokal­hi­sto­ri­en. I det hele taget histo­ri­en”, siger man­den, der bor i træsko­man­dens hus i Ålstrup, hvor hvert hus og gård for­tæl­ler en histo­rie om en tid, der var. 

Du kan læse mere om Lokal­hi­sto­risk arkiv i Gyl­ling her 

 

KALENDER

LOPPEMARKED ALRØ RUNDT

27. – 28. maj kl. 10 – 16 beg­ge dage hol­der Alrø lop­pe­mar­ked. Der vil være boder over hele øen.

PINSE GARAGESALG

28.maj kl. 10 – 15 fejrer børn og voks­ne i Gyl­ling pin­sen med gara­ge­salg. Der vil være boder over hele landsbyen.

CIRKUSHALLEN

04. juni kl. 15 er Cir­kus Mascot i Ørting Hal­len med fore­stil­lin­gen “Glad i låget”. Det er cir­kus i bør­ne­høj­de for hele fami­li­en. Bil­let­ter kan købes her

GRUNDLOVSFEST VED MØLLEN
05. juni fra kl. 14 – 17 invi­te­rer Katja Ive­søe og Kas­per Toms­høj til grund­lovs­fest ved Gyl­ling Møl­le. Taler og underholdning. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.