KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Det er vig­tigt at for­tæl­le lokalhistorien

Mogens Høj­mark betrag­ter det ikke som en for­nær­mel­se, når man siger, at det vir­ker som om tiden har stå­et stil­le i den lil­le lands­by Ålstrup, hvor går­de­ne sta­dig lig­ger i byen, og de

Mogens Høj­mark – uden histo­ri­en har vi ingen rødder

gam­le huse lig­ger langs vej­en. Tvær­ti­mod. Han begyn­der straks at for­tæl­le om ste­det. Selv bor han i træsko­man­dens lil­le hus, der blev byg­get i 1872, og her har han og hans kone boet i mere end 30 år.
Lokal­hi­sto­ri­en og i det hele taget histo­rie lig­ger ham på sin­de, for ”det er jo vores rod og ken­der man ikke histo­ri­en, har man ingen rød­der”, som han siger. Han er for­mand for Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Gyl­ling. Og synes også, det er på tide, der bli­ver lavet et arkiv for Ørting-Fal­ling områ­det: ”Tag jer nu sam­men”, lyder hans opfordring.

 

 

ARBEJDE  GÅRDE
Mogens Høj­mark var lærer på Gyl­ling Efter­sko­le i 37 år, som er en af Dan­marks tre efter­sko­ler, der er spe­ci­a­li­se­ret i at under­vi­se ele­ver med læsevanskeligheder.
Det lå dog ikke i kor­te­ne, at han skul­le bli­ve lærer. Det var næsten det ene­ste, han var sik­ker på, han ikke skul­le være. Den unge fyn­bo, som han var den­gang, vil­le hel­ler ikke læn­ge­re gå i sko­le. Så han tog arbej­de på går­de­ne, og kom også til Nor­ge for at arbej­de på en gård. ”Men man fik jo ikke rig­tigt noget for det”, siger han. ”Så jeg skul­le vide­re. Og så tænk­te jeg, at for­di jeg hav­de ople­vet, at alle unger på går­de­ne kom til mig, for at få mig til at for­tæl­le histo­ri­er, hver gang jeg hav­de en pau­se, skul­le jeg måske alli­ge­vel bli­ve lærer”.

SKAL DU IKKE LÆRE AT LÆSE RIGTIGT?
Det blev han så – på Den Frie Lærer­højsko­le i Elbæk. Og efter et par omve­je blev det til i alt 37 år i Gyl­ling.  ”I begyn­del­sen hav­de vi kun 32 ele­ver”, siger han. ”Men alle fag skul­le være dæk­ket. Så vi lave­de ske­ma­et først – og så for­del­te vi timer­ne mel­lem lærer­ne. Jeg har under­vist i fysik, i motor­læ­re – i stort set alle fag, hvor der var hul­ler at dække”.

I dag har Gyl­ling Efter­sko­le, der lig­ger midt i lands­by­en, 130 elever. 

I dag har efter­sko­len 130 elever.
”Det har ikke været let at få for­stå­el­se for ord­blind­hed – læsevanskeligheder.
Vores ele­ver kun­ne være rig­tig gode til mate­ma­tik og de kun­ne vide alt om en motor. De kun­ne bare ikke læse sig til det.
Vi var stol­te af at lære dem at bru­ge com­pu­te­re, der kun­ne læse en bog højt for dem. Vi ple­je­de at sige, de læste med øre­ne – ikke med øjne­ne. Jeg glem­mer ikke, da vi hav­de besøg af Ber­tel Haar­der, der var under­vis­nings­mi­ni­ster. En elev viste ham, hvor­dan bogen blev læst op. Og så spurg­te Haar­der: Men skal du da slet ikke lære at læse 
rig­tigt?
Så var der måske ikke noget at sige til, at det den­gang var op ad bak­ke, når ele­ver­ne f.eks. bag­ef­ter kom på tek­nisk sko­le. Jeg blev gang på gang rin­get op af dem, og de var kede af det og næsten des­pe­ra­te, for­di de ikke kun­ne få den hjælp, de hav­de brug for. De rin­ge­de til mig, for­di jeg var sko­le­vej­le­der. Alt­så den, der skul­le hjæl­pe dem vide­re efter skolen”.
Han hav­de været sko­le­vej­le­der i 10 år, da han sag­de op. ”Mang­len på for­stå­el­se for vores ele­vers han­di­cap var ikke til at hol­de ud. Der­for holdt jeg op, da jeg blev 62 år og kun­ne få pension”.

