KORT NYT

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Det er vig­tigt at for­tæl­le lokalhistorien

Mogens Høj­mark betrag­ter det ikke som en for­nær­mel­se, når man siger, at det vir­ker som om tiden har stå­et stil­le i den lil­le lands­by Ålstrup, hvor går­de­ne sta­dig lig­ger i byen, og de

Mogens Høj­mark – uden histo­ri­en har vi ingen rødder

gam­le huse lig­ger langs vej­en. Tvær­ti­mod. Han begyn­der straks at for­tæl­le om ste­det. Selv bor han i træsko­man­dens lil­le hus, der blev byg­get i 1872, og her har han og hans kone boet i mere end 30 år.
Lokal­hi­sto­ri­en og i det hele taget histo­rie lig­ger ham på sin­de, for ”det er jo vores rod og ken­der man ikke histo­ri­en, har man ingen rød­der”, som han siger. Han er for­mand for Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Gyl­ling. Og synes også, det er på tide, der bli­ver lavet et arkiv for Ørting-Fal­ling områ­det: ”Tag jer nu sam­men”, lyder hans opfordring.

 

 

ARBEJDE  GÅRDE
Mogens Høj­mark var lærer på Gyl­ling Efter­sko­le i 37 år, som er en af Dan­marks tre efter­sko­ler, der er spe­ci­a­li­se­ret i at under­vi­se ele­ver med læsevanskeligheder.
Det lå dog ikke i kor­te­ne, at han skul­le bli­ve lærer. Det var næsten det ene­ste, han var sik­ker på, han ikke skul­le være. Den unge fyn­bo, som han var den­gang, vil­le hel­ler ikke læn­ge­re gå i sko­le. Så han tog arbej­de på går­de­ne, og kom også til Nor­ge for at arbej­de på en gård. ”Men man fik jo ikke rig­tigt noget for det”, siger han. ”Så jeg skul­le vide­re. Og så tænk­te jeg, at for­di jeg hav­de ople­vet, at alle unger på går­de­ne kom til mig, for at få mig til at for­tæl­le histo­ri­er, hver gang jeg hav­de en pau­se, skul­le jeg måske alli­ge­vel bli­ve lærer”.

SKAL DU IKKE LÆRE AT LÆSE RIGTIGT?
Det blev han så – på Den Frie Lærer­højsko­le i Elbæk. Og efter et par omve­je blev det til i alt 37 år i Gyl­ling.  ”I begyn­del­sen hav­de vi kun 32 ele­ver”, siger han. ”Men alle fag skul­le være dæk­ket. Så vi lave­de ske­ma­et først – og så for­del­te vi timer­ne mel­lem lærer­ne. Jeg har under­vist i fysik, i motor­læ­re – i stort set alle fag, hvor der var hul­ler at dække”.

I dag har Gyl­ling Efter­sko­le, der lig­ger midt i lands­by­en, 130 elever. 

I dag har efter­sko­len 130 elever.
”Det har ikke været let at få for­stå­el­se for ord­blind­hed – læsevanskeligheder.
Vores ele­ver kun­ne være rig­tig gode til mate­ma­tik og de kun­ne vide alt om en motor. De kun­ne bare ikke læse sig til det.
Vi var stol­te af at lære dem at bru­ge com­pu­te­re, der kun­ne læse en bog højt for dem. Vi ple­je­de at sige, de læste med øre­ne – ikke med øjne­ne. Jeg glem­mer ikke, da vi hav­de besøg af Ber­tel Haar­der, der var under­vis­nings­mi­ni­ster. En elev viste ham, hvor­dan bogen blev læst op. Og så spurg­te Haar­der: Men skal du da slet ikke lære at læse 
rig­tigt?
Så var der måske ikke noget at sige til, at det den­gang var op ad bak­ke, når ele­ver­ne f.eks. bag­ef­ter kom på tek­nisk sko­le. Jeg blev gang på gang rin­get op af dem, og de var kede af det og næsten des­pe­ra­te, for­di de ikke kun­ne få den hjælp, de hav­de brug for. De rin­ge­de til mig, for­di jeg var sko­le­vej­le­der. Alt­så den, der skul­le hjæl­pe dem vide­re efter skolen”.
Han hav­de været sko­le­vej­le­der i 10 år, da han sag­de op. ”Mang­len på for­stå­el­se for vores ele­vers han­di­cap var ikke til at hol­de ud. Der­for holdt jeg op, da jeg blev 62 år og kun­ne få pension”.

SVÆRT AT FORSTÅ UDLÆNDINGEDEBATTEN
Hans dat­ter og ene søn er gået i hans fod­spor og er ble­vet lære­re. Hans anden søn er sport­sjour­na­list. Fire bør­ne­børn er også kom­met til. De to er adop­te­ret fra Etio­pi­en. Mogens Høj­mark har der­for fået ind i fami­li­en, at men­ne­sker med en anden hud­far­ve end den gængse ble­ge, der med alle mid­ler bli­ver bru­net i som­mer­ti­den, ikke altid bli­ver behand­let godt.
”I bør­ne­ha­ven og i sko­len blev de andre børns ube­tænk­som­me øge­nav­ne dog visket væk, når min søn viste bil­le­der og for­tal­te om bør­ne­hjem­met, hvor de hav­de hen­tet mit barnebarn”.
Han har svært ved at for­stå den dan­ske udlæn­din­ge­de­bat, hvor poli­ti­ker­ne skal over­gå hin­an­den og hvor soci­al­de­mo­kra­ter­ne – for at hen­te stem­mer­ne hjem fra Dansk Fol­ke­par­ti – næsten over­går dét par­ti i ive­ren for at fore­slå stram­nin­ger af lov­giv­nin­gen. Og hvor efter­ti­den, når histo­ri­ke­re og andre for­dy­ber sig i de beva­re­de dan­ske medi­er, må tro, at nog­le få 100 kvin­der med bur­ka, er det stør­ste pro­blem vi hav­de her i lan­det i 2017.

EVENTYR FOR BØRN
Selv har Mogens Høj­mark arbej­det som fri­vil­lig på sprog­cen­tret i Hor­sens, hvor han har haft sam­ta­ler med ele­ver­ne, for at træ­ne dem i at snak­ke dansk og for at for­tæl­le dem om dansk kul­tur. Et arbej­de, han kal­der given­de, for­di ”de jo gav mig noget til­ba­ge i form af viden om deres hjem­land og dets kultur”.
Det begynd­te han på, da han blev pensioneret. 
Han bru­ger også tid på at skri­ve even­tyr for børn. De lig­ger i Fryse­hu­set – Ålstrups sam­lings­sted – til fri afbe­nyt­tel­se af for­æl­dre og bedste­for­æl­dre. Inge, hans kone, har lavet tre bil­le­der af Jule­trol­den Mus­kus, af Elver­pi­gen Hele­ne og af Nis­sepi­gen Sanis. De kan også ses i Frysehuset.
(To af histo­ri­er­ne kan du down­lo­a­de Elver­pi­gen Hele­na Jule­trol­den Mus­kus (1))
.
Et år blev det til en hel jule­ka­len­der – et even­tyr om dagen til byens børn.

LOKALHISTORISK ARKIV
Men det meste af tiden bru­ges på Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Gylling.

Mogens Høj­mark tager ud og for­tæl­ler om Karen Jep­pe og hen­des betyd­ning for armenierne

At han er ble­vet så invol­ve­ret i arki­vet skyl­des Karen Jep­pe. Da han var lærer på Gyl­ling Efter­sko­le for­tal­te han ele­ver­ne om hen­de. ”De kun­ne da ikke være i byen med dens min­de­sten for arme­ni­er­nes moder uden at ken­de histo­ri­en”, siger han. Der­for gik han på det lil­le arkiv for at fin­de oplysninger
”I begyn­del­sen hav­de jeg kun nok til at for­tæl­le om Karen Jep­pe og hen­des arbej­de i en time”, siger han. ”Til sidst blev det til seks timer”.
Sene­re skrev han bogen ”Kun et lil­le lys”.  
Og så kom der også bud efter ham for at kom­me ud  på aftensko­ler og i for­sam­lings­hu­se og for­tæl­le om Jep­pes enor­me betyd­ning for arme­ni­er­ne under fol­ked­ra­bet – og i tiden efter.
Mogens Høj­mark er kendt af man­ge arme­ni­e­re. Og det er ham, der byder dem vel­kom­men, når de én gang om året kom­mer til Gyl­ling for at min­des det armen­ske fol­ke­mord og kvin­den, der hjalp så man­ge hun kunne.(Læs Lokal­po­stens arti­kel om Karen Jep­pe) 
Inter­es­sen for Karen Jep­pe – og i det hele taget lokal­hi­sto­ri­en – fik ham til at gå ind i Arki­vets besty­rel­se – og de sid­ste par år har han været formand.
”Før i tiden blev meget smidt ud, når et hus skul­le ryd­des ved flyt­ning eller døds­fald. Men nu er man­ge hel­dig­vis begyndt at kom­me til arki­vet med papi­rer og bil­le­der. Og det er godt – for det er vig­tigt at kun­ne for­tæl­le lokal­hi­sto­ri­en. I det hele taget histo­ri­en”, siger man­den, der bor i træsko­man­dens hus i Ålstrup, hvor hvert hus og gård for­tæl­ler en histo­rie om en tid, der var. 

Du kan læse mere om Lokal­hi­sto­risk arkiv i Gyl­ling her 

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.