SVÆRT AT FORSTÅ UDLÆNDINGEDEBATTEN
Hans dat­ter og ene søn er gået i hans fod­spor og er ble­vet lære­re. Hans anden søn er sport­sjour­na­list. Fire bør­ne­børn er også kom­met til. De to er adop­te­ret fra Etio­pi­en. Mogens Høj­mark har der­for fået ind i fami­li­en, at men­ne­sker med en anden hud­far­ve end den gængse ble­ge, der med alle mid­ler bli­ver bru­net i som­mer­ti­den, ikke altid bli­ver behand­let godt.
”I bør­ne­ha­ven og i sko­len blev de andre børns ube­tænk­som­me øge­nav­ne dog visket væk, når min søn viste bil­le­der og for­tal­te om bør­ne­hjem­met, hvor de hav­de hen­tet mit barnebarn”.
Han har svært ved at for­stå den dan­ske udlæn­din­ge­de­bat, hvor poli­ti­ker­ne skal over­gå hin­an­den og hvor soci­al­de­mo­kra­ter­ne – for at hen­te stem­mer­ne hjem fra Dansk Fol­ke­par­ti – næsten over­går dét par­ti i ive­ren for at fore­slå stram­nin­ger af lov­giv­nin­gen. Og hvor efter­ti­den, når histo­ri­ke­re og andre for­dy­ber sig i de beva­re­de dan­ske medi­er, må tro, at nog­le få 100 kvin­der med bur­ka, er det stør­ste pro­blem vi hav­de her i lan­det i 2017.

EVENTYR FOR BØRN
Selv har Mogens Høj­mark arbej­det som fri­vil­lig på sprog­cen­tret i Hor­sens, hvor han har haft sam­ta­ler med ele­ver­ne, for at træ­ne dem i at snak­ke dansk og for at for­tæl­le dem om dansk kul­tur. Et arbej­de, han kal­der given­de, for­di ”de jo gav mig noget til­ba­ge i form af viden om deres hjem­land og dets kultur”.
Det begynd­te han på, da han blev pensioneret. 
Han bru­ger også tid på at skri­ve even­tyr for børn. De lig­ger i Fryse­hu­set – Ålstrups sam­lings­sted – til fri afbe­nyt­tel­se af for­æl­dre og bedste­for­æl­dre. Inge, hans kone, har lavet tre bil­le­der af Jule­trol­den Mus­kus, af Elver­pi­gen Hele­ne og af Nis­sepi­gen Sanis. De kan også ses i Frysehuset.
(To af histo­ri­er­ne kan du down­lo­a­de Elver­pi­gen Hele­na Jule­trol­den Mus­kus (1))
.
Et år blev det til en hel jule­ka­len­der – et even­tyr om dagen til byens børn.

LOKALHISTORISK ARKIV
Men det meste af tiden bru­ges på Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Gylling.

Mogens Høj­mark tager ud og for­tæl­ler om Karen Jep­pe og hen­des betyd­ning for armenierne

At han er ble­vet så invol­ve­ret i arki­vet skyl­des Karen Jep­pe. Da han var lærer på Gyl­ling Efter­sko­le for­tal­te han ele­ver­ne om hen­de. ”De kun­ne da ikke være i byen med dens min­de­sten for arme­ni­er­nes moder uden at ken­de histo­ri­en”, siger han. Der­for gik han på det lil­le arkiv for at fin­de oplysninger
”I begyn­del­sen hav­de jeg kun nok til at for­tæl­le om Karen Jep­pe og hen­des arbej­de i en time”, siger han. ”Til sidst blev det til seks timer”.
Sene­re skrev han bogen ”Kun et lil­le lys”.  
Og så kom der også bud efter ham for at kom­me ud  på aftensko­ler og i for­sam­lings­hu­se og for­tæl­le om Jep­pes enor­me betyd­ning for arme­ni­er­ne under fol­ked­ra­bet – og i tiden efter.
Mogens Høj­mark er kendt af man­ge arme­ni­e­re. Og det er ham, der byder dem vel­kom­men, når de én gang om året kom­mer til Gyl­ling for at min­des det armen­ske fol­ke­mord og kvin­den, der hjalp så man­ge hun kunne.(Læs Lokal­po­stens arti­kel om Karen Jep­pe) 
Inter­es­sen for Karen Jep­pe – og i det hele taget lokal­hi­sto­ri­en – fik ham til at gå ind i Arki­vets besty­rel­se – og de sid­ste par år har han været formand.
”Før i tiden blev meget smidt ud, når et hus skul­le ryd­des ved flyt­ning eller døds­fald. Men nu er man­ge hel­dig­vis begyndt at kom­me til arki­vet med papi­rer og bil­le­der. Og det er godt – for det er vig­tigt at kun­ne for­tæl­le lokal­hi­sto­ri­en. I det hele taget histo­ri­en”, siger man­den, der bor i træsko­man­dens hus i Ålstrup, hvor hvert hus og gård for­tæl­ler en histo­rie om en tid, der var. 

Du kan læse mere om Lokal­hi­sto­risk arkiv i Gyl­ling her 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET